Twee leden Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Algemeen

Cardea is een organisatie voor specialistische hulp bij ernstige opvoed-, opgroei- en ontwikkelproblemen en bij maatschappelijke participatie. Cardea biedt uiteenlopende soorten hulp op zowel wijk-, gemeentelijk als op regionaal niveau, in de regio Holland Rijnland, de subregio Alphen aan den Rijn en de regio Haaglanden. De organisatie is nauw verbonden met de gemeenten in de werkgebieden. De organisatie speelt daarnaast sinds 2014 met een aantal ketenpartners een leidende rol in de ontwikkeling en instandhouding van de wijkgerichte Jeugd & Gezinsteams (JGT’s). Sinds 2015 is Cardea een belangrijke leverancier van professionals (hulpverleners en coaches) eerst voor 24 en sinds 2018 voor de 18 JGT’s. Door haar positie heeft de organisatie intensieve samenwerking en korte communicatielijnen met zowel de basisvoorzieningen in het gemeentelijk welzijns- en preventieveld, de ketenpartners in het jeugd- en gezinsdomein, als met de specialistische partners uit de GGZ, LVB, JeugdzorgPlus en Justitie. Er is – met gemeenten en ketenpartners- sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de jeugdpopulatie in het werkgebied. Met specialistische ketenpartners verzorgt Cardea zorgtrajecten, mede gericht op teruggeleiding van jeugdigen uit intramurale voorzieningen naar hun omgeving van herkomst en op maatschappelijke participatie van jeugdigen.

In de subregio Rijnstreek is Cardea onderdeel van de coalitie GO! voor jeugd! Deze bestaat uit verschillende specialistische jeugdhulpaanbieders die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het bieden van Jeugdhulp in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. 
 

Hulpaanbod

Cardea is een aanbieder in het kader van de Jeugdwet. Cardea wordt voor het grootste deel gefinancierd uit de middelen die gemeenten ten gevolge van de Jeugdwet ontvangen van het Rijk. De organisatie biedt ondersteuning aan kinderen, jeugdigen en ouders bij ontwikkelings- opvoedings- en opgroeivraagstukken en intensieve hulp bij ontwikkelings-, opvoedings- en opgroeiproblemen. 

Het specialistische aanbod in het kader van de Jeugdwet van Cardea omvat – globaal genomen - de volgende vormen:

 • Specialistische jeugdhulp in ambulante programma’s (een aantal met het predicaat ‘bewezen             effectief’);
 • Ouder/kind-behandeling;
 • Daghulp, veelal gekoppeld aan (speciaal) basisonderwijs op verschillende centrale locaties;
 • Daghulp, leer-werktrajecten en maatschappelijke participatie gericht op jeugdigen/    jongvolwassenen;
 • Verblijf in of naast gezinnen;
 • Observatiediagnostiek, gekoppeld aan (deeltijd) verblijf;
 • Crisishulp in ambulante vorm of in 24-uur opvang.

In de JGT’s beidt Cardea lichte vormen van ambulante als wel specialistische hulp. In het kader van de WMO biedt Cardea in subregio’s extramurale begeleiding en in het gehele werkgebied de functie Beschermd Wonen. Cardea werkt in toenemende mate op contractbasis in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. De financiering verloopt via de school of via een cofinanciering van Cardea (jeugdhulpmiddelen) en de school. 
 

Strategisch beleid 

De ontwikkelingen in de jeugdhulp gaan snel, het maatschappelijke en politiek-bestuurlijke speelveld rondom Cardea is voortdurend in beweging en er zijn financiële tekorten in de gehele sector

Juist nu kiest Cardea een proactieve rol en blijft inzetten op het bieden van de beste hulp aan kinderen en gezinnen. Juist in complexe tijden is blijvende aandacht voor vernieuwing een ‘must’.

Dit vraagt om een organisatie die flexibel en goed wendbaar is. Om blijvend een antwoord te kunnen geven op hulpvragen en maatschappelijk vraagstukken, investeert Cardea in innovatie door bijvoorbeeld de inzet van nieuwe technologieën. De organisatie is voorts gericht op het versterken van haar positie in verschillende werkgebieden. Op deze wijze kan de organisatie de met aanbestedingen gepaard gaande risico’s voor de continuïteit van de organisatie spreiden. Tenslotte is borging een belangrijk aandachtspunt: veranderingen en vernieuwingen moeten duurzaam zijn, teneinde effectief te blijven. 

Cardea investeert in intensieve samenwerking met ketenpartners om gezamenlijk een sluitend aanbod te kunnen bieden in de verschillende gemeenten. Dit betekent concreet dat Cardea momenteel in aanbestedingen zit die in 2021 en 2022 geeffectueerd moeten gaan worden. Deze kunnen uiteraard gegund worden, maar kunnen ook verloren worden. Dit laatste heeft grote impact op Cardea. 
 

Management

Om haar ambitie te verwezenlijken legt Cardea verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Bij de teams, bij de professionals in de teams. Zij kennen de cliënten, kunnen het beste de vraag van een cliënt verstaan en daarbij ondersteuning op maat geven. Voor een gezonde bedrijfsvoering wordt gekeken naar een ideale teamsamenstelling, passend bij de steeds wisselende klantvraag. Dit betekent niet dat Cardea kiest voor totale zelforganisatie: duidelijke kaders, een gezamenlijke agenda en goede voorwaardenscheppende faciliteiten voor professionals zijn belangrijk voor mensen op de werkvloer. Na een periode van 4 jaar vergaande zelforganisatie worden deze professionals sinds 2020 aangestuurd door de teammanagers. Waarbij Cardea de ingezette veranderingen op efficiency en effectiviteit momenteel onderzoekt. 
 

Kernwaarden

Bij alle transities die mogelijk nog gaan komen zijn de kernwaarden van Cardea leidend: Samen, Professioneel en Oprecht. Deze kernwaarden zijn passend bij de in 2019 hernieuwde visie: Samenwerken aan een kansrijke toekomst van voor ieder kind.   
 

Besturingsmodel

De structuur van Cardea is een stichtingsvorm met een Raad van Bestuur als bestuursorgaan en een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de Raad van Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie van Cardea. De Raad van Toezicht verleent onder meer goedkeuring aan begroting, jaarrekening en meerjarenplannen. Daarnaast adviseert de raad gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur conform de statuten en de bestuurs- en toezichtsreglementen. De Zorgbrede Governance Code vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording. 

De Raad van Bestuur van Cardea bestaat uit een eenhoofdig bestuur in de persoon van Gerrit Jan Hoogeland, hij is integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Hij stelt als eindverantwoordelijke visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast. Samen met de directeur/bestuurder vormen de directeur zorg (in duale aansturing), teammanagers en stafmanagers het management van Cardea. De ondersteunende afdelingen zijn: Financiën, Informatisering en ICT, HRM. Daarnaast zijn de beleidscycli, strategisch beleid, kwaliteit, technische dienst en Marketing & Communicatie ondergebracht bij diverse functionarissen.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Sinds een jaar loopt er een experiment met een jongere-lid in de raad. Dit jaar wordt dit geëvalueerd. Binnen Cardea functioneren verder een Cliëntenraad, Jongerenraad en een Ondernemingsraad. Er is een ouderplatform in ontwikkeling. 
 

Over de vacature

Aanleiding vacatures

Momenteel zijn er twee vacatures binnen de Raad van Toezicht. Een vacature is ontstaan door het vertrek van een lid van de Raad vanwege de verschuiving van verschillende activiteiten in relatie met de factor tijd. De andere vacature door het verstrijken van de tweede zittingstermijn. De Raad van Toezicht van Cardea is een open en transparante wervingsprocedure gestart waarbij zich laat begeleiden door Van der Laan & Co die in brede kring gaat werven. 
 

Algemene profiel

De principes van de (nieuwe) Zorgbrede Governancecode worden door Cardea toegepast en zijn verankerd in de statuten van Cardea, het Reglement voor de Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur. Belangrijke aandachtspunten bij een goede samenstelling van de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig de code en de Wet Bestuur en Toezicht, zowel een bepaalde spreiding van de leeftijd van de leden als de verdeling van de functies over mannen en vrouwen. Verder zijn belangrijke aandachtspunten onder meer een diversiteit in deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige en zorgachtergrond. De kwetsbaarheid van de cliënt en begeleider/zorgverlener, het relationele karakter en de complexiteit van de begeleiding/zorg, maken deze sector en daarmee het toezicht houden in de zorg tot een bijzondere opdracht. 

Toezicht houden is een samenspel van kennis, vaardigheid en houding. Om de rol van toezichthouder in deze sector in het algemeen, maar bij Cardea in het bijzonder goed te kunnen vervullen worden van alle leden van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten verwacht:

 • Bestuurlijke competenties: 
  • Het vermogen om de strategie, het beleid, de processen en de resultaten van Cardea op hoofdlijnen te doorgronden en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
  • Leiderschapsstijl die past bij zelforganisatie
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Cardea stellen en daaruit volgende mogelijke risico's.
 • Het vermogen tot distantie en betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt;
 • Affiniteit, kennis en ervaring met de zorg in het algemeen en met de sector Jeugdzorg in het bijzonder;
 • Brede maatschappelijke binding[1];
 • Een professionele toezichthoudende houding: 
  • Een warm hart voor de zorg, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol, loyaal 
  • Ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend 
  • Nieuwsgierig, bemoedigend en stimulerend 
  • (Zelf)reflectief, aanspreekbaar 
  • Onafhankelijk, onbevooroordeeld, proactief, eigenwijs 
  • Moedig, doortastend, kritisch.

[1] De beschikking over een netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt, is een pré. Hierbij past de kanttekening dat er geen nauwe relaties met de bestuurder(s) en de samenwerkingspartners van Cardea mogen zijn. 

 • Het vermogen om te schakelen tussen de verschillende rollen van toezichthouder te weten:
  • De wettelijke rollen van werkgever, adviseur, controleur, goedkeurder
  • De rollen van verbinder, inspirator, brainstormer en het geweten van de organisatie.
  • Toezichthouder ‘nieuwe stijl’; in samenspraak met de bestuurder een toezichthoudende stijl ontwikkelen die past bij een organisatie die zelforganisatie als besturingsfilosofie heeft. Hierin past een toezichthouder die reflectief is, die snapt de eigen ontwikkelingsdynamiek binnen de Raad en weet wat waarderend toezichthouden is. 
 • Voldoende beschikbaarheid:
  • De Raad van Toezicht komt volgens de statuten minimaal 4 keer per jaar bijeen. Uit de praktijk blijkt dat de Raad van Toezicht gemiddeld 6 tot 8 keer als gehele Raad van Toezicht met het Bestuur vergadert en nemen de kandidaten, afhankelijk van hun achtergrond, deel aan de Auditcommissie, Kwaliteitscommissie en de Remuneratiecommissie. Tot slot houden de leden van de Raad van Toezicht contact met de organisatie door deelname aan bijvoorbeeld locatiebezoeken, themabijeenkomsten, ontmoetingen met de medezeggenschaporganen (OR, JR en CR), het management en beleidsbijeenkomsten.
    

 Specifieke wensen ten aanzien van de kandidaat

Beide vacatures in de Raad van Toezicht vragen om een academisch denk- en werkniveau. De kandidaten zijn oprecht betrokken, communicatief vaardig en worden gekarakteriseerd als ‘een prettig en uitgebalanceerd mens’ die beschikt over uitstekende sociale vaardigheden. De kandidaten beschikken over een groot probleemoplossend vermogen en zijn in staat om goed om te gaan met verschillende belangen. Zij beschikken over een allround financieel-economisch inzicht en hebben een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, arbeidsmarktproblematiek, de financiële gevolgen van de vele externe ontwikkelingen en veranderingen in de jeugdzorg en de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen. Een groot analytisch vermogen om verbanden te leggen in en tussen complexe en gevarieerde probleemgebieden en het vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden is eveneens onmisbaar. 

Beide kandidaten zullen binnen de raad in collegiaal teamverband werken en dienen complementair te zijn aan de andere leden. De kandidaten moeten zich goed voelen bij onderwerpen als waarderend organiseren en horizontale besluitvormingsprocessen en een toezichtstijl die is gericht op dialoog en reflectie. 

Dit betekent dat wij ons zoekprofiel naar de volgende domeinen zullen aanscherpen. Waarbij van belang is dat deze domeinen niet specifiek gekoppeld moet worden aan een kandidaat maar dat beide kandidaten gezamenlijk voldoende meebrengen op een van deze onderstaande domeinen.

Deze zijn onder meer:

 • Kennis en/of expertise op het gebied van bedrijfsvoering, financiering, zorgstelsel, zorgbeleid en hierbij betrokken stakeholders (verzekeraars, NZa, VWS e.d.). Tevens is deze kandidaat lid van de Auditcommissie.
 • Kennis en/of expertise op brede terrein van juridische zaken in relatie met HRM, inrichting en invulling van modern werkgeverschap in brede zin, niet vanuit een klassieke invalshoek maar vooral gericht op de brede expertise opgedaan vanuit een andere sector.
 • Kennis en/of expertise op gebied van openbaar bestuur, geen politieke bestuurder, voorkeur voor kandidaten die bestuurder/topambtenaar zijn binnen de rijksoverheid, provincie en/of (grote) gemeente.
   

Honorarium

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens. Concreet betekent dit dat de leden op jaarbasis een vergoeding ontvangen ter hoogte van ongeveer € 10.000,-- (inclusief btw).
 

Procedure

Cardea laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. De selectiecommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder, leden van de ondernemingsraad, cliëntenraad en de jongerenraad. Het streven is de procedure eind augustus 2020 afgerond te hebben. 

Voor verdere informatie over Cardea verwijzen wij graag naar de website van Cardea. U vindt daar het meerjarenbeleid, jaarrekeningen, de Visie op Toezicht, Regelement Raad van Toezicht, conflictenregeling, statuten en het Jaarverslag Raad van Toezicht.   

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via contactinformatie . U kunt uw CV en motivatie via onze website en de vacature uploaden.

De reactietermijn loopt tot 10 juli 2020

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen