Voorzitter raad van bestuur Amsta

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Bestuur
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Amsta geeft zorg aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en iedere andere Amsterdammer die een steuntje in de rug nodig heeft. Amsta is met circa 30 locaties overal in de stad aanwezig. De medewerkers en cliënten bij Amsta zijn net zo divers als de stad zelf met haar verschillende culturen, leefstijlen en achtergronden. Binnen Amsta zijn er verpleeghuizen, woonzorgcentra en verschillende kleinschalige woonvormen voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Ook biedt Amsta ambulante ondersteuning en beschikt Amsta over speciale expertise voor de zorg en ondersteuning aan mensen met complexe problematiek. De kernwaarden bij Amsta zijn: persoonlijk, professioneel, praktisch en liefdevol.

De locaties hebben ieder hun eigen kleur en sfeer die samen met cliënten en familie wordt vormgegeven. Cliënten worden uitgenodigd gebruik te maken van de mogelijkheden die de stad biedt en er wordt aansluiting gezocht met buurtgenoten en welzijnsinitiatieven in de wijk. Ook zorginhoudelijk is Amsta thuis in de stad; door intensieve samenwerking met ketenpartners en gemeente.

Amsta gaat er vanuit dat mensen zelf graag sturing geven aan hun leven en daar waar mogelijk de verantwoordelijkheid voor nemen. In kleine en grote zaken. Het verduidelijken van de ondersteuningsvraag is dan ook een essentiële start voor de relatie die Amsta opbouwt met de cliënt en diens naasten. De medewerkers bij Amsta sluiten vol energie en betrokkenheid aan bij de belevingswereld en de gewenste levensstijl van de cliënt. Voor het invullen van de eigen leefstijl van de cliënten is een actieve inzet van de mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar.

Ruim 2.300 medewerkers (ca. 1.500 fte) en ongeveer 450 mantelzorgers en vrijwilligers staan garant voor professionele, praktische, persoonlijke en vooral liefdevolle ondersteuning voor bijna 2.800 cliënten. De omzet bedraagt circa € 150 miljoen.

Besturingsfilosofie

De besturingsfilosofie van Amsta kenmerkt zich door het werken in klantgroepen, aansturing vanuit de klantvraag in plaats van de locatie, expertise-ontwikkeling en het centraal stellen van de bewoners/cliënten en de mensen die rechtstreeks voor hen zorgen. Al het andere is gericht op het ondersteunen van de primaire werkzaamheden in de zorg.

Amsta kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Bestuurders, klantgroepmanagers en managers van de ondersteunende diensten vormen tezamen het managementteam, waarin de randvoorwaarden en kaders worden vastgesteld en bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo veel als mogelijk worden gedelegeerd naar de teams in het primaire proces.

De tweehoofdige raad van bestuur (RvB) legt verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT) die uit vijf personen bestaat. Amsta kent een Ondernemingsraad (OR), een Centrale Cliëntenraad (CCR) en lokale cliëntenraden. Er is een Verpleegkundige Adviesraad in oprichting.

Klantgroepen

Amsta biedt zorg aan voor vijf klantgroepen. De woonomgeving- en sfeer, faciliteiten en zorgstijl zijn aangepast naar de wensen van de cliënt, binnen de kaders van de klantgroep, zodat gelijkgestemde bewoners met eenzelfde zorgvraag zich thuis kunnen voelen.

 • 'Leven op stadse wijze' is voor bewoners die intensieve zorg nodig hebben en zo zelfstandig mogelijk hun leven voortzetten zoals ze dat gewend waren. Amsta biedt binnen deze klantgroep ook zorg voor jonge mensen met dementie, bewoners met het syndroom van Korsakov, ouderen met een LHBTI-achtergrond  en ouderen met psychiatrische problematiek.
 • 'Leven in een kleine groep' geeft ouderen met dementie een beschermde – gesloten – leefomgeving in grotere en kleinere huiselijke voorzieningen.
 • 'Leven met de wijk'; ouderen met een diverse zorgindicatie zijn welkom in een van de huizen van Amsta voor wonen met zorg en een zinvolle dagbesteding.
 • Amsta Herstel is er voor tijdelijk verblijf als thuis wonen even niet meer gaat en revalidatie.
 • Amsta Karaad biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, zowel 24-uurs zorg als ambulante zorg en dagbehandeling. Een ambulant expertiseteam voor mensen met een justitiele achtergrond is onderdeel van de dienstverlening.

De klantgroepen 'Leven in kleine groep' en 'Leven met de wijk' leveren zorg binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Karaad levert zorg binnen het Kwaliteitskader Verstandelijke Gehandicaptenzorg. De eerste geneeskundige heeft binnen Amsta een actieve rol in het signaleren en het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid. Hij overlegt regelmatig met de RvB.

Meer informatie is te vinden op de website: Amsta.nl.

Bestuurlijke opgaven

Belangrijke strategische opgaven waaraan de RvB de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • de borging van de continuïteit van zorg, onder andere door het aanscherpen van het wervings- en selectiebeleid met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte, door Amsta te profileren als aantrekkelijke werkgever en personeel te binden en boeien;
 • de verbetering en borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening binnen de klantgroepen van Amsta;
 • doorontwikkeling/bijschaven en het verder inbedden van de besturingsfilosofie;
 • positionering van Amsta en strategische samenwerking als netwerkpartner met collega instellingen in het werkgebied;
 • ontwikkelen van een nieuwe meerjarenstrategie, de huidige loopt af in 2022.

Raad van Bestuur

De RvB geeft vanuit persoonlijkheid en natuurlijk gezag richting en sturing aan de organisatie en weet daarmee de dagelijkse praktijk aan de missie en visie van Amsta te verbinden. De RvB is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van Amsta, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De RvB investeert in en versterkt waar nodig de samenwerking met externe partijen. De RvB geeft integraal leiding aan de klantgroepmanagers en managers van de ondersteunende diensten.

De RvB opereert als collegiaal en gelijkwaardig bestuur en zien elkaar als kritische sparring partners. Besluitvorming in de RvB vindt plaats op basis van consensus en eenduidige verantwoordelijkheden waarbij de scherpte wordt opgezocht om het beste uit elkaar te halen, zonder te verharden. Ieder voor zich en ook gezamenlijk leggen zij verantwoording af aan de RvT.

Samen vormen de twee bestuurders het gezicht van Amsta, zowel in- als extern waarbij de aandachtsvelden/portefeuilles in overleg onderling verdeeld worden met als uitgangspunt integrale en collegiale verantwoordelijkheid voor het geheel.

De huidige voorzitter gaat de organisatie per 1 januari 2022 verlaten. Het (mannelijk) lid heeft een bedrijfskundige/financiële achtergrond met ruime ervaring in de langdurige zorg.

Profiel voorzitter raad van bestuur

Amsta zoekt:

 • een ervaren en krachtige bestuurder met oprecht hart voor de langdurige zorg;
 • ervaring in een grote en complexe organisatie qua omvang minimaal gelijk aan Amsta;
 • iemand die past in de context van grootstedelijke dynamiek en die 'van de stad' wil zijn;
 • in de kern een zorgprofessional of iemand die op andere wijze de taal van het primaire zorgproces goed spreekt en begrijpt;
 • iemand met scherp oog voor kwaliteit van zorg en stuurt op het goed organiseren en waar nodig verbeteren van meetbare en merkbare kwaliteit;
 • een bestuurder die goed in staat is strategie te ontwikkelen en te vertalen naar plannen en implementatie en tevens ervaring heeft met complexe transformatieprocessen;
 • een bestuurder met visie op de rol en functie van HR in de organisatie als steun en toeverlaat van het bestuur bij de realisatie van de strategische doelen;
 • een bestuurder die de ambitie heeft de zorgprofessionals te faciliteren in de uitoefening van de (zorg)taken;
 • een inspirerend boegbeeld met flair en executiekracht, brengt buiten naar binnen;
 • een crisisbestendige bestuurder met overzicht en overwicht, stuurt op hooflijnen en het nakomen van afspraken, geeft ruimte binnen kaders en kan focus aanbrengen;
 • iemand met oog voor innovatie en de kracht van onderzoek en expertisecentra;
 • een verbindend en reflectief persoon die goed kan luisteren, open communiceert en laagdrempelig opereert;
 • iemand met zakelijke warmte, dat wil zeggen zacht op de relatie, hard op de inhoud;
 • iemand die er ècht is en aandachtig aanwezig kan zijn;
 • en last but not least, een goede match met het lid RvB.

Amsta is op zoek naar een divers samengestelde RvB, in het selectietraject zal hiermee rekening worden gehouden.

Arbeidsvoorwaarden

De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de richtlijnen van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) en de Wet Normering Topinkomens (WNT). Amsta is op dit moment ingedeeld in klasse 4.

De procedure

Amsta laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een motivatiebrief (inclusief actueel cv) te sturen aan info@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op contactinformatie .

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met gespreksrondes in november/december. Concrete data volgen zo spoedig mogelijk.

De RvT is voornemens uiterlijk in december 2021 de procedure af te ronden waarna de nieuwe voorzitter RvB in onderling overleg zo spoedig mogelijk zal starten.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen