Voorzitter raad van toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Profiel 'voorzitter raad van toezicht' bij Koninklijke Visio te Huizen (landelijk actief)

Inleiding

De raad van toezicht van Koninklijke Visio zoekt, wegens het aflopen van de benoemings­termijn, een nieuwe voorzitter. De raad van toezicht komt hiervoor graag in contact met geschikte kandidaten. In deze profielschets vindt u meer informatie over Visio, de raad van toezicht en over het specifieke profiel voor de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht.

Visio

Koninklijke Visio is een expertiseorganisatie op het gebied van ondersteuning aan blinde en slechtziende mensen. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. De belangrijkste opdracht voor Visio is om haar kennis en ervaring voortdurend te blijven ontwikkelen, inzetten en delen, zowel in zorg als onderwijs. Kijken naar wat wél kan in plaats van wat níét kan. Om zo de missie 'Meedoen mogelijk maken' te realiseren. De cliënt inspireert de medewerkers van Visio om vak­bekwaam, creatief en flexibel te werken. Werken met een specifieke doelgroep zoals Visio doet, vergt veel specialistische kennis. De bijna 2.700 (circa 1.800 fte) medewerkers van Visio zijn professionals met de juiste kennis om te werken met mensen met een visuele beperking. In 2019 bedroegen de bedrijfsopbrengsten circa € 165 miljoen, waarvan € 28 miljoen onderwijsgelden.

Het sociale systeem van de cliënt Visio biedt wonen, dagbesteding, onderwijs, revalidatie(-advies) en arbeidsadvies aan een persoon met een visuele beperking en zijn sociale systeem. Familie, vrienden en andere mensen in de directe omgeving hebben een belangrijke rol in zijn/haar leven en zijn een belangrijke steun en toeverlaat. Visio biedt daarom ook aan hen advies en ondersteuning.

Tevens draagt de stichting bij aan het vergroten van integratie en participatie, door aan (publieke) organisaties advies te geven, bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid van ruimtes. Ook internationaal biedt Visio advies om de participatie van en toegankelijk-heid voor mensen met een visuele beperking te verbeteren. Tenslotte werkt Visio, samen met Bartiméus en de Robert Coppes Stichting aan kennis, onderzoek en (technologische) innovatie voor mensen met een visuele beperking. Hiervoor is Visio erkend als Zintuiglijk Gehandicapten (ZG)-Expertiseorganisatie.

Expertise

Binnen Wonen en Dagbesteding biedt men, aan circa 800 cliënten, begeleid wonen en dagbesteding op diverse niveaus voor een (vaak) multicomplexe doelgroep die intensieve aandacht vraagt. Daarnaast biedt Visio, aan jaarlijks meer dan 16.000 cliënten, diensten op het gebied van Revalidatie en Advies. Visio ondersteunt bij het (opnieuw) aanleren van vaardigheden en het benutten van mogelijkheden naast het adviseren over hulpmiddelen die ondersteuning bieden.

Vanuit Onderwijs ziet Visio het als haar opdracht om de meer dan 2.000 leerlingen met een visuele beperking (en bijkomende problematiek) alle benodigde hulp en tools aan te reiken met als doel goed onderwijs te bieden passend bij de mogelijkheden van ieder kind. Zowel vanuit de eigen school­locaties (ongeveer 400 leerlingen) als in de begeleiding op het regulier onderwijs (meer dan 1.700 leerlingen).

Visio hecht waarde aan het stimuleren van toegepast wetenschappelijk onderzoek, validatie en de vertaling daarvan naar nieuwe diensten en producten. Om dit te realiseren, werkt Visio op specialis­tische thema’s samen met verschillende universiteiten en hoge­scholen. Visio onderhoudt een lectoraat en vier bijzondere leerstoelen: lectoraat en leerstoelen.

Uitdagingen

Visio heeft behoefte aan een nieuw perspectief voor de toekomst waarbij een duidelijke focus (waar zijn we goed in en wat vraagt de markt) vanuit een heldere visie centraal staat. Herkenbaar en toegankelijk voor de doelgroep en verwijzers (onder andere oogartsen en onderwijsaanbieders). Dit vraagt om een goede afstemming van de interne keten, gedragen door samen­werking en elkaar opzoeken. Ook vraagt dit om ondernemerschap en innovatie, zeker ook digitale innovatie in de zorg- en onderwijsprocessen van de organisatie.

Binnen het domein langdurige zorg heeft men te maken met een vergrijzende populatie en een toenemende afstemming met andere sectoren bijvoorbeeld de sector Verstandelijk Gehandicapt (VG) over de toegevoegde waarde van de specifieke kennis van Visio. Bij revalidatie is, door de transitie van het systeem, de vraag of Visio voldoende herkend en erkend wordt door de doelgroep van belang. Ook het domein Onderwijs is in verandering door krimpende leerlingenaantallen als gevolg van demografische ontwikkelingen ('ontgroening') en het beleid van Passend Onderwijs. Visio anticipeert hierop door het ontwikkelen van hybride onderwijsvormen en het bieden van ambulante dienstverlening. Daarnaast speelt op het gebied van de expertisefunctie een transitie, met belangrijke implicaties voor de samenwerking in de sector.

Voor een goede uitvoering van de strategie zijn ontwikkelingen op het gebied van ICT en informatisering van groot belang voor de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van Visio. Het inzichtelijk hebben van de data is noodzakelijk voor de (inhoudelijke) besturing van de organisatie en in de verantwoording aan financiers en toezichthouders. Uitgangspunt voor de onder­steunende expertises is zich te verbinden aan de bedoeling van Visio. In Nederland ontstaat meer aandacht voor positieve gezondheid en preventie. De samen­leving vraagt dat iedereen volwaardig meedoet. Technologische innovaties bieden nieuwe mogelijkheden om zelfstandig te leven met een visuele beperking. Cliënten nemen meer regie. Zij kijken kritischer naar de toegevoegde waarde van Visio en verwachten hoge kwaliteit en uitstekende service. Grondige analyses in het afgelopen jaar hebben geleid tot verschillende mogelijke strategieën voor de toekomst van Visio. Begin dit jaar heeft Visio gekozen voor de strategie Wendbaar.

Naar een wendbaar Visio

In een wendbaar Visio staan de vragen en behoeften van mensen met een visuele beperking centraal. Visio speelt daar snel op in en biedt optimale service. Medewerkers werken vanuit hun passie, zijn ondernemend, servicegericht en passen het aanbod snel aan op nieuwe vragen. De organisatie werkt nauw samen met de omgeving van cliënten en leerlingen, binnen Visio en met externe partners om dit te realiseren. Expertise-ontwikkeling gebeurt op basis van de vragen van cliënten en leerlingen. De organisatie is met strakke processen ingericht, waardoor medewerkers wendbaar kunnen zijn en cliënten en leerlingen snel geholpen kunnen worden.

Visio gaat werken aan een wendbaar Visio vanuit de bouwstenen:

Cliënt en externe gerichtheid; waarin cliënt en leerling merken dat de diensten beter aansluiten op de (veranderende) behoeftes, dat Visio goed samenwerkt, ook met (de omgeving van) de cliënt) en dat de cliënt invloed heeft op het beleid in zorg en onderwijs; Medewerkers, cultuur en gedrag; staat voor de wendbaarheid in de relatie tussen cliënt en medewerker en medewerkers onderling, gestimuleerd door verbindend leiderschap; Organisatie-inrichting en processen; staat voor het bouwen aan ondersteunende processen zodat Visio wendbaar in kan spelen op veranderende cliëntvragen. Hierbij is 'de reis' die een cliënt binnen Visio maakt steeds leidend. De aankomende periode staat in het teken van het vertalen van de bouwstenen en strategie naar concrete plannen en uitvoering daarvan.

Bestuursmodel

De tweehoofdige raad van bestuur, bestaande uit voorzitter en lid, is verantwoor­delijk voor de strategie en dagelijkse besturing van de organisatie. De raad van bestuur legt verant-woording af aan de raad van toezicht. Visio heeft een centrale cliëntenraad, centrale ondernemingsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Visio kent de onderdelen:

 • primaire processen: revalidatie & advies, onderwijs en wonen & dagbesteding;
 • cliënt services & contractering;
 • kennis, expertise & innovatie;
 • bestuursondersteuning: onder andere communicatie, kwaliteit;
 • ondersteunende diensten: bedrijfsvoering, HRM, informatisering & automatisering, interne beheersing.

Voor meer informatie: www.visio.org - documentatie inzake strategische keuzes wordt voor (een eventueel) gesprek beschikbaar gesteld.

Positie raad van toezicht

De raad van toezicht hanteert de uitgangspunten van de zorg- en onderwijsbrede governancecodes (lid NVTZ en lid VTOI). De raad van toezicht adviseert en houdt toezicht op de raad van bestuur, vervult de werkgeversrol voor de raad van bestuur en brengt kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in.

De tweehoofdige raad van bestuur is statutair eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie en hiermee onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en de realisatie van de strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit voort­vloeiende resultaten.

De huidige raad van toezicht wordt gevormd door:

 • dhr. E.F. (Erry) Stoové, voorzitter (aftredend);
 • dhr. R. (Robbert) Belle;
 • mevr. D.H. (Dorien) Nelisse;
 • mevr. S.M, (Saskia) Imhof;
 • mevr. E.M.S.J. (Lies) van Gennip;
 • dhr. A.M. (Marc) Koster;
 • dhr. J. (Jasper) Ebels.

Algemene taken raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Visio. De raad van toezicht ziet  meer in het bijzonder toe op het strategisch beleid, de positie van Visio binnen het landelijk netwerk en samenwerkingsverbanden met andere organisaties. De relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur kenmerkt zich door een constructieve, positieve en transparante houding. De raad van toezicht voert haar rol uit vanuit verbondenheid en betrokkenheid én vanuit kritische distantie.

De raad van toezicht bewaakt:

 • realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie;
 • strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controle­systemen;
 • financiële verslaglegging;
 • kwaliteit en veiligheid van zorg en onderwijs;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met belanghebbenden;
 • als organisatie op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting;
 • continuïteit van het bestuur van de organisatie.

Naast de rol van toezichthouder en werkgever geeft de raad van toezicht invulling aan zijn klankbordrol. Op basis van kennis en expertise zijn de leden raad van toezicht klankbord, verbinder en inspirator voor de raad van bestuur aangaande specifieke projecten en het strategisch beleid. De raad van toezicht heeft drie commissies ingericht waarbij telkens meerdere leden van de raad van toezicht betrokken zijn: 

 • auditcommissie: bereidt de besprekingen voor en adviseert de raad van toezicht over onderwerpen die verband houden met de jaarrekening en de begroting van Visio en andere financiële en interne beheersingszaken, met vastgoed en ICT;
 • remuneratiecommissie: is onder andere verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de voorzitter en het lid raad van bestuur en het beloningsbeleid;
 • commissie kwaliteit en veiligheid: bereidt de besprekingen voor en adviseert de raad van toezicht over onderwerpen aangaande het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van Visio alsmede bij vraagstukken rondom ethisch handelen.

De raad van toezicht komt circa tien maal per jaar bijeen (reguliere vergaderingen en commissiebijeenkomsten), naast aanvullende bijeenkom­sten met de medezeggenschaps­organen, tweede echelon en werkbezoek aan locaties. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht het eigen functioneren. Het reglement raad van toezicht is hier in te zien.

Algemeen profiel leden raad van toezicht

Leden van de raad van toezicht beschikken over academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke ervaring of ervaring met specifieke expertise en hebben oog voor maat­schappelijke ontwikkelingen. Zij leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheden. De leden hebben het vermogen netwerken te onderhouden, constructief in te brengen en beschikken over specifieke deskundigheid op een of meer beleidsterreinen van Visio. Kandidaten hebben een open en betrokken instelling en zijn daarop aanspreekbaar en reflectief.

Kandidaten zijn zich persoonlijk bewust van de ontwikkelingen in het domein van Visio (zorg, onderwijs, revalidatie en arbeidstoeleiding). De leden van de raad van toezicht hebben zicht op het strategisch management van professionele organisaties en leveren een bijdrage aan de raad van toezicht vanuit het besef dat de maatschappelijke opdracht belangrijker is dan winst maken. Vanuit karakter en ervaring kunnen omgaan met verandering, onzekerheid en dynamiek is vereist.

De basisprofielschets voor een lid raad van toezicht bevat de volgende aspecten:

 • visie op de maatschappelijke participatie van mensen met een (visuele) beperking;
 • teamspeler met een onafhankelijke inbreng;
 • in staat kritisch en constructief ook de gevoelige thema's bespreekbaar te maken;
 • durven te prikkelen en elkaar, met respect, uit te dagen;
 • oprecht geïnteresseerd en betrokken; sensitief op mens en proces;
 • verbindend;
 • integrale en strategisch denker;
 • relevant netwerk;
 • voldoende beschikbaarheid (en flexibiliteit), circa tien reguliere vergaderingen per jaar en in voorkomende gevallen extra vergaderingen/bijeenkomsten;
 • (neven)functie(s) niet conflicterend met de positie en doelstelling van Visio.

Specifiek profiel

Voorzitter raad van toezicht:

 • beschikt over ruime ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder en toezichthouder bij complexe en omvangrijke (maatschappelijk relevante) organisaties - bijvoorbeeld in de zorgsector vanuit de care; heeft ook ervaring in de rol van voorzitter;
 • heeft een relevant landelijk (politiek - bestuurlijk) netwerk met gevoel voor zorg en onderwijs in een semi-publieke organisatie;
 • heeft het vermogen om vanuit natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 • toont sterk verbindend leiderschap, neemt verantwoordelijkheid voor de samenstelling, complementariteit en het functioneren van de raad van toezicht en raad van bestuur alsmede voor de onderlinge dynamiek;
 • bezit bewezen voorzitterskwaliteiten, bewaakt prioriteiten en rolopvatting, optimaliseert scherpte, het kritisch vermogen en de mening- en besluitvorming van de raad;
 • heeft de kwaliteiten om het proces van teambuilding in de raad van toezicht te initiëren en stimuleren; stuurt op gezamenlijkheid;
 • is in staat een open en constructieve sfeer te creëren en te behouden waarin alle leden van de raad gelijkwaardig en actief participeren en bijdragen; 
 • heeft visie, is een goede sparringpartner voor de raad van bestuur, heeft oog voor verhoudingen;
 • heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel, is besluitvaardig, crisisbestendig en anticipeert op de toekomst en mogelijke scenario's;
 • is onafhankelijk in denken en handelen, authentiek en benaderbaar;
 • beschikt over incasserings- en relativeringsvermogen;
 • beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij of zij zo nodig extern (passend bij de kaders van de toezichthoudende taak) een rol voor Koninklijke Visio kan vervullen;
 • heeft oog en oor voor wat er leeft bij relevante groeperingen binnen en buiten de organisatie, waaronder de medezeggenschapsorganen, en staat open voor dialoog.

Voor de voorzitter geldt dat het van belang is dat hij/zij voldoende tijd beschikbaar heeft om de rol goed invulling te kunnen geven. Inzet en aandacht van de voorzitter wordt de aankomende periode gevraagd om de (recent geworven) raad van bestuur en (net grotendeels nieuw samengestelde) raad van toezicht te kunnen laten floreren.

Samenstelling team raad van toezicht

In aanvulling op bovengenoemde profielkenmerken wordt aangegeven dat het van belang is dat de raad van toezicht bij haar samenstelling oog heeft voor een goede mix van leden inzake gedragen bestuurlijke ervaring en specifieke expertkennis. In algemene zin zijn leden integraal verantwoordelijk (generalist), hebben maatschappelijke feeling en een stevig moreel kompas. Daarnaast gaat de raad uit van diversiteit van de samenstelling (verhoudingen man/vrouw, leeftijd en inclusiviteit) en de mix van publiek en privaat gedreven leden.

Contact

Koninklijke Visio laat zich in deze procedure begeleiden door Gerald Knol en Robin van der Harst van Holtrop Ravesloot (telefoon contactinformatie . Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) uiterlijk 9 augustus 2020 te sturen naar reacties@holtropravesloot.nl.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen