Bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

RIBW K/AM‘

RIBW K/AM ondersteunt mensen met psychiatrische kwetsbaarheid in het hervinden en ontwikkelen van hun veerkracht. De missie van de organisatie richt zich op meedoen, erbij horen. RIBW K/AM is er voor mensen waarvoor meedoen en erbij horen niet vanzelfsprekend is. De kracht en mogelijkheden van ieder mens zijn bepalend en niet de beperkingen.

In de afgelopen jaren is gewerkt aan het opstellen en vervolgens vormgeven van de visie: ‘Vitaal Verder’. Deze visie sluit aan bij de definitie van Positieve Gezondheid: ‘het vermogen van mensen om zich aan te passen en een vorm van regie te voeren op hun eigen welbevinden, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen’. Vanuit deze visie ondersteunt RIBW K/AM mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid bij het versterken van hun veerkracht. Dat is niet alleen iets van deze mensen zelf, maar ook van de mensen en systemen om hen heen. 

Deze visie is concreet vertaald naar een begeleidingsaanbod gericht op twee bewegingen. De ene beweging (regie versterken) ondersteunt mensen om vanuit veerkracht hun leven verder in te kleuren en te verrijken. De andere beweging (patroon doorbreken) richt zich op het versterken en ontwikkelen van veerkracht waar deze is vastgelopen in uitputtende actie-reactiepatronen. Deze manier van ‘Vitaal versterkend werken’ heeft een grote impact op de organisatie en het werken van haar medewerkers. De benodigde transitie is een paar jaar geleden ingezet en uit zich ook in wijziging van werkwijzen en structuur, alles ten behoeve van de cliënt.

Voor zo’n volgende stap hebben mensen andere mensen nodig. Samen, mét elkaar gaan zij de situatie aan. Met haar professionele ondersteuning sluit RIBW K/AM aan op de onderliggende universele waarden van waaruit mensen keuzes maken. Door deze manier van kijken en werken dragen de professionals van RIBW K/AM bij aan de veerkracht van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid én aan die van hun omgeving. 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Haarlem. RIBW K/AM heeft 35 locaties in de regio’s Amstelland en de Meerlanden, Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland. De bezetting is ca. 460 fte. Ook zijn er ruim 200 vrijwilligers die zich voor RIBW K/AM inzetten.

RIBW K/AM heeft een sterke positie in het GGZ-werkveld door haar specialistische kennis van een aantal doelgroepen, o.a. jeugd en jongvolwassenen, autisme, syndroom van Korsakov en borderline. Ook begeleidt RIBW K/AM een aantal cliënten met een ambulante forensische indicatie.

Als organisatie heeft RIBW K/AM de stap gezet naar het volgend niveau van meedoen (regie versterken), een volgend niveau van aansluiten (patroon doorbreken) en een volgend niveau van vakmanschap. RIBW K/AM vindt ketensamenwerking belangrijk en wil hiermee bijdragen aan een samenleving die de verantwoordelijkheid wil nemen én zich wil toerusten op kwetsbare burgers. Om dit streven kracht bij te zetten neemt RIBW K/AM op verschillende niveaus deel aan samenwerkingsverbanden en overlegvormen om tot integrale zorg en afstemming met ketenpartners te komen.

De organisatie kenmerkt zich door een gezonde financiële uitgangspositie met een solide weerstandsvermogen en met ruime liquide middelen. De jaaromzet ligt in de orde van grootte van ca. € 40 miljoen. In 2020 en 2021 was er sprake van een negatief financieel resultaat. Echter, door strak op de kosten te sturen en door het realiseren van meer efficiëntie in de primaire en in de ondersteunende processen verwacht de organisatie voor het huidige jaar en toekomstige jaren weer positieve financiële resultaten te boeken. Daarmee zijn er voldoende mogelijkheden om te investeren in nieuwe zorgconcepten.

Het bestuur van RIBW K/AM wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur/ bestuurder. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van RIBW K/AM en voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur en beleid van RIBW K/AM en fungeert als klankbord, adviseur en werkgever voor de bestuurder.               

De bestuurder vormt samen met de drie zorgdirecteuren, de directeur bedrijfsvoering, de manager P&O en de strategisch adviseur het directieteam. De indeling voor de drie zorgdirecteuren is op inhoud: ‘Regieversterkend’, ‘Patroondoorbrekend en Specialismen’ en ‘24 uurs’. De inhoudelijke indeling overstijgt de regionale indeling in Noord, Midden en Zuid.

De besturing van RIBW K/AM is gericht op consensus en een actieve betrokkenheid van alle geledingen bij het beleid en de uitvoering. Cliënten en naasten participeren bij de continue doorontwikkeling van de kwaliteit van zorg, zowel op bestuurlijk niveau als ook op management- en teamniveau. De centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad worden nauw bij de beleidsbepaling en uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met de bestuurder.

Meer informatie is te vinden op www.ribw-kam.nl.

Profiel Bestuurder

De Raad van Toezicht van RIBW K/AM komt graag in contact met een ervaren en inspirerende Bestuurder, die in staat is richting en uitvoering te geven aan de uitdagingen waar de organisatie voor staat.

U fungeert als het boegbeeld van de organisatie. U getuigt van visie en strategisch inzicht en u bent in staat om met veranderende omstandigheden en dynamiek in de externe omgeving om te gaan en deze te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering. U vervult een voorbeeld- en voortrekkersfunctie en u fungeert als aanjager van excellente zorg, veranderbereidheid, klantgerichtheid, gelijkwaardigheid, vertrouwen en dienstbaarheid.

U wordt geïnspireerd door en herkent zich in de ingezette veranderingen als gevolg van ‘Vitaal Verder’, u weet deze samen met de mensen verder in de organisatie en de werkwijzen te implementeren en te concretiseren.

U bent zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar en laat een actieve betrokkenheid zien op alle managementgebieden. U geeft ruimte waar het kan en bent dichtbij als het nodig is. U heeft oog en oor voor de positie van de cliënt en van de medewerkers, u ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner en betrekt hen actief bij beleid en uitvoering. 

U legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Resultaatgebieden

 • Inspirerend leiding en sturing geven aan een impactvol transitieproces.
 • Borgen van de financiële continuïteit, zorg dragen voor een duurzaam gezonde exploitatie en een efficiënte inrichting van de (zorg-)processen.
 • Borgen van het kwaliteits- en veiligheidsmanagement als integraal onderdeel van de beleidscyclus. 
 • Uitvoering geven aan innovatie- en eHealthprojecten, in goed overleg met alle zorgprofessionals.
 • Verantwoording dragen voor een toekomstig bestendige beschikbaarheid van ICT.
 • Zorg dragen voor de uitvoering van het strategisch vastgoedbeleid, binnen de kaders van verantwoorde vermogensparameters.
 • Optimaal faciliteren en ondersteunen van het directieteam, zodat de directieteamleden in staat zijn om een sleutelrol te vervullen bij de verdere ontwikkeling van het eigenaarschap van leidinggevenden, teams en medewerkers. Daartoe ook aanscherpen en doen aansluiten van de rol van de ondersteunende diensten bij de behoeften in de zorgeenheden.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met gemeenten en zorgverzekeraars en uitonderhandelen van passende contractvoorwaarden- en volumes.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en RIBW K/AM positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede scholingsmogelijkheden en dito ontwikkelingsperspectieven
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van medewerkers, cliënten, en hun familie en betrokkenen en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner voor de COR en OR in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht en verder vormgeven van modern zorggovernance.

Functie-eisen

 • Ervaring als bestuurder met een brede portefeuille in een zorgorganisatie, of ervaring op directieniveau met een brede portefeuille in een grote en complexe zorgorganisatie. Bij voorkeur ervaring met herstelgerichte zorg en positieve gezondheid.
 • Bedrijfskundige en/of zorgachtergrond op academisch niveau.
 • Strategisch inzicht, in staat om een visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren, mede gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Ruime kennis van en ervaring met het aansturen van processen op het gebied van finance & control, vastgoed en ICT.
 • Aantoonbare ervaring in het behalen van succesvolle resultaten bij het sturing geven aan en implementeren en borgen van complexe verandertrajecten.
 • Goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen, zowel in- als extern.
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en dito netwerkvaardigheden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Toegankelijke persoonlijkheid, zichtbaar aanwezig voor cliënten en medewerkers.
 • Verbinder en teamplayer, zet zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en zo samen meer mogelijk te maken.
 • Besluitvaardig en daadkrachtig, vertaalt woorden in daden, is consistent en toont voorbeeldgedrag.
 • Inspirerende coach en leider, laagdrempelig, geeft vertrouwen en ruimte, in staat om mensen te mobiliseren en te committeren.
 • Omgevingssensitief, goede performance in- en extern.
 • Zelf reflectief, beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor op het juiste moment.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT). 

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. 

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant

T: 0850 – 734 705

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen