Voorzitter en leden Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Organisatie

Het Slingeland Ziekenhuis (SZ) is een modern algemeen ziekenhuis met 29 specialismen, ruim 300 bedden en ca. 1.834 medewerkers. Het SZ is het ziekenhuis voor het Westelijk deel van de Achterhoek. In het verzorgingsgebied wonen om en nabij 200.000 mensen.

Formeel maakt het SZ tot 1 januari 2021 nog deel uit van een overkoepelende organisatie samen met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Onder de naam Santiz zijn beide ziekenhuizen in 2017 bestuurlijk gefuseerd, met als ambitie: samen voor een vitale Achterhoek. In de afgelopen jaren is die samenwerking, ondanks veel positieve intenties, niet geworden wat iedereen ervan had verwacht. Na veel discussies en beraadslagingen is daarom in de zomer van dit jaar door de Raad van Toezicht van Santiz de conclusie getrokken dat het draagvlak voor het fusieproces tussen beide ziekenhuizen uiteindelijk onvoldoende was geworden. In juli 2020 is in het verlengde van die conclusie een interim voorzitter Raad van Bestuur Santiz benoemd, die nu leiding geeft aan het proces om te komen tot een ontvlechting van deze organisatie. Deze ontvlechting zal per 1 januari 2021 worden geëffectueerd.

Voor het SZ zal de komende periode gewerkt worden aan het maken van een nieuwe toekomstvisie en het opnieuw vormgeven van een toekomstbestendige organisatie, het (verder) inrichten van verschillende overlegstructuren en het onderzoeken van alternatieve samenwerkingsvormen voor het SZ met andere organisaties. Daarnaast zal de nodige aandacht uitgaan naar de plannen om nieuwbouw te plegen voor het ziekenhuis.

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op www.slingeland.nl.

Raad van Toezicht

In het kader van de ontvlechting van Santiz zullen voor beide ziekenhuizen nieuwe Raden van Toezicht worden gevormd, die op korte termijn de rol van de huidige Raad van Toezicht van Santiz kunnen overnemen voor het betreffende ziekenhuis.

Deze Raden van Toezicht zullen zodanig worden samengesteld dat alle benodigde aandachtsgebieden vertegenwoordigd zijn. Hiervoor moet kennis en ervaring aanwezig zijn op bestuurlijk, financieel en zorginhoudelijk gebied en daarnaast bij voorkeur ook op juridisch gebied, maatschappelijk gebied en op terreinen als HRM, vastgoed, ICT en kwaliteit en veiligheid. Zowel voor het Streekziekenhuis Koningin Beatrix als voor het Slingeland Ziekenhuis wordt de werving van leden voor deze Raden nu gestart. 

Om verschillende redenen wordt daarbij eerst gezocht naar een voorzitter en twee van de uiteindelijk in totaal vijf leden (inclusief de voorzitter), in dit geval voor het SZ. Met dit nu te werven drietal toezichthouders zouden de hierboven als eerste genoemde aandachtsgebieden (bestuurlijk, financieel en zorginhoudelijk) in elk geval voldoende moeten worden afgedekt. De keus voor deze aanpak is enerzijds ingegeven door praktische overwegingen (tempo en ‘behapbaarheid’) en anderzijds door de wens om tot een zo complementair mogelijk samengesteld gezelschap te komen. Als de eerste drie benoemde toezichthouders kunnen worden betrokken bij het werven en selecteren van de twee resterende leden biedt dat meer mogelijkheden om die complementariteit optimaal te waarborgen.

De Raad van Toezicht van het SZ volgt de Governancecode Zorg en streeft in zijn samenstelling naar diversiteit ten aanzien van geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team.

De Raad van Toezicht kent  een drietal commissies:

 • remuneratiecommissie;
 • auditcommissie;
 • commissie kwaliteit en veiligheid.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor bewaking van:

 • realisatie van de doelstellingen van het ziekenhuis;
 • strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • financiële en niet financiële verslaglegging;
 • kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met belanghebbenden/stakeholders;
 • op passende wijze uitvoering geven aan de doelstellingen en verantwoordelijkheden;
 • continuïteit van het bestuur van de organisatie;
 • alle overige aspecten, die direct of indirect bijdragen aan het succes van het ziekenhuis (waarbij bijzondere aandacht ook zal uitgaan naar het traject van nieuwbouw voor het ziekenhuis).

Profiel

Algemene criteria van belang voor alle leden van de Raad van Toezicht:

 • afgeronde opleiding op academisch niveau;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • beschikt over ervaring in of kennis van de ziekenhuiswereld en de landelijke ontwikkelingen in de zorg;
 • een sparringpartner, onderzoekend, nieuwsgierig en stelt vragen;
 • stevige persoonlijkheid, iemand die keuzes durft te maken en die zich durft uit te spreken;
 • heeft overzicht en een extern gerichte blik;
 • beschikt over relativeringsvermogen en realiteitszin;
 • sterk in het creëren van draagvlak;
 • nabij in betrokkenheid, maar steeds ook op gepaste afstand als toezichthouder;
 • reflecterend en beschouwend, zonder snel te oordelen;
 • een goede luisteraar, met een zeker gevoel voor humor;
 • sensitief voor de regionale cultuur en de ‘menselijke maat’;
 • open voor de dialoog met in- en externe stakeholders.

Voor de voorzitter die wij zoeken, zijn aanvullend de volgende criteria en competenties van belang:

 • in staat om met inachtneming van alle relevante aspecten sturing te geven aan het functioneren van de Raad van Toezicht, waarbij hij/zij nadrukkelijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit daarvan;
 • beschikt over een groot netwerk en is in staat om op verschillende niveaus gezaghebbend bestuurlijke contacten te onderhouden;
 • gewend om in complexe veranderingstrajecten op hoofdlijnen snel te schakelen met andere stakeholders en daarbij altijd rolvast te blijven;
 • inspirerende persoonlijkheid met buitengewone communicatieve vaardigheden en een bijzondere sensitiviteit voor regionale verhoudingen.

Voor het lid RvT met aandachtsgebied Financiën zijn aanvullend de volgende criteria van belang:

 • afgeronde opleiding tot Registercontroller (RC) of Registeraccountant (RA) of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring;
 • ruime werkervaring op strategisch niveau binnen een financiële functie of in de bedrijfsvoering van een grote organisatie;
 • kennis van de financiële regimes en complexiteit in de zorgsector en bij voorkeur ook van de financiering van ziekenhuizen en het verzekeringsstelsel binnen de zorg;
 • ervaring met macro-economische thema’s, organisatieverandering, strategische investeringsbeslissingen, financieringsvraagstukken en risicomanagement;
 • ruime ervaring in een leidinggevende positie op het hoogste niveau en/of in een toezichthoudende rol in een grote zorgorganisatie (bij voorkeur een ziekenhuis);
 • kennis van de actuele ontwikkelingen op terreinen als zorglogistiek, digitalisering in de zorg, kwaliteit van zorg en andere medisch-inhoudelijke zaken;
 • een brede blik en scherp zicht op de belangen van alle zorgprofessionals in en om het ziekenhuis;
 • kandidaten met een professionele medische achtergrond (bv. als specialist of hoogleraar) worden met nadruk ook uitgenodigd om te solliciteren.

Voor het lid RvT met aandachtsgebied Zorg (c.q. Kwaliteit en Veiligheid) zijn aanvullend de volgende criteria van belang:

 • ruime ervaring in een leidinggevende positie op het hoogste niveau en/of in een toezichthoudende rol in een grote zorgorganisatie (bij voorkeur een ziekenhuis);
 • kennis van de actuele ontwikkelingen op terreinen als zorglogistiek, digitalisering in de zorg, kwaliteit van zorg en andere medisch-inhoudelijke zaken;
 • een brede blik en scherp zicht op de belangen van alle zorgprofessionals in en om het ziekenhuis;
 • kandidaten met een professionele medische achtergrond (bv. als specialist of hoogleraar) worden met nadruk ook uitgenodigd om te solliciteren.

Inzet en vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht zullen in gezamenlijkheid de frequentie van de vergaderingen bepalen. Hierbij valt te denken aan een zestal vergaderingen per jaar. Naast het bijwonen van de vergaderingen vraagt de voorbereiding een tijdsinvestering van de leden. De vergaderingen zullen plaatsvinden in Doetinchem. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van maximaal één herbenoeming. De bezoldiging vindt plaats conform inschaling WNT klasse V. Voor de leden bedraagt de bezoldiging € 16.000,- bruto per jaar, inclusief reiskosten. Voor de voorzitter geldt aanvullend een bedrag van € 8.000,- bruto per jaar.

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het Slingeland Ziekenhuis. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure voor eind november.

Week 42 Plaatsing vacatures online en in een aantal offline media
Week 43-44 Benaderen kandidaten en responstermijn (1 november)
Week 45-46 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 47 Presentatie van kandidaten aan het SZ (16 november)
Week 47-48 Vervolggesprekken bij het Slingeland Ziekenhuis
Week 48 Benoeming kandidaten (N.B. Deze vindt formeel medio december plaats; na het verlijden van de akten van statuten-wijziging treden de nieuwe toezichthouders per 01-01-2021 formeel in functie)

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 1 november uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief en cv kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon contactinformatie .

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen