Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiën)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Facilitair manager
Branche
Thuiszorg
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
Overig
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Zie voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel https://klausschmitt.nl/vacature/lid-raad-van-toezicht-aandachtsgebied-financien-2/

Twee leden Raad van Toezicht
(aandachtsgebied financiën resp. kwaliteit van zorg)

Zonnehuisgroep Vlaardingen

Zonnehuisgroep Vlaardingen (ZGV) is een middelgrote zorgorganisatie, gevestigd in Vlaardingen. Met vier verpleeghuizen, een revalidatiecentrum, een verpleeghuis voor jongeren met NAH en thuiszorg biedt ZGV een breed scala aan zorg en diensten binnen de gemeente Vlaardingen en omstreken.

ZGV heeft de ambitie om persoonsgerichte zorg op maat te bieden en bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een hulpvraag. Dat realiseert zij met hulp en zorg aan huis, met revalidatie, behandeling én met zorg en wonen in haar locaties. Mensen met een hulpvraag staan bij ZGV centraal en voeren zoveel als mogelijk de regie over hun eigen leven. Familie, vrienden, vrijwilligers en medewerkers dragen daaraan bij. Samen vormen ze een zorggemeenschap. De medewerkers zijn vriendelijk en klantgericht. Er is veel vakmanschap en er zijn veel goede ideeën. Dit straalt de organisatie ook echt uit.

De vijf kernwaarden van ZGV zijn betrokken, betrouwbaar, samen, verantwoordelijk en doelmatig. Deze kernwaarden komen tot uiting wanneer medewerkers zorg verlenen aan cliënten. Belangrijke randvoorwaarden voor het realiseren van deze koers zijn: verbindend- en inspirerend leiderschap, eigenaarschap en betrokkenheid.

De kracht van de organisatie is gelegen in:

 • de visie op zorg waarin kwaliteit van bestaan richtinggevend is;
 • haar gezonde en degelijk onderbouwde financiële positie.
 • de menselijke maat in schaalgrootte van de organisatie als geheel en in de uitwerking van de visie, met hechte, kleine woongroepen;
 • haar vooruitstrevende karakter door zeer vroegtijdig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen;
 • haar goede lokale en regionale positie;

Uitdagingen voor ZGV

De actuele stelselhervormingen in de ouderenzorg zorgen er ook bij ZGV voor dat veranderingen noodzakelijk zijn. De organisatie is actief bezig om aan deze transitie vorm te geven.

ZGV heeft haar toekomstvisie ontwikkeld en vastgelegd in de notitie “Strategie 2020 Persoonsgerichte zorg”. Onderstaande onderdelen vormen voor de nabije toekomst belangrijke opgaven en hebben ook gevolgen voor het te ontwikkelen beleid van de organisatie:

 • vormgeven en uitwerken van de transitie Ouderenzorg, teneinde een financieel gezonde organisatie te behouden;
 • enkele omvangrijke bouwprojecten, die bijdragen aan de visie op zorg.
 • transformatie van medewerkers: Lean verder in de organisatie verankeren;
 • een goede kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid;

Kerncijfers (2018)

Aantal medewerkers

1.029 (622 fte) + 606 vrijwilligers

Totale Bedrijfsopbrengsten

€ 47,9 miljoen

Netto Financieel Resultaat

ca. € 630.000

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen in % totale opbr.)

>34%

ZGV is een financieel gezonde organisatie en kent een stevig weerstandsvermogen. Ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht de organisatie positieve financiële resultaten te boeken en het weerstandsvermogen op peil te houden. Er zijn voldoende mogelijkheden om uitvoering te geven aan het omvangrijke bouwprogramma alsmede om te investeren in zorginnovatie.

Organisatiestructuur

Zonnehuisgroep Vlaardingen kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door een managementteam van 6 personen: manager Behandeldienst en revalidatiecentrum De Dillenburg, twee managers Zorg (één voor somatiek en één voor PG), een manager PO&O, een manager Bedrijfsvoering en een bestuurssecretaris.

Informatie

Meer informatie, waaronder het kwaliteitsverslag en de jaarrekening 2018, is te vinden op de website

www.zgvlaardingen.nl


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. De principes van de Governance Code Zorg vormen de basis voor het reglement van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf personen en heeft regelmatig overleg met de bestuurder. Daarnaast spreekt de RvT jaarlijks met het managementteam, de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en met de Vrijwilligersraad.

De RvT voelt zich betrokken bij ZGV en acteert als kritisch sparring partner van de Raad van Bestuur. De RvT-leden zijn professioneel, verbindend, betrokken, dichtbij doch rol zuiver. De RvT ziet er op toe op welke wijze ZGV vorm en inhoud gaat geven aan die toekomst van zorg zodat er zichtbaar en aantoonbaar maatschappelijke toegevoegde waarde wordt gecreëerd. De RvT opereert als eenheid en neemt gezamenlijk verantwoordelijkheid. Er zijn derhalve geen specifieke portefeuillehouders binnen de RvT, maar wel complementaire competenties.

De Raad van Toezicht van ZGV:

 • houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
 • adviseert, gevraagd en ongevraagd, de bestuurder;
 • de Governancecode Zorg is leidraad voor de verhouding raad van toezicht – raad van bestuur;
 • is integraal betrokken bij verschillende onderwerpen en neemt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het kernthema ‘kwaliteit van zorg’;
 • heeft geen portefeuilleverdeling, enkele onderwerpen zijn wel als aandachtsgebied onder de leden verdeeld;
 • participeert in relevante werkgroepen en overleggen binnen ZGV;
 • heeft een auditcommissie, een commissie kwaliteit & veiligheid en een renumeratiecommissie.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Affiniteit met het sociaal maatschappelijk belang en de VVT-sector in het bijzonder.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan ZGV stellen.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van ZGV en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen en bij te  dragen aan de visie- en beleidsontwikkeling van ZGV.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gebruik makend van elkaars complementariteit.
 • Goed abstractieniveau, kennis van maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving.
 • In staat om vernieuwend (mee) te denken, heeft een visie op procesinnovatie in relatie tot de inzet van moderne technologie.

De hiervoor genoemde strategische ontwikkelingen/uitdagingen bepalen in belangrijke mate de ‘agenda’ van de RvT. Men heeft een vergaderrooster van circa 10-12 keer per jaar, acteert hierin professioneel en efficiënt. Vergaderingen vinden plaats aan het eind van de middag. Daarnaast is men aanwezig op belangrijke informele momenten.

Algemeen profiel lid RvT

Conform het rooster van aftreden ontstaan op korte termijn twee vacatures binnen de RvT. De hieronder weergegeven specifieke profielen vormen het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Omwille van een evenwichtige samenstelling van de RvT gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar minimaal een vrouwelijke kandidaat.


Specifiek profiel lid RvT (financiën, tevens beoogd lid van de auditcommissie)

 • Ruime ervaring met een eindverantwoordelijke portefeuille financiën, verkregen in een complexe en professionele organisatie binnen of buiten de zorg.
 • Geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur in het kader van de financiële continuïteit.
 • Bij voorkeur kennis van / ervaring met strategisch vastgoedbeleid, meer in het bijzonder met de financiering ervan, en kijkt kritisch naar het handhaven van verantwoorde vermogensparameters.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

Specifiek profiel lid RvT (kwaliteit van zorg, tevens beoogd lid van de commissie kwaliteit en veiligheid)

 • Bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond (cure of care), beschikt over een goed conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de VVT. 
 • Kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten en professionals in het werkveld van ZGV en heeft een heldere visie op de zorg en dienstverlening voor cliënten. 
 • Heeft kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen van zorgorganisaties en de hiermee verband houdende auditing en certificering.
 • Verkrijgt het vertrouwen van de cliëntenraad door middel van heldere en transparante communicatie en dito informatieverstrekking. 
 • Een passend professioneel netwerk is een pre.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de RvT gelden:

 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van ZGV en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief, triggert en stelt opbouwend-kritische vragen.
 • Beschikt over een sterk innovatief vermogen, in staat om als kritisch sparring partner diverse mogelijke toekomstscenario’s van ZGV te beoordelen.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt en de medewerker.
 • Bij voorkeur nauw betrokken bij het verzorgingsgebied van ZGV, en bekend met de lokale politieke context. 
 • Professionaliteit, humor, reflectievermogen en gelijkwaardigheid.

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen