Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Verpleeghuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Zorgcentra Meerlanden, ook bekend als R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden, heeft drie zorglocaties: De Meerwende in Badhoevedorp, De Meerstede in Hoofddorp en ‘t Kloosterhof in Aalsmeer. Vanuit de drie zorgcentra biedt Zorgcentra Meerlanden diensten, activiteiten, wijkzorg en wonen met zorg. Zorgcentra Meerlanden werkt kleinschalig en de lijnen zijn kort. De deskundige teams en vrijwilligers werken met plezier en met trots.

Zorgcentra Meerlanden wil met name ouderen in de regio op de best mogelijke manier ondersteunen bij het behouden of herwinnen van welbevinden door haar cliënten ondersteuning te bieden bij het krijgen van zorg en verbeteren van het persoonlijk welzijn en, indien noodzakelijk, het bieden van een woonomgeving. Hierbij gaat Zorgcentra Meerlanden altijd uit van de eigen regie en zeggenschap van de cliënt.

Beleid

Zorgcentra Meerlanden wil vanuit een professionele organisatie blijvende kwaliteit leveren, op alle vlakken, met een lange termijn visie, eenduidig beleid en doelgerichte aansturing. Hierbij is strategische samenwerking met regionale partners en het vormen van en participeren in regionale netwerken een belangrijke voorwaarde.

Onderdeel van de besturingsfilosofie is een cultuur, gericht op leren en verbeteren, eigen verantwoordelijkheid nemen en samen resultaat bereiken. Zorgcentra Meerlanden werkt in de praktijk veel aan leren en verbeteren doordat continue reflectie en dialoog gestimuleerd wordt door de leidinggevenden en doordat deze plaats vindt in een open klimaat.

Speerpunten voor 2020

 • Verder tot ontwikkeling brengen van het gastvrijheidsconcept.
 • Technologische innovatie, waaronder domotica-toepassingen, herijken van het applicatielandschap en maken van keuzes voor toekomstbestendige en betaalbare ICT.
 • Optimalisatie van processen, met de focus op kwaliteitsverbetering.
 • Strategisch vastgoedbeleid.
 • Beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde medewerkers in relatie tot de steeds complexere zorg.
 • de continuïteit van de organisatie;
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verantwoording en sturing;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • het inspelen op de steeds complexere zorgvraag in een competitieve marktomgeving met de focus op verder professionaliseren en moderniseren van de organisatie;
 • nader ontwikkelen en implementeren van de nieuwe organisatiestructuur met extra aandacht voor persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheid laag in de organisatie;
 • verstevigen van de positie van Zorgcentra Meerlanden als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (jonge potentiële) medewerkers.

Organisatie

Zorgcentra Meerlanden staat onder leiding van een eenhoofdige raad van bestuur/bestuurder met een strategische, bestuurlijke en externe focus. Naast de bestuurder bestaat het krachtige en compacte MT uit de manager Financiën & ICT en een afvaardiging uit de Locatie Managementteams en staffuncties (programmamanager, HRM, communicatie, beleidsmedewerker). Elke locatie heeft een cliënten- en familieraad, kortweg CFR, ingesteld om de belangen van de bewoners zo goed mogelijk te behartigen. Daarnaast is er een centrale CFR, kortweg CCFR, die deze drie afzonderlijke CFR’s overkoepelt. De leden denken mee over onder meer beleidskwesties die de totale organisatie aangaan.

Kerncijfers (2019)

Zorgcentra Meerlanden kenmerkt zich door een solide financiële huishouding. Op basis van de ambities en gestelde doelen verwacht de zorginstelling de komende jaren haar positie verder te verstevigen.

Aantal cliënten

Begin 2019: 338, eind 2019: 342

Totaal 225 intramurale plaatsen

Aantal medewerkers

430 (244 fte) + ruim 300 vrijwilligers

Totale Bedrijfsopbrengsten

ca. € 20,5 miljoen

Netto Financieel Resultaat

pos. € 126.700

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen in % totale opbr.)

30%

Informatie

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website www.zorgcentra-meerlanden.nl

Lid Raad van Toezicht

Zorgcentra Meerlanden hanteert de Zorgbrede Governancode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de bestuurder. Centraal staat het toezien op het beleid van de bestuurder en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat Zorgcentra Meerlanden haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. De leden van de Raad van Toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de bestuurder, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de bestuurder. (Een afvaardiging van) de Raad van Toezicht neemt deel aan twee overlegvergaderingen met de OR en de CCFR. Bij een van deze overlegvergaderingen is tevens de bestuurder aanwezig. Ook worden door (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht periodiek bezoeken gebracht aan de locaties en familiebijeenkomsten.

Binnen de Raad van Toezicht zijn een drietal commissies, respectievelijk de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit, personeel en organisatie. De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden c.q. aandachtsgebieden. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan Zorgcentra Meerlanden stellen.

Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature binnen de Raad van Toezicht. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied Personeel en Organisatieontwikkeling

 • Ruime ervaring met vraagstukken op het gebied van personeel en organisatieontwikkeling, heeft een visie op de rol en functie van HR in de organisatie als steun en toeverlaat van het bestuur bij de realisatie van de strategische doelen.
 • Is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap en nieuwe vormen van organiseren.
 • Ervaring met het succesvol doorvoeren van veranderings- en herpositioneringsprocessen.
 • Heeft een visie op leren en ontwikkelen, het binden en boeien van medewerkers en heeft ook ervaring met de toepasbaarheid ervan in organisaties.
 • Het beschikken over juridische kennis en inzicht in de juridische doorwerking van strategisch beleid is een pre.
 • Ziet toe op juiste informatievoorziening, onderhoudt goede contacten met de medezeggenschaps-organen en draagt bij aan het borgen van voldoende draagvlak voor verandering in de organisatie.
 • Staat midden in het maatschappelijk leven en beschikt over een relevant netwerk.
 • Bij voorkeur door werk en/of wonen verbonden aan de regio waarin Zorgcentra Meerlanden actief is.
 • Zal deel uitmaken van de commissie Kwaliteit, personeel en organisatie.
 • Stevige persoonlijkheid, besluitvaardig en doortastend, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en verstaat de kunst van het ‘tegendraads’ meedenken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt en de medewerker.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht:

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie zal de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

In de procedure kan tevens gebruik gemaakt worden van een:

 • (ontwikkel) Assessment
 • Referentiecheck

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen