Voorzitter Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

“Ons uitgangspunt is dat jij de zorg verdient die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie.”

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis met 630 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard.

De veranderingen die plaatsvinden in de zorg hebben het JBZ geïnspireerd een doel voor de toekomst te bepalen. In 2025 geven de mensen uit Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn de hoogste waardering van Nederland. Gezondheidswelzijn is een woord dat door JBZ'ers is bedacht. Het gaat over wat mensen ten aanzien van hun gezondheid en welzijn belangrijk vinden in hun dagelijks leven.

Om het gewaagd doel te bereiken, werkt het JBZ intensief samen met (zorg)partners in de regio en gebruikt het JBZ steeds meer moderne informatie- en zorgtechnologie. Er wordt meer uitgegaan van gezondheid in plaats van ziekte en er wordt vooral gekeken naar wat mensen wél kunnen. Uiteraard blijft het JBZ daarbij nog steeds de beste zorg bieden. Passend bij de status van een JCI-geaccrediteerd opleidingsziekenhuis.

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige voorzitter raad van toezicht, zoekt het JBZ per 1 januari 2022 een nieuwe voorzitter raad van toezicht (RvT).

Profiel voorzitter Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Voor de strategische functie van voorzitter Raad van Toezicht (Rvt) beschik je bij voorkeur over zowel bestuurlijke ervaring als ervaring opgedaan in een toezichthoudende rol. De voorzitter is zich bewust van het maatschappelijke krachtenveld waarbinnen een ziekenhuis functioneert.

 Als voorzitter RvT ben je een kritische onafhankelijke geest die openstaat voor dialoog met alle belanghebbende partijen. De voorzitter is een teamspeler met natuurlijk overwicht die een stimulerende invloed heeft binnen de RvT en in relatie tot de bestuurders en de organisatie. De voorzitter zorgt ervoor dat alle relevante kennisgebieden met elkaar verbonden worden en dat de beschikbare competenties van de leden tijdens de vergaderingen, optimaal worden benut.

Belangrijk kenmerk van de samenwerking tussen bestuur en toezicht is dat het gaat om een daadwerkelijk open samenwerking op basis van vertrouwen waarin het mogelijk is om kwetsbaar te zijn en dilemma’s te bespreken. De voorzitter is in staat die open relatie en een constructieve dialoog te onderhouden en een inspirerende coachende rol te vervullen met en voor de bestuurders (sparringpartner).

Voorts beschik je over een goed gevoel voor verhoudingen en posities. Je hebt kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen, kan knopen helpen doorhakken en beschikt over een scherp inzicht om de reikwijdte van genomen beslissingen in te kunnen schatten.

De voorzitter heeft kennis en begrip van en voor de specifieke uitdagingen die het opereren binnen het werkveld van het Jeroen Bosch ziekenhuis met zich meebrengen. Als voorzitter RvT ben je een kritisch toezichthouder, een ‘challenging’ klankbord, een inspirerend adviseur en actief ambassadeur van het JBZ. Je bent betrokken bij de organisatie, betrekt het patiënten- en medewerkers perspectief, bent empathisch en kan goed communiceren en luisteren.

Aandachtsgebied en specifieke taken

 • De voorzitter is verantwoordelijk voor het aandachtsgebied strategie en beleid. De volgende ervaring is daarmee van belang:
  • Ervaring in een functie op strategisch niveau, bij voorkeur als bestuurder en/of toezichthouder.
  • Inzicht en interesse in risico's verbonden aan een complexe professionele (zorg)organisatie.
  • Heeft zich verdiept in de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg, ziekenhuiszorg en good governance.
  • Heeft een voor het JBZ relevant netwerk.
 • De voorzitter is tevens lid van de selectie- en benoemingscommissie van de RvT.
 • De voorzitter ziet er op toe dat de RvT zich richt naar de gedragslijnen en inzichten op het gebied van good governance.
 • De voorzitter leidt de vergaderingen van de RvT en is voor de RvB en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de RvT.
 • Indien de RvT naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Persoonlijke kenmerken en competenties

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis zoekt een voorzitter RvT die:

 • verbindend is in de samenwerking binnen de RvT, met het bestuur en de relevante stakeholders;
 • gevoelig is voor signalen vanuit de (interne) organisatie en de maatschappij;
 • over reflecterend vermogen beschikt – richting zichzelf en het team;
 • een bruggenbouwer is die partijen bij elkaar kan brengen en houden en daarbij bereid is de discussie niet uit de weg te gaan;
 • rol zuiver is en een goede distantie tot de Raad van Bestuur weet te behouden;
 • gericht is op het resultaat zonder afbreuk te doen aan het proces om daar te komen;
 • teamspeler is, gericht op samenwerking en die vertrouwen, ruimte en veiligheid biedt. Transparant op de inhoud en zorgvuldig op de relatie en die op positieve wijze feedback kan geven en ontvangen;
 • kan relativeren en met humor en plezier vergaderingen kan leiden;
 • zich inzet met hart voor en dienstbaar aan de patiënten en de organisatie.

Wij vragen

Resumerend en in aanvulling op bovenstaande worden van de voorzitter van de RvT specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht.

In het bijzonder dien je:

 • het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de RvT;
 • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de RvT, de RvB en de medezeggenschapsorganen;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen;
 • over brede maatschappelijke ervaring te beschikken en met name over bestuurlijke ervaring op RvB en RvC-RvT niveau;
 • inzicht en interesse te hebben in relevante risico's verbonden aan een complexe professionele (zorg)organisatie teneinde er goed mee om te gaan; niet om risico’s te ontwijken of steevast te mitigeren;
 • inzicht en interesse te hebben in de toekomst van de zorg en de vernieuwingen die dit met zich mee brengt;
 • een antenne te hebben voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in het zorgnetwerk van het ziekenhuis;
 • durf en ondernemerschap te stimuleren;
 • de implicaties van vernieuwingen en ontwikkelingen voor patiënten en de ziekenhuisorganisatie (medewerkers, financiën, technologie, etc.) te begrijpen.

Beschikbaarheid

Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij voldoende beschikbaar zijn in verband met de voorbereidingen en aanwezigheid bij vergaderingen van de Raad van Toezicht en waar nodig voor tussentijds overleg met de RvT en/of de RvB. Ook wordt periodieke aanwezigheid gevraagd bij overleg met het bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC), overleg met de verpleegkundige staf, overlegvergadering met ondernemingsraad en vergadering met cliëntenraad. We vragen bereikbaarheid en zo nodig aanwezigheid in verband met incidenten of crisissituaties.

Interesse of meer informatie?

De RvT van het JBZ laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door The Executive Network. Voor aanvullende informatie of om uw interesse kenbaar te maken, is TEN bereikbaar via: vacature.jbz@ten.nl 

Alleen reacties voorzien van een cv, ontvangen vóór 31 mei 2021, worden in behandeling genomen.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen