(beoogd) Voorzitter Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/beoogd-voorzitter-raad-van-toezicht/

leden Raad van Toezicht

Woonzorggroep Samen

Woonzorggroep Samen (hierna Samen) is een organisatie binnen de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) en levert haar zorg- en dienstverlening in en vanuit twintig locaties binnen de gemeente Schagen en Hollands Kroon, te weten een verpleeghuis, zorgcentra en woonzorgcomplexen.

Missie & Visie

Samen is úw partner bij het ouder worden; Als géén ander begrijpen wij de eigenheid van uw leefwereld. Dit statement is vertaald naar een meer concreet doel, de ambitie: Samen naar de top: in 2021 kiest u bij Samen voor uitstekende kwaliteit in een veilige en prettige woonomgeving.

Kernwaarden

De kernwaarden van Samen geven aan waar we voor staan, wat ons verbindt, waar we in geloven en wat essentieel is in onze houding en gedrag. De kernwaarden van Samen zijn:

Beleid (Meerjarenbeleidsplan contactinformatie

Voor het vervolg van de nieuw uitgezette koers van Samen in het meerjarenbeleidsplan zal Samen in 2019 in navolging op 2017 en 2018 wederom inzetten op de volgende bouwstenen:

 • Samen is diepgeworteld in het werkgebied; niet alleen in stenen door de locaties, maar veel meer nog doordat de medewerkers en vrijwilligers grotendeels uit het gebied zelf komen. Deze kracht gaat Samen  benutten door in en rondom de locaties nieuwe concepten te ontwikkelen waarin op een toekomstbestendige wijze een totaal aanbod van zorg- en dienstverlening kan worden geboden. Uitgangspunt daarbij is zo lang mogelijk zelfstandigheid van de cliënt en inzetten op zelfzorg en mantelzorg als het kan en professionele hulp als het moet.
 • De balans tussen zelfzorg, mantelzorg en professionele hulp verschuift. Dit stelt hogere eisen aan de professionele hulp. Dit betekent dat Samen verder moet specialiseren en keuzes moet maken; dementie en revalidatie in ieder geval, maar ook zware somatiek en de toenemende groep cliënten met psychiatrische problematiek vragen extra aandacht.
 • In 2019 zal Samen vanuit haar stakeholderbeleid verder vorm geven aan de Samen brede initiatieven. Samen zet in op het verder vormgeven en ontwikkelen van (keten)samenwerking met andere partijen. ·         Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid is gericht op het behouden en borgen van goede scores op kwaliteit, cliënt- en medewerkerstevredenheid. Inspraak en betrokkenheid van en luisteren naar cliënten en medewerkers, is hierbij van groot belang. 
 • Het thema ‘vakvolwassenheid’ krijgt in de komende periode extra aandacht. Teams zullen zoveel mogelijk binnen heldere kaders en met gerichte ondersteuning de ruimte krijgen om nieuwe manieren te vinden om het vak op professionele wijze uit te voeren en gericht aandacht en zorg te besteden aan de cliënt. Goede informatievoorziening is hierbij een essentiële voorwaarde. 
 • Samen zal haar rol als aantrekkelijke werkgever opnieuw definiëren om zodoende voldoende medewerkers aan zich te kunnen binden in de huidige krappe arbeidsmarkt.
 • Een financieel gezonde bedrijfsvoering is een must. Door alle ontwikkelingen en veranderingen staan de financiële marges steeds verder onder druk. Net als in voorgaande jaren, blijft de doelstelling voor de komende jaren een financieel rendement van minimaal 2%. Dit rendement is minimaal nodig om Samen in tijden van verandering financieel gezond te houden en de continuïteit te kunnen waarborgen.

Structuur

Samen is een concernorganisatie. De verschillende locaties maken onderdeel uit van de woonzorggroep. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de tweehoofdige Raad van Bestuur. De verschillende locaties van Samen zijn geclusterd in vier clusters. Ieder cluster staat onder leiding van een clustermanager die binnen de beleid- en begrotingscyclus verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur.

Op centraal niveau zijn de staf- en ondersteunende diensten gepositioneerd. Zij leggen vanuit hun discipline eveneens verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het managementteam van Samen wordt gevormd door de clustermanagers, de manager Facilitair Bedrijf en de managers van Beleid, Advies en Services (BAS).

De visie op leidinggeven is:

 • Richting geven
 • Ruimte en vertrouwen geven
 • Gelijkwaardige dialoog organiseren

Ten behoeve van de medezeggenschap voor cliënten/bewoners beschikken de locaties van Samen over lokale raden/bewonerscommissies. Op centraal niveau is er een centrale cliëntenraad actief. De medezeggenschap voor personeel is centraal georganiseerd. Op concernniveau beschikt Samen over een ondernemingsraad, waarin ieder cluster, het Facilitair Bedrijf en BAS zijn vertegenwoordigd. De medezeggenschap van verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren is binnen Samen vormgegeven door een verpleegkundige/verzorgende adviesraad op concernniveau.

Kerncijfers (2018)

Aantal cliënten

1.530

Aantal mw.

1.800 (ca. 870 fte) + ruim 800 vrijwilligers

Totale Bedrijfsopbrengsten

 € 65 miljoen

Netto Financieel Resultaat

€ 2,2 miljoen

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen in % opbrengsten)

26%

Samen is een financieel gezonde organisatie en kent een robuust weerstandsvermogen. De totale bedrijfsopbrengsten zullen in 2019 naar verwachting toenemen tot ca. € 70 miljoen. Voor 2019 en toekomstige jaren verwacht de organisatie positieve financiële resultaten te boeken en het weerstandsvermogen op peil te houden. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie, continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid en in nieuwbouw en renovatie van de locaties.

Informatie

Meer informatie, o.a. het jaarverslag 2018, is te vinden op de website www.woonzorggroepsamen.nl

Raad van Toezicht

In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële discipline en opvolgende verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten, werknemers en opdrachtgevers.

De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht van Samen zijn lid van de koepel van toezichthouders de NVTZ (Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorgsector). Langs deze weg worden zij onder meer op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. De leden van de Raad van Toezicht bewaken zowel de collectieve deskundigheid van de raad als ook de eigen individuele deskundigheid.

De Raad van Toezicht heeft drie commissies ingesteld, een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een commissie Kwaliteit en Veiligheid. Uit hun midden wordt een voorzitter van de betreffende commissie gekozen.

De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij wordt gestreefd naar verscheidenheid in deskundigheden. De leden kunnen onafhankelijk en kritisch opereren ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de organisatie en welk deelbelang dan ook.

Waarden

In zijn functioneren hanteren de leden van de Raad gedeelde waarden en handelen en oordelen volgens gedeelde normen. Dit betekent dat:

 • De Raad de zorgbrede governancecode volgt.
 • De Raad zich er steeds van bewust is dat de organisatie wordt bekostigd met schaarse publieke middelen.
 • De leden aanspreekbaar zijn op hun aanwezigheid bij, voorbereiding van en bijdrage aan de vergaderingen.
 • Dat de leden elkaar aanspreken en bevragen tijdens de vergaderingen.
 • De Raad de landelijke normen voor honorering respecteert.

Rolopvatting

De Raad van Toezicht streeft bij de invulling van goed bestuur en verantwoord toezicht naar anticiperend toezicht. De Raad kijkt dus niet alleen terug, maar juist ook vooruit. Dat doet hij altijd vanuit zijn toezichthoudende rol, aangevuld met een adviserende rol waar nodig. De Raad ziet zijn rol richting het bestuur dan ook als die van ‘kritische vriend’. De Raad draagt zorg voor een uitstekende relatie tussen de Raad van Toezicht  en de Raad van Bestuur, en stelt zich hierin op als een professioneel kritische sparringpartner, dit met name aangaande strategische onderwerpen.

Goed toezicht vraagt een gezonde wisselwerking tussen algemeen beleid en op detailniveau weten wat er op de werkvloer plaatsvindt. Daarin is de Raad rolvast. De Raad ziet het als zijn taak zorg te dragen voor een goed, op lange termijn duurzaam, zorgaanbod in het verzorgingsgebied. Daarom zorgt hij ervoor dat in de sturing van de organisatie de langjarige ontwikkelingen en het maatschappelijk belang altijd voldoende aandacht krijgen. Uiteraard is het zijn taak zorg te dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is aanspreekbaar op deze taken.

Belanghebbenden

In zijn functioneren houdt de Raad goed zicht op de belangen van interne en externe stakeholders. De Raad van Toezicht hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

 • De contacten met interne en/of externe stakeholders zijn erop gericht de Raad te informeren. In deze contacten doen de leden geen uitspraken over het functioneren van de organisatie, tenzij afgestemd met de Raad van Bestuur.
 • De Raad heeft regelmatig contact met OR en de CCR.

Continue ontwikkeling

De Raad stelt zich op vanuit het standpunt dat toezichthouden een professie is en dat de kwaliteit van toezicht in hoge mate wordt bepaald door professioneel-kritisch samenspel binnen de Raad en tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Dat betekent dat de Raad:

 • Zorgt voor continue opleiding voor zowel de leden voor zich als de Raad als geheel.
 • Zich inspant om (al dan niet samen met de bestuurders) onzekerheden en dilemma’s te delen en te bespreken.
 • Een klimaat nastreeft waarin fouten kunnen worden besproken en waar van fouten kan worden geleerd.
 • Een klimaat nastreeft waarin de leden elkaar aan kunnen spreken en scherpe discussies over de inhoud niet leiden tot druk op de relatie.
 • Zorgt voor voldoende diversiteit in het team. Niet alleen in termen van kennis en ervaring, maar ook in persoonlijke stijl.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht vanuit zijn toezichthoudende rol de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • De borging van de continuïteit van zorg, o.a. door het aanscherpen van het wervings- en selectiebeleid met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en door Samen te profileren als aantrekkelijk werkgever.
 • De borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening.
 • Strategische samenwerking in de regio.
 • Versterking van de teamontwikkeling en verdere bevordering van de initiatiefkracht en het zelf organiserend vermogen van teams.
 • De diverse nieuwbouw- en renovatieactiviteiten als onderdeel van het strategisch huisvestingsplan.
 • Het up-to-date houden van de ICT-infrastructuur.

De specifieke profielschetsen van de vijf leden van de Raad van Toezicht worden hieronder weergegeven.

Samen streeft naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht. Tenminste drie van de vijf leden beschikken over ruime bestuurlijke en eindverantwoordelijke ervaring. Tevens hebben tenminste drie van de vijf leden concrete zorgervaring. Verder geldt dat bij gelijke geschiktheid tenminste twee van de vijf posities worden ingevuld door vrouwelijke kandidaten. Ook heeft Samen de voorkeur dat minimaal twee van de vijf leden een sterke binding hebben met de regio waarin Samen actief is.

Specifiek profiel (beoogd) voorzitter Raad van Toezicht, tevens voorzitter van de renumeratiecommissie:

 • Bezit ruime bestuurlijke ervaring in grote organisaties in het maatschappelijk werkveld.
 • Het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen.
 • Bruggenbouwer, straalt senioriteit uit, inspirerend en enthousiast, beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming door de Raad van Toezicht.
 • Heeft de capaciteiten om in de complexe omgeving van een grote VVT instelling in de toezichthoudende rol strategisch en toekomstgericht te opereren en heeft in het bijzonder een visie op c.q. ervaring met ketensamenwerking.
 • Beschikt over eigenschappen om van de Raad van Toezicht een team te maken waarin elk lid voldoende veiligheid ervaart om eigen observaties en bevindingen, ook als het om soft signals gaat, met elkaar te delen of om een ‘lastig gesprek’ te voeren.
 • Brede maatschappelijke belangstelling, bij voorkeur bekend met de plaatselijke/regionale politiek en beschikt over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten.
 • Beschikt over de statuur en uitstraling om Samen te vertegenwoordigen.

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen