Mediis zoekt twee leden voor de Raad van Commissarissen

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

Missie Mediis: de beste zorg voor elkaar...   

De coöperatie Mediis is de regionale organisatie van huisartsen in Midden Holland. Mediis ondersteunt de aangesloten huisartsen zodat zij in staat zijn optimale zorg te verlenen.

Visie

Mediis wil als coöperatieve organisatie snel kunnen inspelen op het veranderende zorglandschap en neemt daarbij een positie in als aanspreekpunt voor huisartsenzorg in de regio Midden Holland. Als organisatie van de huisartsen in de regio Midden Holland zit Mediis vanuit de coöperatie aan alle vergadertafels in de regio die in welke zin dan ook, relevant zijn voor het werkveld van de huisarts. Mediis is daarin de spreekbuis voor de huisartsen uit de regio en zal vanuit die rol verantwoordelijkheid nemen voor de invulling van de regionale strategische ontwikkelingen van de zorg. Mediis neemt als vertegenwoordiger van de huisarts een proactieve rol in de regionale samenwerkingsverbanden en landelijke netwerken. Mediis wil als belangenbehartiger van de huisartsen een bepalende rol spelen in het, gezamenlijk met haar leden, ontwikkelen van de kwaliteit van zorg. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de verschillende werkmaatschappijen en daarmee het verzorgen van goede zorg voor chronisch zieken (DMII, COPD en CVRM) en GGZ zorg binnen de huisartsenpraktijk. Dit laatste verzorgt Mediis in samenwerking met de aangesloten huisartsenpraktijken. Mediis contracteert de ketenzorg en de POH GGZ zorg in de regio en is werkgever voor de POHs GGZ. Mediis wil in de dienstverlening haar aangesloten huisartsen waar mogelijk ontzorgen zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaak; zorg verlenen.

Kernwaarden van Mediis

 • De beste zorg voor elkaar: kwaliteit leveren, zorgzaamheid, betrokkenheid
 • Verbinding in verscheidenheid (Mediis als middelpunt, persoonsgericht, identiteit van elke praktijk)
 • Voorbereid op verandering (ondersteuning en dienstverlening in veranderend zorglandschap)
 • Verantwoordelijkheid in vertrouwen (professional verantwoordelijkheid geven in vertrouwen)

Mediis behartigt daarvoor de belangen van de coöperatie ROHMH, RZMH, HGGZMH en haar leden, in de breedste zin van het woord. Het is vanzelfsprekend dat zij zowel de leden als organisatie werken vanuit het gedachtegoed “de patiënt centraal te stellen”.

RZMH BV, HGGZMH BV

Mediis is de handelsnaam waaronder de activiteiten van ROHMH en de werkmaatschappijen  RZMH BV en  HGGZMH BV vallen.

Regiozorg Midden Holland BV (RZMH) voert eerstelijns ketenzorgprogramma’s uit op het gebied van somatische aandoeningen, te weten Diabetes Mellitus,  COPD en CVRM), gevestigd te Gouda

Huisartsen GGZ Midden-Holland levert de GGZ zorg binnen de huisartsenpraktijk. HGGZMH treedt op als de werkgever van de POHs GGZ.

De RZMH en de HGGZMH werken volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code en stelt een Raad van Commissarissen in. Voor de driehoofdige Raad van Commissarissen zoeken wij twee leden.

Een lid wordt gezocht die met huisarts ervaring het voorzitterschap van de RvC op zich zal nemen. Een tweede lid wordt gezocht omdat, binnen afzienbare termijn, een lid het einde van de tweede benoemingsperiode bereikt.

Taken van de Raad van Commissarissen

In de uitoefening van haar taken ziet de Raad van Commissarissen in het bijzonder toe op:

 • de realisatie van de statutaire doelstellingen
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van beide BV’s;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals patiënten en werknemers en
 • de wijze waarop de zorgorganisatie invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Tevens fungeert de Raad van Commissarissen als klankbord voor het bestuur.

De Raad van Commissarissen vergadert ten minste vier keer per jaar. Daarnaast wonen de leden van de RvC jaarlijks enkele malen de ALV bij van Mediis.

Profiel kandidaten

 • een kandidaat met ervaring als ex-huisarts;
 • een kandidaat met kennis en ervaring binnen de (eerstelijns) ketenzorg;
 • voor beiden strekt een juridische achtergrond tot aanbeveling.

Overige kwaliteiten

 • academisch werk- en denkniveau;
 • affiniteit met ondernemen in de eerstelijnszorg;   
 • bestuurlijke kwaliteiten en bestuurlijke ervaring;
 • visie op de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland;
 • een onafhankelijke, integere en verantwoordelijke instelling en het vermogen om evenwicht te vinden tussen kritische distantie en betrokkenheid;
 • voldoende tijd en energie, en bereidheid tot het volgen van een scholingsprogramma.

Om belangenverstrengeling te voorkomen worden in de Raad van Commissarissen geen personen benoemd die direct belang hebben (of recent hebben gehad) bij de RZMH, HGGZMH, de ROHMH, de ketenzorg binnen de regio, onze partners of andere zorgorganisaties in de regio Midden Holland.

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Een passende vergoeding wordt geboden.

Een informatiepakket kunt u opvragen bij het secretariaat: p.ohr@mediis.nl (tel. contactinformatie .

Informatie over RZMH (Regiozorg Midden Holland)

 • Algemeen

De RZMH is een werkmaatschappij (een BV) van de Regionale Organisatie Huisartsen Midden-Holland (ROHMH), een samenwerkingsverband van huisartsen in de regio Midden-Holland.

De regio Midden-Holland strekt zich uit van Krimpen a/d Lek, via Bleiswijk, Boskoop, Bodegraven, Oudewater tot aan Schoonhoven. Gouda is het centrum van het gebied.

Er wonen circa 250.000 mensen. Diversiteit is kenmerkend voor deze regio: het omvat zowel stedelijk als ruraal gebied.

De ROHMH is in 2006 opgericht en komt voort uit de Regionale Huisartsen Vereniging (RHV). Er is gekozen voor een coöperatieve structuur. De ROHMH is de koepelorganisatie, waarin 15 lokale coöperaties van huisartsen zijn vertegenwoordigd. In totaal zijn 70 van de in totaal 73 huisartsenpraktijken in deze regio lid van de coöperaties. Hiermee wordt een dekkingsgraad van 96% in de regio Midden Holland behaald.

 • Doelstelling van Mediis

Doel is het ontwikkelen van kwalitatief goede en samenhangende eerstelijnszorg voor de hele regio. Kwaliteit en kwaliteitsborging van de zorg staat hierbij voorop. Mediis ondersteunt haar leden in het coördineren van de samenwerking met de strategische zorgpartners, het vormgeven van integrale zorg en het ontwikkelen van innovaties.

Daarnaast behartigt Mediis de belangen van haar leden in het overleg met velerlei organisaties in de regio.

 • RZMH

Binnen de RZMH worden eerstelijns ketenzorgprogramma’s op het gebied van somatische aandoeningen uitgevoerd. In 2008 is het zorgprogramma Diabetes Mellitus 2 tot stand gekomen; In 2013 is het zorgprogramma COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) gestart en in 2014 het zorgprogramma CVRM (Cardiovasculair Risicomanagement).

Als hoofdaannemer van de ketenzorgprogramma’s staat de RZMH garant voor de organisatie van  integrale zorgpakketten en voor correcte levering van de diensten. De RZMH heeft een grote verantwoordelijkheid in het (structureel) bewaken van de kwaliteit.

Bij de levering van het zorgpakketten zijn veel disciplines betrokken. Bij Diabetes Mellitus 2 betreft dit huisartsen en hun praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundigen, diëtistes, podotherapeuten, optometristen, internisten en oogartsen. Met betrekking tot COPD wordt o.a. samengewerkt met longartsen en longfunctielaboranten.

Contracten zijn afgesloten met de preferente zorgverzekeraar van de regio en met overige zorgverzekeraars. 

Het inzichtelijk maken en bevorderen van de kwaliteit is verankerd in de organisatie en werkwijze van de RZMH, bijvoorbeeld door goede integrale dossiervorming, feedback, informatievoorziening op basis van indicatoren, scholing en het instellen van een werkgroep Kwaliteit waarin de hele keten is vertegenwoordigd. 

De begroting van de RZMH omvat ruim 3,5 miljoen euro; een verdere stijging van de omzet is te verwachten. Het ondersteunende bureau van de RZMH telt 10 fte.

Informatie over HGGZMH (Huisartsen GGZ Midden Holland)

 • Algemeen

Mede als gevolg van het in 2014 ingevoerde GGZ-stelsel is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) sterk in beweging. De huisartsenzorg heeft door de stelselwijziging een grotere rol gekregen in de opvang, begeleiding en behandeling van mensen met psychische en psychiatrische klachten.  Al sinds 2014 is Mediis Huisartsenzorg GGZ Midden Holland (HGGZMH), toen nog de Regionale Organisatie Huisartsen Midden Holland (ROHMH), samen met partners uit sociaal domein, de GBGGZ en de SGGZ aan het werk om de GGZ zorg in de regio Midden Holland te optimaliseren.

HGGZMH meent dat patiënten met psychische problematiek, meer dan nu het geval is, adequaat en efficiënt behandeld kunnen worden in de directe woonomgeving van de patiënt. Belangrijk is een nauwe samenwerking van huisarts en POH-GGZ met een netwerk van sociaal team, eerstelijnspsychologen en specialistische GGZ waarbinnen de zorg gemakkelijk op- en afgeschaald kan worden.

Toename van volume en zwaarte van psychische problematiek kan binnen dit netwerk tot op zekere hoogte opgevangen worden. Versnippering van zorg, stigmatisering en onnodig dure zorg worden vermeden.

Substitutie van stabiele patiënten uit de specialistische GGZ kan plaatsvinden. Huisartsenzorg GGZ blijft expliciet huisartsenzorg en zal haar grenzen duidelijk bewaken.

Verwacht wordt dat wachttijden afnemen, patiënttevredenheid toeneemt en dat progressie naar ernstige psychische klachten gedeeltelijk zal worden voorkomen.

Bovenstaande werkwijze dient naar mening van de HGGZMH alle patiënten met psychiatrische problematiek ongeacht ernst, duur en herstelmogelijkheden.

 • Missie

Huisartsen en de POH-GGZ van de HGGZMH zetten hun deskundigheid en die van hun netwerkpartners optimaal in.

Doel is de geestelijke gezondheidszorg in en om de huisartsenpraktijk optimaal te organiseren en de patiënt optimale geestelijke gezondheidszorg te bieden. Leidend is de volgende visie op gezondheid.

Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. (M. Huber)

De inzet is  de patiënt regie te geven, eigen kracht te prikkelen en waar die kracht er (even) niet is steun te bieden en te helpen in het hervinden van eigen kracht.

HGGZMH stimuleert en faciliteert de inzet van POH-GGZ in de huisartsenpraktijk door:

Het leveren van goede POH-GGZ die voldoen de eisen zoals gesteld in het vigerende landelijke functie-, en competentieprofiel POH-GGZ.

Het regelen van TeleGGZ (Teleindicatie, EHealth, consultatie) en groepstherapie voor veel voorkomende klachten waarvoor deze therapievorm geschikt is.

HGGZMH stimuleert kwaliteitsontwikkeling huisartsen GGZ door:       

Aanbieden scholing, intervisie en intercollegiale toetsing aan de POH-GGZ.

Organiseren GGZ-nascholing voor huisartsen.

Aanbieden zorgpaden voor veel voorkomende psychische klachten.

Formeren van een kwaliteitsteam (Q-team) met als opdracht kwaliteitsontwikkeling GGZ en innovatie.

HGGZMH zet in op de vorming van netwerken m.b.t. de GGZ-hulpverlening door:

Samenwerkingsafspraken op inhoud met sociaal domein, maatschappelijk werk, eerstelijnspyschologen en specialistische GGZ op centraal niveau. Stimuleren van samenwerking met bovengenoemde partners op lokaal niveau.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen