Voorzitter Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/voorzitter-raad-van-toezicht-3/

voorzitter raad van toezicht

Máxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum (MMC) is een vernieuwend en ondernemend ziekenhuis met meerdere topklinische functies. MMC stelt zich ten doel Brabant gezonder te maken door het aanbieden van hoogwaardige medisch specialistische kennis en vaardigheden. Ruim 3.000 medewerkers (ca. 2.500 fte), waaronder ruim 200 medisch specialisten, zetten zich hier elke dag met hart en ziel voor in. Het ziekenhuis heeft twee locaties: Veldhoven en Eindhoven. In Veldhoven ligt het accent op acuut en complex, in Eindhoven op electieve zorg.

MMC heeft de ambitie om één van de meest vernieuwende aanbieders van medisch specialistische zorg in Nederland te zijn en in de regio de leidende partner op het gebied van preventie en ziekte en behoud van gezondheid. MMC levert topklinische zorg, leidt medici en niet-medici op binnen een breed aanbod van specialismen en werkt aan kwaliteit en vooruitgang door wetenschappelijk onderzoek. MMC ziet value based health care als dé toekomst van de gezondheidszorg en heeft de ambitie om met haar innovatieve drive in deze ontwikkeling koploper te zijn. In de communicatie-uitingen van MMC is dit vertaald naar vier kernwaarden: Verstand van gezond, Speciaal voor Iedereen, Wederzijds vertrouwen en De toekomst is nu.

Enkele speerpunten van MMC zijn:

 • Het family centred Vrouw Moeder en Kind centrum met high care verloskunde en neonatologie;
 • de oncologische zorg. Het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) levert complete excellente oncologische zorg op maat met betrekking tot verschillende hoog- en laagvolume tumorsoorten en heeft een regionale verwijs- en expertise functie voor diverse tumorsoorten; 
 • het vooraanstaande centrum voor preventie en revalidatie (FLOW) waarin MMC hoogstaande en vernieuwende medisch specialistische revalidatie aanbiedt, zoals hart-, long en oncologische revalidatie.

MMC bundelt haar krachten met vier andere STZ-ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) en Rijnstate (Arnhem), om patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. Gezamenlijk vormen de ziekenhuizen een innovatief netwerk met de naam mProve. De kracht van mProve ligt in de openheid, creativiteit en flexibiliteit waarmee de medewerkers van de ziekenhuizen samenwerken.

MMC kan bogen op continue positieve operationele resultaten. In 2017 bedroeg de omzet ca. € 325 miljoen, het jaarresultaat was ruim € 3,9 miljoen en het weerstandsvermogen ca. 21%. Door de bedrijfsvoering te optimaliseren en het financieel beleid verder aan te scherpen en de focus nog meer dan voorheen te leggen op slimmer werken is MMC ervan overtuigd dat de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft voor mensen die het echt nodig hebben. De jaarcijfers over 2018 zullen op korte termijn beschikbaar worden gesteld.

Organisatiestructuur

MMC heeft een driehoofdige raad van bestuur, bestaande uit een voorzitter en twee leden. De raad van bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en de uitgezette koers. Zij zijn elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de eigen strategische aandachtsvelden. De voorzitter van de raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de raad van bestuur als geheel. Zowel de voorzitter als de overige leden van de raad van bestuur leggen verantwoording af aan de raad van toezicht op basis van onder meer strategie, begroting, jaarrekening, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan.

Er is nauwe betrokkenheid van de medisch specialisten bij het beleid en de besturing van het ziekenhuis. De raad van bestuur hecht aan de inbreng van de medische en verpleegkundige staf ten aanzien van strategische vraagstukken.

MMC heeft middels een dienstverleningsovereenkomst een contractuele relatie met het MSB ‘de Medici’. In dit MSB participeren de medisch specialisten die tot 1 januari 2015 als vrijgevestigd medisch specialist in MMC werkzaam waren. De medisch specialisten in loondienst zijn verenigd in de Vereniging Medisch Specialisten Dienstverband (VMSD).

Meer informatie is te vinden op de website: www.mmc.nl

Raad van Toezicht

De raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan met naast deze toezichthoudende tevens een adviserende taak. De raad van toezicht fungeert als werkgever van de raad van bestuur en heeft daarnaast een klankbordfunctie voor de raad van bestuur. Ook onderhoudt de raad van toezicht contacten met de medische staf, de OR en de CR. De raad van toezicht van MMC kenmerkt zich door openheid, vertrouwen en respect.

In de uitoefening van zijn taken ziet de raad van toezicht in het bijzonder toe op:

 • de wijze waarop MMC invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van MMC;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals patiënten, werknemers en stakeholders;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van MMC;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de financiële discipline en opvolgende verslaglegging;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.

Conform de statuten van MMC bestaat de raad van toezicht uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Op dit moment bestaat de raad van toezicht uit zes leden, incl. de voorzitter. De leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid deze termijn één keer te verlengen. De leden beschikken over voor MMC relevante kennis en ervaring in de zorg. In de samenstelling van de Raad wordt rekening gehouden met een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en specifieke disciplines, zoals zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden. Tevens dienen een of meerdere leden ervaring te hebben met ondernemerschap, ontwikkelingen/innovaties op het gebied van digitalisering en HRM-vraagstukken.

De raad van toezicht vergadert zo’n achtmaal per jaar met de raad van bestuur. Daarnaast ongeveer twee keer per jaar met het bestuur van de medische staf, éénmaal met de ondernemingsraad en twee keer met de cliëntenraad. Bij al deze vergaderingen is de raad van bestuur aanwezig. Daarnaast bestaat binnen de raad van toezicht een auditcommissie, een commissie kwaliteit & veiligheid alsmede een renumeratiecommissie. Deze commissies komen in een lagere frequentie bijeen, veelal voorafgaand aan de reguliere vergaderingen van de raad van toezicht.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de raad van toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • de ontwikkeling van een integrale visie op het ziekenhuis van overmorgen, zodat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden; 
 • het borgen van kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening aan patiënten;
 • aanscherpen van het financieel beleid, met de focus op rendementsverbetering en meer kostenefficiency; 
 • de ontwikkeling van een visie op het vastgoedbeleid, gegeven de twee locaties; 
 • de uit te voeren renovatie- en nieuwbouwactiviteiten;
 • zorgdragen voor een stimulerend werkklimaat met dito opleidingsmogelijkheden, opdat MMC haar positie als aantrekkelijk zorgwerkgever kan blijven behouden.

Het competentieprofiel (het integraal geheel van kennis en vaardigheden) voor een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • afgeronde academische opleiding;
 • uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur eveneens ervaring als toezichthouder;
 • affiniteit met zorg, en ziekenhuizen in het bijzonder;
 • evenwicht tussen Governance en Guidance, tussen distantie en betrokkenheid;
 • maatschappelijk betrokken;
 • een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling;
 • heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de patiënt en de medewerker;
 • geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment.

Op korte termijn ontstaat een vacature binnen de raad van toezicht voor de positie van voorzitter, in verband met het ten einde lopen van de tweede zittingstermijn van de huidige voorzitter raad van toezicht.

Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel voorzitter raad van toezicht

 • Beschikt over brede bestuurlijke ervaring in (een) organisatie(s) van voldoende omvang en complexiteit, alsmede over ruime ervaring als toezichthouder, bij voorkeur als voorzitter.
 • Beschikt over een ondernemersgeest, is op zijn/haar plek in een bij uitstek vernieuwend en ondernemend ziekenhuis en is in staat om vanuit een brede scope de impact van dynamische ontwikkelingen op de consequenties voor en discussies over de medisch inhoudelijke taken van het ziekenhuis te overzien. Ervaring in de profitsector strekt daarbij tot aanbeveling.
 • Heeft gevoel voor het (maatschappelijk) speelveld van externe en interne stakeholders van een ziekenhuis.
 • Fungeert als linking-pin naar de raad van bestuur op een manier die vertrouwen en ruimte geeft, controleert vanuit hard en soft controls.
 • Bewaakt de cultuur, samenwerking, borging van ingezet beleid en innovatie.
 • Vervult met natuurlijk gezag en autoriteit de voorzittersfunctie op een wijze die een onafhankelijke inbreng van de leden van de raad van toezicht stimuleert en ervoor zorgdraagt dat de raad van toezicht als collectief tot goede advies- en besluitvorming komt.
 • Beschikt over de statuur en uitstraling om MMC zo nodig extern te vertegenwoordigen. 
 • Heeft bijzondere aandacht voor de algemene communicatie met medewerkers, ketenpartners, overheden en publieke media.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de raad van toezicht gelden:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van MMC en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de patiënt en de medewerker.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen