voorzitter raad van bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Bestuur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Parnassia Groep is een grote aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Parnassia Groep zet zich dagelijks met hart en ziel in bij het bieden van hulp bij psychische problemen. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de kracht van de groep als geheel.

Parnassia Groep heeft de ambitie om als netwerkorganisatie het initiatief te nemen bij het vormgeven van de gewenste regionalisering van de zorg. Regionalisering biedt voordelen in termen van betrokkenheid en draagvlak en het beter kunnen inspelen op wat verschillende gebieden en populaties nodig hebben. Tegelijkertijd leidt het gezamenlijk met netwerkpartners optrekken tot het optimaal benutten van potentiële schaalvoordelen. Ook kunnen partijen op regionaal niveau slim gebruikmaken van elkaars kennis, kunde en capaciteit.

Parnassia Groep werkt dichtbij in wijken/stadsdelen en ook in de thuissituatie van de cliënt. Poliklinieken zijn verspreid in de steden. Voor een beperkt deel van de cliënten is een tijdelijke opname noodzakelijk. Een deel van de cliënten woont in een woonvoorziening in de stad of op één van de woonzorgparken. Parnassia Groep werkt nauw samen met partners om goede begeleiding en behandeling te kunnen geven. In toenemende mate zijn er digitale contacten via e-health en (beeld)bellen. Om de toegankelijkheid niet alleen geografisch in te vullen maar ook betaalbaar te houden, biedt Parnassia Groep zorg kort en dichtbij waar dat kan en intensiever en langduriger waar dat nodig is.

De drie breed gedragen kernwaarden hierbij zijn deskundig, respectvol en optimistisch

Respect betekent voor Parnassia Groep: met oog, waardering en eerbied voor de persoon in kwestie. Dit betekent ook denken en werken vanuit het principe van herstelgerichte zorg en inclusiviteit. Parnassia Groep maakt zich sterk voor een omgeving waar alle (toekomstige) collega’s en cliënten tot hun recht komen en zich thuis voelen, ongeacht geslacht, genderidentiteit, leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwing, etniciteit en mentale of fysieke gesteldheid.

Parnassia Groep behandelt en begeleidt jaarlijks zo’n 180.000 cliënten, in kleinschalige behandelteams gevestigd in 70 gemeenten en in en rondom 500 huisartsenpraktijken. Parnassia Groep bestaat uit verschillende zorgbedrijven met ieder een eigen doelgroep/specialisme. Iedereen met psychische problemen kan bij Parnassia Groep terecht dankzij de inzet van ruim 13.500 trotse collega’s. Daarnaast is een groep van stagiaires en vrijwilligers actief.

De professionals vormen de kern van Parnassia Groep, hun deskundige inbreng bij het bepalen van het beleid is dan ook essentieel. Die inbreng waarborgt Parnassia Groep op verschillende manieren, onder meer door de vertegenwoordiging van professionals in het bestuur en management en door deelname aan beleidsoverleggen. Daarnaast door vertegenwoordiging in adviesraden en staven, zoals de Verpleegkundige Advies Raad (VAR), de Ervaringsdeskundige Advies Raad (EAR), de medische staf en de psychologische staf. Zij zorgen zo voor een vertegenwoordiging van nagenoeg alle zorgcollega’s en zijn van grote meerwaarde bij het vormgeven van beleid.

Parnassia Groep heeft de volgende zorgbedrijven

 • Youz (kinder- en jeugdpsychiatrie)
 • Indigo (basis-GGZ, POH GGZ en preventie)
 • i-psy PsyQ Brijder (interculturele psychiatrie, specialistische ggz en verslavingszorg)
 • Triora (specialistische verslavingszorg)
 • 1nP (ambulante GGZ door zelfstandige behandelaars)
 • Reakt (maatschappelijke participatie, dagbesteding, activering en re-integratie in herstelacademies)
 • Parnassia (ketenzorg regio’s Noord-Holland en Haaglanden)
 • Antes (ketenzorg en verslavingszorg regio Rijnmond)
 • Fivoor (forensische zorg), in samenwerking met Altrecht.

Daarnaast zijn de ondersteunende functies en de academie gebundeld in de gezamenlijk georganiseerde professionele diensten. Ten behoeve van de beleidsvoorbereiding is er een bureau bestuursondersteuning.

Parnassia Groep biedt specialistische hulp voor alle psychische problemen. Ze is divers georganiseerd in behandel- en begeleidingsteams die nauw samenwerken in de cliëntenzorg. Door onderling kennis te delen, door de sterke focus op innovatie maar ook doordat specialisten van verschillende zorgmerken gezamenlijke teams vormen kan Parnassia Groep meer betekenen voor haar cliënten. Door de sterke positie in de kernregio’s staat Parnassia Groep ervoor een dekkend aanbod te organiseren zodat er geen cliënten tussen wal en schip kunnen vallen.

De professionals bij Parnassia Groep zetten zich met hart en ziel in om de kwaliteit en toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg vooruit te helpen. Want de behandeling van psychische problemen kan altijd beter. Met wetenschappelijk onderzoek, professionele ontwikkeling via de eigen academie en de ontwikkeling en innovatie van nieuwe behandelmethoden verlegt Parnassia Groep grenzen en worden steeds nieuwe mogelijkheden ontdekt.

Strategisch plan 2021-2024: Samen Grenzen Verleggen

In dit plan wordt ingezoomd op de ontwikkelingen die Nederland, de zorgsector en Parnassia Groep in het bijzonder gaan beïnvloeden. Op basis hiervan heeft Parnassia Groep een zestal speerpunten vastgesteld, die de komende jaren inzet zullen zijn van beleid en uitvoering en die ertoe bijdragen dat Parnassia haar executiekracht als groep kan versterken. In het belang van de samenleving, van de collega’s en van de mensen met psychische problemen die behandeling en begeleiding nodig hebben.

De zes speerpunten

 • Elke collega telt: voldoende en geïnspireerde collega’s. 
 • Cliënten en naasten die Parnassia Groep van harte aanbevelen.
 • Extern partnerschap: Parnassia Groep draagt merkbaar bij. 
 • De hulpverlening eerder, dichterbij en zo mogelijk korter en lichter. 
 • Interne samenwerking: de kracht van de groep benutten. 
 • Professionele ondersteuning: afstemmen op de behoefte van de zorg.

Deze speerpunten staan vaak voor langere tijd en zijn voor de komende periode concreet ingevuld met wat Parnassia Groep wil bereiken. Een belangrijk deel van deze speerpunten worden door de zorgbedrijven zelf ingevuld. De raad van bestuur heeft hierbij een regierol en stuurt aan en bij daar waar dat noodzakelijk is om de resultaten te behalen. Per kernregio is er verbinding op deze activiteiten. Daar waar nodig en/of wenselijk worden er ook groepsbrede acties ingezet om deze doelen te bereiken. Aan ieder speerpunt of prioriteit zijn – op basis van expertise en interesse – een of twee bestuurders/directeuren verbonden. Zij zorgen binnen Parnassia Groep voor de verbinding. 

Het plan 2021-2024 wordt van een update voorzien aan de hand van het integraal zorgakkoord, waarin o.a. de vorming van mentale gezondheidscentra is opgenomen.

Organisatiestructuur

De zorgbedrijven hebben de eigen verantwoordelijkheid om hun resultaten te behalen en staan onder leiding van een bestuur dat (samen met de directeuren) verantwoording aflegt aan de raad van bestuur. De bestuurders zorg en bedrijfsvoering zijn eindverantwoordelijk voor het functioneren van hun zorgbedrijf. In die verantwoordelijkheid worden ze ondersteund door de collega’s in klantteams van de professionele diensten, die gezamenlijk zijn georganiseerd. Ook dragen zij medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van de groep als geheel, onder meer door te participeren in de bestuursraad van Parnassia Groep. Een aantal taken en onderwerpen (b.v. treasury) zijn georganiseerd op het niveau van de groep en vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.

De eindverantwoordelijkheid voor de besturing van Parnassia Groep ligt bij de driehoofdige raad van bestuur. Deze bepaalt de strategie van de groep zoveel mogelijk op geleide van wensen van cliënten, financiers, collega’s en samenwerkingspartners, om de groep zo goed mogelijk voorbereid te laten zijn op toekomstige ontwikkelingen. De voorzitter raad van bestuur en de beide leden raad van bestuur dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen. De raad van bestuur bestuurt de groep in samenspraak met de bestuurders van de zorgbedrijven.

De Stichting Parnassia houdt alle aandelen van Parnassia Groep BV, waarin alle activiteiten van de groep zijn ondergebracht. Het bestuur van de stichting vormt derhalve de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De stichting heeft als belangrijkste taak het bewaken van het profiel van de groep, zodat de zorg aan de verschillende doelgroepen van GGZ-cliënten ook op de lange termijn wordt gerealiseerd.

In de centrale cliëntenraad (CCR) zijn de cliëntenraden vertegenwoordigd van de zorgbedrijven. De ondernemingsraden van de zorgbedrijven hebben een vertegenwoordiging in de centrale ondernemingsraad (COR). Beide centrale medezeggenschapsorganen zijn gesprekspartner van de raad van bestuur voor zaken die de groep als geheel betreffen. 

Meer informatie, o.a. het jaarbericht en een infographic, is te vinden op www.parnassiagroep.nl

Profiel voorzitter raad van bestuur

In verband met het aanstaande vertrek van Stephan Valk als voorzitter raad van bestuur, komt de raad van commissarissen van Parnassia Groep graag in contact met een kandidaat voor de functie van voorzitter raad van bestuur.

U vormt samen met het lid raad van bestuur bedrijfsvoering/CFO, Sjoerd van Breda, en het lid raad van bestuur met de zorginhoudelijke portefeuille, Elnathan Prinsen, een samenwerkingsgericht, complementair en collegiaal team. De drie bestuurders sturen samen met de bestuursraad de zorgbedrijven aan, op inhoud en bedrijfsvoering. De leden van de raad van bestuur zijn integraal verantwoordelijk voor alle aspecten van het functioneren van Parnassia Groep in totaliteit.

U bent verantwoordelijk voor de externe contacten, relaties met de stakeholders en interne verbinding en samenwerking.  U bent eerste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen, het stichtingsbestuur en enkele andere Parnassia-gremia. U heeft een extra verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de raad van bestuur effectief opereert en tijdig besluiten neemt. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor HR, marketing en corporate communicatie.

Sjoerd van Breda is primair verantwoordelijk voor de organisatie brede bedrijfsvoering en financiën. Elnathan Prinsen is primair verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke portefeuille.

U bent een maatschappelijk betrokken en verbindend leider met een hoge emotionele intelligentie. U profileert zich als boegbeeld, zowel binnen Parnassia Groep als ook regionaal en landelijk in de keten van netwerkpartners, en geeft hiervoor ook ruimte aan de collega’s in de raad van bestuur en de bestuursraad. U bent in staat om het verhaal van Parnassia Groep uitstekend voor het voetlicht te brengen en Parnassia Groep te profileren als gewaardeerd aanbieder van effectieve en betaalbare geestelijke gezondheidszorg, die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en waar bevlogen en tevreden (zorg)professionals graag hun steentje aan bijdragen.

Samen met de collega-bestuurders, leden van de bestuursraad, directeuren en inhoudelijke professionals gaat u voortvarend aan de slag met de hieronder geformuleerde opdrachten/resultaatgebieden.

Parnassia Groep hecht veel belang aan diversiteit in de raad van bestuur, onder meer wat betreft gender, leeftijd en etnisch-culturele achtergrond. Bij gelijke geschiktheid zal de keuze voor de kandidaten hierop mede worden gebaseerd.

Opdrachten/Resultaatgebieden

 • Strategisch sturen van de groep waar collega’s graag werken, de zorg inhoudelijk goed is en het functioneren financieel gezond is, met duurzame en efficiënt ingerichte zorg- en ondersteunende processen.
 • Parnassia Groep positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om medewerkers en behandelaren te werven, te boeien en te binden, en die investeert in haar medewerkers zodat zij in staat zijn om de zorg van de toekomst te bieden.
 • Fungeren als inspirerend en verbindend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de bestuurders/directeuren en professionals van de zorgbedrijven. De leden van de bestuursraad van de diverse zorgbedrijven in hun kracht zetten en de regie geven en verder optimaliseren van de samenwerking tussen de bedrijven.
 • Zorgen voor een veilig en open klimaat waarin collega’s en leidinggevenden gestimuleerd worden tot openheid, elkaar aanspreken en eigen verantwoordelijkheid durven te nemen.
 • Verder verbeteren van de HR-dienstverlening en de gezamenlijk georganiseerde processen zo goed mogelijk laten aansluiten bij de noden en wensen van de verschillende zorgbedrijven. 
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van collega’s en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner voor de CCR, COR, ervaringsdeskundige adviesraad en familieraad in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Actief betrekken van de medezeggenschap bij beleid en uitvoering.
 • Verder ontwikkelen van een visie op het toekomstig beleid van Parnassia Groep. Vertalen van deze visie naar concrete beleidsvoorstellen, waarin zorginhoud en bedrijfsvoering verbonden zijn en waarin een belangrijke rol is weggelegd voor digitalisering.
 • Verder ontwikkelen van Parnassia Groep als netwerkorganisatie en als samenwerkingspartner met andere zorgaanbieders en maatschappelijke partners, zowel regionaal als landelijk.
 • Vertegenwoordigen van Parnassia Groep in netwerken en in contacten met externe stakeholders.
 • Uitvoering geven aan het IZA en in dit kader initiatieven uitwerken voor de toekomstige regionalisering van de zorgverlening.
 • Organiseren van het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van digitalisering en innovatieve (technologische) ontwikkelingen.

Functie-eisen

 • Ruime bestuurlijke ervaring met eindverantwoordelijkheid voor een breed samengestelde portefeuille, verkregen in een grote complexe organisatie.
 • Ruime ervaring met het vervullen van een externe rol, heeft de uitstraling en de capaciteiten om te fungeren als samenwerkingspartner regionaal en landelijk. 
 • Staat garant voor een optimaal samenwerkende raad van bestuur en beschikt over de kwaliteiten om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming binnen de raad van bestuur.
 • Aantoonbaar succesvol gebleken in het initiëren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van collega’s om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Ervaring met strategische HR-onderwerpen, corporate affairs en marketing en communicatie, tevens affiniteit met digitalisering en innovatie.
 • Heeft een duidelijke visie op de (toekomstige) ontwikkelingen van de gezondheidszorg en kan deze plaatsen in een brede maatschappelijke context.
 • Ervaring in een complex krachtenveld, waarbij uiteenlopende onderhandelings- en overlegsituaties een rol spelen.
 • Succesvol leiding hebben gegeven aan omvangrijke organisatieveranderingstrajecten.
 • Beschikt over een netwerk dat relevant is voor de organisatie.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Richting gevend en ruimte biedend, toegankelijk, enthousiasmerend en empathisch met een hoge gunfactor.
 • Charismatisch, hart voor de cliënt en de collega.
 • Verbindend en inspirerend leider die inspireert en delegeert en mensen in hun kracht zet.
 • Benaderbaar, luisterend oor, toont interesse en communiceert gemakkelijk op alle niveaus.
 • Initiërend, daadkrachtig, gericht op leren, innoveren en vooruitgang.
 • Duidelijk zichtbaar in alle lagen van de organisatie, legt het oor te luister en voelt goed aan wat er speelt in de organisatie.
 • Zelfreflectie, kan zich kwetsbaar opstellen, beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor op het juiste moment.

Arbeidsvoorwaarden

De Parnassia Groep kent een regeling arbeidsvoorwaarden bestuurders en directeuren.

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wet normering topinkomens.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie wordt de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiervan wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

 Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner

Annemarie Engel, Project Assistant

Chantal Fonteijn, Project Assistant

T: 0850 – 734 706

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen