Lid Raad van Toezicht (portefeuille: kwaliteit & veiligheid)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/lid-raad-van-toezicht-portefeuille-kwaliteit-veiligheid/

lid raad van toezicht (portefeuille: kwaliteit & veiligheid)

Fokus

Fokus is in Nederland dé organisatie voor woonmogelijkheden van mensen met een zware fysieke beperking die zelfstandig willen wonen in een gewone woonwijk. In een Fokusproject wonen cliënten in een aangepaste huurwoning die eigendom is van een woningcorporatie. Fokus biedt de cliënten 24 uur per etmaal assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en verpleegtechnische handelingen. Dat gebeurt op afroep en aanwijzing van de cliënt. Het Fokusconcept is van grote betekenis voor de emancipatie van mensen met een zware fysieke beperking.

De organisatie is in 1974 opgericht door mensen met een handicap, naar Zweeds voorbeeld en initiatief. Het concept heeft zich bewezen als gewaardeerd model voor cliëntgestuurde dienstverlening met gescheiden financiering van wonen en zorg. Inmiddels vindt financiering plaats vanuit een subsidieregeling ten laste van de Wlz.

Fokus is gelet op de ontstaansgeschiedenis en unieke positie in ‘zorgland’ en gegeven de specifieke missie, visie en het ontwikkelde concept, geen lid van een brancheorganisatie in de zorg. Fokus behartigt zijn eigen belangen bij de overheid en overheidsinstanties en heeft een eigen cao. Ondanks de wat afwijkende positie richt Fokus zich naar de voorschriften die in de zorgsector gelden, zoals bijvoorbeeld rond governance, cliënten-vertegenwoordiging en klachtenregelingen. Het concept wordt aangeboden op 98 locaties (projecten, in totaal 1.400 woningen), verspreid over heel Nederland. Bij Fokus werken ongeveer 2.800 mensen (1.600 fte) voor ca. 1.400 cliënten. Kantoren voor ondersteunende diensten en management staan in Groningen en Utrecht.

Fokus is een toekomstbestendige en duurzame organisatie. De omzet in 2018 bedroeg ruim € 92 miljoen. Over 2018 is een positief resultaat behaald ter grootte van € 1,3 miljoen. De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) bedroeg eind 2018 39,5%, de vermogensratio (eigen vermogen gedeeld door totaal

opbrengsten) bedroeg 12,6%. In 2019 wordt, naast de versterking van het eigen vermogen, voornamelijk geïnvesteerd in de ontwikkeling en ondersteuning van de teams op de projecten (de zelforganisatie) en de herinrichting van het ICT-landschap om de teams beter te ondersteunen en efficiënter te kunnen werken. De verwachting is dat de productie in 2019 zal stijgen als gevolg van toename van de zorgvraag.

Organisatie

De 98 Fokusprojecten werken volgens de principes van zelforganisatie. Clusters van vier a vijf projecten worden daarnaast aangestuurd door een eigen manager ADL-assistentie, onder leiding van een directeur ADL-assistentie. De directeur ADL-assistentie is verantwoordelijk voor een eigen regio (zuid, midden-west of noord-oost Nederland).

In ieder Fokusproject wordt de ADL-assistentie uitgevoerd door een zelforganiserend team van twintig tot dertig ADL-assistenten. Het team is verantwoordelijk voor de kwaliteit en coördinatie van dienstverlening aan de cliënten en van het werk van ADL-assistenten, waaronder de kwaliteit en veiligheid voor cliënten en de beschikbaarheid van voldoende en voldoende bekwaam personeel. Fokus heeft kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. In 2018 is een kwaliteitskader voor ADL-assistentie in ADL-clusters ondertekend en ingevoerd.

Het team is tevens verantwoordelijk voor de bedrijfseconomische resultaten van het project, waaronder de doelmatige inzet van personeel bij een steeds wisselende en veranderende vraag van cliënten en voor de arbeidsomstandigheden.

Fokus (Stichting Fokus Exploitatie) kent een eenhoofdige raad van bestuur. Fokus heeft de rechtsvorm van een stichting en werkt met het raad-van-toezicht/raad-van-bestuur model, waarin de raad van bestuur over de bestuurlijke bevoegdheden beschikt en eindverantwoordelijkheid draagt. Bestuurder en raad van toezicht werken constructief samen.

De stafdirecteuren, directeur finance en directeur HR vormen samen met de drie directeuren ADL-assistentie en de bestuurder het managementteam, dat het beleid en de organisatie ontwikkelt en de aansturing van de organisatie coördineert.

De organisatie beschikt over een zelfbewuste en actieve Cliëntenraad Fokus, die veel invloed krijgt en heeft in het tot stand komen en vaststellen van voor cliënten relevant beleid. Het bestuur werkt open en in vertrouwen samen met de Cliëntenraad Fokus en met de Ondernemingsraad.

Informatie

Meer informatie, waaronder het jaarverslag over 2018, is te vinden op de website: www.fokuswonen.nl


Raad van Toezicht

In de uitoefening van zijn taken ziet de raad van toezicht in het bijzonder toe op:

 • de continuïteit van de organisatie;
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De raad van toezicht van Fokus (5 leden) volgt ten aanzien van zijn positionering, samenstelling en werkwijze, de Zorgbrede Governance code, waarbij er zowel in de samenstelling als de werkwijze van de raad voortdurend oog is voor de bijzondere positie van de organisatie in de zorgsector.

De raad van toezicht ziet toe op het algemene functioneren van de stichting en meer in het bijzonder het functioneren van het bestuur. De raad van toezicht houdt daarbij rekening met de maatschappelijke belangen, de belangen van de cliënten en de belangen van de stichting zelf. De leden van de raad zijn zich bewust van de lastige dilemma’s die dat soms met zich mee kan brengen. In zijn opstelling naar de bestuurder kiest de raad de rol van ‘critical friend’. De raad ziet vanuit de onafhankelijke positie, met visie en een kritische inslag toe op het functioneren van het bestuur en is tevens de adviseur en werkgever van dat bestuur. Dat vraagt van de leden van de raad een goed gevoel voor de verhoudingen tussen raad van toezicht en bestuur.

De raad van toezicht kent een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie. De raad van toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorgge­relateerde kennis, juridische zaken, HRM, kwaliteit, financiële zaken en ICT. De raad van toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.

De raad vergadert zes maal per jaar, de commissies maximaal vier keer per jaar. De meeste vergaderingen vinden plaats in Utrecht. De leden bezoeken in duo’s Fokusprojecten om feeling te krijgen/houden met de dagelijkse praktijk.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht  te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan Fokus stellen.
 • Het vermogen om op strategisch niveau te kunnen fungeren en zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden.

Conform het rooster van aftreden ontstaat op korte termijn een vacature binnen de raad van toezicht. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel lid raad van toezicht, portefeuille kwaliteit & veiligheid, tevens lid van de commissie kwaliteit & veiligheid

 • Kennis en ervaring met beleid en strategie rond kwaliteit en veiligheid in de zorg en met organisatievraagstukken, bijvoorbeeld door als bestuurder werkzaam te zijn (geweest) in een organisatie die qua omvang en complexiteit minimaal gelijk is aan de Fokusorganisatie.
 • Heeft aandacht voor de leefwereld van de cliënt alsmede oog voor de bijzondere belangen -met name ten aanzien van ‘eigen regie’ en zeggenschap- van mensen met een fysieke beperking en de betekenis daarvan voor organisatie, beleid en werkwijzen.
 • Is in staat een open relatie met de cliëntenraad te onderhouden, passend bij de rol van toezichthouder.
 • Brede kennis van en ervaring in de zorg- en welzijnssector (strategische vraagstukken, beleidsontwikkelingen, politieke en maatschappelijke context, etc.). Bij voorkeur maar niet noodzakelijk gerelateerd aan de doelgroep van Fokus.
 • Kritisch en onafhankelijk denker, nuchter en risicobewust
 • ‘Critical friend’, die dichtbij kan zijn, maar gepast afstand bewaart naar het bestuur.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.
 • Beschikt over een stevige maatschappelijke statuur en een voor de organisatie relevant netwerk.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar iemand met een lichamelijke beperking. Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de raad van toezicht gelden:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Fokus en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt en de medewerker.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie.
 • Prettig in de omgang, kan ook relativeren en vergeet daarbij de humor niet.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de normstelling van de WNT-2. De verwachte tijdsinspanning voor het lid raad van toezicht bedraagt ca. 1-2 dagen in de maand.(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen