Directeur Werk & Begeleiding

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Algemeen

Op dit moment ondersteunt Philadelphia ongeveer 8.400 mensen met een beperking. Verspreid over zo’n 530 kleinschalige locaties zorgen hun professionals voor ondersteuning op maat. Zij benutten de voordelen van een grote organisatie en hebben veel expertise in huis zoals: gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. Zij weten ook hoe belangrijk het is om verbinding te maken en te behouden in de buurt. Daarom blijven hun locaties kleinschalig. Waarbij zij samenwerken samen met andere zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en ondernemers uit de omgeving. Zodat Philadelphia  maatwerk aanbieden en daarbij succesvol kan bijdragen aan een prettig leven.

Philadelphia betekent letterlijk: naastenliefde. Zij werken vanuit de christelijke visie dat zij van betekenis willen zijn voor elkaar. Zij halen inspiratie uit een van de bekendste verhalen uit de bijbel: het verhaal van de Barmhartige Samaritaan waaruit blijkt hoe belangrijk naastenliefde is. Als de Samaritaan een gewonde man langs de weg ziet liggen besluit hij niet om weg te kijken. Hij knielt naast de man neer, verzorgt zijn wonden en helpt hem overeind. Zodat ze samen hun weg kunnen vervolgen. Dat is naastenliefde!

Vanuit deze visie dat de ene mens niets is zonder de andere mens geven zij hun zorgproces vorm. Samen met de mensen die zij ondersteunen, hun ouders, verwanten en belangenbehartigers bespreken zij wat de juiste vorm van hulp is. Zodat zij snappen wat nodig is en dat zij bij deze wensen aan kunnen sluiten. Daarnaast hebben zij zeggenschap en medezeggenschap hoog in het vaandel staan. Daarom hebben ze cliëntenraden en familieraden maar ook bijvoorbeeld het huiskameroverleg en andere methodieken die hun helpen het juiste gesprek te blijven voeren met de mensen die bij hun wonen, werken of anders ondersteund worden.

Zowel de missie om mensen met een beperking te ondersteunen bij een zo prettig mogelijk leven als hun visie om dit vanuit naastenliefde te realiseren komt dagelijks tot uiting in de manier waarop zij werken.

Alles wat zij doen, doen zij om het beste uit onszelf en de mens die zij ondersteunen te halen. Bij Philadelphia werken ruim 7.600 medewerkers. Bevlogen professionals die zich dag in, dag uit inzetten voor een goede kwaliteit van zorg. Die regels niet leidend laten zijn. Stevig in hun schoenen staan en hun vak verstaan. Die elke dag weer laten zien dat vrijheid en verantwoordelijkheid zich tezamen vermenigvuldigt tot zelfvertrouwen én vertrouwen in elkaar.

Zij gaan er vanuit dat mensen beter presteren wanneer ze kunnen werken vanuit hun vakmanschap. Dat principe stond al centraal tijdens het experiment regelarm waar Philadelphia in 2012 aan mee deed en in het programma De Bedoeling in 2014. Inmiddels is het regelarme gedachtegoed niet meer van de werkvloer weg te denken. Nu maken zij de stap naar zelforganisatie. Waarbij zij werken aan het vergroten van kennis en kunde en de speelruimte van teams. Ieder team krijgt daarmee regie over het eigen werk. De managers geven daarbij sturing vanuit visie, waarden en strategie.

Philadelphia is een waarden gedreven organisatie. Philadelphia kent vier kernwaarden die uitgangspunt zijn van handelen:

 • verantwoordelijkheid;
 • passie;
 • aandacht met plezier;
 • professionaliteit.

Philadelphia heeft de organisatie aan de hand van deze vier organisatiewaarden ingericht. Zij denken en werken vanuit het belang van de cliënten, de medewerkers, de zorg die ze geven en de financiën van hun organisatie (cliëntwaarde, medewerkerswaarde, zorgwaarde en financiële waarde). Er wordt in de sturing een goede balans tussen zorg en zakelijkheid nagestreefd. De Raad van Bestuur richt en stuurt de organisatie op basis van deze organisatiewaarden. De Raad van Toezicht houdt daar toezicht op. 

Philadelphia staat voor:

 • warmte, aandacht en plezier;
 • professionaliteit en verantwoordelijkheid;
 • regelarm werken (vrijheid x verantwoordelijkheid = zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar);
 • toonaangevende én innovatieve zorg- en dienstverlening;
 • mensen die hun werk met passie doen;
 • een goede sfeer op locaties, ontmoetingsplekken, leer- en werkplekken;
 • open dialoog, betrokkenheid en samenwerking met cliënten, verwanten, vrijwilligers,
 • maatschappelijk verantwoord handelen;
 • balans tussen zorg en zakelijkheid.
 • Werk & Begeleiding
 • Zorg & Wonen
 • Intensieve Zorg 
 • medewerkers en stakeholders; 

Organisatie

In heel Nederland begeleidt Philadelphia mensen met een verstandelijke beperking. Op ruim 530 kleinschalige locaties in het land ondersteunen 7.300 medewerkers 8.400 cliënten. Philadelphia is daarmee een grote organisatie. In de langdurige zorg (gehandicaptenzorg) is zij de tweede speler van Nederland. Het zorgaanbod van Philadelphia kan worden weergegeven in de drie clusters: 

De zorg voor cliënten is altijd maatwerk. De een heeft genoeg aan enkele uren begeleiding per week, de ander heeft dagelijkse, intensieve zorg nodig in een beschermende woon- en leefomgeving. Weer iemand anders heeft een verblijfplek op een locatie waar in groepen wordt geleefd of een tijdelijke logeerplaats. Een ander krijgt dagbesteding of een vorm van begeleid werken. Philadelphia biedt daarbij ook actief vormen van e-health aan. De organisatie wil de mogelijkheden op het vlak van e-health de komende jaren verder intensiveren. Vanuit het expertisecentrum wordt advisering, diagnostiek en behandeling vanuit de medische, paramedische en gedragswetenschappelijke discipline gegeven. Zij hebben daartoe gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten in dienst die hun cliënten op de locaties begeleiden en teams in de uitvoer van de zorg ondersteunen. Op het vlak van bedrijfsvoering (HR, ICT, huisvesting en facilitair, inkoop, marketing, juridische zaken etc.) worden de locaties en zorgteams ondersteund door diverse ondersteunende diensten. Op deze manier bieden zij hun cliënten begeleiding in de buurt en maken alle locaties gebruik van de voordelen die een grote, landelijke instelling biedt. Momenteel ontwikkelen zij deze ondersteunende diensten door naar een nieuwe serviceorganisatie. 

Philadelphia is er voor de cliënten. Daarom werken ze nauw met hen samen en tevens met hun ouders en belangenbehartigers. Want iedere cliënt is anders. In de landelijke cliëntenraad praten cliënten mee over het werk. Ouders en belangenbehartigers oefenen medezeggenschap uit via de landelijke familieraad. Ook op regionaal en lokaal niveau zijn cliëntenraden en familieraden actief. En op alle locaties komen cliënten samen voor wat zij een huiskameroverleg noemen. Zo kunnen zij lokaal heel gericht invloed uitoefenen op hun directie leef- en/of werk c.q. dagbestedingsomgeving. Medewerkers praten op landelijk niveau mee in de ondernemingsraad. De organisatieonderdelen van Philadelphia hebben onderdeelcommissies.

Het werk bestaat uit:

 • de cliënt echt centraal stellen in zijn handelen en in de zorg: terug naar ‘De Bedoeling’;
 • toonaangevende dienst- en zorgverlening;
 • steeds verbeteren van de continuïteit van de kwaliteit van zorg en ondersteuning;
 • aandacht voor zeggenschap en medezeggenschap;
 • nieuwe manieren van cliëntervaringsmeting; kennisontwikkeling en -uitwisseling;
 • gericht en nieuw doelgroepen- en marketingbeleid;
 • optimalisering van het HR beleid;
 • opleiden en trainen van medewerkers;
 • versterken van de communicatie met de interne en externe stakeholders;
 • regelarm werken en zelforganiserende teams (De Bedoeling, het Werkt!);
 • ICT verbeteringen en versimpeling van bedrijfsvoeringsprocessen;
 • inrichting van een nieuwe service organisatie;
 • verbetering en vernieuwing huisvesting;
 • financiële kaders aanhouden. 

De Raad van Bestuur heeft voor de jaren 2020 – 2025 een strategische koers opgesteld. De Raad van Toezicht heeft deze koers goedgekeurd. Philadelphia is in 2025 dé toonaangevende maatschappelijke verantwoorde organisatie in Nederland die diensten biedt waardoor zorg en ondersteuning echt een onderdeel van het gewone leven is. Dat doet Philadelphia door in te zetten:

 • Op het worden van een impactvollere en stevigere speler. We willen in de top 3 blijven van onze sector.
 • Op ondersteuning van meer én andere kwetsbare mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben bij het gewone leven.
 • Op ontwikkeling van communitybuilding en nieuwe businessmodellen.
 • Op muziek als hét onderscheidend element. 

Cluster Werk & Begeleiding

Philadelphia Werk & Begeleiding werkt landelijk en ondersteunt iedere dag ongeveer 4000 cliënten die begeleiding nodig hebben bij werk, dagbesteding, zelfstandig wonen of in de gezinssituatie. Het cluster heeft ongeveer 750 medewerkers, die werkzaam zijn in één van de negen regio’s in het land. Een regio wordt integraal aangestuurd door een regiomanager met naast zich een manager dienstverlening. De regiomanagers rapporteren aan de directie. De directie rapporteert aan de Raad van Bestuur. 

Werk & Begeleiding heeft te maken met diverse uitdagingen. De helft van de cliënten wordt gefinancierd vanuit het sociaal domein, waar gemeentelijke aanbestedingstrajecten aan vooraf gaan. Het bieden van kwalitatieve verantwoorde ondersteuning met beperkte middelen in een onzekere markt, vraagt voortdurend vernieuwing en doorontwikkeling van de strategie en concepten. In 2019 is de markstrategie bijgesteld voor de komende 3 jaar. De zwaarte in problematiek van cliënten neemt daarnaast toe. In een krapper wordende arbeidsmarkt is investering in medewerkers essentieel om goede kwaliteit te blijven bieden en medewerkers te binden en boeien. Het vraagt om andere vormen van ondersteuning in de toepassing van innovatieve en technologische toepassingen.  

Werk & Begeleiding streeft ernaar van toegevoegde waarde te zijn voor cliënten, partners en samenleving. Wij sluiten aan bij de talenten en dromen van cliënten en hun netwerk. Dit doen wij vanuit twee concepten: Mijn Netwerk en Mijn Werk. 

Mijn Netwerk biedt de mogelijkheid om in te spelen op de ondersteuningsvraag van de zelfstandig wonende cliënt. Zij bieden de ondersteuning in verschillende uitwisselbare onderdelen aan, waarbij digitale ondersteuning in principe de basis vormt, aangevuld met ambulante begeleiding en/of begeleiding op zogenaamde ontmoetingsplekken. Het streven is daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten op het persoonlijk netwerk van de cliënt. 

Mijn Werk stimuleert talentontwikkeling van de cliënt om zo het beste uit zichzelf/haarzelf te halen. Daarbij kijken zij over hun eigen organisatiegrenzen heen en zoeken zij waar nodig samenwerking met andere organisaties en werkgevers. Dagbesteding, leerwerktrajecten, vrijwilligerswerk, toeleiding naar betaald werk tot jobcoaching maakt hier onderdeel vanuit. 

De tweehoofdige directie van het cluster Werk & Begeleiding is in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor de jaarlijks afgesproken resultaten, voor het goed leiden van het cluster Werk & Begeleiding en voor een beleid en aanpak die ertoe leiden dat het cluster en Philadelphia als geheel er sterker van worden. Dat doet zij met oog voor een goede balans tussen zorg en zakelijkheid, voor cliënt-tevredenheid, goede kwaliteit van zorg en adequate financiële resultaten. Daarnaast is elke directeur binnen Philadelphia ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen en daadwerkelijk realiseren van een of enkele projecten. 

Profiel directeur cluster Werk & Begeleiding

De ambitie is om met aandacht, met plezier, mensen met beperking tot ontwikkeling te laten komen, zodat ze op hun eigen wijze onderdeel zijn van en meedoen in de samenleving en het beste uit zichzelf kunnen halen. Philadelphia wil bekend zijn als dé zorgverlener waar mensen werken die met het volste plezier, persoonlijke aandacht geven aan de cliënt. In je werk staat het denken en handelen vanuit het cliëntperspectief dan ook altijd voorop. De ideale directeur handelt vanuit de kernwaarden van Philadelphia (aandacht met plezier, professionaliteit, verantwoordelijkheid en passie) en levert een bijdrage aan onze ambitie om 'het beste uit jezelf te halen’. Dat doet hij voor de cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Uiteraard streef je in je persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling als directeur ook na het beste uit jezelf te halen. Philadelphia biedt een afwisselende en uitdagende functie in een fulltime dienstverband. 

Functie-eisen

Philadelphia zoekt een directeur die kennis heeft van de zorg, van het gemeentelijk/sociaal domein en in staat is ruim 750 medewerkers aan te sturen. Daarnaast dient de directeur het vermogen te hebben om samen met de andere directeuren binnen Philadelphia een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het beleid voor heel Philadelphia. Bredere kennis en kunde van ontwikkelingen op het gebied van zorg/begeleiding/welzijn, van gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen en het duiden ervan is gewenst. De directeur dient proactief te zijn, relationeel sterk, collegiaal, kansen zien én benutten, er plezier in te hebben een netwerk te onderhouden, naast de algemene kernwaarden van Philadelphia: professionaliteit, aandacht met plezier, passie en verantwoordelijkheid. De directeur heeft de attitude om elke dag, met elkaar, het werk weer een beetje beter te maken. Hij streeft daarbij duurzame ontwikkeling(en) en verbetering(en) na. Allemaal erop gericht dat de cliënten van Philadelphia een gelukkig leven kunnen leiden en onze medewerkers graag bij Philadelphia werken. 

Honorarium

De positie van de Directeur Werk & Begeleiding wordt gehonoreerd in FWG 80 van de CAO Gehandicaptenzorg 2018. Voor mobiliteit bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een lease-auto (volgens het leasebeleid van Philadelphia) of een mobiliteitsbudget (volgens de regeling van Philadelphia) Daarnaast beschikt Philadelphia over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, evenals het inwinnen van referenties. Voor deze vacature wordt zowel intern als extern geworven. 

Procedure

Philadelphia laat zich in de wervingsprocedure naar een Directeur Werk & Begeleiding begeleiden door

Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via contactinformatie . De reactietermijn uiterlijk 24 juli 2020.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen