Directeur-bestuurder De Vijverhof

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Over de organisatie

De Vijverhof is een bruisend woonzorgcentrum voor senioren met belangrijke voorzieningen voor de samenleving in Capelle aan den IJssel. Naast huurappartementen biedt De Vijverhof alle vormen van zorg. Een dorp in een stad waar alles draait om mensen. De Vijverhof is een combinatie van een zorgorganisatie en een vastgoedorganisatie. Twee kleine organisaties in hun segment maar samen een unieke combinatie.

De Vijverhof ligt midden in het centrum van Capelle aan den IJssel. Naast Winkelcentrum de Koperwiek en dichtbij openbaar vervoer. De Vijverhof levert op dit moment de volgende zorgfuncties: persoonlijke verzorging, (wijk)verpleging, hulp bij huishouden, ondersteunende begeleiding, welzijn behandeling en verblijf. De functie behandeling wordt verzorgd door het behandelteam van De Zellingen te Capelle aan den IJssel.

Het levensgeluk van cliënten, daar draait bij De Vijverhof alles om. Om dat duurzaam en toekomstbestendig te garanderen, heeft De Vijverhof een missie, een visie en waarden geformuleerd. Die vormen samen de weg naar het nu en in de toekomst bereiken van ons doel. Missie, visie en waarden luiden als volgt:

De missie:

De Vijverhof, een respectvol thuis. Persoonlijk, betrokken en deskundig. 

De visie:

 • Vitale communities inrichten vanuit het uitgangspunt: ‘Wonen voor senioren met zorg en steun voor elkaar’. 
 • Cliënten en hun dierbaren een thuis bieden. Een thuis kan verschillende combinaties van wonen, zorg en welzijn inhouden, maar altijd met behoud van eigen identiteit en regie. Die staan centraal in onze aanpak. 
 • Welbevinden, levensgeluk, persoonlijke behoeften en wensen vooropstellen vanuit de vraag: ‘wat kan wél, nu en/of in de toekomst’. 
 • Verbinding met elkaar zoeken: tussen cliënten, huurders, dierbaren, wijkbewoners, medewerkers, vrijwilligers. Tussen vitale en minder vitale mensen, jong en oud, specialist en ondersteuner.
 • Autonomie, eigen regie, keuzevrijheid, behoud van fitheid, persoonlijk vermogen en perspectief bieden aan cliënten.

De Vijverhof handelt hierbij volgens deze waarden:

 • Persoonlijk, betrokken en deskundig
 • Liefdevol, met aandacht en oog voor elkaar
 • Denken in mogelijkheden en zingeving 
 • Open en respectvol

De missie, visie, en waarden geven samen richting, een passend perspectief en een kader aan onze intern en externe stakeholders. Ze zijn van oorsprong verankerd in het protestants-christelijk geloof.

In de Kaderbrief 2022 van De Vijverhof worden de volgende vijf pijlers voor het beleid geformuleerd: 

1. Persoonsgerichte zorg en welzijn 

2. Goed werkgeverschap

3. Innovatie 

4. Professionalisering bedrijfsvoering (Finance & control, managementinformatie, ICT-systemen) 

5. Intensivering regionale samenwerking.

Voor meer informatie en kerncijfers over de organisatie: www.hsbdevijverhof.nl 

Organisatiemodel

De Vijverhof hanteert het Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model. Het betreft een eenhoofdige, integraal verantwoordelijke Raad van Bestuur, die rapporteert aan de Raad van Toezicht conform de uitgangspunten van de Governancecode Zorg en de aanwezige reglementen. De Directeur-Bestuurder geeft rechtstreeks leiding aan het managementteam.

Karakteristiek van de Directeur-Bestuurder

De Directeur-Bestuurder is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, de bedrijfsvoering en de continuïteit van De Vijverhof en als zodanig voor het strategische en het operationele functioneren van de organisatie. De Directeur-Bestuurder stuurt het managementteam aan en bewaakt de samenhang in de organisatie. De Directeur-Bestuurder is het boegbeeld van de organisatie en draagt zorg voor een duidelijk en herkenbaar gezicht van De Vijverhof op regionaal niveau. Van de Directeur-Bestuurder wordt verwacht dat hij of zij in samenspraak met de interne betrokkenen de ingezette strategische koers van de organisatie verder uitzet en standvastig ten uitvoering brengt. 

De Directeur-Bestuurder bestuurt met warme aandacht en betrokkenheid en is in staat zowel binnen als buiten de organisatie actief verbindingen te leggen en betrokkenen te boeien. 

De nieuwe Directeur-Bestuurder dient zich te verenigen met de navolgende uitgangspunten:

 • De Vijverhof streeft naar samenwerking met derden, waarbij het behoud van de eigen identiteit en de continuïteit van de organisatie centraal staan
 • De Vijverhof streeft naar een positie als zorgaanbieder met een compleet pakket en dienstverlener op lokaal niveau
 • De Vijverhof respecteert de waarden zoals hierboven geformuleerd en de protestants-christelijke origine hiervan en houdt deze levend in de organisatie.

Op grond hiervan wordt van de nieuwe Directeur-Bestuurder verwacht dat deze:

 • uitvoering geeft aan een hoge kwaliteit van dienstverlening alsmede zorg draagt voor een maatschappelijk gewaardeerde uitstraling van De Vijverhof met behoud van het kleinschalig karakter
 • De Vijverhof stevig profileert in het werkgebied
 • vorm geeft aan nieuwe en innovatieve zorgconcepten en inspeelt op kansen en ontwikkelingen op de intra- en extramurale zorgmarkt
 • aandacht heeft voor elementen die belangrijk zijn voor goede huisvesting van ouderen
 • zorg draagt voor het behoud van een financieel gezonde organisatie 
 • de mogelijkheden tot externe samenwerking onderzoekt.

De Directeur-Bestuurder is gezichtsbepalend en zichtbaar, zowel binnen De Vijverhof, als ook binnen de Capelse gemeenschap. De persoonlijke drijfveer van de Directeur-Bestuurder is om De Vijverhof blijvend te profileren als dé plek waar mensen goede zorg krijgen en elkaar ontmoeten. Hij of zij stelt zich op als echte teamspeler en zet zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren.

De Directeur-Bestuurder gelooft in de kracht van persoonlijk contact. Van belang is dat hij of zij goed kan schakelen tussen strategisch niveau en het operationaliseren en implementeren met als uitgangspunt excellente kwaliteit van zorg, cliënt- en medewerkerstevredenheid en financiële continuïteit. De Directeur-Bestuurder hecht veel belang aan medezeggenschap van medewerkers en participatie van cliënten.

Profiel, functie-eisen en competenties van de gezochte Directeur-Bestuurder staan onderstaand vermeld.

Profiel

De kandidaat:

 • beschikt over een lange termijnvisie op het werkveld en op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • is in staat om de gekozen strategie voort te zetten en verder te ontwikkelen, waarbij recht wordt gedaan aan de gewenste positie van De Vijverhof als professionele dienstverlener en als werkgever in de regio;
 • zorgt voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardig functionerende organisatie;
 • geeft op inspirerende wijze leiding aan het managementteam door als voorbeeld zichtbaar en toegankelijk te zijn en hen te stimuleren tot verdere groei, samenwerking en innovatie;
 • treedt op als een gewaardeerde gesprekspartner van de ondernemingsraad, cliëntenraad, bewonerscommissies en andere belanghebbenden;
 • realiseert een open communicatie binnen alle geledingen van de organisatie;
 • bevordert eenheid binnen de organisatie en schenkt aandacht aan het samenwerkingsproces;
 • geeft gestalte aan een effectieve samenwerking met de Raad van Toezicht en stelt zich in deze samenwerking toetsbaar op;
 • geeft inhoud aan maatschappelijk ondernemerschap, is daarin vernieuwend en bereid en in staat verantwoorde risico’s te nemen;
 • heeft oog voor de strategische samenwerkingsrelaties en samenwerkingspartners en onderneemt actie om deze te binden;
 • is het boegbeeld van De Vijverhof en draagt zorg voor een duidelijk herkenbaar gezicht naar buiten.

Functie-eisen

De kandidaat:

 • beschikt over aantoonbare ervaring als eindverantwoordelijk directeur of bestuurder in de zorgsector;
 • heeft een academisch denk- en werkniveau;
 • heeft gedegen kennis van en ervaring met bedrijfskundige zaken en financiële bedrijfsvoering;
 • heeft kennis en ervaring op het vlak van de ontwikkeling en financiering van (WLZ-gebonden) zorgvastgoed;
 • heeft kennis van en ervaring met zorginhoudelijke processen;
 • heeft kennis van vraagstukken op het gebied van kwaliteit en continuïteit van zorg;
 • is NVZD-geaccrediteerd of heeft de bereidheid dit te worden;
 • respecteert de levensovertuiging van de bewoners en cliënten;
 • beschikt over charisma, waarbij inspireren en verbinden kernwoorden zijn;
 • is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van het eigen functioneren.                      

Competenties

De kandidaat:

 • is gezaghebbend, authentiek, betrouwbaar, integer, toegankelijk, vertrouwenwekkend;
 • behoudt integraal overzicht, heeft analytisch en strategisch vermogen;
 • beschikt over slag- en daadkracht, is besluitvaardig;
 • is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen;
 • is in staat om zowel op korte, middellange als lange termijn de strategie van de zorginstelling vorm te geven en uit te voeren;
 • bezit bindingskracht, is een bruggenbouwer, kan omgaan met en heeft begrip voor divergerende belangen;
 • heeft overtuigingskracht, toont voorbeeldgedrag;
 • heeft goed gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke, politieke verhoudingen en relatiebeheer;
 • weet te boeien en te binden, is enthousiasmerend en transparant.

Conclusie

Voor de nieuwe Directeur-Bestuurder zal, in het licht van de hierboven geschetste omstandigheden, een van de belangrijkste opgaven zijn de verdere uitbouw van de positie waarin De Vijverhof verkeert. Externe focus en het leggen van verbindingen met (nieuwe) samenwerkingspartners zijn hierbij essentieel. Daarnaast is het van groot belang de gemaakte strategische keuzes te vertalen naar een efficiënte bedrijfsvoering en interne organisatie en vooral ook medewerkers te binden en te boeien. Dit stelt specifieke eisen aan de nieuwe Directeur-Bestuurder op het gebied van strategisch denken, communicatieve vaardigheden en verbindend vermogen.

Arbeidsvoorwaardenpakket

 • Salariëring conform WNT-2, De Vijverhof is ingedeeld in klasse III
 • De arbeidsovereenkomst zal in principe worden aangegaan voor onbepaalde tijd
 • De functie kan worden uitgeoefend in 36 uur per week.

Standplaats

Capelle aan den IJssel

Referenties

Een referentieonderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Assessment

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Procedure 

De Raad van Toezicht van De Vijverhof laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Wij vragen u uitsluitend te reageren indien u zich in belangrijke mate herkent in de gestelde eisen in deze profielschets. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 581 44 10 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl

Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op woensdag 21 september. De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op dinsdag 27 september. De data voor de selectiegesprekken bij De Vijverhof worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk beschikbaar te zijn op deze data.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen