Voorzitter Raad van Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Bestuur
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Woonzorggroep Samen

Woonzorggroep Samen is een organisatie binnen de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) en levert haar zorg- en dienstverlening in en vanuit 21 locaties binnen de gemeenten Schagen en Hollands Kroon, een landelijk en uitgestrekt gebied. Binnen beide gemeenten bevinden zich locaties van Woonzorggroep Samen: een (traditioneel) verpleeghuis, kleinschalig wonen locaties (KSW) voor bewoners met dementie, zorgcentra (Wlz zonder behandeling) en woon-zorgcomplexen (zelfstandig wonen met thuiszorg). Woonzorggroep Samen beschikt over toelatingen voor de Wlz-, Wmo- en Zvw-functies.

Woonzorggroep Samen is een financieel gezonde organisatie en kent een robuust weerstandsvermogen. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie, continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid en in nieuwbouw en renovatie van de locaties.

Missie & Visie

Het hoger doel van Woonzorggroep Samen is simpel geformuleerd onze bestaansreden. Het geeft antwoord op vragen als ‘Waarom zijn wij op aarde? Wat is onze essentie? Wat willen wij voor onze omgeving betekenen? Wat is onze bijdrage aan de samenleving? Het hoger doel van Woonzorggroep Samen zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan 2017-2021 luidt als volgt:

Woonzorggroep Samen is úw partner bij het ouder worden.

Als géén ander begrijpen wij de eigenheid van uw leefwereld.

Het gewaagd doel van Woonzorggroep Samen is specifieker; wat is onze ambitie voor de komende jaren; het is een uitdagende droom met een deadline. Ons gewaagd doel zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan 2017-2021 luidt als volgt:

Samen naar de top: in 2021 kiest u bij Woonzorggroep Samen voor uitstekende kwaliteit in een veilige en prettige woonomgeving.

Kernwaarden

De kernwaarden van Woonzorggroep Samen geven aan waar we voor staan, wat ons verbindt, waar we in geloven en wat essentieel is in onze houding en gedrag. De kernwaarden zijn: samen actief, samen oprecht en samen verbindend.

Beleid (Meerjarenbeleidsplan contactinformatie

Vanuit de uitgezette koers in het strategisch beleidsplan zet Woonzorggroep Samen in de periode 2017-2021 in op de volgende bouwstenen:

 • woonzorggroep Samen is diep geworteld in het werkgebied; niet alleen in stenen door de 21 locaties maar veel meer nog doordat de medewerkers en de vrijwilligers grotendeels uit het gebied zelf komen. Wij kennen het gebied en begrijpen waar onze cliënten vandaan komen. Deze kracht gaan we benutten door in en rondom onze locaties nieuwe concepten te ontwikkelen waarin op een toekomstbestendige wijze een totaal aanbod van zorg en dienstverlening kan worden geboden. We noemen deze bouwsteen ‘Samen voor elkaar’;
 • de balans tussen zelfzorg, mantelzorg en professionele hulp verschuift. Dit stelt hogere eisen aan de professionele hulp. Dit betekent dat Woonzorggroep Samen verder moet specialiseren en keuzes moet maken; dementie en revalidatie in ieder geval, maar ook zware somatiek en de toenemende groep cliënten met psychiatrische problematiek vragen extra aandacht. We noemen deze bouwsteen ‘Samen specialist’;
 • ons verzorgingsgebied kenmerkt zich door een overzichtelijk aantal spelers die allen vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan het in standhouden en waar mogelijk verbeteren van wonen, zorg en welzijn voor de ouderen in Noord-Holland-Noord. Er is een pact nodig om alle uitdagingen aan te kunnen gaan: wij kiezen onomwonden voor samenwerking met collega's uit de zorg- en welzijnswereld, met corporaties, met onderwijsinstellingen en met gemeenten en verzekeraars. We noemen deze bouwsteen ‘Samenwerken’;
 • onze huidige en toekomstige medewerkers zijn de sleutel voor deze nieuwe koers. We zullen onze rol als aantrekkelijke werkgever opnieuw moeten definiëren om voldoende medewerkers aan ons te kunnen binden. We noemen deze belangrijke bouwsteen ‘Samen Medewerkers’.

De omvang van de vergrijzing in de Kop van Noord-Holland heeft twee belangrijke koerswijzigingen in de nieuwe strategie teweeg gebracht. Als eerste de omslag van concurrentie naar samenwerking. Samenwerking heeft nu een centrale plaats in het strategisch beleidsplan van Woonzorggroep Samen. “We zijn ervan overtuigd dat samenwerking in het dunbevolkte plattelandsgebied waar Woonzorggroep Samen werkzaam is meer kansen biedt dan concurrentie. We kiezen er dan ook bewust voor om met stakeholders in de regio gezamenlijk naar oplossingen te zoeken, waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten steeds het vertrekpunt zijn”.

De tweede omslag betreft de focus op voldoende en deskundige medewerkers. Gezien de arbeidsmarktkrapte is het vinden en behouden van personeel essentieel om ons strategisch doel te behalen. Om de uitdagingen die de vergrijzing met zich mee brengt het hoofd te kunnen bieden zijn wij van mening dat samenwerking en focus op de medewerkers essentieel zijn.

Structuur

Woonzorggroep Samen is een concernorganisatie. De verschillende locaties maken onderdeel uit van de stichting. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Bestuur. De verschillende locaties van Woonzorggroep Samen zijn geclusterd in vier clusters. Ieder cluster staat onder leiding van een clustermanager die binnen de beleid- en begrotingscyclus verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur.

Op centraal niveau zijn de staf- en ondersteunende diensten gepositioneerd. Zij leggen vanuit hun discipline eveneens verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht voert het toezicht uit op het bestuur conform de statuten, de Zorgbrede Governancecode en de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur (RvB) is tweehoofdig. Het managementteam van Woonzorggroep Samen wordt gevormd door de clustermanagers (4x), de manager Facilitair Bedrijf en de managers van Beleid, Advies en Services (BAS) (4x).

Ten behoeve van de medezeggenschap voor cliënten/bewoners beschikken de locaties van Woonzorggroep Samen over lokale raden/bewonerscommissies. Op centraal niveau is er een centrale cliëntenraad actief. De medezeggenschap voor personeel is centraal georganiseerd. Op concernniveau beschikt Woonzorggroep Samen over een ondernemingsraad, waarin ieder cluster, het Facilitair Bedrijf en BAS zijn vertegenwoordigd. De medezeggenschap van verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren is binnen Woonzorggroep Samen vormgegeven door een verpleegkundige/verzorgende adviesraad op concernniveau.

Besturingsfilosofie

 • Vanuit zowel cluster, productlijn, stafdiensten en zorgbeleid wordt er via de verantwoordelijk manager, verantwoording afgelegd aan de Raad van Bestuur (eindverantwoordelijk). 
 • Het cluster (aangestuurd door een clustermanager) draagt de verantwoordelijkheid voor de realisering van de overeengekomen doelen van het primaire proces, personeelszorg en middelenbeheer, binnen de vastgestelde kaders, met behulp van de beschikbaar gestelde middelen, in goede afstemming met anderen binnen en buiten de organisatie.
 • De productlijnen (portefeuille clustermanager) zorgen voor een efficiënte organisatie en uitvoering van (zorg)contractering tot ontwikkeling, implementatie, borging en evaluatie van betreffende product(en) of diensten.
 • Op centraal niveau zijn de staf- en ondersteunende diensten gepositioneerd.
 • Zorgbeleid richt zich specifiek op het ontwikkelen, evalueren en bijstellen van zorginhoudelijk beleid, zodat dit voldoet aan de actuele richtlijnen en de wet- en regelgeving. Dit gaat over de productlijnen heen, maar wel in samenhang met de productlijnen.

Informatie

Meer informatie, o.a. het jaarverslag, het beleidsplan en het kwaliteitsplan, is te vinden op de website www.woonzorggroepsamen.nl

Voorzitter Raad van Bestuur

De positie: Raad van Bestuur, taken en verantwoordelijkheid

In 2016 is binnen Woonzorggroep Samen besloten met een tweehoofdige Raad van Bestuur verder te gaan, nadat de Raad van Bestuur na verschillende fusies sinds 2010 werd geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De eenhoofdige Raad van Bestuur was na de fusie ingesteld met de taak om rust terug te brengen en een solide basis te leggen voor toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten Samen. Nadat de basis op orde was (o.a. financiën, kwaliteit, risicomanagement) is gezien de transitie binnen de VVT-sector gekozen voor extra bestuurscapaciteit.

Met betrekking tot de portefeuille verdeling binnen de Raad van Bestuur worden op dit moment de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • de RvB acteert als geheel en opereert op basis van de principes van consensus en collegialiteit;
 • een aantal onderdelen wordt als eerste bij de voorzitter ondergebracht; het strategisch beleid, eerste aanspreekpunt voor RvT, boegbeeldfunctie en voorzitterschap van MT en bestuursoverleg;
 • de zorginhoudelijke portefeuilles zijn over beide bestuurders verdeeld; hetzelfde geldt voor de ondersteunende portefeuilles;
 • logische lijnen worden gevolgd. Als voorbeeld: verantwoordelijkheid voor WLZ betekent ook verantwoordelijkheid voor zorgcontracterering WLZ en de aansturing van het MT-lid met de verantwoordelijkheid voor de productlijn WLZ;
 • evenwichtige verdeling waarbij onderlinge afhankelijkheid – gelet op het eerste punt – prima is;
 • ook het zijn van eerste aanspreekpunt voor de medezeggenschap, OR, CCR en VAR, wordt over beide bestuurders verdeeld.

Het is van belang dat de portefeuille verdeling niet op voorhand wordt verdeeld en vastgesteld en beide bestuurders ruimte krijgen om dit uiteindelijk een zo goed mogelijke match te laten zijn tussen wat de organisatie nodig heeft en beider inbreng. Een belangrijk uitgangspunt is dat beide leden van de Raad van Bestuur complementair aan elkaar dienen te zijn.

Agenda

De nieuw te werven voorzitter zal zich, in samenspraak met de collega-bestuurder, onder andere gaan bezig houden met de volgende strategische speerpunten:

 • vormgeven strategische koers 2022-2024;
 • het doorvoeren van innovaties in de productlijnen zodat dat Woonzorggroep Samen ondanks dalende tarieven deze diensten toch rendabel, kwalitatief hoogwaardig kan blijven aanbieden met behoud van medewerkertevredenheid;
 • de borging van de continuïteit van zorg, o.a. door het verder ontwikkelen van het wervings- en selectiebeleid met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en door Woonzorggroep Samen te profileren als aantrekkelijke werkgever. Daarnaast de inzet van arbeidsbesparende en innovatieve technologie om toekomstbestendigheid van zorg te kunnen garanderen;
 • strategische samenwerking in de regio;
 • de diverse nieuwbouw- en renovatieactiviteiten als onderdeel van het strategisch huisvestingsplan.

De kandidaat

De kandidaat beschikt over een academisch werk- en denkniveau met aantoonbaar relevante bestuurlijke ervaring. De kandidaat heeft tenminste affiniteit met het VVT-domein. De kandidaat beschikt over ervaring met (het succesvol implementeren van) verander- en ontwikkelprocessen binnen grote organisaties in een competitieve en tegelijkertijd op samenwerking gerichte markt.

De kandidaat heeft zicht op de relevante (toekomstige) ontwikkelingen binnen het zorgdomein, heeft een visie op mogelijkheden om als organisatie in te spelen op die ontwikkelingen en neemt op inspirerende wijze het voortouw bij veranderingen. Kan als boegbeeld van de organisatie anderen ‘meenemen’ in deze visie en deze visie uitdragen. Is in staat anderen te prikkelen en te enthousiasmeren om met deze visie aan de slag te gaan. Vertaalt de visie in lange termijndoelstellingen en stelt een strategische planning op voor het realiseren van deze doelstellingen.

De kandidaat is intrinsiek gedreven en heeft een helder waarden kompas. Hij/zij is een open persoonlijkheid en een teamplayer die een ander graag de credits gunt. Hij/zij beschikt aantoonbaar over een kritisch (zelf-)reflectief vermogen. De kandidaat heeft het vermogen om op motiverende wijze ‘winnende’ teams te creëren (juiste persoon op de juiste plek) en weet de juiste mensen voor de organisatie aan te trekken en/of te behouden.

De kandidaat is in staat om zich op natuurlijke wijze positie te verwerven en verbinding te maken met alle lagen van de organisatie, is makkelijk toegankelijk en heeft oog voor wat er leeft bij cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Dit vereist uiteraard ook een positieve grondhouding ten opzichte van de verschillende medezeggenschapsorganen.

Hij/zij is organisatiesensitief en daadkrachtig. De kandidaat is in staat om snel grip te krijgen op de materie, heeft uithoudingsvermogen en beschikt over veranderkundige competenties. Hij/zij weet innovatiekracht binnen de organisatie te ontwikkelen en te implementeren. De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met innovatie en organisatieverandering. Hij/zij is in staat op situationele wijze leiding te geven met als doel medewerkers/managers in positie te brengen het beste uit zichzelf naar boven te halen.

De kandidaat neemt tijdig beslissingen, wacht niet onnodig met het maken van keuzen, maakt een vertaalslag van doelen naar resultaten en weet vervolgens het gewenste resultaat op effectieve wijze te realiseren. Is consequent en stevig in het bewaken van de gemaakte koers/afspraken.

De voorzitter is het boegbeeld van de organisatie naar buiten en is een charismatische leider bij wie samenwerken en verbinden kernwoorden zijn. De voorzitter dient daarnaast (snel) te beschikken over een relevant netwerk, regionaal en bij voorkeur ook landelijk. De kandidaat beschikt aantoonbaar over het vermogen om op ondernemende wijze, met lef en voldoende bestuurlijk ‘gogme’, de belangen van Woonzorggroep Samen in het externe krachtenveld te behartigen.

De kandidaat bestuurt de organisatie doelmatig en bedrijfsmatig. Herkent kansen in de markt en neemt verantwoorde risico’s bij het inspelen op die kansen. Ziet mogelijkheden tot vernieuwing en weet die te realiseren. De kandidaat weet hierbij zelf focus aan te brengen en is ondersteunend richting de organisatie om focus aan te brengen. De kandidaat is zich altijd bewust van zijn of haar voorbeeldrol en handelt daarnaar.

Specifieke kwalificaties, ervaring en competenties

Kwalificaties

 • Academisch werk- en denkniveau en een moderne kijk op samenwerking en leiderschap.
 • Aantoonbaar organisatiesensitief.
 • Vaardigheid in het vertalen van processen en huidige prestaties op een conceptueel en abstract niveau naar begrijpelijke en implementeerbare verandering (incl. daadwerkelijke implementatie).
 • Situationeel leiderschap.
 • Sterk probleemoplossend vermogen.
 • Financieel goed onderlegd en risicobewust.
 • Kennis van en/of affiniteit met de waardeketen van een zorginstelling (en de problemen die zich binnen ketens kunnen manifesteren).
 • Handelingsbekwaam in het omgaan met de (sociale) media.

Bestuurlijke ervaring

 • Relevante meerjarige bestuurlijke ervaring binnen een complexe organisatie.
 • Ervaring op het terrein van strategisch besturen en met het maken van de vertaalslag daarvan naar intern beleid.
 • Ervaring op het terrein van organisatieontwikkeling en het geven van inhoud aan maatschappelijk ondernemerschap.
 • Ervaring in het vormgeven en leiden van verandering in complexe professionele omgevingen.
 • Ervaring met het doorvoeren van verbeteringen in een gestructureerde procesomgeving.
 • Kennis en ervaring met betrekking tot financiën, bij voorkeur eveneens ervaring met vastgoedbeleid en -projecten.
 • Ervaring met het leiding geven aan ingrijpende transities binnen organisaties die op het publiek-private grensvlak opereren.
 • Ervaring in de VVT is geen voorwaarde. Echter, ervaring in de VVT-sector alsmede ook warme bevlogenheid voor de ouderenzorg worden wel als een pre beschouwd.

Competenties/Persoonlijkheid

 • Open, ontvankelijke communicatiestijl.
 • Zeer goed in staat om de samenwerking te vinden en te creëren in een complexe organisatie.
 • Effectief in het wekken van vertrouwen bij de diverse gesprekspartners door creativiteit en grondigheid in denken, plannen en uitvoeren.
 • Gedrag in lijn met de waarden, normen, cultuur en doelen van de organisatie: integer, oplettend, gestructureerd, representatief en flexibel en toont dat ook consequent en consistent in doen en laten.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT).

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure

Contact

Voor inhoudelijke vragen:

Marja Suur, Partner

Monica van der Ven, Personal Assistant

T: 0850 – 734 734

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures