Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Organisatie

Zeeuwse Gronden is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de familievereniging Ypsilon (familie van mensen met een ernstige psychiatrische ziekte) en professionals uit de gezondheidszorg met als kerntaak een goede huisvesting. Zeeuwse Gronden biedt volwassenen met een psychiatrische ziekte een warm thuis in een eigen appartement binnen een kleinschalige woonlocatie binnen en buiten Zeeland. Daarnaast biedt Zeeuwse Gronden haar cliënten innovatieve individuele en groepstherapieën, zoals EQUI-therapie, interactie tussen mens en paard, groepstherapie met dans als basis e.d. Zeeuwse Gronden biedt volop mogelijkheden de dag alleen of samen met anderen prettig en nuttig door te brengen, ook als een cliënt nog thuis woont. Dieren verzorgen, hout bewerken of affiniteit met koken? Het kan bij Zeeuwse Gronden. Sociaal contact is de sleutel tot een gelukkiger leven. Zorg en dienstverlening worden ingevuld in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt en waar dat kan samen met familie en/of naasten vanuit de gedachte dat zorg, behandeling, begeleiding, wonen en het dagelijks leven van cliënten met een psychiatrische ziekte onverbrekelijk met elkaar samenhangen. Zeeuwse gronden situeert zich daarmee in de tweede lijn en de basis GGZ. Naast volwassenenzorg biedt Zeeuwse Gronden ook hulp en ondersteuning aan kwetsbare jongeren die thuis, op school of in sociale situaties  vastlopen. Het multi disciplinair kinder- en jeugdteam heeft een praktisch en gevarieerd behandelaanbod en als even thuis wonen niet meer mogelijk is,  biedt Zeeuwse Gronden in het Jeugdhuis een veilige tijdelijke (woon-)plek om tot rust te komen.  

Enkele kengetallen:  

 • 12 woonlocaties; 
 • 11 dagbestedingslocaties; 
 • 1250 cliënten;           
 • 40 ervaringsdeskundigen (vrijwilligers); 
 • 240 medewerkers; 
 • 16 mln euro  omzet.

Zeeuwse Gronden is ontstaan als particulier initiatief vanuit oudervereniging Ypsilon en opgezet vanuit de wens om kwetsbare mensen een beschermde woonomgeving te bieden waarin zij met persoonlijke zorg en ondersteuning zo volwaardig en zelfstandig mogelijk kunnen wonen, leven en deelnemen aan de samenleving. Het gedachtengoed van Zeeuwse Gronden en de zichtbaarheid daarvan in de hartverwarmende zorg die de medewerkers van Zeeuwse Gronden aan de cliënten verlenen, de prettige werk- en woonomgeving en positieve werksfeer bij Zeeuwse Gronden, wordt hoog gewaardeerd door cliënten, familie, medewerkers en andere belanghebbenden. En dat valt op: Zeeuwse Gronden groeit, niet alleen in Zeeland. Op  de vraag van familieleden en Ypsilon realiseert Zeeuwse Gronden kleinschalige, drugsvrije beschermde woonvormen nu ook in Zuid Holland.   

Rol

Met de groei  van de organisatie groeit ook de aandacht voor evenwichtige governance. De uitgangspunten van de governance code zorg 2022 worden onderschreven. De Raad van Bestuur is recent versterkt en bestaat nu uit drie bestuurders die collegiaal leiding geven aan Zeeuwse Gronden en rechtstreeks de operationele teams aansturen. De familieraad, cliëntenraad en ondernemingsraad worden actief betrokken bij de ontwikkeling van het beleid bij Zeeuwse Gronden.  De Raad van Toezicht heeft drie leden die als collegiaal en complementair team integraal toezicht houden op de besturing van Zeeuwse Gronden. De Raad hecht groot belang aan goed bestuur, waaronder wordt verstaan: integer en transparant handelen van het bestuur, een goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht. Elk jaar bespreekt de Raad openhartig en kritisch zijn eigen functioneren. De Raad vergadert samen met de Raad van Bestuur gemiddeld 4 keer per jaar. Daarnaast vinden er naast werkbezoeken, ontmoetingen plaats met de medezeggenschapsorganen en met andere belanghebbenden in de Commissie Kwaliteit. In de persoonlijke verhoudingen in de Raad en met de bestuurders staan vertrouwen en verbinding centraal. De samenstelling van de Raad van Toezicht moet qua rollen, ervaring en expertise én persoonlijke stijl en gedrag van de toezichthouders passen in de besturingsfilosofie van Zeeuwse Gronden. Het succes van Zeeuwse Gronden is te danken aan vernieuwende initiatieven en niet traditionele rol- en taakopvattingen. Bestuur en toezicht hebben elkaar daarin steeds weten te vinden. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur achten van groot belang dat de kwaliteit van het samenspel van collegiaal bestuur en toezicht bewaard blijft. De wens is geuit om het toezicht  op termijn te versterken door het aantal toezichthouders uit te breiden van 3 naar 5. Enerzijds om nieuwe en nuttige competenties, kennis en ervaring  voor Zeeuwse Gronden aan te trekken, anderzijds om te kunnen experimenteren met vormen van toezicht en bestuur binnen de  grenzen van de wet en de governancec code Zorg en zodanig dat steeds aan de algemeen geaccepteerde grondslagen van goed toezicht kan worden voldaan. De nieuwe Raad van toezicht beslist over een uitbreiding naar 5 leden.  Eén van beide kandidaten is bij voorkeur woonachtig in Zeeland. 

Wie wij zoeken

De Raad van Toezicht zoekt een een lid met het profiel ‘bedrijfsvoering en financiën’ die na een korte periode van overdracht daadwerkelijk die rol in de RvT in kan nemen.  Om goed toezicht te kunnen houden wordt verwacht dat elk lid van de Raad van Toezicht: 

 • aantoonbaar affiniteit heeft met het gedachtengoed, de doelstelling en zorgfunctie van Zeeuwse Gronden;    
 • een visie heeft op vernieuwing van toezicht en verantwoording in maatschappelijke organisaties;  
 • evenwichtig is in betrokkenheid en bestuurlijke afstand in de toezichtrol; 
 • een coachende stijl benut om de RvB als klankbord terzijde te staan in de advies rol;
 • de deskundigheid heeft om het functioneren van de Raad van Bestuur te kunnen beoordelen in de werkgeversrol;  
 • academisch denkniveau heeft, sociaal vaardig is en probleemoplossend denkt.

Essentieel is dat kandidaten het gedachtengoed van Zeeuwse Gronden omarmen en dat in woord, daad, stijl en gedrag laten zien. Alleen dan kan worden verwacht dat de nieuwe leden Raad van Toezicht zich snel thuis zullen voelen binnen de nuchtere en pragmatische omgeving van Zeeuwse Gronden en in hun rollen en taken goede partners zullen zijn van de bestuurders. Lees het visiedocument: ‘Het is tijd’. 

Naast de eigen specifieke expertise moeten kandidaten in staat zijn de hoofdlijnen van het beleid en de operatie te overzien en te beoordelen. Daarvoor is onder meer nodig dat kandidaten: 

 • integer, verbindend, verantwoordelijk en onafhankelijk optreden; 
 • evenwichtig, beschouwend (niet oordelend) en standvastig in de toezichthoudende dialoog zijn; 
 • sturen op verbinding en vertrouwen; 
 • organisatie en omgevingssensitief zijn;  
 • vertrouwen geven een respectvolle en positief kritische houding;  
 • team players zijn: vlot feedback geven en zelf feedback ter harte nemen; 
 • gemakkelijk communiceren op alle niveaus, benaderbaar zijn en zich kunnen verplaatsen in (de belangen van) cliënten, hun familie en naasten en medewerkers van Zeeuwse Gronden;
 • laagdrempelig opereren, benaderbaar zijn, stress- en crisisbestendig zijn;
 • niet statusgevoelig zijn.   

Vacature Voorzitter Raad van Toezicht

Wij zoeken een stevige voorzitter voor de Raad van Toezicht, mogelijk ervaren bestuurder en toezichthouder, die met groot bewustzijn van zijn/haar eigen rol in staat is bruggen te bouwen en over te steken. Een visie op en ervaring als toezichthouder op een collegiaal bestuur is een duidelijke pré. Die inhoudelijk goed geïnformeerd blijft en die in zijn optreden een empathische, gelijkwaardige en dienstbare leiderschapsstijl heeft. Een voorzitter die stimulerend, respectvol en verbindend opereert naar bestuur, management, ondernemingsraad, Familieraad, Cliëntenraad en andere belanghebbenden. In de Raad is de voorzitter persoonlijk, coachend en inspirerend. Als voorzitter stel je niet jezelf maar het gedachtengoed van Zeeuwse Gronden voorop en hanteert dat als graadmeter voor je voorzitterschap. Je pakt de regie op het toezichtproces in de raad en neemt de verantwoordelijkheid voor goed en rolvast toezicht. Je schuwt experimenten in de inrichting van het toezicht niet en je begeeft je op dit punt graag buiten de traditionele kaders zonder concessies te doen de doelstelling van effectief toezicht en verantwoording. Je geeft vlot feedback en staat zelf open voor feedback. Je gedrag is in evenwicht voor wat betreft bestuurlijke nabijheid en distantie. Je weet hoe je een organisatiestrategie gericht op lange termijn waarde creatie ontwikkelt en borgt. Als persoon ben je integer, bescheiden, nieuwsgierig, toegankelijk en enthousiast. Je weet de bestuurders te inspireren. 

Ons aanbod

Een toezichtfunctie met impact bij een ambitieuze GGZ organisatie die op basis van een hoog gewaardeerd gedachtengoed een grote bijdrage levert aan de psychische gezondheid, wonen, leven en welzijn van kwetsbare volwassenen en jongeren. Een uitgelezen kans voor een betrokken toezichthouder om zich aan Zeeuwse Gronden te verbinden. De vergoeding voor het lidmaatschap  van de Raad van Toezicht is op basis van de NVTZ richtlijnen vastgesteld en wordt jaarlijks binnen het WNT kader aangepast.  

Interesse?  

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze rol, ontvangt VOOR graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op de website van VOOR. Informatie over de vacature geeft Eric de Macker op eric@voor.nl of contactinformatie .  Voordat kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk selectiegesprek wordt eerst kennis gemaakt via beeldbellen. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure evenals het vereiste van een VOG. De VOORselectiegesprekken vinden plaats in Den Haag .  De selectie gesprekken vinden plaats bij Zeeuwse Gronden in Terneuzen.  

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen