Voorzitter raad van bestuur - Noorderbreedte

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Bestuur
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Noorderbreedte is een (ouderen)zorgorganisatie in Friesland met vijftien woonzorglocaties in de stad en op het platteland. Naast een woonfunctie biedt Noorderbreedte dagbesteding en dagbehandeling. Noorderbreedte heeft een centrum voor (geriatrische) revalidatie en biedt gespecialiseerde zorg voor mensen met de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov en voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het kenniscentrum Korsakov heeft een regionale functie en is er voor heel Noord-Nederland. Voor de geriatrische revalidatie wordt samengewerkt met het Medisch Centrum Leeuwarden.

Noorderbreedte (hoofdkantoor in Leeuwarden) heeft een omzet van ongeveer € 140 miljoen en is financieel op orde. De ongeveer 2600 medewerkers zijn trots op de organisatie en werken er met plezier. De kwaliteit van zorg is over het algemeen goed te noemen.

Noorderbreedte is onderdeel van Zorgpartners Friesland, een stichting die 100% eigenaar/aandeelhouder is van Medisch Centrum Leeuwarden BV, Noorderbreedte BV en Tjongerschans BV. Alle organisaties hebben sinds een aantal jaren een eigen Raad van Bestuur. Noorderbreedte acteert binnen het consortium als volledig autonome organisatie. De eenhoofdige Raad van Bestuur (Bestuurder) legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Er vindt maandelijks overleg plaats met de bestuurders van de beide andere zorgorganisaties teneinde de inhoudelijke samenwerking vorm te geven.

De Bestuurder vormt samen met vier (regio)managers en twee stafmanagers het Managementteam, ondersteund door de bestuurssecretaris. Begin 2018 is gekozen voor de vorming van regio’s en is afscheid genomen van de functie van locatiemanager. Er zijn nu drie regio’s, aangestuurd door nieuw geworven regiomanagers. Een vierde manager is verantwoordelijk voor de geriatrische revalidatie. Met de Ondernemingsraad (15 zetels, 12 bezet), de Centrale Cliëntenraad en de Verpleegkundige & Verzorgende Adviesraad bestaat een prettige, constructieve relatie. Zij zijn betrokken bij de organisatie en ervaren de informatievoorziening als voldoende. Er is een maandelijks overleg van de Bestuurder met de diverse gremia. Momenteel wordt de organisatie aangestuurd door een Bestuurder ad interim.

Een waardevolle dag

Het strategisch plan ‘Expeditie 2020’ geeft richting aan het handelen binnen Noorderbreedte. Het vertrekpunt voor het handelen is ‘een waardevolle dag’: iedere dag een waardevolle dag voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers, waarbij iedereen zoveel mogelijk zichzelf kan zijn. Het belang van de cliënt en zijn/haar omgeving is hierbij leidend; dat is ‘de bedoeling’ van Noorderbreedte. Het handelen en de focus van medewerkers verschuift hierdoor van het medische model naar een model dat meer uitgaat van welzijn en welbevinden van de bewoners. Vanuit deze missie investeert Noorderbreedte in drie thema’s:

•        Versterking cliënt en kwaliteit van zorg:

•        Versterking van medewerkers;

•        Versterking van bedrijfsvoering.

Expeditie 2020 is uitgewerkt in een meerjarenplan waarin aangegeven is wanneer wat wordt gedaan. Daarbij is een fasering aangebracht van ‘de basis op orde’ (2018/eerste helft 2019), ‘doorontwikkeling’ (2e helft 2019 en 2020) en ‘innovatie’(na 2020). Dit jaar staat aldus de doorontwikkeling van de organisatie op het programma met zicht op de fase van innovatie. Borging van ingezette veranderingen en aandacht voor ontwikkeling, vernieuwing en externe ontwikkelingen. Hierbij gaat het met name ook om het daadwerkelijk anders invullen van de dagelijkste zorg en bejegening: ‘anders kijken, denken en doen’.

Noorderbreedte heeft een paar jaar geleden gekozen voor het model van ‘Samen sturen’. Dit model voorziet in verantwoordelijkheden laag in de organisatie beleggen en werken vanuit ‘de bedoeling’. Coaches op de werkvloer helpen bij het daadwerkelijk vorm geven aan dit gedachtengoed. Ook de komende tijd is blijvende aandacht nodig om deze andere manier van werken blijvend te verankeren in de organisatie.

Arbeidsmarkt en scholing

De regio Friesland kent een krappe arbeidsmarkt en Noorderbreedte heeft te maken met een vergrijzend medewerkersbestand. Het vinden, binden en boeien van medewerkers is dan ook een thema voor de organisatie. Met eenmalige bijdragen vanuit het ministerie van VWS zijn in 2019 een groot aantal woonzorgondersteuners aangenomen die, na een periode van scholing, recentelijk zijn ingestroomd in de organisatie. Het is zaak de medewerkers te behouden en perspectief te bieden.

De veranderende zorgzwaarte van de bewoners doet een beroep op de medewerkers. De steeds kortere verblijfsduur van bewoners zorgt voor steeds wisselende dynamieken in de bewonersgroepen. Er is binnen Noorderbreedte aandacht voor bij- en herscholing teneinde de juiste zorg te kunnen bieden voor een veranderende bewonerspopulatie.

Functie

De Bestuurder is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie, zowel voor de kwaliteit van de geboden zorg als voor de financiën en de bedrijfsvoering. De Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen op basis van onder meer strategie, begroting en jaarrekening, kwaliteit, vastgoed, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan.

Noorderbreedte zoekt een Bestuurder die past bij de fase waarin de organisatie zich nu bevindt.

De Bestuurder:

 • stuurt de organisatie aan op een zodanige wijze dat hij/zij, binnen de bestuurlijke ruimte, doet wat goed is voor de cliënten en de organisatie (daadwerkelijk vorm (laten) geven aan een ‘waardevolle dag’);
 • sluit aan bij de geformuleerde visie en koers en draagt er zorg voor dat de financieel gezonde positie, de kwaliteit van de geboden zorg en de continuïteit van de organisatie geborgd blijven. Heeft hierbij oog voor vernieuwing en creëert kansen voor Noorderbreedte;
 • bouwt aan een goed op elkaar afgestemd en samenwerkend Managementteam;
 • heeft aandacht voor de doorontwikkeling van de organisatie, de professionalisering en het eigenaarschap van de medewerkers: ontwikkelt het model van ‘Samen sturen’ verder;
 • stimuleert het vinden, binden en boeien van medewerkers in een regio met een krappe arbeidsmarkt; creëert voldoende opleidingsmogelijkheden voor medewerkers;
 • is gesprekspartner op strategisch niveau binnen het consortium en het gezicht naar buiten in de relaties met externe stakeholders in de regio Friesland. Werkt aan een uitbreiding van de transmurale samenwerking met het MCL en verkent verdere regionale samenwerking met andere zorgpartners.

Profiel

De bestuurder:

 • beschikt over allround bestuurlijke ervaring in een organisatie van vergelijkbare omvang;
 • heeft kennis van danwel aantoonbare affiniteit met de langdurige (ouderen)zorg en heeft een visie op het vormgeven van ‘een waardevolle dag’ die aansluit bij Noorderbreedte;
 • heeft ervaring in de aansturing van een organisatie in een complexe situatie waarbij veel onderwerpen tegelijkertijd en in samenhang met elkaar spelen: behoudt overzicht en rust en is consistent in zijn/haar bestuurlijke stijl;
 • geeft ruimte waar dat kan en kaders waar dat moet; heeft een ontspannen en coachende leiderschapsstijl. Geeft de organisatie het gevoel ‘in goede handen’ te zijn en is koersvast;
 • kan relativeren, beschikt over zelfkritisch vermogen en is niet dogmatisch;
 • is zichtbaar en benaderbaar als Bestuurder, zowel extern als intern;
 • heeft een open houding ten aanzien van de diverse vormen van medezeggenschap;
 • is verbonden met de regio en bij voorkeur woonachtig in Friesland.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de wet normering topinkomens (WNT), klasse IV.

Procedure

Noorderbreedte laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan noorderbreedte@vanderkruijs.com Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Lucienne Karlas op contactinformatie .

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:

 • Eerste ronde gesprekken, 8 april
 • Ronde van adviesgesprekken, 16 april
 • Tweede ronde gesprekken, ntb

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen