Bestuurder | zorgstichting 't Heem

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Inleiding

Zorgstichting ’t Heem biedt, in samenspraak met klanten en lokale partners, diensten en zorg voor senioren in de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Udenhout. 
‘t Heem staat voor een verzorgd thuis in de lokale samenleving.

Zorgstichting ’t Heem

 • biedt thuiszorg aan senioren die zelfstandig wonen, al dan niet onder het dak van een van de woon- en zorggebouwen
 • biedt gespecialiseerde verpleegkundige zorg aan voornamelijk senioren die dat nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven functioneren
 • biedt zorg (en behandeling) aan senioren met een WLZ-indicatie voor langdurig verblijf in de woon- en zorggebouwen van ‘t Heem
 • streeft er naar dat woonzorggebouwen een ontmoetingsplaats zijn voor de senioren in de dorpen. 

Zorgstichting ’t Heem biedt in al haar woonzorggebouwen intramurale, WLZ gefinancierde zorg en vanuit deze locaties wijkverpleging in de dorpen. Zo maakt ’t Heem vloeiende overgangen mogelijk van ‘zelfstandig wonen’ naar ‘zelfstandig wonen met services en diensten’ tot intramuraal verblijven met intensieve zorg en toezicht’. Wanneer zelfstandig wonen niet meer gaat, biedt ’t Heem zorg met verblijf in een beschermde woonomgeving, die voor de cliënt herkenbaar en huiselijk is. Zo thuis mogelijk. Dit biedt ’t Heem aan cliënten met een somatische zorgvraag en aan cliënten met matige tot ernstige psychogeriatrische problematiek.

De kernwaarden van ’t Heem: BLOEI

 • BetrouwbaarBetrouwbaar zijn is de basis voor een goede relatie! Afspraak is dan ook afspraak binnen ’t Heem
 • LiefdevolZorg met persoonlijke aandacht en toewijding. Wij kennen onze cliënten en luisteren naar hun verhalen, verdiepen ons in hun leefwereld en sluiten daarbij aan
 • OntwikkelingsgerichtWij verstaan ons vak en willen de beste zijn! Medewerkers en cliënten kunnen zich binnen ’t Heem continu (door)ontwikkelen
 • Efficiënt: Binnen ’t Heem wordt gewerkt met een gezonde (effectieve en efficiënte) bedrijfsvoering, zodat onze cliënten nu, maar ook in de toekomst kunnen rekenen op onze persoonlijke en warme zorg
 • InnovatiefWij werken op een vernieuwende en innovatieve manier, al dan niet ondersteund met nieuwe technologische innovaties. 

Voor meer informatie over de organisatie: http://www.t-heem.nl/.

Organisatiemodel

De besturing van ‘t Heem vindt plaats volgens het Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn geborgd in de statuten. De dagelijkse besturing van de organisatie ligt in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur (hierna: de bestuurder). De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de realisatie van (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht, vanuit haar deskundigheid, als klankbord en adviesorgaan van de bestuurder.

De principes van de Governancecode Zorg zijn leidend voor de organisatie.

Bestuurder en bestuurlijke opdracht voor de komende jaren

Als gevolg van het vertrek van de vorige bestuurder van ’t Heem, is de Raad van Toezicht, na een interim-periode, op zoek naar een bestuurder voor de komende jaren. Van de nieuw te benoemen bestuurder van ‘t Heem wordt verwacht dat hij of zij, naast de algemene bestuurlijke bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden, een actieve rol speelt in de samenwerking met andere partijen (ketenpartners, gemeenten e.d.). Een en ander in verbinding met (o.a.) de MT leden en leidinggevenden in verband met de sleutelrol die zij hebben binnen de organisatie.

De aan te trekken bestuurder committeert zich aan de in gang gezette veranderingsprocessen en de verdere implementatie en borging hiervan. De veranderingen hebben betrekking op strategie, structuur en bedrijfsprocessen. De reeds in gang gezette transities worden in de organisatie en door de medezeggenschapsorganen gedragen en zijn door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

Gezien de nieuw- en verbouwplannen op twee locaties wordt van de bestuurder ervaring verwacht met bouwtrajecten en de financiering hiervan.

Profiel, functie-eisen en competenties van de gezochte kandidaat vindt u onderstaand.

Profiel

De kandidaat

 • is een betrokken, gemotiveerde, betrouwbare en integere leider
 • coacht het MT, geeft richting en benoemt vraagstukken waaraan gewerkt moet worden
 • heeft affiniteit met de zorg- en welzijnssector en is bekend met de ontwikkelingen in de ouderenzorg
 • is een strateeg: ontwikkelt een visie op de doorontwikkeling van de strategie en denkt in kansen en mogelijkheden; in overleg met het MT, de medezeggenschap en de meest belangrijke stakeholders wordt de richting bepaald
 • opereert met senioriteit in bestaande samenwerkingsverbanden
 • is in staat om in een zich sterk ontwikkelende omgeving nieuwe strategische samenwerkingsverbanden en allianties te onderkennen en vorm te geven
 • geeft op een coachende en inspirerende wijze leiding: geeft medewerkers de ruimte om hun persoonlijke kwaliteiten en deskundigheid in te zetten om de beoogde doelstellingen van hun team te realiseren
 • bezit zakelijkheid enerzijds en warme betrokkenheid anderzijds 
 • is zowel intern als extern het boegbeeld van de organisatie 
 • werkt goed samen met medezeggenschapsorganen (CCR, OR): ziet hen als een belangrijk adviseur en samenwerkingsorgaan.

Functie-eisen

De kandidaat

 • beschikt over een academisch denk- en werkniveau
 • is een generalist
 • heeft ervaring in een (eind)verantwoordelijke positie binnen een zorgorganisatie
 • heeft ervaring met integratie- of veranderprocessen binnen een zorgorganisatie
 • heeft kennis van zorgfinanciering en van de bedrijfsvoering van een zorgorganisatie
 • heeft ervaring met bouwtrajecten en de financiering hiervan
 • heeft de bereidheid zich voor meerdere jaren te verbinden aan ’t Heem
 • heeft bij voorkeur regionale binding of een relevant regionaal netwerk.

Competenties

De kandidaat

 • bezit verbindende kwaliteiten (zowel intern als extern)
 • heeft uitstekende communicatieve eigenschappen
 • heeft een open en toegankelijke houding
 • heeft het vermogen om de maatschappelijke meerwaarde van de zorg- en dienstverlening van ‘t Heem op overtuigende wijze voor het voetlicht te brengen van financiers en ketenpartners 
 • is besluitvaardig en daadkrachtig in de uitvoering van beleidsvoornemens
 • heeft gevoel voor politieke verhoudingen
 • heeft affiniteit met de dorpscultuur
 • beweegt zich gemakkelijk in politieke en bestuurlijke netwerken
 • legt verantwoordelijkheden in de organisatie daar waar ze horen en weet medewerkers aan te spreken op gewenst gedrag
 • omarmt de strategische koers van de organisatie en breidt bestaande samenwerking met partners waar mogelijk verder uit
 • creëert een goede samenwerking met de medezeggenschapsorganen.

Conclusie

Deze profielschets laat zien dat ‘t Heem op zoek is naar een stevige en veelzijdige bestuurder, die de ingezette koers van ‘t Heem onderschrijft. Iemand met oog en gevoel voor externe ontwikkelingen en tevens met oog voor kansen op het gebied van samenwerking met andere zorgaanbieders en ketenpartners. Een daadkrachtig en koersvast bestuurder die tot reflectie in staat is en kan inspireren en coachen. Een bestuurder die ruimte geeft aan managers en medezeggenschapsorganen en in gezamenlijkheid met hen koers bepaalt.

Honorering

Bezoldiging vindt plaats binnen de mogelijkheden van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT-2). ‘t Heem is ingedeeld in klasse III.

Standplaats

Udenhout

Procedure

De Raad van Toezicht van ‘t Heem laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 581 44 10 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is tevens beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze positie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op vrijdag 30 september. De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op dinsdag 4 en woensdag 5 oktober. De selectiegesprekken bij ‘t Heem vinden plaats op maandag 17, woensdag 19 en donderdag 20 oktober. Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk beschikbaar te zijn op deze data.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen