Lid raad van bestuur bedrijfsvoering

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

CELLO

Een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is waar Cello iedere dag hard aan werkt. Met cliënten, hun netwerk en met elkaar. Van mens tot mens. De professionals van Cello zijn nieuwsgierig naar de talenten, behoeften en unieke eigenschappen van iedere cliënt. Zij spelen daar zo goed mogelijk op in, samen met de mensen die voor de cliënt belangrijk zijn. Cello werkt vanuit een mensbeeld met de volgende kernwaarden: ‘We sluiten aan’, ‘We zijn betrouwbaar’, ‘We zijn nieuwsgierig’ en ‘We zijn ondernemend’.
 

Bijzonderheden Cello

 • Cello beschikt over een aantal verschillende locaties in de regio rondom ‘s-Hertogenbosch. Het bestuursbureau van Cello bevindt zich in Vught.
 • Cello kent een platte organisatie met korte lijnen. Er zijn drie divisies, die zich richten op de zorg- en ondersteuningsvraag van één of meerdere doelgroepen. Daarnaast biedt het Gezondheidscentrum de medische en paramedische zorg voor alle cliënten. De zorg wordt ondersteund vanuit een aantal ondersteunende diensten.
 • Bij Cello werken ruim 2.300 medewerkers die zijn betrokken bij de ondersteuning van ruim 2.300 cliënten. Er wonen ca. 475 cliënten op terreinen van Cello en ca. 600 in woningen in de wijk. Daarnaast zijn er cliënten die ambulant begeleid worden en cliënten die gebruik maken van dagbesteding. Er zijn verder zo’n 50 leerlingen, ruim 200 stagiaires en bijna 1.200 vrijwilligers actief.
 • Cello is een financieel gezonde organisatie en kent een stevig weerstandsvermogen. Voor de organisatie ligt er voor de komende jaren op onderdelen een opgave om - gelet op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt - cliënten blijvend te voorzien van kwalitatief goede en betaalbare zorg - en ondersteuning. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en – technologie.
 • Belangrijke speerpunten van het strategisch beleid zijn: 
  • Toekomstbestendig organiseren. Het programma toekomstbestendig organiseren richt zich met name op randvoorwaarden die er uiteindelijk voor zorgen dat Cello over een passend en toekomstbestendig aanbod beschikt voor haar cliënten.
  • Duurzame inzetbaarheid. Mensen zorgen voor mensen. Dit kan niet zonder ondersteuning en aandacht voor medewerkers en vrijwilligers. Cello zet in op vitale en gezonde medewerkers.
  • Versterken van de professionele kwaliteit. Hierbij ligt de focus op implementatie van zorgprogramma’s, implementatie interne audits en het verbeteren van de kwaliteit van de zorgdossiers.
  • Versterken van de samenwerking in de driehoek tussen cliënt, zijn netwerk en de professional.
 • Ook zal de aandacht uitgaan naar het bevorderen van de eenheid van beleid en de bereidheid van alle organisatieonderdelen om over de afzonderlijke werkgebieden heen te kijken, integraal te denken en te handelen, en multidisciplinair samen te werken.
   

Organisatiestructuur

 • De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.
 • De Raad van Bestuur bestaat uit 2 leden. De beide bestuurders zijn nevengeschikt aan elkaar en zijn gezamenlijk integraal eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten binnen Cello.
 • De Raad van Bestuur realiseert in gezamenlijkheid met de divisiemanagers, de managers van de ondersteunende diensten en de medewerkers en vrijwilligers de ambities van Cello.
 • De Raad van Bestuur, de zorgdivisies en het Gezondheidscentrum worden ondersteund door o.a. HR, Huisvesting & Facilitaire services, ICT, Zorgwijzer en Financiën & Control.
 • Met zowel de CCR als de OR wordt intensief samengewerkt. De medezeggenschapsorganen stellen zich proactief op en worden tijdig meegenomen bij beleidsontwikkelingen.

Meer informatie is te vinden op www.cello-zorg.nl
 

Voorzitter en Lid Raad van Bestuur

Portefeuilleverdeling

 • De tweehoofdige Raad van Bestuur streeft een evenwichtige taakverdeling na tussen primair proces, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken, waarbij de bestuurders ieder een deel van de organisatie aansturen. De portefeuilles worden in overleg verdeeld.
 • Beide bestuurders beschikken over een algemeen bestuurlijk profiel, waarbij de voorzitter bij voorkeur specifieke expertise en ervaring heeft op zorginhoudelijk gebied en kwaliteit en veiligheid.
 • In geval de kandidaat voor de positie van voorzitter Raad van Bestuur een bedrijfsmatig profiel heeft, is het wenselijk dat de kandidaat voor de positie van lid Raad van Bestuur beschikt over specifieke expertise en ervaring op zorginhoudelijk gebied en kwaliteit en veiligheid.
   

Samenwerking & verbinding

 • De bestuurders zijn zowel in ervaring als expertise complementair aan elkaar, houden elkaar scherp en geven elkaar feedback. Tussen de beide bestuurders is sprake van een persoonlijke match. De bestuurders maken zich sterk voor teamwork op elk niveau in de organisatie en dragen uit dat zij net als de medewerkers een deel zijn van een groter geheel. 
 • De voorzitter fungeert als boegbeeld van Cello, vervult een voorbeeldrol als empathisch en coachend leider en gaat de verbinding aan met alle lagen in de organisatie.
   

Opdracht voor de komende jaren, voor de Raad van Bestuur gezamenlijk

 • Verder vormgeven van de transformatie van Cello met een extern gerichte visie en strategie alsmede versterken van de externe profilering en positionering van Cello.
 • Behouden en bewaken van de financiële continuïteit, met de focus op een flexibele bedrijfsvoering en procesoptimalisatie.
 • Onderhouden van relaties op strategisch niveau met diverse netwerkpartners en aangaan van nieuwe kansrijke partnerschappen.
 • Realiseren van zorginhoudelijke vernieuwing en verbeteringen en hiertoe implementeren van sociale innovaties en bewezen technologische innovaties, zodat Cello aan de klantvraag kan blijven voldoen binnen de beschikbare middelen.
 • Zorgen voor een veilig en open klimaat waarin medewerkers en leidinggevenden gestimuleerd worden tot openheid, elkaar aanspreken en eigen verantwoordelijkheid durven te nemen (eigenaarschap).
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en Cello positioneren als aantrekkelijke werkgever met de focus op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Stimulerende leiderschaps- en opleidingsprogramma’s maken hier onderdeel van uit.
   

Functie-eisen

 • Voorzitter: Ruime ervaring op bestuursniveau in een vergelijkbare zorgorganisatie, academisch werk- en denkniveau, krachtig in het combineren van zorg en bedrijfsvoering in een sterk veranderende omgeving.
 • Lid: ervaring op directie- of bestuursniveau in een zorgorganisatie.
 • Eén van de bestuurders heeft ervaring op zorginhoudelijk gebied en kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De andere bestuurder heeft een bedrijfsmatige achtergrond. Belangrijk is dat beide bestuurders complementair zijn aan elkaar en dat zij in voorkomende gevallen de portefeuille van de collega-bestuurder kunnen waarnemen.
   

Voor beide kandidaten geldt:

 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten. Tevens goed inzicht in de competitieve ontwikkelingen in de marktomgeving van Cello.
 • Aantoonbaar succesvol gebleken in het initiëren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van medewerkers om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • In staat om op inspirerende wijze veranderingen in de organisatie te initiëren en in goede banen te leiden en weet hiervoor ruim draagvlak te creëren bij cliënten, verwanten en medewerkers.
 • Ervaring in een complex krachtenveld, waarbij uiteenlopende onderhandelings- en overlegsituaties een rol spelen.
 • Bij voorkeur bekend met of beschikkend over een relevant lokaal netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.
   

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Sterke ontwikkelingsgerichte bestuurder, besluitvaardig en helder communicerend, maakt zaken bespreekbaar en spreekt mensen aan op afspraken en resultaten.
 • Samenwerker en verbinder, coachend leider die delegeert en mensen in hun kracht zet.
 • Sterke affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.
 • Warme persoonlijkheid met inlevingsvermogen, staat voor zijn/haar mensen, kan zich ook zakelijk opstellen.
 • Brede blik, ondernemend, gericht op leren, innoveren en vooruitgang.
 • Vertrouwenwekkend, optimistisch en benaderbaar.
 • Goed gevoel voor verhoudingen, representatief, moreel kompas.
 • Heeft een heldere visie op medezeggenschap van cliënten, verwanten en medewerkers en eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking en geeft hier verder vorm aan. 
 • Flexibel en veerkrachtig, blijft ook bij tegenslag effectief presteren.

Diversiteit wordt bij Cello als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid.

Voor een overzicht van de ideale bestuurder, klik hier.
 

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de vigerende Wet normering topinkomens (WNT). Inschaling vindt plaats op basis van klasse IV.
 

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. 

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner
Annemarie Engel, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant

T: 0850 – 734 706

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen