Twee Leden Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Thuiszorg
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Voor Aafje is Aardoom & de Jong op zoek naar:

Twee Leden Raad van Toezicht
Rotterdam

Aafje is er primair voor alle ouderen met een zorgbehoefte en biedt hen het hele spectrum aan ondersteuning, zorg en behandeling: van preventief, huishoudelijke hulp, dagbesteding en welzijn tot (gespecialiseerde) wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg, intramurale zorg met en zonder behandeling en palliatieve zorg. Dit gebeurt aan huis, in huizen en in zorghotels. Aafje is werkzaam in de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Capelle aan de IJssel, Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, Albrandswaard, Ridderkerk en Zwijndrecht en heeft een omzet van circa € 250 mln per jaar. Bij deze innovatieve zorgaanbieder werken 5.500 medewerkers en ca. 1.700 vrijwilligers.

Sinds 2016 is Aafje aan het uitbouwen met haar vier kenwaarden: aandacht, verbindend, prikkelend en vakmanschap. Er is hard gewerkt aan het op orde krijgen van de kwaliteit én financiën. Dit is gelukt. Aafje zit inmiddels in de uitbouwfase, de zogenaamde ‘next step’, en is op weg naar de excellent fase. Zo blijkt o.a. uit het feit dat Aafje onlangs, op basis van het jaarlijkse medewerker belevingsonderzoek, het predicaat ‘Beste werkgever’ heeft verdiend. (cijfer 7,5).

Eind 2018 heeft Aafje dan ook de zes grootste uitdagingen voor de komende jaren gedefinieerd. Dit zijn de 6 V’s: 1. Verbinding met medewerkers 2. Verdieping van de persoonsgerichte benadering 3. Verbijzondering van doelgroepen 4. Vasthouden en verder verbeteren van de kwaliteit 5. Vernieuwing van- en met technologie 6. Verbetering van het woon- en werkklimaat van bewoners en medewerkers. In 2019 worden de 6 V’s verder uitgewerkt in het strategisch kader 2020-2023. De thema’s ‘delen, diversiteit en duurzaamheid’ zijn hier voor Aafje een belangrijke leidraad in.

De grondhouding én belofte van Aafje aan medewerkers, vrijwilligers en klanten is ‘Ruimte voor jou’. Deze belofte gaat Aafje de komende jaren waarmaken. Door voorspelbaar te zijn en zaken goed te regelen in de basisprocessen moet steeds meer ruimte ontstaan voor de dingen die er toe doen.

Raad van Toezicht
De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken binnen Aafje. De RvT staat de RvB met advies terzijde. In de Visie op Toezicht (www.aafje.nl) geeft de RvT haar visie op waarom, waartoe en hoe zij toezicht houdt.

De RvT komt ten minste vier maal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. De RvT kent drie commissies: de Auditcommissie, de Benoemings- en Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. De leden van de RvT nemen deel aan minimaal één van deze commissies.

Samenstelling huidige Raad van Toezicht
De huidige RvT kent een samenstelling van zes leden. De samenstelling is zodanig dat behalve algemene kennis en ervaring ook specifieke complementaire aandachtsgebieden op kwalitatief hoog niveau vertegenwoordigd zijn. De leden zijn onafhankelijk en onpartijdig. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid van een tweede termijn.

Algemeen profiel Lid Raad van Toezicht
In algemene zin is het van belang dat de leden van de RvT zelf maatschappelijk actief zijn en met interesse de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Aafje in het bijzonder volgen. Daarnaast beschikt elk lid tenminste over:

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Aafje.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van Aafje en het functioneren van de RvB te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Aafje stellen.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Voldoende beschikbaarheid.

De vacatures
Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, het vastgestelde rooster van aftreden en de ambitie en opgave waar Aafje de komende periode voor staat, is gekozen om de twee vacatures open te stellen voor kandidaten met de volgende specifieke profielen:

Financieel 1, dit lid heeft:

 • Een academische financiële opleiding;
 • Diepgaande financiële expertise, bijvoorbeeld in de accountancy of in de bancaire sector;
 • Ervaring als toezichthouder.

Financieel 2, dit lid heeft:

 • Kennis van financiën
 • Een juridische achtergrond en/of kennis van en ervaring met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en samenwerking met marktpartijen is een pre.

De ideale kandidaten
De ideale kandidaten zijn gericht op samenwerking, hebben een positief kritische houding en zijn in staat out of the box te denken. Zij hebben hart voor de zorg en voelen zich thuis in een dynamische organisatie, waar veel aandacht is voor cliënten, medewerkers en innovatie. Persoonskenmerken zijn: senioriteit, impact, lef en ondernemerschap.

De beide nieuwe leden zullen deel uitmaken van de auditcommissie. De Raad van Toezicht streeft in zijn samenstelling naar diversiteit in geslacht, deskundigheid, maatschappelijke achtergrond, leeftijd en regionale binding.

Honorarium
Het honorarium is vastgesteld op 80% van de geldende WNT norm (Klasse V voor de sector zorg- en jeugdhulp) en bedraagt in 2019 € 15.520,- per jaar.

Procedure
Bij de werving en selectie laat Aafje zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Voor meer informatie over de functies en de procedure kunt u contact opnemen met mevr. Ans Cuijpers, Partner bij Aardoom & de Jong via cuijpers@aardoomendejong.nl.

Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 10 oktober 2019 tegemoet. De voorselectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 42 en 43 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen