Lid Raad van Commissarissen portefeuille Financiën

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Commissarissen
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Profielschets Lid Raad van Commissarissen portefeuille Financiën

Zorggroep Haringvliet coördineert en faciliteert huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten bij het uitoefenen van hun beroep en helpt zorgprofessionals bij het bieden van kwaliteit. De zorggroep heeft als doel om de inwoners van het werkgebied persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. Om dit doel te behalen is samenwerking tussen zorgprofessionals en verschillende disciplines van groot belang. Naast persoonsgerichte zorg zijn de speerpunten: samenwerking in de zorgketen en de inzet van ICT om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De zorggroep coördineert de samenwerking in de zorg aan kwetsbare ouderen en patiënten met een chronische ziekte: diabetes mellitus type 2, astma, COPD of hart- en vaatziekten. Daarnaast worden trainingen en scholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en ketenpartners georganiseerd.

Het werkgebied van Zorggroep Haringvliet ligt precies tussen Zeeland en Rotterdam in en bestrijkt een deel van de Zuid-Hollandse eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. In 2020 waren in totaal 23 huisartsenpraktijken (51 huisartsen) aangesloten bij Zorggroep Haringvliet. Er is een Zorggroep Haringvliet BV met als enig aandeelhouder de coöperatieve vereniging Zorggroep Haringvliet. De huisartsen vormen de leden van deze vereniging en uit deze leden wordt weer een bestuur gekozen.

De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de bestuurder van de zorggroep. De zorggroep bestaat uit een bureau met 6 medewerkers, waaronder twee regiomanagers, een kwaliteitsmedewerker, twee medewerkers secretariaat en een directeur-bestuurder.

Meer informatie is te vinden op de website www.zorggroepharingvliet.nl.

 Het jaardocument 2020 kan via secretariaat worden opgevraagd.                  

Ontwikkelingen

Vanuit VWS wordt een dringend beroep gedaan op zorginstellingen om regionaal samen te werken om doelstellingen te bereiken. Huisartsenpraktijken werken aan persoonsgerichte zorg, waar de huisarts als regisseur optreedt samen met de patiënt. Tegelijkertijd is de complexiteit van de zorg toegenomen: verdergaande specialisaties, langer thuis wonen van kwetsbare mensen, de vergrijzing, digitalisering, de krappe arbeidsmarkt en de nieuwe 1,5 meter maatschappij. Dit alles benadrukt de behoefte aan onderlinge samenwerking en samenhang om de zorg toegankelijk te houden.

Het zorggebied van Zorggroep Haringvliet ligt precies tussen drie dominante regio’s: Rotterdam, Zeeland en de Hoeksche Waard. Daarom is het soms zoeken naar de juiste afbakening om samenwerking te organiseren op strategisch niveau. In dit complexe zorglandschap vervult Zorggroep Haringvliet bij uitstek een cruciale rol als netwerk- en regio-organisatie om de samenwerking te registreren en de bijzondere positie van het werkgebied duidelijk te profileren en positioneren ten behoeve van de juiste persoonsgerichte zorg voor de bewoners. 

Voor de komende twee jaar is een zorgaanbodplan gemaakt met onderdelen, ingedeeld volgens het huis van de persoonsgerichte zorg. Zorggroep Haringvliet zal hierbij de verbinding aangaan met de verschillende stakeholders en de belangen vanuit de huisartsenzorg behartigen in concrete projecten in de regio.

Om dit traject succesvol in te gaan heeft Zorggroep Haringvliet recent een nieuwe bestuurder aangesteld om de samenwerking in de regio te realiseren en de huisartsenzorg daarbij stevig te positioneren.

Raad van Commissarissen (RvC)

In overeenstemming met de landelijke Governance code voor zorgorganisaties heeft de RvC de volgende taken:

 • toezichthouden op de organisatie in algemene zin;
 • goedkeuren van het jaarplan en de begroting;
 • advies geven en sparren met de raad van bestuur over beleid, uitgangspunten en vormgeving van de organisatie;
 • werkgeverschap van de directeur. De samenstelling van de RvC moet afgestemd te zijn op haar taken en de doelstelling van de organisatie.

 Binnen de RvC zijn de volgende deskundigheden gewenst:

 • zorginhoudelijk (huisartsenzorg);
 • juridisch;
 • HRM;
 • financieel-economisch;
 • management en organisatie;
 • bestuur en strategie.

 Lid Raad van Commissarissen

Door het verstrijken van de zittingstermijn wordt er afscheid genomen van het lid van de RvC met als portefeuille financiën. De Raad van Commissarissen en het bestuur van Zorggroep Haringvliet komen graag in contact met kandidaten voor deze functie.

Voor een lid van de RvC geldt het volgende profiel:

 • het vermogen en de attitude om voor de raad van bestuur een klankbord te zijn, zonder in bestuurlijke verantwoording te treden;
 • een financiële of bedrijfseconomische achtergrond en/of ervaring in een financiële functie;
 • ervaring in de eerstelijnszorg in het algemeen en de huisartsenzorg in het bijzonder;
 • affiniteit met een corporate governance;
 • ervaring als toezichthouder;
 • strategisch inzicht en visievorming;
 • onafhankelijke oordeelsvorming, integriteit en ondernemerschap;
 • vermogen om het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie te toetsen;
 • visie op politiek maatschappelijke ontwikkelingen;
 • kennis van en affiniteit met organisatie- en verandervraagstukken;
 • voorkeur voor een kandidaat die de dynamiek van de Zuid-Hollandse Eilanden kent.

Honorering

De honorering is volgens de richtlijnen van de WNT. De leden van de RvC worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) na bindende voordracht door de RvC. De zittingstermijn van een commissaris is 4 jaar. Een commissaris is 2 maal herbenoembaar. De RvC vergadert 4-6 maal per jaar met de directeur. Daarnaast zijn er twee vergaderingen met de aandeelhouders.

Procedure

Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw cv en een motivatiebrief voor 30 september te mailen aan de voorzitter van de RvC, mevrouw M.E.N. Mulder. Na de sluitingstermijn zullen in de eerste en tweede week van oktober gesprekken volgen met de geselecteerde kandidaten.

De voordracht aan de AVA zal in november plaats vinden. De benoeming gaat in per 1 januari 2022.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter.  

Tel nr. : contactinformatie

Mail: m.mulder@dzp.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen