Twee leden RvT: Voorzitter en Lid PR, marketing en communicatie

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Voor de Raad van Toezicht van de Luisterlijn zoekt SLIM partner in search een voorzitter en een lid met profiel PR, marketing en communicatie.  Onderstaand functieprofiel kunt u downloaden op slimsearch.nl/vacatures.

De organisatie

De Luisterlijn is een organisatie die dag en nacht emotionele ondersteuning op afstand biedt. De organisatie staat aan het begin van de keten van organisaties in de gezondheidszorg en maatschappelijk werk. Door de laagdrempelige en anonieme diensten is de Luisterlijn vaak de eerste stap om hulp te zoeken. Zij is het voorportaal naar het vangnet rond professionele zorg.

De Luisterlijn probeert waar mogelijk de krachten te bundelen met andere organisaties. Zij werkt samen met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en 113 Zelfmoordpreventie.

De Luisterlijn biedt gratis een vertrouwelijk gesprek op elk moment van de dag. De gesprekken worden gevoerd door 1500 getrainde luistervrijwilligers. De meer dan 1000 dagelijks gevoerde gesprekken vinden anoniem plaats. Deze gesprekken vinden plaats vanuit 28 locaties verspreid over het land. Vanwege het Coronavirus is er bijgeschakeld in capaciteit.

De directeur-bestuurder van de Luisterlijn is verantwoordelijk voor de aansturing van de 75 betaalde werknemers en de 1500 vrijwilligers. Op het landelijk bureau in Utrecht werken 8 mensen in de Finance, HR, ICT, communicatie en op het secretariaat. Er is een actieve Landelijke vrijwilligersraad met afgevaardigden van de lokale vrijwilligersraden en een Ondernemingsraad.

De Luisterlijn ontvangt geld van het ministerie van VWS (2020 ruim 5 miljoen). Daarnaast zijn er giften van kerken, fondsen en particulieren.

Ambitie

De organisatie heeft veel om trots op te zijn. Het op niveau blijven en de veranderende omgeving vragen om continue alertheid en aanpassingen. De dynamiek van een grote vrijwilligersorganisatie laat zich niet altijd makkelijk sturen.

Vanuit deze gedachte zal de Luisterlijn de komende periode de focus leggen op verschillende onderwerpen en organisatiedoelstellingen. De interne organisatie zal verder geprofessionaliseerd worden, zowel de bedrijfsvoering op het landelijk kantoor als ook de primaire processen op de locaties.

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw strategisch meerjarenplan met daarin belegde verantwoordelijkheden en processen. Daarnaast worden er nieuwe samenwerkingsmogelijkheden verkend met vergelijkbare hulporganisaties. De continuïteit van de Luisterlijn moet verder worden geborgd en de inkomsten van de Luisterlijn moeten gediversifieerd worden. Op dit moment komen de inkomsten met name vanuit VWS.

Mensen zullen meer worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Het streven is de communicatie helder en transparant te laten verlopen waardoor zowel beroepskrachten als ook de vrijwilligers weten waar hun verantwoordelijkheden liggen. Er is in toenemende mate aandacht voor een duidelijke agenda waar verantwoordelijkheden zijn belegd en de professionalisering steeds belangrijker wordt.

Structuur van de organisatie 

De Luisterlijn heeft als rechtsvorm een stichting. De doelstelling van de stichting is in de statuten beschreven. De stichting is opgezet volgens het Raad van Toezichtmodel. Het bestuur van de Luisterlijn is eenhoofdig en eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van de Luisterlijn.

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De statuten en reglementen met betrekking tot het bestuur zijn opgesteld conform de Governancecode Sociaal Werk Nederland.

De bestuurder wordt in de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris is tevens werknemer van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad houdt positief, maar kritisch, toezicht op het functioneren van de bestuurder en is statutair belast met het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarverslag, de belangrijke financiële en (strategische) beleidsbeslissingen.

De Raad van Toezicht heeft een adviserende rol, fungeert als klankbord voor de bestuurder en treedt op als werkgever van de bestuurder en bestuurssecretaris. De Raad van Toezicht is gezamenlijk, integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn statutaire taken.

Daarnaast is een evenwicht in diversiteit en deskundigheid van groot belang. Bij voorkeur zijn de volgende expertises in de Raad vertegenwoordigd:

 • bestuurlijke expertise;
 • financieel-economische expertise;
 • public relations, marketing, communicatie expertise;
 • HRM, vrijwilligersorganisatie, inspraakorgaan expertise;
 • maatschappelijke, kennis van zorg, hulpverlening expertise.

Elk lid kan zitting nemen in een of meer van de volgende commissies:

 • auditcommissie Financiën;
 • remuneratiecommissie.

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van twee leden van de Raad van Toezicht ontstaat in september 2021 een vacature voor een Voorzitter en een Lid met het aandachtsgebied public relations, marketing en communicatie.

De filosofie op het toezicht

 1. De bestuurder bestuurt de Luisterlijn; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder dit doet conform de missie, identiteit en doelstellingen van de Luisterlijn en daarbij adequaat acteert en presteert.
 2. De Raad van Toezicht houdt de juiste afstand; de Raad van Toezicht beperkt zich tot de strategische essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en vastgestelde prestatie-indicatoren.
 3. De Raad van Toezicht toont een sterke betrokkenheid bij de organisatie en erkent het belang van betrokkenheid van medewerkers, vrijwilligers en de daartoe ingestelde medezeggenschapsgremia.
 4. De Raad van Toezicht kiest een proactieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, houdt daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van de bestuurder en stemt deze af met de bestuurder.
 5. De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde aan de organisatie.

Deskundigheden leden Raad van Toezicht

Om zich binnen deze filosofie en vanuit deze opvatting op een adequate manier van zijn taken te kunnen kwijten, dienen de leden van de Raad van Toezicht tezamen tenminste over de volgende deskundigheden en kwaliteiten te beschikken. Het streven is dat alle leden tezamen alle elementen afdekken.
Daarnaast heeft ieder lid van de Raad voldoende tijd voor de vervulling van zijn functie zodat een goede taakuitvoering gewaarborgd is.
Elk lid van de Raad van Toezicht dient te beschikken over:

 • affiniteit met de doelstellingen van de stichting;
 • brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid, in het bijzonder affiniteit met maatschappelijk vraagstukken en een vrijwilligersorganisatie;
 • visie en zicht op de maatschappelijke ontwikkelingen;
 • vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan klankbordfunctie aan de bestuurder;
 • bestuurlijke, management en/of advies-ervaring op het terrein van minimaal één van de aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht, opgedaan in een organisatie van gelijkwaardige omvang;
 • algemeen bedrijfskundige kennis en financieel inzicht;
 • inzicht in bestuurlijke processen;
 • kennis van governance in bestuurlijke en zorginhoudelijke of politieke context;
 • onpartijdigheid, onafhankelijkheid, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel;
 • een afstandelijke opstelling ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
 • een netwerk in het politiek-maatschappelijk veld waarin de Luisterlijn zich bevindt;
 • vaardigheid in het samenwerken in een team.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt bij (her)benoeming rekening gehouden met man/vrouw verhouding, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, toezichthoudende ervaring, leeftijd en regionale binding.

De Voorzitter Raad van Toezicht

Voor wat betreft de vacature die ontstaat dient een kandidaat voor deze positie te beschikken over:

 • ervaring in de rol van voorzitter in een toezichthoudend orgaan of als Raad van Bestuur;
 • goed inzicht in de hedendaagse governance;
 • bestuurlijke ervaring in een complexe organisatie en/of vrijwilligersorganisatie;
 • academische werk- en denkniveau;
 • affiniteit met de inhoud van zorg;
 • competenties: verbindend, communicatief en verantwoordelijksgevoel.

Specifieke taken van de voorzitter zijn:

 • aanspreekbaar voor de overige leden van de RvT en de bestuurder;
 • onderhouden van het contact met de bestuurder en de RvT hierover informeren;
 • verbinder die de Luisterlijn extern weet te vertegenwoordigen;
 • coördinatie van alle activiteiten van de RvT;
 • primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvT;
 • voorbereiden van de vergaderingen en het zorgen voor het efficiënt verloop van deze vergaderingen;
 • toezien op adequaat functioneren van de RvT en het initiëren van de evaluatie;
 • toezien op het functioneren van de bestuurder en de bestuurssecretaris, inclusief de werkgeversrol;
 • het vermogen om van de RvT een team te maken, met behoud van de persoonlijke kleur van de individuele leden.

Lid Raad van Toezicht – profiel PR, marketing en communicatie

Voor wat betreft de vacature die ontstaat dient een kandidaat voor deze positie te beschikken over:

 • ervaring met het stevig positioneren van een organisatie of bedrijf;
 • kennis van communicatie vraagstukken en stakeholderbeleid;
 • academisch of HBO werk- en denkniveau;
 • kennis van en ervaring met de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van PR, marketing en communicatie;
 • klankboord op PR, marketing en communicatie voor de organisatie;
 • affiniteit met het ondernemen, binnen of buiten de zorg;
 • het vermogen om het beleid van de stichting te plaatsen, hierin te adviseren met betrekking tot haar rol als ondernemer in een vrijwilligersorganisatie;
 • affiniteit met de zorgmarkt en ontwikkelingen hierin;
 • competenties: durf, energie en verfrissend.

Vergoeding en tijdbesteding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van € 100 per maand per persoon.
De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 125 per maand.

De RvT vergadert 4 à 5 keer per jaar, daarbij behoren de gebruikelijke voorbereidingen.
De voorzitter heeft maandelijks een overleg met de bestuurder.

De procedure

De procedure wordt begeleid door SLIM partner in search. Xandra Slim-Koorstra zal de gesprekken voeren met kandidaten die in potentie geschikt zijn voor de functie. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van SLIM partner in search in Amsterdam.

De curricula vitae van de geschikte kandidaten zullen worden gepresenteerd aan de opdrachtgever. Op basis hiervan zullen een aantal kandidaten worden geselecteerd die in aanmerking komen voor de gesprekken met de selectiecommissie. De bestuurder en de bestuurssecretaris zijn toegevoegd aan de selectiecommissie in een adviserende rol. Daarna volgen de kennismakingsgesprekken met de Voorzitters van de Ondernemingsraad (OR)  en de Landelijke Vrijwilligersraad (LVR).

De procedure zal voor 1 juli 2021 worden afgerond.
In het eindstadium van de procedure worden referenties ingewonnen.

Planning

 • Reactietijd op de vacature tot en met 13 juni.
 • Gesprekken bij SLIM partner in search in de weken 23, 24 en 25.
 • De cv-presentatie bij de Luisterlijn is 24 juni.
 • Gespreksrondes bij de Luisterlijn zijn 28 en 29 juni.
 • Kennismakingsgesprekken met OR en LVR zijn 30 juni.
 • Afronding procedure voor 1 juli.

Solliciteren en contact 

Wanneer u geïnteresseerd bent in een van de betreffende profielen van de Raad van Toezicht van de Luisterlijn ontvangt SLIM partner in search graag vóór 14 juni uw motivatiebrief en curriculum vitae. U kunt deze mailen naar info@slimsearch.nl.

Voor informatie of overleg zijn wij graag beschikbaar. 

SLIM partner in search 020 – 894 91 54, Xandra Slim-Koorstra 06 – contactinformatie

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen