Manager regio Purmerend

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Regiomanager
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/manager-regio-purmerend/

Manager regio Purmerend

De Zorgcirkel

De Zorgcirkel is een Noord-Hollandse organisatie voor verzorgd en verpleegd wonen en zorg thuis voor ouderen.  De zorg- en dienstverlening bestaat onder andere uit verpleging, verzorging, behandeling, thuiszorg, casemanagement, huishoudelijke hulp en dagbesteding. De Zorgcirkel staat voor een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. De organisatie biedt zorg aan senioren en chronisch zieken en realiseert en exploiteert wooncentra voor senioren. Deze formule biedt veel mogelijkheden om te voldoen aan de specifieke woonwensen van senioren, zowel van vitale 55+ers, als van senioren die zorg nodig hebben.

De Zorgcirkel heeft 27 vestigingen verspreid over Noord-Holland. Bij De Zorgcirkel zijn ruim 3.500 medewerkers en 1.400 vrijwilligers werkzaam. Het aantal cliënten van De Zorgcirkel breidt zich nog steeds uit, met een totaal aantal cliënten van meer dan 7.500 in 2017. De Zorgcirkel is een financieel gezonde organisatie met een jaarlijkse omzet van ruim € 150 miljoen. Boekjaar 2017 is afgesloten met een positief financieel resultaat. De Zorgcirkel floreert, medewerkers en cliënten zijn trots op de organisatie. Deze trots wordt aangetoond door hun bijdrage aan de tot nu toe bereikte resultaten. Dit is een lijn die men in de toekomst dan ook wil vasthouden en voortzetten.

De ‘WHY’ (het ‘waarom’ of de ‘bedoeling’) van De Zorgcirkel luidt als volgt:
De Zorgcirkel ontdekt samen met onze cliënten en de mensen om hem of haar heen, welke behoeften zij
hebben in deze fase van hun leven. Zodat zij het leven ten volle kunnen blijven beleven, als mens onder de
mensen. Samen met de cirkel van vertrouwde mensen in hun omgeving zorgen wij voor professionele hulp.
Voor ondersteuning die zoveel mogelijk vrijheid geeft. Zodat niet kwetsbaarheid, maar kracht ons leven
grotendeels bepaalt. En iedereen een waardig leven kan blijven leven met afhankelijkheden. Nu en straks.

De Zorgcirkel kenmerkt zich door Persoonsgericht Werken. Effecten van Persoonsgericht Werken zijn onder andere: beter functioneren, hogere kwaliteit van leven en betere kwaliteit van de zorg van de cliënt (bijvoorbeeld minder beperkende maatregelen en minder medicatie), hogere tevredenheid van de familie (bijvoorbeeld meer betrokken, minder belast) en meer betrokken en tevredener verzorgenden. De Zorgcirkel zet in op het versterken van het sociale netwerk rondom de cliënt en de mantelzorgers: het ‘reisgezelschap’ van de cliënt. De rol die De Zorgcirkel bij het versterken van het reisgezelschap voor zichzelf ziet, bestaat uit signaleren en nemen van de regie. Daartoe wordt in iedere regio verbinding gezocht met regionale partners om samen het reisgezelschap te versterken.

Strategische koers in uitgangspunten

De raad van bestuur heeft, in samenspraak met de organisatie, een aantal strategische uitgangspunten c.q. kaarten geformuleerd op een dynamische manier. In die zin dat uitgangspunten in de tijd hun waarde kunnen verliezen en nieuwe kunnen worden toegevoegd. Een dergelijke flexibiliteit past bij deze tijd van snelle veranderingen en het is de bedoeling de medewerkers, vrijwilligers en (zorg) partners de ruimte te geven kansen te signaleren en ideeën te ontwikkelen. In een dergelijke samenwerking worden de doelstellingen gerealiseerd en is er sprake van een voortdurend verbeteringsproces.

 • Landelijk toonaangevend: op het gebied van persoonsgerichte zorg; geriatrische revalidatiezorg (GRZ); woonvormen die bijdragen aan de gezondheid en vrijheid van mensen.
 • Eigen kracht: van de medewerkers van De Zorgcirkel inzetten.
 • Samen processen verbeteren: op het gebied van zorglogistiek en zorgondersteunende processen.
 • Zorg Thuis!: betekent het verplaatsen van de huidige intramurale zorg naar de thuissituatie.
 • Technologie helpt: ICT wordt een integraal en strategisch onderdeel van de zorg.
 • Samenwerken met andere organisaties: op individueel, keten- en organisatieniveau.
 • Behoefte cliënt centraal: eigen regie en zelf doen zijn het uitgangspunt.
 • Meer regie in de regio: decentralisatie wordt een belangrijk organisatieprincipe in de structuur van De Zorgcirkel die daar dan ook op wordt aangepast.
 • Financieel gezond: waarbij een deel van het geld wordt ingezet voor innovatie en ontwikkeling.
 • Nooit uitgeleerd: betekent het stimuleren van kennisontwikkeling en kennisuitwisseling zodat de organisatie innovatief blijft in een veranderende omgeving.
 • Strategische oriëntatie op wonen en vastgoed: waarbij het uitgangspunt is dat dit bijdraagt aan de gezondheid en vrijheid van mensen.
 • Een sterker reisgezelschap voor de cliënt: door te investeren in het vormen van uitbreiding van het reisgezelschap met nieuwe mensen wanneer dat nodig is. Naast familie, relaties en buurtgenoten.

Centraal in het beleid staat de continue afstemming van strategie met een bijbehorend producten- en dienstenaanbod op de behoefte van de cliënt, externe stakeholders, zoals de zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten, maar ook op de behoefte en mogelijkheden van wijkverpleegkundigen, huisartsen en ziekenhuizen. De Zorgcirkel profileert zich nadrukkelijk op de arbeidsmarkt. Het gevoerde HR-beleid stelt medewerkers in staat om optimaal te functioneren en zichzelf te ontwikkelen in het perspectief van de verzorging van de cliënt.

Organisatiestructuur

De Zorgcirkel wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur. In het besturingsmodel staan de regio’s centraal. De Zorgcirkel heeft vijf regio's (Purmerend, Zaanstreek, Edam-Volendam, Alkmaar en Egmond-Heiloo; de geriatrische revalidatiezorg is als zesde regio aangemerkt). Deze organisatievorm en dit besturingsmodel passen het beste bij het toenemende belang van de vertrouwde omgeving voor de cliënt en de lokale belangen zoals mantelzorg, thuiszorg, de samenwerking met huisarts, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en gemeenten.

Regioteam

De zes regio’s zijn als resultaatverantwoordelijke eenheden integraal resultaatverantwoordelijk voor de gebieden cliëntenzorg, personeel (HR), kwaliteit & veiligheid, productie, financiën, zorgverkoop, vastgoed, innovatie, portfoliomanagement, marktaandeel en samenwerking in de betreffende regio. Kenmerken zijn: meer decentrale verantwoordelijkheid, verantwoording achteraf en decentrale dienstverlening van ondersteuners dicht tegen de regio aan. De zes regio’s rapporteren rechtstreeks aan de raad van bestuur. Elke regio wordt, onder voorzitterschap van de regiodirecteur, bestuurd door een regioteam. Het regioteam bestaat in ieder geval uit een specialist ouderengeneeskunde, een zorgmanager, een facilitair manager en een wijkverpleegkundige. De leden van het regioteam werken intensief samen en dragen gezamenlijke en integrale verantwoordelijkheid voor de strategische koers en het resultaat van de regio op de genoemde gebieden.

Ondersteuningslint

De staf- en ondersteunende functies zijn georganiseerd in het ondersteuningslint. De dienstverlening van het ondersteuningslint richt zich op de regio’s en de raad van bestuur. Doel hiervan is dat ondersteuning wordt verleend vanuit een integraal bedrijfsvoeringperspectief dat breder is dan het eigen vakgebied. In het ondersteuningslint werken mensen met een specifieke expertise (zoals kwaliteit & veiligheid, financiën, HR, vastgoed & nieuw wonen en ICT) vanuit een visie van integrale bedrijfsvoering. Het ondersteuningslint wordt daar waar het kan decentraal (in de regio) ingevuld, met daarnaast ook meer centrale activiteiten.

Strategieteam

Het strategieteam bestaat uit de raad van bestuur, regiodirecteuren en managers uit het ondersteuningslint, een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad (OR) en van de centrale cliëntenraad (CCR) en vertegenwoordigers uit de vakgroepen. In het strategieteam komen strategische onderwerpen aan de orde die de reikwijdte van de regio overstijgen. Het strategieteam bewaakt en levert input voor de strategische koers en creëert draagvlak voor (de uitvoering van) de strategie. Ook adviseert het strategieteam de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over strategische onderwerpen. Het is tevens een platform om elkaar te inspireren en informatie en kennis uit te wisselen over organisatie-brede strategische thema’s en ontwikkelingen, om hierop tijdig in te kunnen spelen.

Transformationeel leiderschap

Transformationeel leiderschap binnen De Zorgcirkel kenmerkt zich door aandacht voor individuele talenten, tolerantie voor verschillen tussen mensen en uitgaan van ‘evenwaardigheid’. Leiderschap vraagt om een scherpe visie maar ook passie om die visie en de koers waar te maken. Een leider binnen De Zorgcirkel motiveert mensen door een persoonlijke benadering en inspiratie, daagt medewerkers uit, begrijpt de collectieve krachten in een team en heeft tegelijk ook aandacht voor individuele behoeften.

Informatie

Meer informatie, w.o. het jaarverslag 2018, is te vinden op de website: www.zorgcirkel.com


Profiel Manager regio Purmerend

U fungeert als sparring-partner van de regiodirecteur Purmerend in de breedste zin van het woord. Samen met de regiodirecteur geeft u leiding aan ongeveer vijftien managers en overig leidinggevend middenkader binnen een diversiteit van teams en locaties. Indirect wordt leiding gegeven aan ca. 750 fte.

U legt verantwoording af aan de regiodirecteur Purmerend. U bent lid van het strategieteam. U vertegenwoordigt de regio in Zorgcirkelbrede projecten en u neemt de regiodirecteur waar bij diens afwezigheid. U bent lid van het regioteam en draagt de gezamenlijke en integrale verantwoordelijkheid voor de strategische koers en het resultaat van de regio. Tevens zult u verantwoordelijk zijn voor deel-portefeuilles en daarbij ook de aansturing hebben van een groep professionals. U werkt optimaal samen met de functies in het ondersteuningslint om de eigen innovatieve kracht en richting van de regio te versterken. U hecht veel belang aan medezeggenschap en participatie van cliënten en medewerkers.

Resultaatgebieden:

 • U geeft vorm aan de inrichting van ontwikkeling: vertrekpunten zijn de behoefte van de cliënt en het persoonsgericht werken; u vertaalt keuzes in deze vanuit externe oriëntatie op de markt van zorginnovatie, woonvormen en technologische mogelijkheden (ICT) in nieuwe (zorg)projecten en u geeft vorm aan de samenwerking met externe partners en met expertise-afdelingen van Zorgcirkel. U bent sterk in het planmatig opzetten van implementatie, in woord en op schrift, en weet daarbij een breed commitment te creëren.
 • U begeleidt en coacht leren en ontwikkelen, met specifieke aandacht voor het ondersteunen van veranderprocessen; u vertaalt verwachtingen in doelstellingen en voorwaarden, zodat teams en medewerkers in hun kracht staan en optimale prestaties kunnen leveren.
 • U bent gericht op resultaat, kwaliteit en veiligheid: u schept voorwaarden en stuurt processen zodanig aan, dat de (strategische) doelstellingen op het gebied van financiën, kwaliteit van zorg en dienstverlening, productie en personeel in samenhang worden gerealiseerd en geborgd.
 • U brengt structuur aan in de organisatie en u draagt zorg voor een consistente procesvoering; tevens draagt u zorg voor het verder implementeren van projectmatig werken.
 • U geeft leiding vanuit de principes van transformationeel leiderschap: u moedigt een innovatieve, creatieve en lerende cultuur aan door medewerkers te inspireren, te motiveren en uit te dagen zelf nieuwe oplossingen te vinden, en u heeft aandacht en biedt ruimte voor groei en ontwikkeling bij medewerkers.
 • U organiseert en geeft invulling aan de communicatie- en overlegstructuur met alle stakeholders binnen de regio. 
 • U werkt optimaal samen met vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers zodat er voldoende draagvlak binnen de regio is voor de beleidsuitvoering en er optimale uitwisseling is van kennis en ervaring t.b.v. het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.
 • U heeft een visie op en affiniteit met vastgoed, met de focus op de woon- en zorgwensen van morgen.

Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding op hbo+ of academisch niveau, aangevuld met een relevante managementopleiding.
 • Ervaring als leidinggevende bij voorkeur aan grote groepen medewerkers (min. 200 fte). Bij voorkeur in een zorgorganisatie.
 • Kennis van en ervaring met projectmanagement en uitstekende kennis van de elementen in het krachtenveld (normen, regelgeving, productieafspraken, financiële en juridische aspecten) in relatie tot de missie, visie en strategische thema’s van De Zorgcirkel.
 • Beschikt over een besluitvaardige en coachende stijl van leidinggeven; geeft mensen vertrouwen, stimuleert eigenaarschap en inspireert mensen om zich verder te bekwamen en zich verantwoordelijk te voelen.
 • Stelt zich toegankelijk op naar de medezeggenschapsorganen, fungeert als aanspreekpunt voor de cliëntvertegenwoordigers. 
 • Organisatiesensitief, scherpe politieke antenne in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren. 
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Kerncompetenties

 • Inspirerende, authentieke persoonlijkheid, consciëntieus.
 • Planmatig, doelgericht, resultaatgericht.
 • Innovatief, ontwikkelingsgericht, vooruitstrevend.
 • Teamspeler en verbinder, gelooft in de kracht van samenwerken en optimaal gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten.
 • Kan relativeren en loslaten, vergeet de humor niet.
 • Kritisch naar anderen, staat open voor zelfreflectie.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in FWG 70 conform de CAO VVT.

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen