Sectormanager / MT-lid | SDW

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Thuiszorg
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Inleiding

SDW levert (specialistische) begeleiding en behandeling aan mensen met een ondersteuningsvraag, met name aan mensen met een verstandelijke beperking. De vrijwilligers en professionals van SDW ondersteunen de ca. 1750 cliënten op het gebied van wonen, werken, leren en vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt vanuit bijna 40 locaties in westelijk Noord-Brabant en de Oosterschelde regio (in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen, Halderberge, Woensdrecht, Rucphen, Tholen, Zundert, Etten-Leur en Moerdijk). Cliënten voeren bij SDW zelf de regie over hun eigen leven. Van oorsprong werkt SDW nabij de leefomgeving van cliënten / in de wijk. Haar (specialistische) begeleiding en behandeling sluit aan bij de mogelijkheden van cliënten, hun sociale netwerk en reguliere voorzieningen. SDW is een netwerkorganisatie, die intensief samenwerkt met verschillende (keten)partners. SDW staat voor kwaliteitszorg –zelfverantwoordelijk, professioneel en ondernemend – en is ISO 9001 gecertificeerd. Als organisatie kenmerkt zij zich door haar openheid, informele sfeer en betrouwbaarheid. 

Voor meer informatie en kerncijfers over de organisatie: www.sdw.nl.

Huidige situatie

SDW wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur, bijgestaan door een Managementteam bestaande uit drie sectormanagers, de manager Financiën, Control & IT en de bestuurssecretaris. In 2021 zal worden onderzocht of de huidige structuur gehandhaafd dient te blijven, of dat een andere indeling passender is bij de toekomstige opgaven voor SDW. 

SDW staat midden in een samenleving waarin alle mensen, met of zonder een ondersteuningsvraag, zo zelfstandig mogelijk meedoen. De mens staat centraal en voert de regie over zijn eigen leven.

SDW zet zich in voor 3G: een Goed Leven van de cliënt, Goed Werk van de medewerker en een Gezonde Organisatie. Het draait binnen SDW om de relatie tussen de professional en de cliënt. De medewerkers sluiten aan bij wat de cliënt wèl kan en werken vraaggericht aan de doorontwikkeling van zijn mogelijkheden. Cliënten en medewerkers zijn tevreden en financiers en partners geven aan in SDW een betrouwbare partner te zien. SDW kiest hiermee voor een waardenstrategie, waarin de activiteiten altijd waarde dienen toe te voegen voor de cliënt en waarin de relatie tussen de professional én de cliënt centraal staat. De drive om de relatie tussen de cliënt en de professional centraal te stellen en de externe ontwikkelingen zorgen er voor dat SDW de komende jaren voor ‘mooie’ uitdagingen staat. SDW daagt zichzelf, medewerkers, cliënten en de omgeving uit in 10 ambities. Aan deze ambities is de afgelopen 3 jaar hard gewerkt en er zijn al mooie resultaten bereikt (bijvoorbeeld goede scores vanuit cliënt- en medewerkersonderzoeken en bijvoorbeeld op het gebied van ervaringsdeskundigheid van cliënten en leren en ontwikkelen van medewerkers). 

Meerjarenbeleid

In 2020 kunnen we stellen dat er sprake is van een sterke basis van waaruit verder gebouwd kan worden. De beschreven waardenstrategie is vertaald in het meerjarenbeleid 2017-2020 ‘SDW daagt uit!’ met de volgende 10 ambities:

Goed Leven

1. Jij doet mee. 
2. Jij kunt rekenen op mijn professionaliteit.
3. Samen maken we de zorg veiliger.
4. Ik werk samen met mensen en organisaties die voor jou belangrijk zijn.

Goed Werk

5. Ik werk zelfstandig en resultaatgericht.
6. Ik leer en ontwikkel.
7. Ik ben flexibel en fit.

Gezonde Organisatie

8. Samen maken we de zorg beter .
9. Samen vertellen we ‘ons verhaal’. 
10. Onze organisatie is toekomstbestendig.

Om deze 10 ambities te realiseren is SDW sinds 2018 als cliëntvolgende organisatie ingericht. De organisatiestructuur is aangepast waarbij onder meer de drie unitmanagementteams (UMT’s) zijn gestart. Dit zijn zelfverantwoordelijke teams op middenkaderniveau met duidelijk eigen afgebakende resultaatverantwoordelijkheid. Zoals gezegd is de ambitie van SDW  om de cliënt te allen tijde centraal te stellen. Alles wat SDW doet, moet waarde toevoegen voor de cliënt. Dit heeft in 2018 geresulteerd in een verandering in de besturing waarin SDW doorpakt op het resultaatgericht werken, professionalisering, zelfstandig werken en samenwerken in zelfverantwoordelijke teams. 

SDW gaat in 2021 een nieuw strategisch meerjarenbeleid ontwikkelen. Wat niet verandert zijn de 3 G’s. In 2021 zal worden ingezet op:

 • meer zelfstandigheid, empowerment, invloed van cliënten en hun netwerken (Goed leven);
 • meer zelfverantwoordelijkheid, waardering en mobiliteit en arbeidsmarkt (Goed werk); 
 • meer resultaatgerichtheid, innovatie en netwerksamenwerking (Gezonde organisatie).

Onderstaand figuur/organogram laat de verschillende besturingslagen en organisatieonderdelen zien. Hiermee draait SDW met en om de cliënt en de gekleurde onderdelen geven de kern van SDW weer. De grijze onderdelen zijn als het ware de olie, zij zorgen voor de verbinding en dat het soepel draait in en om de organisatie. 
 
In dit besturingsmodel staan verbinding, ontmoeten, samenwerken en zelfverantwoordelijkheid centraal. Dit is in lijn met de genoemde waardenstrategie. Door meer verbinding binnen en tussen teams kan SDW meer voor cliënten betekenen, ook in de toekomst. 

Er is sprake van verticale aansturing door de sectormanagers en de unitmanagers. Voor het beleggen van de teamverantwoordelijkheden en de horizontale verbinding is er in elk team een sterrolhouder voor kwaliteit, veiligheid, voorzieningen, participatie, planning en productie en personeel en teamzaken benoemd. Ook het managementteam is als een zelfverantwoordelijk team gaan opereren en de MT-leden hebben de verschillende sterrollen onderling verdeeld. De sectormanagers hebben de verantwoordelijkheid voor het primaire proces en onderdelen van de ondersteuning.

Sectormanager / MT-lid

Als gevolg van het vertrek van een van de sectormanagers van SDW is deze vacature ontstaan. Deze sectormanager geeft leiding aan de sector Wonen en stuurt rechtstreeks een aantal unitmanagers verenigd in een unitmanagementteam aan. De sectormanager  krijgt daarnaast een aantal andere rollen en taken. Welke deze zullen zijn is nog niet bekend. Dit zal in de komende periode helder worden. Gezien de hierboven kort beschreven mogelijke verandering van de topstructuur zijn we nadrukkelijk op zoek naar kandidaten die zich thuis voelen in een veranderende omgeving en die een constructieve bijdrage aan de eventueel veranderende structuur kunnen leveren. De sectormanager is integraal verantwoordelijk voor het aan hem toegewezen organisatie-onderdeel en rapporteert aan de bestuurder en is lid van het MT. De huidige situatie van SDW vraagt om een sectormanager die een actieve bijdrage levert: iemand die in samenspraak met het MT en de bestuurder op een constructief samenwerkende wijze in staat is een bijdrage te leveren aan de visie- en doelbepaling, de strategierealisatie en het continu verbeteren in en van de organisatie. De sectormanager is daarnaast in staat de unitmanagers te sturen, hen kritisch te coachen en te faciliteren. Bovendien is de sectormanager de gesprekspartner in de relaties met gemeenten, externe partners en collega-instellingen.

Profiel

Geschikte kandidaten:

 • zijn resultaatgericht, tonen daadkracht en zijn slagvaardig;
 • hebben affiniteit met de continue veranderingen binnen de organisatie;
 • hebben abstractievermogen en zijn in staat snel processen te doorzien;
 • beschikken over strategische denkkracht;
 • hebben een heldere visie op organisatie- en gedragsverandering;
 • bezitten een stevige zelfverzekerde persoonlijkheid; zijn nuchter en relativerend;
 • zijn open en transparant;
 • tonen lef en ondernemerschap;
 • zijn luistervaardig en stellen de juiste vragen;
 • zijn verfrissend, optimistisch en nieuwsgierig;
 • zijn makkelijk benaderbaar en flexibel.

Functie-eisen

Van kandidaten wordt verwacht, dat zij beschikken over:

 • een afgeronde academische opleiding;
 • kennis van en ervaring in het inhoudelijke veld en de actuele vraagstukken en beleidsterreinen in de zorgsector of het maatschappelijk domein;
 • bewezen managementkwaliteiten en ervaring met integrale verantwoordelijkheid;
 • kennis van bedrijfsvoering in een zorgorganisatie;
 • kennis van en ervaring met veranderingsprocessen en aansturen van transities. 

Competenties

De kandidaat:

 • is toegankelijk en aanspreekbaar, weet te verbinden;
 • toont daadkracht en durft stelling te nemen;
 • durft te delegeren en legt verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie;
 • spreekt medewerkers aan op verantwoordelijkheden;
 • treedt de veranderende omgeving met relativering en humor tegemoet;
 • inspireert teamleden door geloof in de toekomst en in de deskundigheid van teamleden uit te dragen;
 • begrijpt welke impact veranderingsprocessen hebben op een organisatie.

Arbeidsvoorwaardenpakket

SDW biedt een dienstverband  met een contractomvang van gemiddeld 36 uur per week.  De functie is ingeschaald op basis van de CAO Gehandicaptenzorg, functiegroep 75.

Assessment

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Vervolg

SDW laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Wij vragen je uitsluitend te reageren indien je je in belangrijke mate herkent in de gestelde eisen in deze profielschets. Voor specifieke vragen kun je contact opnemen met Michiel Corsten. Je kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 581 4410 | michiel@corstencorsten.nl 

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 18 november 2020. De data voor de selectiegesprekken bij Corsten & Corsten en de data voor de selectiegesprekken bij SDW worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen