Bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

RIBW Brabant heeft al meer dan 30 jaar ervaring in begeleiding bij psychiatrische en psychische klachten. RIBW Brabant begeleidt mensen met psychiatrische of psychische klachten in het leren omgaan met de uitdagingen van hun kwetsbaarheid, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken en leren, sociale contacten, financiën en gezondheid. Dit vanuit de visie van herstelondersteunende zorg. RIBW Brabant biedt deze begeleiding aan mensen vanaf 16 jaar, individueel of in een gezinssituatie. De zorg wordt thuis geboden (ambulant) of bij een van de RIBW-locaties (beschermd wonen) in 9 gemeentes binnen de regio Hart van Brabant. Bij RIBW Brabant werken vanuit drie clusters ca. 500 professionals en ruim 100 vrijwilligers. Kernwaarden van waaruit de professionals bij RIBW Brabant werken zijn vertrouwen, verbinding en vakmanschap.

Samen met de cliënt en iedereen die voor hem of haar belangrijk is werkt RIBW Brabant aan een basis voor herstel. Dit zorgt voor een nieuwe betekenis van en zin in het leven, doordat de cliënt leert leven met zijn of haar psychiatrische of psychische kwetsbaarheid.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • De cliënt bepaalt zelf welke stappen hij/zij wil zetten in het herstel, waarin RIBW Brabant begeleiding biedt, 24/7 zorg of ambulant.
 • In de begeleiding sluit RIBW Brabant aan bij de vier fasen van herstel, fase 1: overweldigd worden door de kwetsbaarheid, fase 2: worstelen met de kwetsbaarheid, fase 3: leven met de kwetsbaarheid, fase 4: leven voorbij de kwetsbaarheid.
 • RIBW Brabant zoekt samen met de cliënt verbinding met de directe omgeving en andere organisaties die bijdragen aan het herstel. Daarom werkt RIBW Brabant in kleine zorgteams nabij, in buurt, wijk, dorp en stad.
 • De professionals hebben eigenaarschap en professionele regelruimte om dat te doen wat voor de cliënt nodig is, zo lang als het voor de cliënt nodig is.
 • In de herstelondersteunende zorg neemt ervaringsdeskundigheid een belangrijke plek in, omdat de ervaring leert dat deze groep professionals zich goed met de cliënt kan verbinden.

Bij RIBW Brabant ligt de focus van de meerjarenstrategie o.a. op blijvend innoveren als (netwerk)organisatie in relatie tot de externe ontwikkelingen en ondersteuningsvraag van cliënten, op wijkgericht en integraal werken met aandacht voor ondernemerschap en op de adequate borging van de kwaliteit en veiligheid in de werkprocessen.

RIBW Brabant vindt ketensamenwerking belangrijk en wil hiermee bijdragen aan een samenleving die de verantwoordelijkheid wil nemen én zich wil toerusten op kwetsbare burgers. Om dit streven kracht bij te zetten neemt RIBW Brabant op verschillende niveaus deel aan samenwerkingsverbanden en overlegvormen om tot integrale zorg en afstemming met ketenpartners te komen. 

Samen met 10 zorgorganisaties in de regio Hart van Brabant is RIBW Brabant een samenwerkingsverband met de naam Coalitie Hart van Brabant aangegaan. Op basis van taakgerichte (lumpsum)financiering en in partnerschap met de regionale gemeenten zet deze coalitie zich in voor toekomstbestendige herstelgerichte zorg op het terrein van beschermd wonen, begeleiding en dagopvang (Wmo). Samen nemen zij verantwoordelijkheid voor de transformatieopgave binnen de Wmo en het organiseren van passende zorg binnen de beschikbare middelen. De zorgvraag van de cliënt in de wijk is leidend en wordt georganiseerd dicht bij huis in het normale leven. Voor begeleiding worden gebiedsteams ingericht die bestaan uit professionals van de 11 organisaties. Kerngedachte is dat deze gebiedsteams met gebundelde expertise zo passend en doelmatig de zorg kunnen leveren aan de cliënt. De coalitie is samengesteld uit combinanten (verantwoordelijk voor de opdracht in partnerschap met de gemeenten) en strategisch partners. RIBW Brabant neemt deel als combinant. In deze coalitie fungeert RIBW Brabant als penvoerder. De bestuurder van RIBW Brabant is lid (thans voorzitter) van het driehoofdig kernteam dat als trekker van de coalitie fungeert.

De organisatie kenmerkt zich door een gezonde financiële uitgangspositie met een solide weerstandsvermogen. De jaaromzet ligt in de orde van grootte van ca. € 38 miljoen. Er zijn voldoende middelen en mogelijkheden om te investeren in nieuwe zorgconcepten. Voor wat betreft vastgoed onderhoudt RIBW Brabant een nauwe verbinding met woningbouwcorporaties in de regio.

Het bestuur van RIBW Brabant wordt gevormd door een eenhoofdige raad van bestuur/ bestuurder. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van RIBW Brabant en voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. De vijfhoofdige raad van toezicht ziet toe op de besturing van de organisatie, op de continuïteit van de dienstverlening en op de algemene gang van zaken binnen RIBW Brabant en fungeert als klankbord, adviseur en werkgever voor de bestuurder.                

Om waarde te creëren voor cliënten en de maatschappij wordt veel ruimte en zelfstandigheid gegeven aan de professionals, die werken in resultaatverantwoordelijke teams. Zo kunnen zij passend aansluiten bij de leefwereld van de cliënt en (samen met het netwerk rondom de cliënt en met partners) effectief ondersteunen bij herstel.

De bestuurder vormt samen met de drie clustermanagers, te weten de manager bedrijfsvoering, de manager herstel, de manager ontwikkeling & innovatie, en de concerncontroller en de bestuurssecretaris het MT. De cliëntenraad en de ondernemingsraad worden nauw bij de beleidsbepaling en uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met de bestuurder.

Meer informatie is te vinden op www.ribwbrabant.nl

Profiel bestuurder

De raad van toezicht van RIBW Brabant komt graag in contact met een ervaren en inspirerende bestuurder, die in staat is richting en uitvoering te geven aan de uitdagingen waar de organisatie voor staat.

U bent het gezichtsbepalend boegbeeld van RIBW Brabant, zowel intern als ook extern in de coalitie van 11 zorgorganisaties en andere stakeholders. Als ervaren allround bestuurder bent u in staat om een inspirerende stip op de horizon te zetten en mensen daar naartoe te bewegen. Met passie zet u zich in voor klantgerichte, kwalitatief hoogwaardige op herstel gerichte zorg waarin cliënten gelijkwaardig betrokken worden. U getuigt van visie en strategisch inzicht en u bent in staat om met veranderende omstandigheden en dynamiek in de externe omgeving om te gaan en deze te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering.

U handelt primair vanuit het cliëntperspectief met nadrukkelijke aandacht voor het medewerkersperspectief en u bent ervan overtuigd dat uiteindelijk in het samenspel van zorgverleners en cliënten met hun familie en verwanten de best denkbare zorg tot stand komt. U ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid bij het vormgeven van het zorginhoudelijk beleid.

Uw stijl van besturen is gebaseerd op ruimtegevend leiderschap, u bent zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar en laat een actieve betrokkenheid zien op alle managementgebieden. U vindt aantrekkelijke arbeidsverhoudingen in een sociale en veilige werkomgeving van primair belang en u heeft een duidelijke visie op werkgeversbeleid. U legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Resultaatgebieden

 • Realiseren van hoogwaardige herstelgerichte zorg, kleinschalig en in multidisciplinaire teams georganiseerd, dicht rondom de cliënt en aansluitend op de leefwereld van de cliënt in de wijk. In gang zetten van zorginhoudelijke vernieuwing en verbeteringen en hiertoe implementeren van bewezen technologische innovaties als ook innovaties op organisatorisch gebied, zodat RIBW Brabant aan de cliëntvraag van morgen kan blijven voldoen binnen de beschikbare middelen.
 • Als penvoerder en lid (thans voorzitter) van het kernteam van de coalitie, in partnerschap met de gemeenten, het voortouw nemen bij het aansturen van het samenwerkingsverband, dat zich committeert aan de gemeenschappelijke maatschappelijke opgave en transformatieopgave, met als hoofddoel het realiseren van toekomstbestendige zorg in de regio Hart van Brabant, waarbij binnen de begrensde middelen de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden. Tevens er voor zorgen dat de benodigde capaciteiten wat betreft bemensing en financiële middelen toereikend zijn.
 • Zorg dragen voor de succesvolle organisatorische inbedding van RIBW Brabant in de setting van de coalitie, en hierbij tevens bewaken van de positie en de belangen van RIBW Brabant.
 • Vanuit een eco-perspectief op netwerksamenwerking samen met partners in de regio Hart van Brabant bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin plek is voor iedereen. Alleen dan is participatie en herstel mogelijk.
 • Borgen van de financiële continuïteit, zorg dragen voor een duurzaam gezonde exploitatie en een efficiënte inrichting van de (zorg-)processen.
 • Zorg dragen voor de uitvoering van het strategisch vastgoedbeleid, binnen de kaders van verantwoorde vermogensparameters.
 • Sturing geven aan contractonderhandelingen met gemeenten, zorgkantoor, zorgverzekeraars en dienst justitiële inrichtingen. 
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevende verder aan te scherpen.
 • Bevorderen van een cultuur van eigenaarschap en samenwerking in een lerende organisatie waar mensen met plezier werken en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en RIBW Brabant positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede scholingsmogelijkheden en dito ontwikkelingsperspectieven
 • Zorg dragen voor een goed overleg en borgen van goede verhoudingen met de medezeggenschapsorganen.
 • Bevorderen van een ondersteunende en waarderende omgeving voor familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Constructief samenwerken met de raad van toezicht vanuit een houding van openheid en transparantie en verder vormgeven van zorggovernance.

Functie-eisen

 • Ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder in een zorgorganisatie, of ervaring op directieniveau met een breed samengestelde portefeuille in een grote en complexe zorgorganisatie. Bij voorkeur ervaring met herstelgerichte zorg. In staat om te fungeren als bestuurder van zowel RIBW Brabant als van de coalitie.
 • Academische opleiding of academisch denk- en werkniveau.
 • Aantoonbare ervaring in het behalen van resultaten bij het sturing geven aan en implementeren en borgen van complexe transities en veranderingstrajecten. In staat om de zorg én beter én doelmatiger te laten functioneren om zo aan de vraag naar zorg te kunnen voldoen.
 • Ervaring met het aansturen van processen op het gebied van bedrijfsvoering in brede zin (finance & control, vastgoed, HR en ICT) of in staat om zich de gewenste kennis snel eigen te maken.
 • Sterke affiniteit met de doelgroep van RIBW Brabant.
 • Ervaring in een complex krachtenveld, waarbij uiteenlopende belangen en onderhandelings- en overlegsituaties een rol spelen.
 • Is bij voorkeur bekend met of beschikt over een relevant (zorginhoudelijk) netwerk, of is in staat om dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Toegankelijke persoonlijkheid, gedreven om zich in te zetten voor mensen met een behoefte aan herstelgerichte zorg.
 • Verbinder en teamplayer in het MT van RIBW Brabant als ook in het kernteam van de coalitie, zet zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en zo samen meer mogelijk te maken.
 • Besluitvaardig en daadkrachtig, vertaalt woorden in daden.
 • Inspirerende coach en leider, laagdrempelig, geeft vertrouwen en ruimte, in staat om mensen te mobiliseren en te committeren.
 • Omgevings- en politiek sensitief, goede performance in- en extern.
 • Zelf reflectief, beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor op het juiste moment.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en in overeenstemming met de WNT.

Procedure

Solliciteren kan via tot 9 mei www.suurcompany.nl

Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure. 

In het eindstadium van de procedure wordt gebruikgemaakt van een referentiecheck.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, partner 
Monica van der Ven, PA
Stephanie van Houtert, PA

T: 0850 – 734 702

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen