Raad van Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Verpleeghuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

“Een inspirerende en koersvaste leider met ervaring
in de transformatie van de ouderenzorg”

Over Zorgorganisatie Norschoten
Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten is dé specialist in de regio Barneveld op het gebied van hoog complexe zorg en behandeling met 900 gedreven medewerkers, zo’n 500 vrijwilligers en een jaaromzet van circa 40 miljoen. De zorg en behandeling wordt geleverd vanuit zeven verpleeghuiszorglocaties in Barneveld en omgeving en vijf dagcentra. Daarnaast beschikt Norschoten over een stevig Kennis en Behandelcentrum en een grote revalidatieafdeling. Vanuit de christelijke identiteit en van “Hart tot Hart” wil Norschoten een frisse wind laten waaien door de ouderenzorg.
Alles is in huis om van toegevoegde waarde te zijn in de ouderenzorg en daarin het verschil te maken. Bij Norschoten is men gepassioneerd, betrouwbaar, servicegericht en altijd in verbinding met de cliënt. Vanuit deze verbinding met de cliënt biedt Norschoten zorg, welzijn, behandeling en gastvrijheid op het juiste moment. Uiteraard in samenwerking met naasten, professionals, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Vanuit presentie, aanwezig zijn. Dat betekent in de praktijk werken en organiseren vanuit de relatie, van “Hart tot Hart”.

‘Norschoten beweegt. En hoe!’ Dat is het motto van de strategische koers van 2021-2026. Deze koers is nauwkeurig uitgewerkt met heldere beloftes aan de cliënt en de medewerker. Vanuit ‘de basis op orde’ wil Norschoten verder bouwen aan haar ambitie. Iedereen binnen Norschoten levert een actieve bijdrage aan deze koers. Zo ook de directie van Norschoten die de raad van bestuur ondersteunt bij het leiden van de organisatie.

De functie
Norschoten is een stichting met een raad van toezicht en een éénhoofdige raad van bestuur. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. De raad van bestuur geeft direct leiding aan de directeur zorg en behandeling en de directeur bedrijfsvoering, en heeft een rechtstreekse lijn met een aantal vertegenwoordigers vanuit de staf zoals HR, I&A, facilitair en control. Verder hebben diverse medewerkers een onafhankelijke adviesrol naar de raad van bestuur zoals de 1e geneeskundige, de preventiemedewerker, de WZD-functionarissen.
Ondersteunend en adviserend aan de raad van bestuur zijn de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de professionele adviesraad en de vrijwilligersraad. De cliëntenraad van Norschoten functioneert als vertegenwoordiger van de cliënten van alle locaties.

Norschoten zoekt wegens het aangekondigde vertrek van de zittende raad van bestuur naar goede opvolging. Men zoekt een ondernemende, betrokken raad van bestuur, die ervaring heeft met de ouderenzorg. Een leider die de strategische koers van de organisatie onderschrijft en verder ontwikkelt en zo weet in te spelen op de ontwikkelingen en veranderingen die binnen en buiten Norschoten gaande zijn. Iemand die in gezamenlijkheid aansluit, invoegt en doorgaat. 
Er is behoefte aan een raad van bestuur met kennis van en ervaring met de impact die de maatschappelijke transitie heeft op de zorg. Die zorgdraagt voor profilering in de drie regio’s waarin Norschoten actief is, en plaats neemt aan de juiste overlegtafels, zelf of middels afvaardiging uit de organisatie. Met als doel de kwaliteit van ouderenzorg in de regio te optimaliseren.
Iemand die samenwerkingsgericht is, kansen ziet, en deze weet te verzilveren. Hierbij valt te denken aan zaken als de ontwikkeling van het Gezondheidshuis Barneveld en het inzetten van de behandeldienst breder dan voor de eigen organisatie.
Hierbij werk je als raad van bestuur in goede afstemming met zowel in- als externe stakeholders, en heb je aandacht voor een goede implementatie en borging van deze ontwikkelingen, waarbij eenieder de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt.
Als raad van bestuur weet je je gesteund door stevige professionals intern, die participeren in dit proces en het eigenaarschap voor hun rekening kunnen nemen. Je benut de kracht van samen!

In de organisatie draag je als raad van bestuur zorg voor de doorontwikkeling van de visie van Norschoten voor de lange termijn.
Hierbij word je als de raad van bestuur gesteund door een stevig team, met wie hierover het gesprek wordt gevoerd en waaraan taken en verantwoordelijkheden worden gemandateerd. Je benut je bedrijfskundige expertise om de organisatie gezond te houden. Het zorgvuldig wegen van vraagstukken, het durven maken van keuzes, en het zorgdragen voor een gedegen implementatie vragen de aandacht.
Als raad van bestuur ben je hierin een daadkrachtig en koersvast leider. Creatief en selectief als je bent begeleid je het proces om keuzes te maken waarin je wel of niet participeert. Bovendien luister je hierbij goed naar en maak je gebruik van de kennis en expertise van de interne stakeholders.

Verder ben je organisatiesensitief. Je bent een leider die luistert naar de meningen van anderen, die kritische vragen stelt, maar die ook niet schroomt om knopen door te hakken en door te pakken. Je bent iemand met oog voor de ‘menselijke maat’, bent zichtbaar en toegankelijk, en weet de rust te bewaren ten tijde van alle dynamiek.
Je biedt ruimte aan de ambitie van de organisatie, én draagt zorg voor rust en gestructureerde implementatie; een schijnbare tegenstelling waar je als raad van bestuur goed mee om weet te gaan. Je handelt vanuit het adagium dat door rust te creëren er ruimte ontstaat voor innovatie en focus. Je bent ”een conservatief daadkrachtig innovator”.

Je bent een warme, toegankelijke, makkelijk communicerende persoonlijkheid met de christelijke identiteit en leeft en acteert vanuit deze grondslag.

Om de ambities van Norschoten waar te kunnen maken, wens je je voor langere tijd aan de organisatie te verbinden.

Wie ben je?
Voor Norschoten zijn wij op zoek naar kandidaten met integrale bestuurlijke ervaring. Je bent een ervaren netwerker en zoekt actief de samenwerking op, zowel intern als extern. Door je communicatiekracht weet je te schakelen met en te verbinden op alle niveaus binnen en buiten de organisatie.
Je bent bedrijfskundig onderlegd en omarmt de missie en visie van Norschoten. Je hebt ervaring in de (ouderen)zorg en hebt een visie op de impact van de maatschappelijke transitie op de zorg. 
Door je ervaring met het begeleiden van veranderprocessen weet je de visie daadkrachtig en besluitvaardig te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Je bent hierin integer, mensgericht en organisatiesensitief.

Dit vertaalt zich in de volgende competenties:

 • Visie: Je bent gericht op de lange termijn en in staat tot het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de organisatie, gekoppeld aan de christelijke identiteit;
 • Strategisch verandervermogen: Om vanuit gezamenlijkheid het beleid naar de toekomst vorm te geven. Een raad van bestuur die creatief is, selectief durft te zijn, hoofd- en bijzaken weet te onderscheiden en op basis van de ingeslagen koers keuzes durft te maken;
 • Besturingsstijl: Passend bij de kernwaarden van Norschoten. Je bent een leider die vertrouwen geeft, eigenaarschap belegt, en gebruik maakt van kennis en expertise in de organisatie. Inspirerend leiderschap dat mens en organisatie laat groeien;
 • Bedrijfskundig inzicht: Je hebt kennis van bedrijfsprocessen en het vermogen om situaties en problemen in een zakelijke context te begrijpen en effectieve beslissingen te nemen;
 • Ondernemerschap: Je beschikt over commercieel en resultaatgericht bewustzijn;
 • Organisatiesensitief: Een raad van bestuur die oprechte interesse heeft in de gemeenschap van Norschoten en gevoel heeft voor de cultuur in en om de organisatie. Om ‘Samen zorgen’ vorm te geven. Die gevoelig is voor signalen, en hier op een goede manier opvolging aan weet te geven. Iemand die benaderbaar en toegankelijk is, en de menselijke maat hanteert;
 • Besluitvaardig en daadkrachtig persoon: Je getuigt van bestuurlijke senioriteit, en weet je staande te houden in complexiteit. Je bent in staat de rust te bewaren en goede afwegingen te maken om tot realistische keuzes te komen;
 • Samenwerkingsgericht: Je bent een raad van bestuur, die in staat is de goede samenwerkingsrelaties aan te gaan en samen kansen weet te verzilveren. Die nieuwe netwerken tot stand kan brengen en verbinding maakt met de gemeenschap. Maar ook intern de verbinding weet te maken op alle niveaus;
 • Christelijke identiteit: Je hebt de christelijke identiteit en acteert en leeft vanuit de grondslagen van de Bijbel als Gods Woord, en bent kerkelijk meelevend.

Het aanbod van Norschoten
Norschoten biedt een uitdagende bestuurlijke positie in een op de cliënt gerichte organisatie waar enthousiaste en professionele medewerkers en vrijwilligers het verschil maken. Elke dag weer en voor iedere cliënt. Als raad van bestuur kun je een zeer grote bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de ambities van Norschoten. Een organisatie met een cultuur van ‘warme zakelijkheid’ waarin de christelijke grondslag en de missie “Van Hart tot Hart” centraal staan.
De raad van bestuur ontvangt een bezoldiging die past binnen de WNT, klasse IV.

Procedure
Norschoten werkt in deze procedure samen met Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij-Liewers of Ronald Wallaart (T. contactinformatie .
Je sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Je reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 18 augustus.
Doelstelling is om de procedure voor 1 oktober 2024 af te ronden.

Het proces is als volgt ingericht:

 • Gesprekken bij Movimento in de weken 34 en 35
 • In week 36 zal Movimento haar voordracht doen aan de selectiecommissie;
 • Gesprekken met de selectiecommissie zijn week 36 of 37;
 • Gesprekken met de adviescommissies zijn in week 38;
 • Optioneel is er nog een verdiepingsgesprek in week 39;
 • Een arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats in week 39;

Een referentieonderzoek en een Refact-competentie en talentmeting (online) maken onderdeel uit van de procedure.

(Recruiter)

Movimento is de professionele gesprekspartner op uw route naar excellente zorg. Ons uitgangspunt is een heldere visie op leiderschap en een... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen