Voorzitter Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Organisatie l Cardia

In de regio Haaglanden is Cardia een vitale speler in de ouderenzorg; met een herkenbare christelijke identiteit en breed gewaardeerd door cliënten, medewerkers en ketenpartners. Cardia biedt comfortabele woonruimte, (thuis)zorg en aanvullende diensten voor ouderen; met respect voor elkaar en aandacht voor de wensen en behoeften van cliënten. Daarbij wordt sterk ingezet op het belang van zingeving en inspiratie en staat zelf- en (samen-) redzaamheid centraal. De zorg en ondersteuning wordt verleend in een kleinschalige setting. Daardoor voelen cliënten en medewerkers zich persoonlijk gekend. De persoonsgerichte zorg is gebaseerd op het zogenoemde Planetree-zorgconcept. Het brede aanbod varieert van persoonlijke verzorging, verpleging, casemanagement dementie, begeleiding, huishoudelijke hulp, tot een ontmoetingscentrum voor thuiswonende cliënten met geheugenproblemen. Binnen de vijf locaties met een intramurale setting biedt Cardia zowel kort- en langdurig verblijf als behandeling. Daarnaast verhuurt Cardia ruim 200 appartementen.

Bij Cardia verlenen ca. 700 trotse medewerkers zorg en ondersteuning aan ruim 1.800 tevreden cliënten. De omzet bedraagt ruim € 33 mio en de organisatie is financieel gezond.

Koers

In het kwaliteitsplan 2019 “Cardia Merkbaar Beter” benoemt Cardia de thema’s waarop ze zich de komende jaren wil onderscheiden: een huiselijke en prettige woonomgeving, uitstekende behandeling en zorg, meer aandacht voor preventie, en zingeving en zorg voor de zorgverlener.

Cardia wil daarbij op een innovatieve wijze zorgzaam zijn voor de ouderen en chronisch zieken, met liefde voor het werk en hart voor elkaar. Het motto “hart voor zorg“ is zichtbaar in de kernwaarden deskundigheid, plezier en bezieling. Cardia breidt in de nabijheid uit naar Zoetermeer waar in 2020 een nieuw verpleeghuis wordt opgeleverd.


Functie l Voorzitter Raad van Toezicht

Governance

Cardia heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. De RvT ziet toe dat de Raad van Bestuur de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook vervult zij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes en vervult zij de werkgeversrol naar de bestuurder. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, voldoet aan de Zorgbrede Governance Code.

Bestuur en toezicht – De relatie tussen bestuur en toezichthouders wordt ervaren als betrokken en vertrouwend. Niettemin legt de dynamiek in zorg extra accent op de klankbordfunctie van de RvT en vraagt het aandacht op toekomstige ontwikkelingen, zowel in termen van mogelijkheden als bedreigingen. Dit vraagt nieuw evenwicht, extra scherpte en specifieke vaardigheden. In de huidige setting wordt die gevoeld in de behoefte aan een open en toekomstgerichte dialoog, waarin de balansdynamiek ook beproefd wordt bij een meer ondernemende en outreachende koers.

Modern toezicht – De taak van bestuurders en toezichthouders is complexer geworden. Steeds meer gaat het ook en vooral om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Dat betekent een intensievere relatie met stakeholders. Ook op het gebied van kwaliteit en veiligheid is een verschuiving zichtbaar, waarin de leefwereld van de cliënt belangrijker is dan de systeemwereld van regels en control. In lijn hiermee wil de RvT in 2020 nog meer haar rol pakken vanuit dialoog en openheid naar elkaar toe. Daarbij wordt met name van de voorzitter een belangrijke en voorwaardenscheppende bijdrage verwacht, die de kwaliteit van Governance versterkt en borgt op aspecten van vertrouwen, diepgang, scherpte, en evenwicht in relaties en rollen.

Op dit moment is in de RvT de zetel van Voorzitter vacant.


Profiel

Aan de leden van de Raad worden verschillende functie-eisen gesteld. Een aantal functie-eisen geldt voor alle leden. Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering.

Algemene profieleisen

 • Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te toetsen;
 • Evenwichtig in het geven van de benodigde handelingsruimte aan de bestuurder en het stellen van de juiste en scherpe vragen; wijs en constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een juiste mix van verdieping;
 • Werkervaring en/of aantoonbare affiniteit met maatschappelijke sectoren; binding met de missie, visie en doelen van Cardia;
 • Een realistische kijk op dit type uitvoeringsorganisatie: zicht op het management van professionele zorgorganisaties en oog voor de relatie tussen management en zorgprofessie, en een scherpe blik op de spanning van afnemende budgetten en verantwoorde zorg voor kwaliteit van leven van ouderen;
 • Een onafhankelijke denker die kan reflecteren op eigen functioneren en bereid is eigen gedrag en functioneren te evalueren; onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code;
 • Vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken, en vanuit karakter en ervaring om kunnen gaan met verandering, onzekerheid en dynamiek;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie voor een adequate invulling van de functie;
 • Eventuele (neven)functie(s) zijn niet conflicterend met de positie en doelstelling van Cardia;
 • Woonachtig in of zeer nabij het verzorgingsgebied van Cardia en met een netwerk in deze regio.

Specifieke profieleisen portefeuille Voorzitter

 • Ervaring in toezicht houden en vermogen om evenwichtig, met natuurlijk gezag en boven de partijen het voorzitterschap te vervullen, en indien nodig die ook extern deskundig en vertrouwenwekkend te kunnen vervullen;
 • Strategisch inzicht, overstijgend en integraal denkvermogen en een op dialoog gerichte stijl;
 • Visie, deskundigheid en persoonlijkheid om een faciliterende rol te vervullen bij het mening- en besluitvormingsproces; sensitief voor de groepsdynamiek en de wijze waarop de Raad tot afweging, meningsvorming en besluitvorming komt; met een moderne visie op en inspirerende toepassing van Good Governance;
 • Een mensgerichte, verbindende en faciliterende wijze van leidinggeven, met aandacht voor de rol en bijdrage van elke individuele toezichthouder alsook voor benutten van het collectief vermogen van de raad. Als voorzitter vooral scherp en zuiver in wat wanneer geagendeerd dient te worden; omgevingssensitief en een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; beschouwend maar ook natuurlijk gezaghebbend en overtuigend met de juiste toon;
 • Neemt prettige energie en ambitie mee in de samenwerking binnen de RvT en met de bestuurder, en extern met relevante stakeholders;
 • Prettig in de omgang en communicatie; open; belangstellend en interpersoonlijke sensitief. In houding en gedrag herkenbaar en natuurlijk gericht op open en vertrouwenwekkende relaties, in- en extern;
 • Een intrinsieke aansluiting en herkenbaar in de protestants christelijke identiteit van Cardia en actief kunnen bijdragen aan het vertalen daarvan in keuzes en handelen.


Aanbod

De RvT-leden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden, die marktconform is en past binnen de normen van de NVTZ en in lijn met de Zorgbrede Governance Code.

 

Procedure

De procedure is gericht op een eerste selectie en oriënterende gesprekken bij K+V in de maand april. In de maand mei  volgen de gesprekken van geselecteerde kandidaten met de selectiecommissie bij Cardia in Den Haag, gevolgd door een adviesronde van benoembare kandidaten met de bestuurder, en met vertegenwoordigers van OR en CR. De wens is om in mei tot benoeming te komen.


Geïnteresseerd

Bent u geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken u snel te reageren door bij ‘solliciteer direct’ uw cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Chris Boven, associé, contactinformatie en Frank Snethlage, partner contactinformatie . Uiteraard zijn zij bereikbaar voor vragen.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen