Voorzitter Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Organisatie 

Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor jeugd- & opvoedhulp, jeugdzorg plus en jeugd-ggz in Noord-Holland. Parlan biedt ondersteuning en behandeling aan kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. De ondersteuning en behandeling richt zich op het opgroeien, de ontwikkeling en het opvoeden van kinderen. Als het echt nodig is biedt Parlan ook tijdelijke opvang of een woonplek. 

Sinds de transitie naar de gemeenten in 2015 zijn deze verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Parlan richt zich erop om in goed partnerschap met gemeenten deze zorg vorm te geven.

Jaarlijks biedt Parlan daarbij ondersteuning aan ongeveer 5.000 kinderen. Dit doet Parlan vanuit de visie “Kinderen hebben recht op een menswaardig bestaan, kinderen hebben recht om zich optimaal te mogen ontwikkelen. Essentieel daarvoor zijn ‘een thuis’, contact en het vertrouwen van anderen om erbij te kunnen horen. Als kinderen bedreigd worden in hun ontwikkeling en/of problemen krijgen, dan hebben zij nodig dat zij gezien worden. We kijken niet weg van kinderen die zich eenzaam of weggeduwd voelen, ook niet van kinderen met grote, complexe problemen. Wij zijn er voor hen en voor hun gezin. Wij helpen hen zich optimaal te ontwikkelen, thuis of op een plek die zo thuis als mogelijk is. Wij helpen hen sociaal ingebed te zijn en te blijven”.

Bij Parlan werken circa 800 enthousiaste en deskundige professionals. Kennis en expertise van deze medewerkers vormen de basis van het werk voor cliënten. Kennisontwikkeling en -uitwisseling zijn hiervoor cruciaal. Parlan wil zich blijven ontwikkelen met focus op een aantal specifieke onderwerpen. 

Vanuit de visie is hierbij een keuze gemaakt voor drie inhoudelijke zorglijnen:

• Gezinsgericht integraal ambulant.
• Wonen.
• Ambulante specialistische behandelcentra. 

De zorglijnen worden inhoudelijk aangestuurd door hoofden Zorgontwikkeling.

Voor de organisatiebrede uitwisseling van kennis en borging van de inhoudelijke kwaliteit van geleverde zorg kent Parlan een vijftal expertnetwerken. Zij verzamelen, bundelen en verspreiden kennis. Het zijn expertises die breed in de organisatie gebruikt worden en functie- en hulpvorm overstijgend zijn.

Dit betreft:

• Trauma & Hechting
• Gezin & Netwerk
• Kind & Scheiding
• Kinder- en Jeugdpsychiatrie
• Digitalisering

De medewerkers werken vanuit verschillende teams waarbij het uitgangspunt is dat de ondersteuning en behandeling ‘daar waar de kinderen zijn' wordt geboden. In de meeste gevallen gebeurt dit dus thuis, in de kinderopvang of op de school van het kind. Als het beter of nodig is om de hulp op een andere plek te bieden dan doen we dat. 

Het primaire werkgebied van Parlan bestaat uit de volgende regio’s: 

• Regio Alkmaar 
• Kop van Noord-Holland 
• West-Friesland 
• IJmond 
• Zuid-Kennemerland 
De aansturing vindt plaats door een drietal regiodirecteuren en een directeur voor bovenregionale voorzieningen.

Naast de gemeenten uit deze regio’s heeft Parlan te maken met nog zo’n 50 andere financiers. Dit zijn zowel gemeenten, zorgverzekeraars, het Nidos en organisaties via wie Parlan in onderaannemerschap diensten leveren.  

Parlan is gevestigd op meerdere locaties in Noord-Holland. De ondersteunende afdelingen zijn voornamelijk gevestigd in Alkmaar. Parlan wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, Mariëtte Vos-Lambooy. De Raad van Bestuur vormt samen met de directeuren primair proces, de directeur bedrijfsvoering, de bestuurssecretaris en de concerncontroller het directieteam van Parlan. De hoofden zorgontwikkeling nemen deel aan en besluiten mee over zorginhoudelijke ontwikkelingen in het directieoverleg.

Voor meer informatie over Parlan zie: http://www.parlan.nl

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) van Parlan bestaat uit vijf personen. Als gevolg van het vertrek van de voorzitter per 1 januari 2021 zoekt de RvT een kandidaat voor deze positie. 

De huidige RvT valt te omschrijven als een open, samenwerkingsgerichte en vooruitstrevende raad. De leden hebben uiteenlopende achtergronden en expertise en vullen elkaar daarin goed aan. Er is een balans tussen zakelijkheid en betrokkenheid. Er is een goede verstandhouding tussen de RvT en de RvB, waarbij termen als ‘vertrouwen’ en ‘positief kritisch volgend’ kenmerkend zijn.

Taken Raad van Toezicht
• Ziet toe op de borging van de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen, cliënten, opdrachtgevers en personeelsbeleid.
• Houdt toezicht op het beleid van de RvB.
• Geeft goedkeuring met betrekking tot het meerjarenbeleid en het jaarverslag.
• Bewaakt een doelmatige en controleerbare besteding van publieke middelen;
de RvT keurt de begroting en de jaarrekening goed.
• Benoemt de accountant.
• Geeft advies aan en vormt een klankbord voor de RvB.
• Vervult de formele rol van werkgever en is vanuit deze rol verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en het ontslag van zowel de voorzitter als het lid RvB.
• Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de RvB.
• Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren.

Profiel

De profielwensen ten aanzien van de leden van de RvT kunnen worden verdeeld in enerzijds algemene uitgangspunten waaraan de RvT als team dient te voldoen en anderzijds in aandachtsgebieden die de individuele leden van de RvT vertegenwoordigen. De leden van de RvT zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk en moeten op alle aspecten van de organisatie toezicht kunnen houden. Daarbij vindt men het binnen de RvT belangrijk om als team op te trekken. Verder wordt gestreefd naar een evenredige samenstelling qua diversiteit. 

Verdere uitgangspunten voor de RvT als geheel zijn: 

• Affiniteit met en betrokkenheid bij het werkveld van Parlan, maar niet actief werkzaam in de jeugdzorg en/of gemeentelijke wereld in Noord-Holland.
• Met betrokkenheid de rol van sparringpartner kunnen vervullen.
• Beschikken over een relevant netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt.
• Humor.
• Inzet, betrokkenheid en beschikbaarheid.

Elk lid is medeverantwoordelijk voor het geheel en denkt na over het geheel. Er zijn zeven kernpunten waaraan de nieuwe voorzitter van de RvT dient te voldoen: 

• Bestuurlijke ervaring in het maatschappelijk, en bij voorkeur sociaal domein (zoals een bestuurder van een zorginstelling, die vanuit deze rol ervaring heeft met de samenwerking met gemeenten).  
• Bekendheid met het gemeentelijk domein, c.q. bekendheid met de belangen van onze opdrachtgevers.
• Toezichthoudende ervaring.
• Beschikken over een relevant netwerk in de regio.
• Ervaring met complexe bestuurlijke vraagstukken en advies/besluitvaardigheid ten aanzien van die vraagstukken.
• Bewezen ervaring in veranderprocessen.
• In staat leiding te geven aan en te sturen op de diversiteit in en de kwaliteit van de RvT. 

Voor de nieuwe voorzitter RvT zijn de volgende persoonskenmerken van belang:

• Brengt rust en wijsheid.
• Weet te motiveren.
• Beschikt over goede gespreksvaardigheden. 
• In staat tot reflectie op het proces.
• Kan vanuit verbinding tot besluitvorming komen.
• Ondernemend, met oog voor innovatie.
• In staat om te gaan met groepsdynamiek.
• Zet niet het eigen tempo door. 
• Begripvol, weet dat woorden en papier geduldiger zijn dan de werkelijkheid. 
• Scherp adviseur, gericht op gezamenlijke doelstellingen. 
• Maakt zaken niet snel persoonlijk.
• Hoort mensen en zorgt dat mensen zich gehoord voelen.

Uitdaging

Parlan opereert als jeugdzorginstelling in een complex en dynamisch krachtenveld. Daarom is aandacht nodig voor het feit dat Parlan een volgende fase in moet gaan om nieuwe waarde te creëren in het publiek-private domein van de jeugdzorg in Noord-Holland. Daartoe zoeken we een ondernemende voorzitter die het innoveren van het zorgaanbod stimuleert en het aangaan van vernieuwde samenwerking met opdrachtgevers, partners en financiers bevordert.

Inzet

De RvT vergadert zes keer per jaar met de bestuurder, waarvan één keer een brainstorm bijeenkomst zonder agenda. Eens per jaar heeft de RvT overleg over het onderling functioneren en eens per jaar een voorbereidend overleg ten behoeve van het functioneringsgesprek met de bestuurder. Eens per jaar vergadert de voltallige RvT met de OR en met de cliëntenraad. De voorzitter RvT overlegt voorafgaand aan de vergaderingen met de bestuurder. Daarnaast zorgt de RvT ervoor dat zij ook langs informele weg in contact komt met de organisatie en het werkveld. 

De voorzitter wordt benoemd voor de duur van vier jaar en is ten hoogste eenmaal herbenoembaar. 

Vergoeding 

Leden van de RvT ontvangen een vergoeding van € 9.250,- per jaar. De vergoeding van de voorzitter bedraagt: € 13.875,- per jaar. Genoemde bedragen zijn inclusief reiskosten.

Selectie- en benoemingstraject 

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Parlan. Daar vindt de verdere selectie plaats. Het streven is de nieuwe voorzitter RvT aan te laten sluiten bij de Raad van Toezicht vergadering op 17 december 2020. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in oktober.

Week 38-39 Plaatsing vacature online/Search kandidaten en responstermijn (t/m 27 september)
Week 40 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 41 Voordracht kandidaten/Gesprekken bij Parlan (vrijdag 9 oktober)
Week 42-43 Vervolggesprekken bij Parlan/Inwinnen referenties en formele benoeming binnen de RvT

Reactie 

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 27 september uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via contactinformatie .

September 2020

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen