Lid Raad van Toezicht - Stichting Archipel

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Archipel Zorg | Welzijn | Wonen

We staan in Nederland voor grote uitdagingen met het groeiende aantal ouderen in onze maatschappij, er komen ook meer ouderen die behoefte hebben aan zorg, behandeling of andere ondersteuning. Hun zorgvragen worden ingewikkelder en we krijgen ook steeds meer bijzondere zorgvragen. Uitdagingen die Archipel graag aangaat.

Archipel is toonaangevend als het gaat om het beantwoorden van vragen van kwetsbare ouderen en, jonge en oudere, mensen met een ernstige chronische ziekte. We faciliteren de cliënt en zijn mantelzorger, zodat zelf keuzes kunnen maken over zaken die er voor hen toe doen. We volgen de cliënt daar waar hij woont en zo lang hij dit wenst. Dat kan thuis zijn, maar ook op een andere plek waar hij zich prettig voelt. We gaan de dialoog aan, zijn dynamisch en organiseren in verbinding met anderen. In onze maatschappelijke opdracht hebben we uitstekend oog voor duurzaamheid, innovatie en de veranderende maatschappij. Archipel maakt het verschil voor meer dan 3.000 cliënten. Zo’n 2.000 enthousiaste medewerkers bieden dagelijks samen met ruim 1.100 vrijwilligers ondersteuning cliënten die zo zelfstandig kunnen wonen of verblijven, op de manier die het beste bij hen past.   

We spelen dynamisch in op de veranderende zorgvragen, zowel van thuiswonende ouderen met een zorgvraag als van cliënten in de verpleeghuizen. We houden rekening met de veranderende, krappere, arbeidsmarkt en organiseren ons werk op een andere, slimmere manier. We zorgen dat we alle kennis en ervaring die we al hebben ultiem benutten voor cliënten met (ingewikkelde) zorgvragen. We gaan deze kennis nóg beter gebruiken, verder ontwikkelen en uitbreiden. We doen dit niet alleen, we doen dit in verbinding met anderen, we gebruiken elkaars kennis en kunde om het samen nog beter te doen.

De waarden waar we bij Archipel naar leven

Binnen en buiten Archipel is veel waardering voor onze kernwaarden. Ze wijzen ons de weg bij wat we doen en helpen ons dus ook onze koers te bepalen. We zijn ervan overtuigd, dat de keuze voor zelfregie van cliënten en medewerkers de juiste is. Dit zit diep in onze organisatie. We laten dat niet los, maar gaan er juist nóg meer aandacht aan geven. Ook onze kernwaarden willen we verder versterken. We hebben ze op de volgende manier beschreven:  

 • verantwoordelijkheid nemen en delen;
 • vertrouwen en betrouwbaarheid;
 • vakmanschap en vrijheid.

Wat is de koers?

De uitdagingen die we zien, zoals de duurzaamheidsopgave, arbeidsmarktkrapte, verbinding zoeken met wijken en buurten en het continu blijven verbeteren van cliëntgerichte zorg, vragen om daadkrachtige oplossingen. Met behulp van drie strategische thema’s bewijzen we ons als innovatieve zorgaanbieder voor de cliënten en onderscheiden we ons van de collega’s. Met deze koers kunnen we hét verschil maken voor de cliënten. Daarbij hebben we drie speerpunten geformuleerd:

 • we zijn dichtbij en in verbinding;
 • we zijn gespecialiseerd in bijzondere doelgroepen en zorgvragen;
 • we verbeteren en vernieuwen continu.

Gezonde bedrijfsvoering 

Archipel streeft naar een efficiënte organisatie en een gezonde bedrijfsvoering. Als moderne, jonge organisatie willen zij de traditie van zorg en aandacht nadrukkelijk verbinden aan een zakelijke en verantwoorde bedrijfsvoering. Op die manier kunnen ze de kennis en ervaring optimaal aanbieden aan de cliënten en medewerkers. Het streven komt tot uitdrukking in de organisatiestructuur. 
Archipel heeft gekozen voor de Rijnlandse manier van organiseren. Minder management, meer eigenaarschap en zelforganisatie om sneller te kunnen handelen. En een effectieve inzet van de ondersteunende diensten zodat de medewerkers zich kunnen richten op de kernactiviteit: ondersteuning bij zorg, welzijn en wonen.

Governance structuur

Archipel kent een driehoofdige, collegiale Raad van Bestuur die gevormd wordt door: 

 • Katinka van Boxtel;
 • Marlène Chatrou ;
 • Eppie Fokkema (voorzitter).

De Raad van Toezicht van Archipel houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad ziet er vooral op toe dat het bestuur een evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij Archipel betrokken zijn.

Daarnaast ziet de Raad van Toezicht toe op de manier waarop Archipel in de maatschappij staat en zijn maatschappelijke doelen dient. Om dit toezicht goed te kunnen uitoefenen laat de raad zich goed informeren. De leden van de raad spreken niet alleen met de Raad van Bestuur, maar overleggen ook structureel met de adviesraden, nemen deel aan themabijeenkomsten in de organisatie en doen locatie bezoeken. Zo zijn alle onderdelen van de organisatie met elkaar in gesprek en op de hoogte van wat er speelt en nodig is.

De Raad van Toezicht dient geen specifiek belang, maar staat onafhankelijk ten opzichte van alle bij de zorginstelling betrokken belangen. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur onderschrijven beide de Governancecode Zorg 2022, een richtlijn van de brancheorganisaties uit de zorg, die garanties biedt voor de kwaliteit van bestuur en toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 

 • Ronald Helder (voorzitter);
 • Giljam Lokerse;
 • Jasper de Wit;
 • Helene Wüst (vacature).

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen aan de profielschets, zoals deze door de Raad van Toezicht is opgesteld. De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat: 

 • de leden ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren; 
 • sprake is van een evenwichtige samenstelling met een goede verdeling van deskundigheden, vaardigheden, maatschappelijke inzichten en persoonlijkheden;
 • de zetels voor tenminste 30 % worden bezet door vrouwelijke leden. Daarnaast wordt diversiteit in de raad bevorderd door oog te hebben voor diversiteit aan  denkbeelden, invalshoeken en temperament en een goede spreiding van leeftijdsgroepen.

Ieder lid van de Raad van Toezicht is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van Archipel te kunnen beoordelen en heeft kennis van en/of affiniteit met de typische eigenheid van de regio waarin de organisatie haar vestigingen heeft. Verder voldoet ieder lid zo veel mogelijk aan de volgende kenmerken:

Maatschappelijke sensitiviteit 

 • Interesse en gevoel voor wat er in de samenleving leeft en voor maatschappelijke verhoudingen.
 • Bijzondere aandacht voor diverse belanghebbenden, zoals (potentiële) cliënten, gemeenten. 

Strategisch denken 

 • Oog voor externe ontwikkelingen en de implicaties voor Archipel.
 • Dat kunnen vertalen in implicaties voor beleid en strategie.
  Kan vraagstukken zowel benaderen vanuit 'mensdenken' als vanuit 'systeemdenken'. 

Snel overzicht en inzicht verwerven 

 • Met informatie op afstand snel overzicht en inzicht weten te krijgen m.b.t. tot de essentiële aspecten van het functioneren van Archipel en de relevante externe ontwikkelingen.
 • Op basis daarvan evenwichtig kunnen oordelen.
 • Dat vereist ervaring met dit soort situaties en vraagstukken en analytisch vermogen. 

Proactief kritisch 

 • Niet alleen afwachten en reageren op de inbreng van de Raad van Bestuur of collega toezichthouders, maar ook zelf initiatief nemen en onderwerpen en invalshoeken entameren.
 • Kritisch kunnen en durven zijn; tegenstellingen niet uit de weg gaan.
 • Dat alles op constructieve wijze. 

Besluitvaardig en verantwoordelijkheid willen nemen 

 • De verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor - ook lastige - besluiten.
 • Over inzicht en doortastendheid beschikken om dat op het goede moment te doen. 

Werken in een collectief 

 • In het collectief de ruimte nemen om de eigen bijdrage te kunnen inbrengen.
 • Andersom gebruik weten te maken van de inbreng van anderen. 
 • Kortom: de meerwaarde van de complementariteit moet tot zijn recht komen in gezamenlijke oordeels- en besluitvorming en een open kritisch klimaat.
 • Naast een gevoel voor de eigen individuele verantwoordelijkheid, ook een gevoel van 'samen uit- samen thuis'. 

In staat tot kritische zelfreflectie 

 • Als lid de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch kunnen beoordelen en op basis daarvan zo nodig bijstellen en beslissen over voortzetting van de functie.
 • Zelfreflectie is voor de toezichthouder van bijzonder groot belang, omdat niemand toezicht op de Raad van Toezicht houdt. 

Onafhankelijk en onbevangen 

 • Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega toezichthouders, bestuurders, medewerkers of belangrijke externe belanghebbenden, waardoor er op structurele basis belangenverstrengelingen kunnen zijn of de verdenking daarvan.
 • De leden kunnen onbevangen opereren tegenover bestuur en collega-toezichthouders en ten opzichte van issues die spelen voor Archipel. 

Uit werkgebied en van buiten 

 • Conform de afspraken zijn voldoende leden van de Raad van Toezicht afkomstig uit het statutaire werkgebied van Archipel en heeft hier zijn/haar netwerken die nuttig zijn voor Archipel: zowel als bron van informatie als ook om voor Archipel belangrijke contacten te vergemakkelijken.

Integriteit 

 • Gevoel voor de waarden en normen in onze samenleving en daarvoor staan in woord en daad.

Voldoende tijd 

 • De leden moeten voldoende tijd vrij kunnen maken voor hun werkzaamheden in de Raad van Toezicht en om deel te nemen aan activiteiten van Archipel.

Aanvullend profiel specifiek voor de vacature

Voor deze vacature zijn we, gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, in het bijzonder geïnteresseerd om vrouwelijke kandidaten te ontmoeten:

 • met een academisch werk- en denkniveau, ervaring met het werkveld (langdurige zorg) en deskundigheid (bijvoorbeeld door het hebben van een zorginhoudelijke achtergrond) op het gebied van zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen of en jonge en oudere, mensen met een ernstige chronische ziekte;
 • een brede kijk op de context van zorg, welzijn en dienstverlening voor cliënten, en samenwerking met het sociaal domein; 
 • een intrinsieke motivatie in het cliëntperspectief, en daardoor een bijdrage kan leveren aan thema’s, zoals: 
  • 'Cliënt In Regie' (zowel in de thuissituatie als onze woon en zorglocaties);
  • het verzamelen van persoonsgerichte informatie en het meten van de tevredenheid van cliënten en hun mantelzorgers;
  • sociale en technische innovaties;
 • een toegankelijke, nuchtere, rechtdoorzee en oprecht nieuwsgierige persoonlijkheid;
 • met bij voorkeur persoonlijke ervaring, bijvoorbeeld als mantelzorger;
 • die affiniteit hebben met het Rijnlands organisatiemodel of bereid zijn daarin te investeren; dit model staat onder andere voor een cultuur gebaseerd op vertrouwen en echte dialoog, waardering voor vakmanschap en eigenaarschap;
 • die afkomstig of bekend zijn met de regio Zuid-Oost Brabant/Eindhoven/Brainport.

Over de procedure

Archipel laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt van Partners at Work.

De selectieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. eerste kennismakingsgesprek met Partners at Work;
 2. kandidaatpresentatie door Partners at Work aan de selectiecommissie;
 3. twee selectiegesprekken in carrouselvorm met de leden van de selectiecommissie, die bestaat uit de voorzitter a.i. en lid van de Centrale Cliëntenraad (CCR), voorzitter, vice voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht en een lid van de Raad van Bestuur; 
 4. adviesgesprekken met de CCR, de overige leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en een afvaardiging van de COR, PAR en de VR;  
 5. bindende voordracht van de benoembare kandidaat door de CCR aan de Raad van Toezicht.
 6. na positieve adviezen benoeming door de raad van toezicht.

Onderdeel van het selectietraject kan zijn het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Karen Kragt op contactinformatie .

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via: https://partnersatwork.nl/vacatures/

De uiterste reactietermijn is:  23 december 2022

Bronnen

Strategisch beleid 2019-2022

Jaarplan 2021

Evaluatie jaarplan 2021

Reglement Raad van Toezicht januari 2022

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen