Directeur - Federatie Vaktherapeutische beroepen (FVB)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (hierna FVB) is het netwerk van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische Therapie, Psychomotorische Kindertherapie en van Speltherapie. In 2021 heeft de integratie plaatsgevonden van de voormalige Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie. De overkoepelende term die gehanteerd wordt binnen NL voor deze afzonderlijke beroepen is vaktherapie of vaktherapeut.

Vaktherapeuten behandelen cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, forensische zorg, revalidatie, (speciaal) onderwijs, vluchtelingenzorg en de medische zorg. Het gaat bij vaktherapie om zowel generalistische als specialistische zorg. Om ervoor te zorgen dat vaktherapie structureel deel uitmaakt van het behandelaanbod in Nederland is het van belang dat vaktherapie erkend, bekend en bewezen is. Hier ligt een duidelijke rol voor de FVB. Een uitwerking hiervan is te vinden in het meerjarenbeleidsplan van de FVB voor 2021 tot en met 2025: OPVALLEN EN STAAN. De  FVB zet in op belangenbehartiging, kwaliteitsbevordering en kennisinnovatie om zo haar doelen te bereiken, waar zinvol doen zij dit met externe samenwerkingspartners. Om de positie van de vaktherapeut te versterken werkt de FVB aan professionalisering van de leden en hun ondersteuning en  op het versterken van elkaars positie als vaktherapeut. Het gaat daarbij steeds om de overkoepeling van alle vaktherapeutische verschijningsvormen: de verschillende beroepen, vaktherapie aangeboden via instellingen, generalistische en specialistische zorg, maar ook door vrijgevestigde vaktherapeuten.

https://www.vaktherapie.nl/ 

https://fvb.vaktherapie.nl/ 

Mission statement

Als FVB staan we voor een gevarieerd aanbod aan therapeutische behandelingen binnen de gezondheidszorg zodat voor elke cliënt in elke fase de best passende behandeling beschikbaar is. Daarom is onze ambitie dat vaktherapie als ervaringsgerichte behandeling structureel deel uitmaakt van het reguliere zorgaanbod in Nederland. Vaktherapie is erop gericht dat elke cliënt een optimaal leven kan leiden waarbij de nadruk ligt op veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen. Als federatie van beroepsorganisaties vormen we een netwerk van en voor vaktherapeuten. We werken samen met onze leden aan een stevige positie van de vaktherapeut zodat vaktherapie in al zijn vormen toegankelijk is voor iedereen die baat kan hebben bij deze behandeling.

In het ‘Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 Opvallen en Staan’ staat welke doelen FVB zichzelf voor de komende jaren stelt, maar ook de grote uitdagingen waar voor de vaktherapie de komende jaren staat. Het meerjarenbeleidsplan kent de volgende thema’s; Erkend, Bekend, Bewezen, Lobby, Betaling vaktherapie en Stevige overkoepelende FVB.

Organisatie/het bureau

De FVB is een netwerkorganisatie met een klein ondersteunend bureau. De afgelopen jaren is veel ingezet op belangenbehartiging, kennisontwikkeling en -deling. Er is een proces van outsourcing ingezet van een aantal administratieve processen. Er zijn medewerkers in dienst van de FVB voor ondersteuning van bestuur en directeur, commissies en stuurgroepen, voor strategische communicatie en voor externe betrekkingen. De directeur is verantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers in dienst van de FVB.
Een traject is ingezet om de inhoudelijke en projectmatige ondersteuning van ERKEND, BEKEND en BEWEZEN te versterken. Het spanningsveld van welke activiteiten door de beroepsverenigingen zelf worden opgepakt en welke vanuit de FVB worden vormgegeven vormt daarbij een boeiende dynamiek.

De begroting bedraagt voor 2022 ruim € 850.00,=. Dit bedrag is inclusief de begroting voor het Register Vaktherapie. Er ligt een begroting voor 2023 voor ter hoogte van bijna € 1,2 mln. 
De bijdrage vanuit de 7 beroepsverenigingen voor 2022 daarbij is ruim € 500.000 en wordt volgens het begrotingsvoorstel bijna verdubbeld. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de verschillende activiteiten: 

 • belangenbehartiging, inclusief PR & Communicatie;
 • kennisinnovatie, inclusief Tijdschrift voor vaktherapie;
 • bestuur, inclusief ALV en commissies/stuurgroepen;
 • ondersteuning verenigingen (zoals financiële en ledenadministratie, studiedagen en 
  mailingen);
 • ledenservice (beantwoorden van inhoudelijke vragen van leden);
 • secretariaat (ondersteuning bestuur, directie, commissies/stuurgroepen).

Besturingsmodel

De samenstelling van het Algemeen Bestuur van de FVB ziet er als volgt uit:

 • voorzitter: Irène Verkuylen (onafhankelijk); 
 • kennisinnovatie: Martina de Witte;
 • belangenbehartiging: Terenja Dors;
 • namens NVBT:  Martine Ruijter;
 • namens NVDAT: Chantal van Elswijk;
 • namens NVDT: vacature;
 • namens NVvMT: Laurien Hakvoort;
 • namens NVPMT: Pim Hoek;
 • namens NVPMT: Sjoerdje van de Manacker;
 • namens NVVS: Sanne de Theije.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de FVB bestuurt op afstand. Het AB bestaat uit de voorzitters van de lidverenigingen, aangevuld met een tweetal deskundige leden. Deze twee leden zijn op persoonlijke titel benoemd en hebben als werkgebied Kennisinnovatie en belangenbehartiging. Samen met de onafhankelijke voorzitter, die bestuurlijk verantwoordelijk is voor organisatie en financiën, vormen zij het Dagelijks Bestuur van de FVB. Het FVB-bestuur draagt de DB leden voor. De Algemene Leden Vergadering (ALV) benoemt ze.

In de ALV heeft elk lidvereniging 1 zetel. Het AB en het DB nemen besluiten bij voorkeur op basis van consensus, maar formeel met een gewone meerderheid van stemmen. Bij besluitvorming in de ALV wordt besloten met een gewogen stemverhouding. Deze is gebaseerd op het ledenaantal van de lidverenigingen.

Het streven van de FVB is om de vaktherapeuten zelf een sterke inbreng te laten hebben bij inhoudelijke inbreng vanuit de FVB op de diverse thema’s in de ambities ERKEND, BEKEND en BEWEZEN. Daartoe is een groot aantal commissies/stuurgroepen/kennisnetwerken in het leven geroepen. De directeur vervult daarin een sterke aanjagende, coördinerende, afstemmende en ondersteunende rol. Beleidsmatige keuzes worden gemaakt/bevestigd in het AB.  

Samenwerkingsverbanden

FVB werkt op verschillende dossiers samen met andere partijen om zo de gezamenlijke doelen te bereiken. Soms gaat het om tijdelijke samenwerking gerelateerd aan een bepaalde ontwikkeling, soms om langdurige samenwerking. Zoals:

 • Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ);
 • Register Schematherapie;
 • Landelijk Overleg Opleidingen Vaktherapeutische Beroepen (LOO VTB);
 • Alliantie kwaliteit GGz (Akwa GGz.);
 • P3NL.

In de jeugdhulp en binnen de psychologische beroepen wordt momenteel nadere samenwerking onderzocht.

Als kwaliteitsborging bewaakt de federatie het certificering en kwalificering register voor vaktherapeuten, waar afgestudeerde vaktherapeuten zich kunnen registeren, het Register Vaktherapie. Een geregistreerd vaktherapeut onderwerpt zich aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie. Op 1 januari 2022 waren er 2.246 leden ingeschreven in het Register Vaktherapie.

Ontwikkelingen 

De FVB maakt momenteel een enorme ontwikkeling door, waarbij de blik nadrukkelijk naar buiten wordt gericht om te bevorderen dat vaktherapie als ervaringsgerichte behandeling structureel deel uitmaakt van het reguliere zorgaanbod in Nederland. Gezien het brede werkveld waarin de vaktherapeutische disciplines werkzaam zijn betekent dit actief zijn op uiteenlopende terreinen en beleidstafels. Een verdieping van de inhoudelijke inbreng is noodzakelijk om de rol extern goed te kunnen oppakken.

Op dit moment is het gesprek gaande over de verdere vormgeving van de interne organisatie om dit optimaal te ondersteunen, met respectering van de (gewenste) verantwoordelijkheden en (wisselende) bestuurskracht van de deelnemende beroepsverenigingen. De nieuwe directeur heeft tot taak dit gesprek met de beroepsverenigingen proactief te voeren en met voorstellen te komen voor een eigentijdse invulling van de interne organisatie en waar nodig het besturingsmodel van de FVB bij te stellen of te innoveren.

De vacature 

De huidige directeur Irene Rentenaar, die de FVB de afgelopen 15 jaar gebracht heeft tot wat de FVB nu is, gaat niet verder in deze functie. Zij is wel bereid om een inhoudelijke rol te blijven vervullen voor de FVB.

De nieuwe directeur krijgt alle ruimte om de aanjaag-, spin-in-het-web- en boegbeeldrol in de FVB op een eigentijdse manier in te vullen en de inhoudelijke/projectmatige ondersteuning verder op te bouwen, uiteraard in samenspraak met het DB en AB. De nieuwe directeur heeft de opdracht om de netwerkorganisatie samen met het AB verder door te ontwikkelen naar een vorm die past bij het nieuwe zorglandschap.

Kern van de functie van directeur is de actieve advisering en ondersteunen-van het AB bij de besturing, governance, strategie en algemene beleids- en organisatieontwikkeling van FVB. Daartoe initieer, organiseer, begeleid en bewaak je besturings- en besluitvormingsprocessen en ben je (strategisch en governance) adviseur en sparringpartner van het AB.

Daarnaast draag je beheersverantwoordelijkheid voor de FVB. Je bent de inspirerende, enthousiasmerende en verbindende leidinggevende van alle medewerkers in dienst van de FVB en zorg je voor een goede verbinding met de sleutelfiguren binnen de FVB die een inhoudelijke of beheersmatige deeltaak vervullen. Je weet alle beschikbare bronnen te mobiliseren, houdt overzicht en bent ook operationeel ‘in control’. De directeur brengt individuen en groepen bij elkaar om doelen te bereiken, weet wat nodig is aan mensen, middelen en randvoorwaarden om doelen te bereiken.

De AB en DB hechten veel waarde aan de (strategische en governance) advies- en sparringsrol van de directeur. Een belangrijk taakgebied is (zorgdragen voor) de inhoudelijke en procesmatige voorbereiding van de diverse overlegvormen. Om de spilfunctie in de organisatie goed te kunnen vervullen bouw je aan draagvlak binnen en buiten de FVB en in relatie tot de belangrijke stakeholders, waarbij je een brugfunctie vervult. Waar nodig initieer je, leid je of neem je deel aan projecten. De dynamiek van de organisatie vraagt een grote flexibiliteit in werkdagen, werktijden en werkwijze. De functie valt onder de hiërarchische aansturing door het DB. Binnen de FVB wordt hybride gewerkt, waarbij face to face contact in een aantal situaties vereist is.

Kortom: de FVB komt graag in contact met een inspirerende spelverdeler, dé verbindende schakel tussen de leden, interne stakeholders, ondersteuners en maatschappelijke partners.

Taken en verantwoordelijkheden 

 • Belangenbehartiging en politieke lobby, vertegenwoordigt de federatie in diverse commissies en overlegvormen, creëert draagvlak voor de ambities van de FVB.
 • Beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -uitvoering.
 • Innovatie, profilering en relatiebeheer.
 • De vertaling van Opvallen en Staan naar concrete activiteiten en resultaten.

Ideale achtergrond directeur 

Is een academicus op zijn/haar vakgebied en beschikt over minimaal 8 jaar werkervaring als manager en/of secretaris, bij voorkeur in de zorgsector. Tevens is het van belang dat de directeur een scherp gevoel heeft voor tactvol kunnen schakelen met de verschillende verenigingen en met het AB. Ervaring met het werken met zorgprofessionals (in projecten al dan niet als vrijwilliger) is een pré. Daarnaast wordt goed inzicht in en een visie op de ontwikkelingen in de brede zorgmarkt gevraagd met in het bijzonder de vaktherapie en de daartoe behorende beroepen.
Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering. Ervaring met integrale beleidsprocessen (in de zorg) en het vermogen om op strategisch niveau benodigde relaties tussen verschillende disciplines/projecten te leggen. Kennis van relevante wet- en regelgeving, financiering, (management)modellen en kwaliteitssystemen en hun onderlinge samenhang. Trends en ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied dienen te worden bijgehouden en gestimuleerd.

Persoonskenmerken

 • Zelfstandig, initiatief, vindingrijk en innovatief.
 • Analytisch en tactisch/ strategisch sterk.
 • Beschikt over tact, luistert, is empathisch en reflectief, beschikt over overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en lef. 
 • Organisatiesensitief, heeft een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen en kan omgaan met tegengestelde belangen, weerstanden en conflicten.
 • Authentiek, autonoom, betrouwbaar, integer en vertrouwenwekkend.
 • Werkt graag samen, geeft vertrouwen en ruimte, enthousiasmerend.
 • Communicatief en presentatievaardig.  
 • Is toegankelijk, spreekt de taal van de zorgprofessional, medewerkers, cliënten en vrijwilligers.
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is in staat om zich in te leven in de dagelijkse praktijk van de vaktherapeuten. 
 • Heeft het vermogen om enerzijds theoretische kennis te vertalen naar de dagelijkse praktijk en deze toepasbaar te maken, anderzijds om de kansen en knelpunten in de vaktherapeutische praktijk te vertalen naar beslisgremia. 
 • Heeft verbindingskracht, is een bruggenbouwer, kan omgaan met en heeft begrip voor divergerende belangen.
 • Heeft integraal overzicht, is conceptueel sterk en flexibel in aanpak.
 • Is besluit- en slagvaardig en resultaatgericht.

Honorering

De directeur wordt binnen FVB gehonoreerd in FWG70. De aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd, bij goed functioneren uitzicht op verlenging naar een contract voor onbepaalde tijd.

De procedure

FVB laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen partner bij Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen gesprekken zijn met de selectiecommissie en met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onze website bij deze vacature: https://partnersatwork.nl/vacatures/.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen op contactinformatie .

De reactietermijn sluit op 1 september 2022.

De gesprekken gaan gepland worden eind september, begin oktober.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen