Voorzitter en lid raad van toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Profiel met betrekking tot voorzitter en lid raad van toezicht Pro Senectute

De organisatie Pro Senectute

Stichting Pro Senectute - 'voor den ouderdom' - is een organisatie zonder winstoogmerk met een rijke en lange historie. Zij biedt sinds 1922 huisvesting en zorg aan gelijkgestemde senioren en heeft bewust gekozen voor een leefstijlbenadering, waarbij de gelijkgestemdheid van de bewoners nader tot uiting komt in de achtergronden en brede maatschappelijke en culturele belangstelling die zij delen. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen is het uitgangspunt. Mocht dat niet meer mogelijk zijn, dan zal Pro Senectute een continuüm bieden van zelfstandig wonen naar verzorgd en mogelijk verpleegd wonen. Kenmerkend voor Pro Senectute is de stijlvolle omgeving waarin senioren harmonieus met elkaar samen wonen. Pro Senectute biedt op persoonlijke wijze zorg en een stijlvolle woonomgeving voor gelijkgestemde ouderen, waarbij kwaliteit, betrokkenheid, goede omgangsvormen en privacy vanzelfsprekende elementen zijn.

Pro Senectute beschikt over een omvangrijke vastgoedportefeuille met een grote geografische spreiding, waarbij complexe vervangingsvraagstukken, rendementsanalyses en investeringsbeslissingen een belangrijke rol spelen.

De organisatie exploiteert vijf woonlocaties voor senioren: Amsterdam-Zuid (Zuidkwartier), Den Haag (Waalsdorp), Lochem (Hoog Langen en Stadenbos) en Soest (Oranjepark). In Haarlem zijn twee woonlocaties gelieerd aan Pro Senectute, waar zij vanuit zorglocatie Spaar en Hout thuiszorg leveren. De organisatie beschikt over vijf zorglocaties: Amsterdam (Emmahof), Bloemendaal (Wildhoef), Doorn (Oranjestein), Haarlem (Spaar en Hout) en Lochem (Tusselerhof). Voor het aanbieden van de behandelfuncties wordt samengewerkt met verpleeghuizen. In de zorglocaties verhuurt Pro Senectute ook appartementen aan senioren (scheiden van wonen en zorg).

Ontwikkelingen

De veranderingen in het zorgstelsel en veranderde wensen van de doelgroep hebben geleid tot een heroriëntatie op het dienstenaanbod en het vastgoed van Pro Senectute. Het aandeel van zorgactiviteiten dat wordt aangeboden op basis van 'scheiden wonen en zorg' is significant aan het toenemen. De organisatie is van oudsher gericht op 'wonen' en de transformatie naar het aanbieden van zwaardere zorg (zzp 4 en hoger) vraagt om een stevige aanpassing van de vastgoedportefeuille, formatieopbouw, infrastructuur en kwaliteit van zorg. De veranderende bewonerspopulatie stelt andere eisen aan de medewerkers.

Enkele jaren geleden is besloten de regiodirectie laag op te heffen en de locatiemanagers een integrale verantwoordelijkheid toe te bedelen. Deze overgang is groot gebleken en op het gebied van slagkracht, eenduidigheid van werken, verankering, integraliteit en eigenaarschap moeten nog de nodige stappen gezet worden. Ook het staande houden binnen de huidige externe dynamiek (waaronder ook de arbeidsmarktproblematiek) en het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen vraagt nog aandacht en bijscholing.

In mei 2018 heeft een onaangekondigd bezoek van de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) aan een van de verpleeglocaties geleid tot een kritisch rapport en de inzet van een grootschalig verbeteringstraject voor alle locaties.

Daarnaast is een extern bureau in de arm genomen om nader onderzoek te verrichten naar een toekomstbestendig besturingsmodel en bijbehorende organisatie- en governance-structuur voor Pro Senectute. Gestreefd wordt naar heldere kaders waarbinnen iedereen weet wat hun beslissingsbevoegdheid is. Komende periode zal er tevens fors geïnvesteerd worden in toekomstbestendige huisvesting, waaronder nieuwbouw in Bloemendaal en Lochem.

Juridische structuur

Pro Senectute kent drie juridische entiteiten: de Stichting Pro Senectute, de Vereniging Pro Senectute en de Pro Senectute Vastgoed bv. De Stichting exploiteert de zorglocaties en woonlocaties, de vereniging beheert het vermogen en houdt de aandelen in de Vastgoed bv.

De organisatie telt 520 medewerkers verspreid over 10 locaties (met grote geografische spreiding) en is financieel gezond. De veranderingen in de zorg leiden evenwel tot toenemende ondernemingsrisico's en tarieven die onder druk komen te staan. In deze onzekere omgeving moet, tegen de achtergrond van veranderende wetgeving, druk op kwaliteit van zorg en bestuurlijke dynamiek een krachtige koers worden gevaren en continue majeure besluitvorming plaatsvinden. Het zijn met name de bovengenoemde vraagstukken en uitdagingen nauw gerelateerd aan de besturingsvraagstukken van Pro Senectute waar de raad van toezicht en de raad van bestuur een uitdagend en stimulerend debat over willen voeren. 

Governance

Pro Senectute kent een raad van toezicht model. De dagelijkse aansturing ligt in handen van een tweehoofdige raad van bestuur. Aansluitend op het vertrek van een van de leden van de raad van bestuur is begin dit jaar een interim-bestuurder (de heer W. de Gooyer) aangetrokken. Hij zal tezamen met het andere lid raad van bestuur (de heer R. Souwerbren) de bestuurlijke continuïteit borgen en verder inzetten op een betere kwaliteit van zorg en een toekomstbestendige strategie voor Pro Senectute. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht, die tot voor kort bestond uit zes leden:

de heer J.M.J. Collette (voorzitter);

de heer drs. Ir. C.A.M. de Boo (lid);

mevrouw drs. C. Steller- Blanson Henkelmans (lid);

mevrouw drs. M.C. Haime (lid);

mevrouw mr. drs. T. van der Windt (lid);

mevrouw drs. P.J.E. van Zuijlen (lid).

Als gevolg van het vertrek van het lid raad van toezicht (mevrouw P.J.E. van Zuijlen) en het aanstaande (reglementaire) vertrek van de voorzitter raad van toezicht, (J.M.J. Collette) (eind 2019) wenst de organisatie te voorzien in hun opvolging. Komende 1,5 jaar zullen aanvullend op deze wisselingen nog twee andere vacatures ontstaan als gevolg van aflopende benoemingstermijnen.

Functieprofiel leden raad van toezicht

De raad van toezicht staat het bestuur terzijde om de ambities en doelstellingen van Pro Senectute te realiseren, houdt toezicht op het beleid en de besluitvorming en de algemene gang van zaken, inclusief de wettelijke bevoegdheden die daarbij horen en is werkgever van het bestuur. De raad van toezicht van Pro Senectute vergadert (samen met de raad van bestuur) plenair zes keer per jaar. De raad van toezicht kent drie commissies: de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Auditcommissie en de Governancecommissie. Deze commissies komen minimaal zes keer per jaar bij elkaar om de vergaderingen van de raad van toezicht  voor te bereiden. Daarnaast bezoekt een delegatie van de leden van de raad van toezicht de locaties van Pro Senectute een keer per jaar, zijn zij aanwezig bij de jaarlijkse themavergadering van Pro Senectute en schuift een delegatie van de raad van toezicht twee keer per jaar aan bij de vergaderingen van de ondernemingsraad en cliëntenraad. De voorzitter zal lid worden van de Governancecommissie, het lid met aandachtsgebied financiën en vastgoed zal lid worden van de Auditcommissie.

Naast de controlerende taak dient de raad van toezicht over het vermogen en de 'attitude' te beschikken om als positief en constructief klankbord te fungeren voor de raad van bestuur. De raad van toezicht kan gevraagd en ongevraagd adviseren. De vertrouwensbasis tussen raad van toezicht en het bestuur geldt als vertrekpunt om het besturingsmodel adequaat te kunnen realiseren. De huidige samenwerking tussen raad van toezicht en het bestuur kan worden omschreven als positief kritisch, met respect voor elkaars visie en competenties. De cyclus van 'good governance' vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen Pro Senectute. Elk lid is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Pro Senectute als geheel.

Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de raad als geheel. De individuele leden dienen wat betreft kennis, ervaring, competenties en netwerk complementair aan elkaar te zijn en constructief en in goede harmonie met elkaar samen te werken.

De raad van toezicht werkt als een team dat collectief en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Leden moeten kunnen samenwerken en individuele karakters moeten niet botsen. Dit betekent echter niet een grote gelijkvormigheid tussen de karakters en de competenties van de leden, want juist diversiteit geeft dialoog, creativiteit en ontwikkeling.

De raad van toezicht vormt verder het bestuur van de Vereniging. De Vereniging is enig aandeelhouder van de Vastgoed-bv. De raad van bestuur van de Stichting vervult ook de rol van raad van bestuur van de Vastgoed-bv en legt via de aandeelhoudersvergadering verantwoording af aan de Vereniging. 

Algemene eisen leden raad van toezicht

De leden raad van toezicht:

 • beschikken over een academisch werk- en denkniveau en (ruime) bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en hebben affiniteit met doelgroepen van Pro Senectute;
 • kunnen op strategisch niveau acteren en op hoofdlijn een oordeel vormen over de door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden en het beleid van de organisatie (met bewaking van het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand);
 • zijn in staat om vanuit werk- en levenservaring ‘critical friend’ te zijn voor de raad van bestuur;
 • beschikken over bestuurlijke intelligentie en overzien complexiteit en dynamiek van een (middelgrote) organisatie met grote geografische spreiding en complexe juridische structuur;
 • zijn in staat marktontwikkelingen te verbinden aan een toekomstbestendige strategie voor Pro Senectute;
 • zijn onafhankelijk denker met voldoende maatschappelijke betrokkenheid, ervaring en relevante netwerken;
 • hebben voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Onafhankelijkheid

Voorzitter en leden van de raad van toezicht hebben in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen relatie gehad met Pro Senectute of aan Pro Senectute gelieerde organisaties of bedrijven en hebben geen financieel belang en/of op welke wijze dan ook een vermenging van persoonlijk belang gehad.

Aanvullende profieleisen voorzitter raad van toezicht

Naast hetgeen geldt voor alle leden van de raad van toezicht geldt voor de voorzitter specifiek het volgende:

 • heeft ruime, meerzijdige ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder en toezichthouder in het zorgdomein;
 • is charismatisch, beschikt over natuurlijk gezag, heeft visie en is overtuigend;
 • toont sterk verbindend leiderschap, neemt verantwoordelijkheid voor de samenstelling, complementariteit en het functioneren van de raad van toezicht en raad van bestuur alsmede voor de onderlinge dynamiek;
 • bezit bewezen voorzitterskwaliteiten, bewaakt prioriteiten en rolopvatting en optimaliseert scherpte, het kritisch vermogen en de mening- en besluitvorming van de raad;
 • is in staat een sterke sparring partner te zijn van de raad van bestuur;
 • is in staat een open en constructieve sfeer te creëren en te behouden waarin alle leden van de raad gelijkwaardig en actief participeren en bijdragen;
 • heeft hoog verantwoordelijkheidsgevoel, is besluitvaardig, crisisbestendig, benut kansen en anticipeert op toekomst en mogelijke scenario's,
 • is onafhankelijk in denken en handelen, authentiek en benaderbaar;
 • beschikt over een stevig (bestuurlijk) netwerk in het zorgdomein en haar stakeholders.

Aanvullende profieleisen lid raad van toezicht met aandachtgebieden: financiën en vastgoed.

Naast hetgeen geldt voor alle leden van de raad van toezicht geldt voor dit lid specifiek het volgende:

 • heeft bij voorkeur ervaring als financieel bestuurder van een maatschappelijke organisatie die aansluit bij de doelgroep van Pro Senectute dan wel als eindverantwoordelijk directielid (bijvoorbeeld als CFO);
 • beschikt over gedegen financiële kennis blijkend uit werkervaring en opleiding en een brede bedrijfskundige achtergrond;
 • heeft kennis van en ervaring met (sociaal) vastgoed en meer specifiek met zorg- vastgoed en heeft fiscaal inzicht;
 • heeft ervaring met complexe financieringsvraagstukken en met risicomanagement, bij voorkeur in de zorgsector (inzicht in treasury-vraagstukken en -instrumenten);
 • heeft bij voorkeur ervaring met ICT-vraagstukken;
 • heeft kennis en een scherp oog voor een gezonde (financiële) bedrijfsvoering, kan dit plaatsen in het grotere geheel, overziet complexe juridische structuur en doorziet mogelijke scenario's;
 • beschikt over genoeg kritisch vermogen en sensitiviteit om noodzakelijke verbeteringen te signaleren en te adresseren en tegelijkertijd rolscheiding en de relatie raad van toezicht/raad van bestuur zorgvuldig te bewaken;
 • is inhoudelijk, breed onderlegd, beschikt over strategisch conceptueel denkvermogen en heeft een overstijgende visie: grijpt er overheen en stelt juiste vragen.

Procedure

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende datum:

- de gespreksrondes met de selectiecommissie én adviescommissie zullen plaatsvinden op vrijdag 12 juli tussen 09.00 - 17.00 uur.

Contact

Pro Senectute laat zich in deze procedure ondersteunen door Edith Zeevalk van Holtrop Ravesloot. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken vóór maandag 3 juni 2019 door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan reacties@holtropravesloot.nl. Voor nadere informatie kunt u bellen met Edith Zeevalk tel: contactinformatie .

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen