Manager expertisecentrum Advisium regio Oost en Geeuwenbrug

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Zorgmanager
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Manager expertisecentrum Advisium

regio Oost en Geeuwenbrug

(standplaats Deventer)

De organisatie

's Heeren Loo is één van de meest ervaren zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking en vierde dit jaar haar 130-jarig bestaan. 's Heeren Loo heeft te maken met een grote variatie in zorgvragen, van zorg in de thuissituatie, gericht op kinderen met een verstandelijke beperking tot complexe intensieve zorgvragen met een interdisciplinaire ondersteuning en 24-uursopvang op woonlocaties.                           

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke en/of andere beperking hun persoonlijke dromen te realiseren en het leven in te vullen zoals zij dit zelf willen, dicht bij huis en samen met mensen die belangrijk voor hen zijn. Zij wil daarin van bijzondere professionele en persoonlijke toegevoegde waarde zijn en maakt daarom ruimte voor 'echte' ontmoetingen en luistert goed naar wensen en verwachtingen van cliënten en hun verwanten. Zij combineert hiermee het werken met 'hoofd', 'hart' en 'handen' en dit vertaalt zich in haar kernwaarden 'betrokkenheid' (naar cliënten), 'passie' (als grondslag), 'samen' (met cliënten, verwanten en collega's) en 'ontwikkeling' (van zorgconcepten, cliënten, medewerkers en van de organisatie).

's Heeren Loo biedt in het hele land zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling. Met circa 17.000 medewerkers wordt aan circa 16.000 cliënten zorg geboden verspreid over 224 gemeenten en 16 regio's. De organisatie telt vier scholen, een Shared Service Center, een Expertisecentrum en een werkmaatschappij Vastgoed en een omzet van circa € 1 miljard. Daarnaast behandelt zij via een landelijk netwerk van poliklinieken nog eens ruim 5.000 extramurale cliënten. 's Heeren Loo investeert tevens in initiatieven die bijdragen aan de emancipatie en participatie van cliënten waaronder de Academie voor Zelfstandigheid alsmede het Expertise Centrum Advisium waaraan ruim 1.100 medische, paramedische en gedragswetenschappelijke specialisten verbonden zijn.

Door haar jarenlange ervaring en kennis, neemt 's Heeren Loo een bijzondere en toonaangevende positie in binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg in Nederland. Zij heeft veel deskundigheid en ervaring ontwikkeld op het gebied van complexe zorg­vragen, waaronder ernstig meervoudige beperkingen. Zo maakt zij succesvol gebruik van de Triple C (Cliënt-Competentie-Coach-)methode in VIC (Very Intensive Care) Workhomes voor cliënten met 'moeilijk verstaanbaar' gedrag en de methode Perspectief (voorheen Vlaskamp) voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking.  

Veranderopgave

De Koers concentreert zich rondom drie beloften: goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een gezonde duurzame organisatie. De samenwerking in de driehoek cliënten - verwanten - zorgprofessionals vormt het kloppende hart van de organisatie. Vanuit dit ankerpunt werkt 's Heeren Loo verder toe naar haar eigenlijke bedoeling; het leveren van goede zorg (de 'leefwereld'). 

De 'systeemwereld' met al haar (vernieuwde) wetten, regels en afspraken stelt andere en hogere eisen aan de medewerkers van 's Heeren Loo en vraagt ook om een aanpassing van houding en gedrag. Om zich beter tot deze snel veranderende omgeving te kunnen verhouden en haar verdere ambities te kunnen verwezenlijken werkt de organisatie hard aan een omvangrijke professionaliseringsslag ('de vertaalwereld' en een zogenaamd 'hitteschild’). Omdat je samen veel verder komt dan alleen is sterk ingezet op het 'samen' leren en ontwikkelen en is nader geïnvesteerd in een sterke communicatie- en overheadstructuur. In lijn met de toenemende kwaliteitseisen en arbeidsmarktkrapte zal 's Heeren Loo ook zwaarder inzetten op het versterken van een onderscheidende arbeidsmarktpositie onder andere door nader te investeren in een inspirerend HRM-beleid en verdere leiderschapsontwikkeling.

De komende jaren zullen verder in het teken staan van het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen, het optimaliseren van complexe zorg, het vormen van (jeugd)ketens, het aanbieden van kennis en kunde in het sociale domein en het nader versterken van interne en externe samenwerking(en). Daarnaast zal COVID-19 (blijvende) gevolgen hebben voor de organisatie en nadere aanpassingen vragen van onder andere bedrijfsprocessen en communicatiemiddelen. Om zorg centraal te kunnen blijven stellen zal daarnaast verder ingezet worden op het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen en verdere domotica­toepassingen.

Expertisecentrum Advisium

Bij het expertisecentrum Advisium zijn 1.100 specialisten werkzaam, waaronder artsen verstandelijk gehandicapten, gedragswetenschappers, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, gespecialiseerde tandartsen, logopedisten en vaktherapeuten. Binnen het expertise­centrum worden werkwijzen, programma's en hulpmiddelen ontwikkeld. De behandelaren van Advisium delen en toetsen hun kennis onderling en aan (wetenschappelijk) onderzoek en werken voortdurend aan verbetering van behandelmethoden voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland, maar ook daarbuiten. De behandelaren onderzoeken mensen met een verstandelijke beperking, stellen diagnoses en voeren de  behandeling van bestaande en nieuwe cliënten uit. Dit gebeurt op de zorgparken en vanuit de poliklinieken in het hele land en zo dicht mogelijk in de buurt van de cliënt. Advisium is er voor hen op de achtergrond en waar nodig nabij. Naast behandeling richten de behandelaren van Advisium zich op de kwaliteit van zorg in het algemeen en leveren ze continu hun bijdrage aan de bevordering daarvan in samenwerking met zorgmanagement en zorgteams.

Er zijn programma's voor:

 • mensen met een (zeer) ernstig meervoudige beperking (EMB);
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH);
 • intensieve begeleiding vanwege moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG);
 • volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB18+);
 • ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking (Ouderen);
 • cliënten met een verstandelijke beperking tot 23 jaar (Kind & Jeugd). 

Op de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Kennismanagement wordt de verbinding gelegd tussen praktijk en theorie. Zij werkt nauw samen met academische werkplaatsen verbonden aan universiteiten en hogescholen, kennisplatforms en beroepsorganisaties. Digitale ontwikkelingen worden op de voet gevolgd door de afdeling Innovatie en in gezamenlijk optreden met gelijkgestemde organisaties wordt de dienstverlening permanent geoptimaliseerd en waar nodig geïnnoveerd. 

Advisium fungeert tevens als een kenniscentrum voor artsen, gedragswetenschappers en paramedici. Advisium heeft daartoe expertisecentra opgericht voor EMB, MVG, Jeugd, Ouderen, LVB,  NAH en genetische aandoeningen, waar wetenschappelijke en praktijkkennis samenkomen. Hier kunnen zowel interne als externe professionals terecht voor kennisvragen en -ontwikkeling, maar kunnen bijvoorbeeld ook verwanten vragen stellen en in sommige gevallen getraind worden in specifieke methodieken.

Profiel manager expertisecentrum Advisium regio Oost en Geeuwenbrug

De manager expertisecentrum Advisium werkt in de regio Oost en Geeuwenbrug. De regio biedt met ruim 550 medewerkers zorg aan 850 cliënten, verspreid over 35 locaties en 9 rayons en telt een omzet van € 35 miljoen. Het regiokantoor is gevestigd in Deventer.  

Regio

De regio kenmerkt zich als een ondernemende regio met veel kleinschalige locaties verdeeld over een groot werkgebied (Midden-Drenthe, Overijssel, Noord-Veluwe en de Achterhoek). Deze locaties bieden nabijheid en sluiten wat betreft diensten en expertise nauw aan bij de lokale behoefte en kennen een groot stakeholderveld. De afgelopen jaren is de koers ingezet van pionieren naar bestendiging van kwaliteit van zorg en processen. Het gebied biedt daarnaast nog veel ontwikkel­potentieel. De regio is circa 15 jaar geleden opgestart. Recentelijk is locatie De Eikenhorst in Geeuwenbrug toegevoegd aan deze regio. Deze unieke locatie biedt zeer intensieve zorg aan cliënten die reeds vele behandelingen in meerdere andere instellingen achter de rug hebben.

Functie

De manager expertisecentrum Advisium is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de behandeldienst en medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg in de regio. De manager vormt samen met de regiodirecteur het kernteam van de gehele regio. Hij of zij draagt zorg voor een naadloze verbinding tussen de behandelactiviteiten, begeleiding en dagactiviteiten van cliënten en streeft naar een gezamenlijk resultaat.

De manager expertisecentrum Advisium stuurt een multidisciplinair team van medici, paramedici, gedragswetenschappers en geestelijke verzorgers (circa 60 mede­werkers) aan. Hij of zij wordt hierbij onder andere ondersteund door een manager polikliniek, een managementsecretaresse en de eerstverantwoordelijken van de vakgroepen.

De manager kent het zorgstelsel en volgt de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en het stakeholderveld op de voet en signaleert regionale kansen voor het poliklinisch aanbieden van behandeldiensten. Hij of zij weet langdurige relaties te ontwikkelen en te onderhouden en door middel van een inhoudelijk en verbindend optreden vorm te geven aan verdere interne en externe samenwerkingen.

De manager expertisecentrum Advisium weet de behandelaren te inspireren en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen en stelt de integrale (organisatie)opgave: “kwaliteit van zorg in balans met mooi werk en een duurzaam gezonde organisatie” voorop. De manager denkt vanuit mogelijkheden en kansen, helpt regie te krijgen zonder zaken over te (willen) nemen en bevordert hiermee de teamspirit en het probleemoplossend vermogen. Hij of zij is een verbindend leider die weet bij te dragen aan reflectie, een transparant, prettig en veilig werkklimaat met erkenning en waardering voor ieders bijdrage.

De manager stimuleert de integraliteit (het samenspel en de samenhang) van de regio en van Advisium, werkt aan een constructieve samenwerkingsrelatie, handelt multidisciplinair en laat in zijn/haar denken en handelen consequent voorbeeldgedrag zien. Samen wordt zorg gedragen voor zowel kwaliteit van zorg, mooi werk voor behandelaren en begeleiders, maar ook voor stabiliteit en een duurzaam gezonde organisatie.

De manager fungeert als belangrijke verbindingsschakel tussen wat er voor ’s Heeren Loo aan beleid, kennis en innovaties wordt ontwikkeld en de uitvoering daarvan in de regio. Hij of zij heeft een rol in het ophalen van input tot beleidsontwikkeling en weet beleidskaders te vertalen naar concrete doelstellingen en prioriteiten voor de regio. Daarnaast borgt de manager de processen op het snijvlak van zorginhoud en uitvoering.

De manager expertisecentrum Advisium weet vanuit visie collectieve ambities te formuleren, uit te dragen en te verbinden aan de individuele ambities van de behandelaren.

Hij of zij overziet het grotere doel en weet daarbij de verschillende perspectieven en belangen, zoals kwaliteit en betaalbaarheid van zorg goed te balanceren en het leer- en werkklimaat van de behandelaren te stimuleren en faciliteren. De manager weet noodzakelijke organisatieveranderingen op positieve wijze aan te jagen, het belang van (nieuwe) processen of een nieuwe werkwijze juist te belichten en belegt eigenaarschap,  zonder betrokkenheid te verliezen. Hij gaat ‘het echte gesprek’ niet uit de weg en blijft daarbij in verbinding. De manager stimuleert daarnaast ondernemerschap en treedt zelf op als zorgondernemer in de regio door poliklinische dienstverlening verder te ontwikkelen. Dit in samenspraak met de behandelaren, de overige onderdelen van Advisium en de regio Oost en Geeuwenbrug.

Van de manager expertisecentrum Advisium wordt met name verwacht dat hij of zij de grote geografische spreiding en het omvangrijke stakeholderveld van de regio overziet alsmede tijdig relevante details én noodzakelijke acties in het vizier heeft. De manager omarmt de pioniersgeest van de regio en draagt daarnaast zorg voor verdere doorontwikkeling en bestendiging van ondersteunende processen.

Bovenal is de manager expertisecentrum Advisium oprecht geïnteresseerd in het bijdragen aan de missie van 's Heeren Loo om mensen met een beperking en hun familie te onder­steunen, zodat zij een zo goed mogelijk leven kunnen leiden.                                                                                             

De manager expertisecentrum Advisium:

 • heeft een opleiding afgerond op academisch niveau (zorginhoudelijk, bedrijfskundig of bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen);
 • beschikt over ruime, meerzijdige managementervaring binnen een (omvangrijke)
 • zorg-/behandelorganisatie of aanverwant en spreekt de taal van de vakinhoudelijke professionals;
 • is een ervaren veranderkundige, weet te verbinden aan de integrale doelstellingen;
 • is evenwichtig, weet processen te borgen, met name op het snijvlak van zorginhoud en uitvoering;
 • kan omgaan met tegengestelde prioriteiten;
 • is een authentiek en natuurlijk leider en beschikt over reflectief en lerend vermogen;
 • is daadkrachtig en resultaatgericht en heeft kennis van en ervaring met zorgstelsels en volgt de (markt- en politieke) ontwikkelingen op de voet;
 • denkt vanuit mogelijkheden en kansen en is in handelen en denken met name gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg in belang van de cliënt;
 • heeft aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, krijgt mensen in positie, stimuleert eigenaarschap en reflectief vermogen;
 • is een teamspeler, gelooft in de kracht van 'samen'.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Gehandicaptenzorg, schaal 70. Daarnaast biedt 's Heeren Loo een studiekosten­regeling, een eindejaars­uitkering, vakantiegeld, een uitstekend pensioen alsmede carrière­kansen en doorgroeimogelijkheden en inzicht en regie over de eigen ontwikkeling.

Planning

De gespreksrondes van kandidaten met de selectie- en adviescommissie zullen plaatsvinden in week 3 en week 4 2022.

Proces

's Heeren Loo laat zich in deze procedure ondersteunen door Edith Zeevalk en Mathijs Kramer van Holtrop Ravesloot Executive Search contactinformatie . Belangstellenden kunnen hun interesse uiterlijk 10 januari 2022 kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan reacties@holtropravesloot.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen