Lid Bestuur SAWA | SWVA, portefeuille Zorg | AAG

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Inleiding

AAG is een bedrijf met ruim 200 medewerkers en gevestigd in Den Bosch. AAG werkt voor de sectoren Zorg en Welzijn en ziet een adequate bedrijfsvoering als een fundament voor goede zorg. AAG legt verbinding tussen mens, proces en systeem, zodat de bedrijfsvoering van zorgorganisaties simpeler, sneller en menselijker wordt. Zo biedt AAG advisering een brede ondersteuning op de bedrijfsvoering die zorgorganisaties in staat stelt mee te bewegen met veranderingen in de zorg. De zorg is in beweging en die beweging versnelt zich. Vergrijzing, arbeidsmarktproblematiek, zwaardere zorg en systeempijn door stelselwijzigingen vragen om veerkracht en flexibiliteit. Voor zorgorganisaties is het noodzakelijk goede zorg te blijven bieden en mee te bewegen met de ontwikkelingen; een essentiële en tegelijkertijd ingewikkelde opgave.

AAG is de nuchtere visionair die toonaangevend richting wil geven aan de toekomst van de zorg. Door data en processen met elkaar te verbinden en zo te komen tot goede informatie en inzichten. Zo helpt AAG zorgorganisatie bij het nemen van betere beslissingen en daarmee aan de sturing en beheersing van haar activiteiten. AAG neemt processen over, verbetert en ondersteunt vanuit outsourcing, detachering en consultancy. Daarnaast deelt AAG actuele kennis en biedt oplossingen op het gebied van salaris- & HR-administratie, HR-advies, applicatiebeheer, financiële administratie & diensten, zorglogistiek, informatievoorziening, zorgvastgoed en facilitair.

AAG is AAG door de inzet, betrokkenheid, vakbekwaamheid en professionaliteit van haar medewerkers. Er is onderling vertrouwen en dat geeft de organisatie een natuurlijk elan met een sterke basis. Dat is essentieel voor de warme cultuur van betrokkenheid, respect en acceptatie. AAG’ers hebben drive om de zorg vooruit te helpen. AAG is in beweging en is eind 2022 begonnen met het verder vorm geven van interne en externe branding. Daaruit is de volgende merkbelofte gekomen: “AAG maakt de zorg beter”.

AAG is een financieel gezond bedrijf. De omzet laat een blijvende groei zien over de afgelopen jaren met een omzet van circa € 25 miljoen per 2022. Voor 2023 is een totale omzet begroot van ruim € 28 miljoen.

Voor meer informatie over de organisatie:www.aag.nl

Strategische context AAG

AAG staat bekend als een sterk merk. Een betrouwbare en gewaardeerde partner met relevante producten en diensten en actuele kennis van zaken. Zij werkt intensief, maar onafhankelijk, samen met verschillende software partijen, zoals Visma|Raet, AFAS en Exact. AAG werkt samen met TONOS en andere opkomende (nieuwe) spelers op het gebied van bedrijfsvoering in de zorg. Daarnaast voert zij in toenemende mate opdrachten uit voor VWS, NZa, brancheorganisaties en andere relevante stakeholders in de zorgsector. AAG streeft ernaar nog meer on top of mind te komen bij bestuurders van zorgorganisaties, zodanig dat kiezen voor AAG altijd de meest logische stap is.

De kracht van AAG is vóór te gaan in continue veranderingen in de zorgsector door de dienstverlening daarop inhoudelijk aan te passen en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die daarop inhaken.

De strategische speerpunten voor de komende jaren zijn

 • toonaangevend zijn in de markt
 • medewerkers- & klanttevredenheid
 • vakmanschap & talentontwikkeling
 • cultuur & leiderschap

SAWA | SWVA

Stichting Aandelenbelang Werknemers AAG (SAWA) en Stichting Weerstandsvermogen AAG (SWVA) zijn de enige aandeelhouders van AAG. Zij bezitten alle aandelen in AAG Beheer B.V., de moedermaatschappij van AAG.

 • SAWA heeft de gewone aandelen van AAG Beheer B.V. in eigendom.
   
 • SWVA heeft de preferente aandelen van AAG Beheer B.V. in eigendom.

SAWA geeft certificaten van deze aandelen uit aan de medewerkers van AAG. Het eigendom van AAG is daarmee belegd bij de medewerkers van AAG (de certificaathouders). Certificaatgerechtigd zijn alle medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd. SWVA geeft de werknemersbewijzen uit. Het bestuur van SAWA is tevens het bestuur van SWVA.

SAWA | SWVA heeft ten doel de belangen, in de ruimste zin van het woord, van de certificaathouders en houders van werknemersbewijzen van AAG te behartigen. SAWA | SWVA beheert de aandelen van AAG Beheer B.V. en oefent alle daaraan verbonden rechten uit, speciaal het stemrecht. Daarnaast is SAWA | SWVA verantwoordelijk voor het benoemen van de Raad van Commissarissen van AAG.
SAWA | SWVA draagt zorg voor een evenwichtige belangenafweging tussen de continuïteit van de onderneming en het behartigen van de belangen van de certificaathouders,
het onderhouden van contacten met de Certificaathoudersafvaardiging, het periodiek overleggen met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur over de algemene gang van zaken van de onderneming. Daarnaast houdt SAWA | SWVA eenmaal per jaar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en belegt de jaarlijkse Certificaathoudersvergadering. Gemiddeld genomen zijn er daarmee vier officiële overlegmomenten per jaar.

Bestuur SAWA | SWVA

Het bestuur van SAWA | SWVA bestaat uit drie leden onder wie een voorzitter. SAWA | SWVA bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de stichting zelf met dien verstande dat het bestuur niet eerder tot benoeming overgaat dan na inwinning van een (niet bindend) advies van de ondernemingsraad. Een van de leden van SAWA | SWVA wordt op voordracht van de Raad van Bestuur benoemd, een ander lid wordt op basis van een voordracht (via de Certificaathoudersafvaardiging) door de certificaathouders benoemd. Het derde lid wordt in de functie van voorzitter door het SAWA | SWVA-bestuur benoemd.
Het bestuur van SAWA | SWVA is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren. SAWA | SWVA staat onder leiding van de voorzitter van het bestuur van
SAWA | SWVA.

SAWA | SWVA fungeert als een collegiaal college met gezamenlijke verantwoordelijkheid en streeft naar consensus in zijn besluitvorming. Dat betekent dat alle leden van het bestuur van SAWA | SWVA gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in het SAWA | SWVA-bestuur. Het bestuur van SAWA | SWVA kent een rooster van aftreden. De maximale zittingstermijn is acht jaar (twee maal vier jaar). Het bestuur vergadert ten minste een keer per jaar. In de regel zijn het vier vergaderingen per jaar.

Onafhankelijkheidscriteria SAWA | SWVA bestuur

Een bestuurslid geldt als onafhankelijk indien de hieronder te noemen onafhankelijkheidscriteria niet op hem/haar van toepassing zijn:

 • in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van AAG is geweest.
 • een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap ontvangt.
 • in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap heeft gehad.
 • bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij/zij toezicht houdt commissaris is.
 • een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap houdt.
 • bestuurder of commissaris is bij een rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt.
 • gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.

Gevraagde eigenschappen, achtergrond en kennis

Als gevolg van het aftreden conform het rooster van aftreden van een van de leden van het bestuur, ontstaat er een vacature voor een Lid Bestuur SAWA | SWVA met de portefeuille Zorg. Het gaat om het Lid Bestuur dat op basis van een voordracht (via de Certificaathoudersafvaardiging) door de certificaathouders benoemd wordt. In deze procedure werken de Certificaathoudersafvaardiging en het SAWA | SWVA-bestuur collegiaal samen. Waarbij beide een veto hebben in het selectieproces.

Het betreft een bestuursfunctie bij de aandeelhouders van een vrijwillige structuurvennootschap met een beperkte rol van de aandeelhouder. De algemene eisen zijn dat de samenstelling maatschappelijk heterogeen is en de leden complementair aan elkaar zijn. Belangrijk is dat SAWA | SWVA evenwichtig is waarin betrokkenheid en bestuurlijke afstand belangrijke elementen zijn. De samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Van alle leden van het bestuur van SAWA | SWVA wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende kwaliteiten en eigenschappen:

 • analytisch inzicht
 • positief kritisch vermogen
 • goede communicatieve vaardigheden, kan goed luisteren
 • in staat om op afstand toezicht te houden en onafhankelijk een oordeel te vormen
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en maatschappelijk sensitief
 • rolvastheid
 • oog voor de cultuur van AAG
 • teamspeler/samenwerkend
 • constructief en betrokken
 • onderschrijven van de missie, visie en doelstellingen van AAG
 • vermogen tot zelfreflectie, verbindend en inspirerend.

Specifiek voor het te werven bestuurslid

Van het bestuurslid met de portefeuille Zorg worden bovendien de onderstaande eigenschappen verlangd:

 • brede kennis van en ruime (bestuurlijke en/of toezichthoudende) ervaring in de zorgsector, bij voorkeur in de care of de GGZ
 • een goed ontwikkeld beeld bij de werkzaamheden die AAG uitvoert
 • bij voorkeur ervaring met het besturingsmodel waarbij aandeelhouders betrokken zijn.

Honorering

De vergoeding van het lid van het bestuur van SAWA | SWVA bedraagt € 9.750,- per jaar.

Procedure

AAG | SAWA laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Na de voorselectie worden de curricula vitae van geschikte kandidaten gepresenteerd aan de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit het een delegatie van het bestuur van SAWA | SWVA en een delegatie van de Certificaathoudersafvaardiging. De selectiesommissie besluit welke kandidaten worden uitgenodigd voor de selectiegesprekken. Het streven is de procedure in maart of april 2023 af te ronden. Wij vragen u uitsluitend te reageren indien u zich in belangrijke mate herkent in bovenstaande profielschets. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

071 – 581 44 10 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op woensdag 22 februari.

De eerste selectiegesprekken met daarvoor in aanmerking komende kandidaten bij Corsten & Corsten vinden plaats op maandag 27 februari. De selectiegesprekken bij AAG | SAWA vinden plaats op vrijdag 24 maart in Den Bosch. Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met het bovengenoemde.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen