Divisiedirecteur Thuis

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Thuiszorg
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Organisatie l AxionContinu

Gepassioneerd werken aan het bieden van waardevolle zorg door te denken in kansen en mogelijkheden. In wat er wél kan. Dat kenmerkt hoe we bij AxionContinu kijken naar werk, de organisatie en naar de zorg als geheel. Daarbij is het glas altijd halfvol, ook in situaties waarin het perspectief beperkt is. Niet voor niets is het motto: AxionContinu. Optimisten in de zorg

AxionContinu is een organisatie voor wonen, zorg en revalidatie en biedt hoogwaardige zorg en behandeling aan (met name) ouderen met een complexe zorgvraag; thuis of in een van de veertien locaties in Utrecht en omgeving. We hanteren daarbij drie kernwaarden; Vakmanschap, Aandacht en Plezier. Als echte vakmensen zijn we trots op ons beroep, willen erin uitblinken en vinden het belangrijk om onszelf voortdurend te ontwikkelen. We willen topzorg bieden en continu verbeteren, omwille van de cliënt. Zorg kan daarnaast niet zonder aandacht; voor de vraag wat mensen willen en wat ze fijn vinden. Wie de locaties bezoekt, merkt dat we ons werk ook leuk vinden. We hebben vooral plezier in wat we bereiken en in samen de verantwoordelijkheid nemen, intern én extern.

­­Visie en koers – AxionContinu verschuift het gangbare zorgvizier van ziekte naar gezondheid. De zorg moet mensen in staat stellen zo lang en goed mogelijk zelfstandig te functioneren. Essentieel is goed functioneren te bevorderen (preventie) en in geval van ziekte de gevolgen te beperken en mogelijk te keren (behandeling). De sterke toename van zorgvragers en beperkte beschikbaarheid van zorgprofessionals vereist ook anders organiseren. AxionContinu wil nieuwe, slimme technieken omarmen, gebruiken en aanleren. Kennis(deling) en innovatie zijn tevens onmisbaar om de beoogde expertrol te vervullen. De samenwerking met keten- en netwerkpartners wordt geintensiveerd om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te leveren, waarbij de cliënt zich vloeiend door de hele zorgketen kan bewegen. Samengevat kiest AxionContinu als speerpunten ‘expert in de zorg’, dé werkgever en dé samenwerkingspartner.

Structuur en kengetallen – De zorguitvoering is geordend in drie divisies: Verzorgd Wonen, Revalidatie & Herstel, en Thuis, en wordt ondersteund door afzonderlijke stafdiensten (F&C, HRM, I&A en Vastgoed). Het geheel staat onder leiding van een tweehoofdige Raad van Bestuur. In 2019 hadden de productgroepen gezamenlijk ruim 4.500 cliënten in zorg, bedroeg de omzet € 116 mio. en telde AxionContinu 2.170 medewerkers (ca. 1.250 fte) en 1.000 vrijwilligers.

Meer informatie vind je op de website en in de publicaties.


Functie l Divisiedirecteur Thuis

De functie van divisiedirecteur Thuis is niet nieuw, maar wordt wel vanaf het najaar afzonderlijk bemenst. In de huidige topstructuur wordt de aansturing van deze divisie gecombineerd met de Divisie Revalidatie & Herstel. Deze zomer heeft de Raad van Bestuur besloten dat elke divisie een eigen directeur krijgt. Het momentum daarvoor ontstond door het vacant raken van de beide huidige managementposities, als gevolg van natuurlijk verloop (pensionering en een bestuurlijke benoeming). De Raad van Bestuur beoogt met deze aanpassing een extra impuls te geven aan de doorontwikkeling van elke divisie. Met voor iedere divisie een eigen directeur, wordt de sturing op het realiseren van afzonderlijke divisiedoelen versterkt en kan vooral meer ruimte en aandacht worden gegeven aan de groei van het zorgmanagement.

Als divisiedirecteur Thuis geef je leiding aan zes managers en draag je in het MT in belangrijke mate bij aan het realiseren van het jaarplan, het op koers houden van de organisatie en het actief bijdragen aan de het strategisch meerjarenbeleid als adviseur van de Raad van Bestuur. De functie kent daarmee zowel een duidelijk verticale als horizontale dimensie. Verticaal; een herkenbare en stevige lijnpositie, van waaruit je het zorgmanagement de benodigde ruimte en richting geeft en de doelrealisatie bewaakt en stuurt. Horizontaal sta je als lid van het MT voor zorg thuis, breng je zorginhoudelijke vernieuwing en ontwikkeling en bied je in het samenspel met andere MT-leden samenwerking én tegenkracht.

Context

Als nieuwe directeur word je medeverantwoordelijk voor een ambitieuze koers en een omvangrijk ontwikkelprogramma. Beide zijn volop in ontwikkeling en uitvloeisel van een recentelijk gestarte herijking. Deze is ingezet nadat de Raad van Toezicht met de Bestuurder vaststelde dat de sturingskracht versterking vroeg, waarop de overstap is gemaakt naar een tweehoofdige Raad van Bestuur. In de portefeuille van de vorig jaar zomer aangetreden tweede bestuurder ligt de nadruk op hr, procesinnovatie, digitalisering en bedrijfsvoering. Deze focus geeft nieuwe voeding aan een breed organisatie ontwikkelprogramma, gericht op efficiënte werkprocessen, goede sturingsinformatie en leiderschapsontwikkeling. Met het aantreden van een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur begin 2020, wordt ook de zorginhoudelijke agenda scherp gesteld en getoetst op ambitie en haalbaarheid. Vergezeld met de intrede van verschillende nieuwe stafmanagers dit jaar en de beoogde benoeming van drie nieuwe divisiedirecteuren dit najaar maakt het de context zowel uitdagend als kansrijk. Als je die uitdaging oppakt verwachten we van jou volledig commitment, inspirerende bijdragen en een instelling die er blijk van geeft te begrijpen wat nodig is om samen een succesvol team te worden.

Uitdaging en ambitie

Van jou als nieuwe divisiedirecteur Thuis wordt een stuwende rol verwacht in de strategische positionering van deze divisie. Met het extramurale karakter maak je deze productgroep tot een essentiële schakel in vloeiende zorgketens. Bovendien laat je het renderen als succesvol portaal voor latere en andere vormen van zorg. Eigen marktkansen herken en benut je, met een aantrekkelijk en samenhangend aanbod. Het voornemen is om daartoe de dagactiviteiten en dagbehandeling over te hevelen van de divisie Verzorgd Wonen naar de divisie Thuis.

Het dilemma van een beperkte arbeidsmarkt bij een groeiende vraag naar zorg thuis vraagt van je een krachtige beweging naar voren in het toepassen en benutten van ICT en technologie. De uitdaging daarbij is enthousiasme en draagvlak te genereren voor innovatie in een omgeving die gewend is te werken in lang bestaande methoden en patronen.

Binnen jouw divisie zorg je voor heldere kaders (koers, doelen en handelingsruimte) en daag je het zorgmanagement uit tot leiderschap en eigenaarschap. Waar nodig zorg je voor duidelijke keuzes, zowel op wat wel, als nadrukkelijk ook op wat (nog) niet te doen.

Als divisiedirecteur houdt je aansluiting met markt, financiers (zorgverzekeraars en gemeenten), keten en cliënten, en schakel je continu tussen extern en intern. Dat betekent een stevige rol naar externe en interne stakeholders (CCR, OR en VVAR). Je doet dat vanuit verbinding, gericht op samenwerking en met een herkenbare en aantrekkelijke visie en koers op zorg. Je zorgt ervoor dat die vertaald worden in gedragen oplossingen en innovatie waardoor je nadrukkelijk bijdraagt aan het verder ontwikkelen van AxionContinu.


Profiel

 • Meerjarige ervaring in integrale managementfunctie in de extramurale zorg; kent de thuiszorg vanbinnen en vanbuiten;
 • Betrokken op de thuiszorg: gedegen en actuele kennis van extramurale markt, keten en aanbieders, en met een warm hart voor de doelgroep;
 • Duidelijke visie op extramurale zorg; inspireert en nodigt anderen uit zich daaraan te verbinden; in staat de vertaalslag te maken naar inhoud en uitvoering;
 • Maatschappelijke ondernemend; opportunity gedreven, initiatiefrijk, resultaatgericht, denkt en handelt vanuit cliënt, keten & markt, legt makkelijk contacten en bouwt duurzame relaties;
 • Vernieuwend: type innovator/early-adoptar, met name in toepassing technologische ontwikkelingen en andere moderniteiten; innoveert en ontwikkelt met participatie en draagvlak;
 • Je leiderschapsstijl is verbindend en vertrouwenwekkend: uitnodigend en uitdagend, niet overnemend maar faciliterend, stuwend en versterkend; een leider die geniet van groei en succes van managers en medewerkers en daarin aantoonbaar resultaten heeft geboekt;
 • Communiceert makkelijk en helder met betrokkenen en partijen op alle niveaus;
 • Omgevingssensitief: is zich bewust van wat zich op intern en extern werkveld afspeelt en doorziet de samenhang daarvan in processen en relaties;
 • Organisatiesensitief; snapt de sturingsmechanismes van een grotere organisatie en weet balans te houden tussen wat daarin hoort en wat werkt.
 • Als persoon ben je evenwichtig en positief ingesteld; onder druk blijf je in positie, dialoog en balans; als nodig geef je tegengas of beweeg je mee; altijd open, in verbinding en met humor;
 • Minimaal HBO+ opgeleid en academisch denkniveau; strategisch en bedrijfsmatig sterk onderlegd; analytisch inzicht en vermogen om een business case overtuigend te onderbouwen;

Last but not least: in persoonlijkheid en gedrag ben je echt een boegbeeld van AxionContinu: je leeft de kernwaarden Aandacht, Vakmanschap en Plezier; je bent toegankelijk en mensgericht, opgewekt en positief ingesteld. Je denkt en handelt in wat wél mogelijk is; bij jou is het glas altijd half vol!


Aanbod

Het betreft een fulltime functie in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling en de functie is ingeschaald in FWG75

Procedure

Het selectietraject bestaat uit vier onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie ontmoet.

 • Speedronde (14 september, middag, Utrecht); twee korte kennismakingsgesprekken met verschillende mensen uit de organisatie, aan de hand van key-issues in de functie.
 • Slowronde (23 september, Utrecht); gesprek met de selectiecommissie, met meer ruimte voor persoonlijke aandacht en diepgang.
 • Showronde (25 september, Utrecht); workshop setting waarin je alle eerder betrokken commissieleden aan de hand van een casus laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij werkt.
 • Adviesronde (25 september, direct aansluitend op showronde): gesprek met vertegenwoordigers van de Cliëntenraad (CCR), de Ondernemingsraad (OR) en de Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR).

Na de speed- en na de slowronde maken we steeds de keuze met welke kandidaten we verder gaan. Na de adviesronde besluit de Raad van Bestuur. Het is de bedoeling om de procedure voor eind september af te ronden.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.


Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan verzoeken we je uiterlijk 31 augustus 2020 te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen kun je in je reactie opnemen of stellen aan Chris Boven die de procedure begeleidt contactinformatie ; van 14 t/m 28 aug niet bereikbaar i.v.m. vakantie).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen