Twee leden raad van toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Missie

Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. Jongeren en volwassenen met een complexe zorgvraag kunnen bij Pluryn terecht voor specialistische jeugd- en gehandicaptenzorg. Wij helpen hen bij het vergroten van kansen op een gelijkwaardige plek in de samenleving. Dit doen we met behandeling en ondersteuning bij wonen, werken, leren en vrije tijd.

Visie

Pluryn inspireert jongeren en volwassenen met complexe zorgvragen om zich maximaal te ontplooien en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Dit op alle gebieden van het dagelijks leven, dus zowel ten aanzien van wonen, dagbesteding, onderwijs en vrije tijd. Hiervoor werken we samen met ouders en verwanten, maatschappelijke partners, overheden en andere zorgorganisaties. We ondersteunen zoveel mogelijk thuis en in de wijk, of op een terreinlocatie als dat nodig is. Daarbij zorgen wij voor maatwerk: de persoonlijke doelen en zorgvragen zijn leidend. Onze focus ligt op de hele mens. Steeds kijken we naar wat iemand wil en wél kan. Jongeren en volwassenen houden zoveel mogelijk de regie over het eigen zorgproces. Zodat zij zelf vorm kunnen geven aan hun leven. Want de kracht komt uit de mens zelf. Wij ondersteunen daarbij: Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn.

Pluryn werkt regionaal, bovenregionaal en landelijk binnen de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de GGZ, Justitie, het passend onderwijs en de arbeidsparticipatie en -integratie. Pluryn werkt voornamelijk op basis van de Wet Langdurende Zorg en op basis van de Jeugdwet. De 6.000 medewerkers van Pluryn bieden begeleiding aan 8.000 cliënten en leerlingen vanuit een aantal hoofdlocaties.

Pluryn komt uit een organisatorisch en financieel lastige periode. Pluryn is in korte tijd enorm gegroeid in omvang en complexiteit. De professionaliteit van bedrijfsvoering is daarin onvoldoende meegegroeid. Daarnaast is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt en verzuim en externe inhuur zijn structureel te hoog. Verder is de zorg een complex en dynamisch speelveld, vooral de jeugdzorg. Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat Pluryn in 2018 een verlies realiseerde en vanaf medio april 2019 onder bijzonder beheer van de banken is gesteld.

In 2019 zijn in nauw overleg met alle stakeholders stevige bedrijfsmatige maatregelen doorgevoerd om de financiële positie te versterken en de organisatie meer toekomstbestendig te maken én te houden. In de zorgactiviteiten (Wlz) die door de Zorgkantoren worden gefinancierd is de situatie ten goede gekeerd. De problematiek spitst zich met name toe op de Jeugdzorg. In 2019 is er een herstelplan ingezet dat in 2020 tot de eerste duidelijke positieve bedrijfsmatige en financiële resultaten heeft geleid. In 2021 is die trend doorgezet, maar we zijn er nog niet. Het nadrukkelijke streven is om ook in de toekomst op een goede en financieel gezonde manier invulling te geven aan de belofte aan mensen met de meest complexe zorgvragen.

De governance structuur van Pluryn is in 2021 grondig gewijzigd door de vorming van 14 zorg RVE’s (resultaat verantwoordelijke eenheden) die alle een tweehoofdige leiding hebben (directeur bedrijfsvoering en directeur zorg). De RVE’s hebben een zelfstandige resultaatverantwoordelijkheid binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totaalresultaat van Pluryn.

Pluryn heeft sinds medio 2021 een driehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit voorzitter, Eddy van Doorn en leden Annette Imhof en Mirjam van den Nieuwenhuijzen. Zij hebben stappen gezet voor de ontwikkeling van een Strategisch Meerjarenbeleidsplan dat in 2022 zijn beslag zal krijgen. De komende jaren staan daarmee vooral in het teken van het voeren van een duurzame strategische koers naast uiteraard de verdere verbetering van de bedrijfsvoering.

Parallel aan de gerichtheid op verbeteringen op financieel-bedrijfsmatig gebied werkt Pluryn volop aan verbetering van de kwaliteit en haar dienstverlening. Vanuit een focus op ondernemerschap, research & development, synergie, alsook op ontwikkeling en scholing van haar medewerkers. Het realiseren van de genoemde ambities, tegen een achtergrond van meer marktwerking, bezuinigingen en beperkte financiële middelen, geldt als een uitdaging van formaat waar de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur met elkaar intensief het debat over voeren.

De instelling functioneert nadrukkelijk als een onderneming die zijn belangrijke maatschappelijke doelstelling wil waarmaken. De zorg, het onderwijs en de dienstverlening worden uitgevoerd met kennis van en respect voor de persoonlijke levensopvatting van de cliënten. Persoonlijk contact en oprechte belangstelling vormen de basis voor de zorg. Met de eigen regie en persoonlijke voorkeuren van de cliënt als leidraad streeft de instelling naar de hoogst haalbare kwaliteit. De organisatie is innovatief en flexibel en heeft gemotiveerde en betrokken medewerkers en vrijwilligers. De instelling heeft 3 Ondernemingsraden en een Centrale Ondernemingsraad. Verder kent Pluryn 18 lokale cliëntenraden en een Centrale Cliëntenraad. De instelling heeft ook nog enkele onderwijsstichtingen die elk een medezeggenschapsraad hebben. 

Als bestuursmodel hanteert Pluryn het Raad van Toezicht-/Raad van Bestuur-model. Pluryn baseert zich in haar bestuurlijke structuren en processen op de Governancecode Zorg. Er is zijn reglementen van toepassing, waarin Pluryn de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en Toezicht heeft vastgelegd. De Raad van Toezicht heeft een eigen Toezichtsvisie en Toetsingskader vastgesteld die zij jaarlijks evalueert en waar nodig bijstelt. De Raad van Bestuur draagt statutair de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Stichting en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen. De portefeuilleverdeling binnen de Raad van Bestuur is erop gericht de verbindende thema’s en de corporate onderdelen bestuurlijk eenduidig af te dekken. De RvT benadrukt het belang van de verbinding tussen top en werkvloer, zodat incidenten en medische fouten tot een minimum worden teruggebracht. In het verlengde daarvan dienen de opleidingen rondom de kwaliteit van zorg ook goed aan te sluiten bij de ontwikkelvragen van de medewerkers in het primaire proces en dient de informatie uit de kennisnetwerken een  concretere vertaling te krijgen w.o. ook de implementatie van de Wet Zorg en Dwang.

Pluryn vervult een belangrijke maatschappelijke functie. Een eigenstandige positie enerzijds en samenwerkingsrelaties met anderen anderzijds zijn belangrijk om deze functie te verwezenlijken. Pluryn is een grote organisatie en werkt daarom met veel professionals die als medewerkers de zorg en dienstverlening verwezenlijken.

De zorg wordt geleverd vanuit ca. 250 locaties verspreid over het land, en met name geconcentreerd in de provincies Gelderland, Utrecht en Flevoland.

Pluryn heeft een grote verantwoordelijkheid als zorgaanbieder, als werkgever en als partner. Veranderingen in de omgeving van zorg en onderwijs, en in zorg en onderwijs zelf, zijn van invloed op de kwaliteit. De samenleving heeft recht op een blijvend hoge kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg(keten) voor ieder die daar behoefte aan heeft. De samenleving heeft er dan ook recht op te weten hoe er gepresteerd wordt en met welke resultaten. Ook toezichthouders van Pluryn worden hierop aangesproken en hebben een stimulerende rol. Zij zijn het die voor de samenleving toezien op de diverse functies van Pluryn, haar resultaten en de daaraan verbonden risico’s.

Meer informatie is te vinden op de website www.pluryn.nl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur, een en ander in overeenstemming met statuten en reglementen. De Raad van Toezicht vergadert regulier in het bijzijn van de Raad van Bestuur. Voorafgaand vindt binnen de Raad van Toezicht een kort voorbereidend overleg plaats. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gezamenlijk voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de beleidsmatige en financiële planning- en controlcyclus van de instelling.

Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht zonder de Raad van Bestuur om zijn eigen functioneren te evalueren. Daarnaast wordt het functioneren van de Raad van Bestuur geëvalueerd.

De Raad van Toezicht dan wel een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht heeft tweemaal per jaar een gesprek met medezeggenschapsinstanties als de Centrale Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Medezeggenschapsraden (van het onderwijs) waarin het algemene gang van zaken van de onderneming wordt besproken.

De Raad van Toezicht baseert zich in zijn handelen op de zeven principes voor goede zorg, die beschreven worden in de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht gaat na of de beschikbare middelen doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht worden ingezet, afgestemd op de reële behoeften van de cliënt en binnen de gegeven financiële mogelijkheden. De Raad van Toezicht ziet toe op de inhoudelijke koers van de organisaties en op de toekomstbestendigheid hiervan. De Raad ziet toe op het bestuur, is diens werkgever en adviseert waar nodig. De Raad van Toezicht doet dat vanuit een onafhankelijke positie, met visie, creativiteit en een kritische inslag. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een uitdaging en een verplichting om bij te dragen aan de kwaliteitsborging en verbetering van de besturing van Pluryn in zijn dynamische, maatschappelijke omgeving.

De Raad van Toezicht van Pluryn bestaat  maximaal uit zeven leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht kent een viertal commissies: een Auditcommissie, een commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid, een Commissie Onderwijs en Participatie en een Remuneratiecommissie.

De Raad van Toezicht is in afgelopen 2 jaar grotendeels vervangen (merendeels door natuurlijk verloop) waardoor er nu weer sprake is van een evenwichtige opbouw (qua kennis, ervaring en leeftijd) van de Raad alsmede een rooster van aftreden dat het mogelijk maakt om de continuïteit en het collectieve geheugen van het toezicht optimaal te behouden.

Regulier vergadert de Raad van Toezicht circa zeven keer per jaar. Er wordt vergaderd aan het einde van de middag en begin van de avond. Daarnaast is er sprake van vier tot vijf commissievergaderingen per jaar, is er een jaarlijkse zelfevaluatie en is er halfjaarlijks overleg met de centrale medezeggenschapsorganen. Verder brengen leden van de Raad van Toezicht ieder één tot twee keer per jaar een werkbezoek aan een locatie van Pluryn. Gezien de complexiteit van de context waarbinnen Pluryn opereert moet rekening worden gehouden met extra vergaderingen. Voor alle leden en in het bijzonder de voorzitter geldt daardoor dat de werkdruk hoger is dan regulier.

De Raad opereert nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid van de Raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Naast bestuurlijke/eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring, gaat het om deskundigheden (op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van één of meer kennisvelden c.q. expertisegebieden, waarbij waar mogelijk ook gestreefd wordt naar een evenwichtige mix van mannen en vrouwen en een spreiding naar sectoren. Regionale verankering van (een deel van) de leden van de Raad van Toezicht geldt als een pre.

Anno 2022 is de functie van lid van de Raad van Toezicht een bijzondere uitdaging. De komende jaren staan voor Pluryn in het teken van het verdere herstel maar ook en vooral de duurzame ontwikkeling van Pluryn. Daarbij wordt van alle geledingen van de organisatie een teamprestatie van niveau verwacht. Ook voor de toezichthouders zal dit extra energie en aandacht vragen.

Vacatures

Op dit moment zijn 6 van de zetels binnen de Raad van Toezicht bezet. De Raad van Toezicht zoekt daarom een 7e lid dat zal deelnemen in de commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid. Met het oog op het terugtreden van de huidige voorzitter van de Audit Commissie van de Raad van Toezicht conform het rooster van aftreden ontstaat er tevens met ingang van 1 september 2022 een vacature voor een lid en beoogd voorzitter van de Audit Commissie.

Algemene profieleisen leden Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Affiniteit met de behandeling, zorg en dienstverlening.
 • Vermogen om kritisch te kunnen oordelen over de wijze waarop, en zorgvuldigheid waarmee, de Raad van Bestuur tot invulling van zijn verantwoordelijkheden komt.
 • Vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag toezicht te houden op de omgang van de Raad van Bestuur met risicovolle portefeuilles.
 • Vermogen zich een oordeel te vormen over de wijze waarop de Raad van Bestuur tot zijn strategie komt, over het draagvlak bij de stakeholders en in de organisatie, alsook, op hoofdlijnen over de strategie zelf.
 • Vermogen om toezicht te houden op de vertaling door de Raad van Bestuur van de strategie in de structuur van de organisatie.
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; bekendheid met de issues van corporate governance.
 • Inzicht in belang van en gevoel voor zeggenschap van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de directeuren en de relatie met de medezeggenschap en hun wettelijke organen.
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de functie van sparringpartner voor de Raad van Bestuur.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Zelfreflecterend vermogen op eigen handelen en in staat om dit vermogen bij anderen te bevorderen.
 • Beschikking over een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Bij voorkeur woonachtig in één van de werkgebieden/regio’s van Pluryn.

Profiel lid Commissie Zorg Kwaliteit & Veiligheid

Specifieke eisen

 • Sterk strategische oriëntatie en capaciteiten.
 • Is zich bewust van eigen positie en de noodzaak deze voor de Raad van Toezicht inzichtelijk, controleerbaar en transparant te hanteren.
 • Brede kennis ten aanzien van alle facetten van Zorg, Kwaliteit en Veiligheid met specifieke deskundigheid op gebied van langdurige zorg in het volwassencircuit (gehandicaptenzorg/verslavingszorg/chronische psychiatrie) en/of orthopedagogiek.
 • Praktijkervaring en/of ervaring met wetenschappelijk onderzoek in de zorg.
 • Affiniteit en/of ervaring met ethische kwesties bij voorkeur in de zorg.
 • Organisatiesensitiviteit en gevoel voor intermenselijke verhoudingen.
 • Inzicht en overzicht voor wat betreft taken en functies van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur alsook voor wat betreft ‘governance’ in het algemeen.
 • Regionale verankering in het werkgebied van Pluryn geldt als een pré, bij voorkeur op beperkte reisafstand van hoofdkantoor van Pluryn te Nijmegen.

Profiel en rol van de voorzitter Auditcommissie

Specifieke eisen

 • Ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in complexe maatschappelijke ondernemingen en/of de publieke sector en/of het bedrijfsleven.
 • Brede kennis ten aanzien van bedrijfsvoering met specifieke deskundigheid op gebied van financiën en bedrijfseconomie.
 • Voldoende kennis en/of ervaring om vastgoedvraagstukken goed te kunnen beoordelen en de RvB te bevragen.
 • Voldoende kennis en/of ervaring om vraagstukken op  het vlak van digitalisering/digitale transformatie inhoudelijk te kunnen beoordelen en op niveau te bespreken met de Raad van Bestuur.
 • Ervaring als lid en/of voorzitter van een Audit commissie.
 • Sterk strategische oriëntatie en capaciteiten.
 • Is zich bewust van eigen positie en de noodzaak deze voor de Raad van Toezicht inzichtelijk, controleerbaar en transparant te hanteren.
 • Organisatiesensitiviteit en gevoel voor intermenselijke verhoudingen.
 • Inzicht en overzicht voor wat betreft taken en functies van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur alsook voor wat betreft ‘governance’ in het algemeen.
 • Voldoende beschikbaarheid en toewijding om de rol van voorzitter Auditcommissie adequaat te kunnen invullen.
 • Regionale verankering in het werkgebied van Pluryn geldt als een pré, bij voorkeur op beperkte reisafstand van hoofdkantoor van Pluryn te Nijmegen.

Gelet op de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten.

Honorering

De vergoeding voor een lid van de Raad van Toezicht van Pluryn is gebaseerd op de richtlijnen van de NVTZ en de genoemde maxima van de WNT. Bestuur en toezichthouders zijn volgens het gehanteerde puntensysteem ingedeeld in de hoogste klasse. De huidige vergoeding is bepaald op 100% van de WNT-norm.

Procedure

Pluryn laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Yvonne Dings op contactinformatie .

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen