Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Groene Hart Ziekenhuis

Het Groene Hart Ziekenhuis (hierna GHZ) is een algemeen opleidingsziekenhuis van en voor de circa 250.000 inwoners van de regio Midden-Holland. Het GHZ biedt medisch-specialistische zorg vanuit zijn hoofdlocatie Gouda en de regiolocaties Zuidplas, Schoonhoven en Bodegraven. Het GHZ heeft een jaaromzet van circa € 250 mln. Er werken 2.350 medewerkers (exclusief stagiaires en medisch specialisten), 185 medisch specialisten (in dienstverband en vrijgevestigd) en 160 vrijwilligers. Jaarlijks vinden er in het GHZ 320.000 polibezoeken en 21.500 klinische opnames plaats.

Vanuit de kernwaarden Samen, Betrokken en Vooruit, levert het GHZ brede basiszorg voor en met de patiënten in het verzorgingsgebied Midden-Holland. Het GHZ doet dit in nauwe samenwerking met de netwerkpartners en profileert zich als een vernieuwende zorgorganisatie. De actuele uitdagingen en kansen maken dat het GHZ zich in de komende jaren gaat inzetten om toekomstbestendige brede basiszorg te gaan verlenen en daarbij te focussen op drie strategische thema’s: Zorg op de juiste plek, Zorginnovatie en eHealth en Patiëntenparticipatie.

Om ook in de toekomst voldoende wendbaar te zijn en te kunnen anticiperen op de dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving zal de focus in het toekomstig beleid m.n. liggen op de volgende aspecten:

 • aantrekken, behouden en opleiden van bevlogen medewerkers;
 • investeren in (nieuwe en bestaande) samenwerkingsverbanden met andere (zorg)organisaties;
 • als duurzame organisatie een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst;
 • borgen en doorontwikkelen van capaciteitsmanagement;
 • uitwerken en uitvoeren van een vastgoedstrategie gebaseerd op de strategische organisatiekoers;
 • creëren van voldoende financiële marges om ook in de toekomst de strategische ambities te kunnen realiseren.

Besturingsmodel GHZ

De Raad van Bestuur (RvB) van het GHZ wordt gevormd door dhr. Lodewijk de Beukelaar (voorzitter RvB) en mw. Marlies Telgenkamp (lid RvB). Op strategisch niveau participeren twee medisch specialisten als co-bestuurders in het bestuur van het ziekenhuis. Dit zijn mw. Jeannette von Lindern (voorzitter stafbestuur, kinderarts) en mw. Janneke Schuuring (lid stafbestuur, neuroloog). Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene aansturing van het GHZ, de realisatie van doelstellingen, strategie, beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten.

De medische staf is verenigd in een Vereniging Medische Staf (VMS). De VMS heeft een autonoom bestuur waarvan de voorzitter en vice-voorzitter tevens fungeren als co-bestuur van het GHZ. De vrijgevestigd medisch specialisten zijn verenigd in het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Gouda en de medisch specialisten in loondienst zijn verenigd in de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMS-D). De relatie tussen het GHZ en de medisch specialisten wordt gekenmerkt door gelijkgerichtheid. De verpleegkundigen binnen het GHZ zijn verenigd in de Vereniging Verpleegkundige Beroepsgroep (VVB). De VVB heeft een autonoom bestuur: het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB). De Ondernemingsraad en de Cliëntenraad vormen naast de VMS/MSB/VMS-D en de VVB de belangrijkste adviesgremia voor het bestuur.

De zorgprocessen van het GHZ zijn georganiseerd in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s), die in clusters zijn samengevoegd. De RvB en de RVE’s worden ondersteund door stafafdelingen. In het besturingsmodel speelt de Planning & Control cyclus een centrale rol. Deze cyclus vormt de basis voor het ontwikkelen van jaarplannen per RVE/afdeling en het monitoren van de financiële en kwalitatieve stand van zaken, zodat indien noodzakelijk tijdig kan worden bijgestuurd.

Meer informatie, zoals het jaarverslag, is te vinden op www.ghz.nl/over-ghz/organisatie/

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) geeft op kritische en constructieve wijze inhoud aan zijn statutaire taak om toezicht te houden op de RvB en de algemene gang van zaken in het GHZ. De RvT adviseert het bestuur van het GHZ bij bestuurlijke vraagstukken en strategische ontwikkeling. Daarnaast fungeert de RvT als werkgever van beide leden van de RvB.

De RvT bestaat momenteel uit zes leden. De RvT vergadert in de regel zes maal per jaar. De RvT kent een drietal commissies. De commissie Financiën en Bedrijfsvoering, de commissies Kwaliteit & Veiligheid en de Governance- en Remuneratiecommissie. Verder stellen de RvT-leden zich regelmatig op de hoogte van het reilen en zeilen binnen het GHZ door contacten met o.a. de medische staf, VSB, Ondernemingsraad en Cliëntenraad. De RvT leden leggen jaarlijks een aantal werkbezoeken af in de organisatie. Tevens zijn zij beschikbaar voor consultaties van de Raad van Bestuur op hun specifieke terrein.

Diversiteit wordt bij het GHZ als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid alsmede diversiteit waarin de populatie binnen het verzorgingsgebied van het GHZ wordt gereflecteerd.

Algemene functievereisten en competenties leden RvT

 • binding met de missie, visie en strategie van het ziekenhuis;
 • voldoende bestuurlijke ervaring om invulling te geven aan de toezichthoudende rol in teamverband;
 • kritisch met betrekking tot toezicht, constructief en deskundig m.b.t. toetsing van en advisering aan de RvB, uitdagend en stimulerend m.b.t. vernieuwing in de ziekenhuiszorg;
 • integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid;
 • evenwicht tussen distantie en betrokkenheid;
 • strategisch inzicht, integratief denken en kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • inzicht in het veld van stakeholders (zorginhoudelijk, maatschappelijk, financieel en politiek);
 • beschikkend over relevante netwerken, zowel beroepsmatig, landelijk als regionaal;
 • onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als RvT-lid;

Specifieke functievereisten en competenties nieuw lid RvT met aandachtsgebied financiën en bedrijfskunde, tevens beoogd lid van de commissie Financiën en Bedrijfsvoering

Binnen het GHZ ontstaat per medio augustus 2022 een vacature voor een lid RvT, met als primair aandachtsgebied financiën en bedrijfskunde. De vacature ontstaat als gevolg van het statutair aftreden van een huidig lid. 

Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • gedegen financieel-economische en bedrijfskundige kennis;
 • kennis en ervaring met betrekking tot compliance en risicomanagement en, gezien de lange termijn huisvestingsplannen van het GHZ, bij voorkeur ook met vastgoedbeleid;
 • in staat te kunnen functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur en de manager financiën;
 • kennis en inzicht in de gezondheidszorg op strategisch niveau, met name in de ziekenhuiszorg is een pre;
 • bij voorkeur ervaring in een bestuurlijke dan wel toezichthoudende rol in een grote organisatie;
 • kan soepel functioneren in een complex politiek-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld.

Honorering

De leden van de RvT ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Marja Suur van Suur & Company voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie van het Groene Hart Ziekenhuis geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. 

Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner 

Annemarie Engel, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant

T: 0850 – 734 705

 

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen