twee Leden Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel voor de functie lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiën, bedrijfsvoering en ICT) zie: https://klausschmitt.nl/vacature/lid-raad-van-toezicht-aandachtsgebied-financien-bedrijfsvoering-ict/

en voor de functie lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid) zie: https://klausschmitt.nl/vacature/lid-raad-van-toezicht-aandachtsgebied-zorginhoudelijk-kwaliteit-en-veiligheid/

Twee leden Raad van Toezicht

 • Aandachtsgebied: Financiën, bedrijfsvoering en ICT
 • Aandachtsgebied: zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid

MeanderGroep

MeanderGroep (hierna: Meander) is er voor iedereen; jong en oud, arm en rijk, ziek en gezond. De belangrijkste doelstelling van Meander is om haar klanten, ondanks eventuele beperkingen door ziekte of gebrek, in staat te stellen hun eigen leven te leiden. Meander is, als maatschappelijk ondernemer, werkzaam in de regio Parkstad en aangrenzende gebieden, een regio waar steeds meer ouderen en steeds minder jongeren wonen. Ervan uitgaande dat ouderen en chronisch zieken veel waarde hechten aan onafhankelijkheid en veiligheid, verleent Meander 24 uur per dag diensten bij mensen thuis (brengdiensten) en dicht bij huis (haaldiensten). Voor de kleine groep waarvoor zelfstandig wonen niet meer haalbaar is, biedt Meander woonvoorzieningen aan; waar mogelijk kleinschalig en per wijk opgezet.

De intramurale zorg wordt geboden in twee gespecialiseerde verpleeghuizen die zich m.n. richten op zwaardere doelgroepen (Korsakov, jong dementerenden, NAH- en revalidatiepatiënten, etc.), één regulier verpleeghuis waarin zowel PG als somatische zorg wordt geboden en elf wijkzorgcentra/locaties waarvan zes met een PG/verpleegunit. De wijkverpleging (extramurale zorg) wordt in de volle breedte geleverd in Parkstad. Meander biedt de HbH zowel in Parkstad als in de Westelijke Mijnstreek. De reguliere dagverzorging wordt geboden in dienstencentra en/of wijkzorgcentra verspreid over Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld.

In haar werkgebied is Meander de belangrijkste aanbieder van jeugdgezondheidszorg, cursussen en activiteiten o.a. op het gebied van voeding & dieet. Daarnaast biedt Meander maatschappelijke dienstverlening in een aantal gemeente, activiteiten op het gebied van zorgservices en allerlei paramedische diensten.

Meander behoort tot de koplopers in de moderne zorgverlening. Door de gezonde financiën is Meander in staat om te investeren in innovaties, om op nog meer plekken slimmer te werken en om vastgoed te realiseren dat geschikt is voor toekomstbestendige zorg.

Meander is één van de grootste werkgevers in de regio. Meander is in 2018 wederom uitgeroepen tot aantrekkelijkste werkgever van Limburg.

Strategie / Beleid

Recentelijk heeft Meander de strategische lange termijn visie/meerjarenplan vastgesteld (Meander 2022). Meander kiest daarbij voor de eigen-regie aanpak, uitgaande van preventie en ontzorgen en wil daarin landelijk een koplopersrol gaan vervullen en zo mede vorm geven aan de toekomst van de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Meander maakt zich sterk voor Positieve Gezondheid en een vital community van klanten en medewerkers, gericht op gezondheid en zelfredzaamheid.

Inzet van beleid is het zo efficiënt mogelijk inrichten van de werkprocessen volgens de Lean-methodiek, met als doel het vergroten van kwaliteit en klantgerichtheid en reduceren van verspilling. Daar waar het iets toevoegt, zet Meander de nieuwste technologie in. Alles ten bate van het welzijn van klanten, maar ook van het werkplezier en de inzetbaarheid van medewerkers of de efficiency van de bedrijfsvoering.

Vanuit een gedeelde missie en visie zoekt Meander actief de samenwerking met collega VVT-organisaties, met de 1e lijn en met overige stakeholders.

Organisatiestructuur

De tweehoofdige Raad van Bestuur geeft als harmonieus collectief leiding aan de ontwikkeling van Meander, met een duidelijke afbakening van bevoegdheden tussen centrale en decentrale eenheden, rekening houdend met de uitgangspunten ter zake (resultaatverantwoordelijke directies, decentraal wat kan, mits de schaalvoordelen benut worden). De voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur dragen de collectieve eindverantwoording voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De topstructuur van Meander is gebaseerd op zorgdomeinen. De vier onderscheidenlijke domeinen zijn: Verpleeghuizen, Wijkzorgcentra, V&V thuiszorg en Wmo (HbH & Bijzondere Dienstverlening). Deze vier clusters vallen elk afzonderlijk onder de verantwoordelijkheid van een directeur. Tevens is er een cluster Bedrijfsvoering, waarin de ondersteunende diensten zijn ondergebracht.

De OR, de CCR en de VVAR brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur m.b.t. het gevoerde beleid. Meander heeft, tot grote tevredenheid van medewerkers en Ondernemingsraad, Medezeggenschap op Maat (MoM) georganiseerd. Elke medewerker krijgt zo de kans om mee te beslissen over zijn/haar eigen werkomgeving.

Kerncijfers (2017)

Aantal klanten totaal

Meer dan 20.000 per jaar

Aantal medewerkers

5.000  (ca. 2.600 fte)  + vele vrijwilligers

Totale bedrijfsopbrengsten

€ 187,1 miljoen

Netto financieel resultaat

€ 9,2 miljoen

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen in % totale opbr.)

18%

Informatie

Meer informatie, waaronder het organogram en het jaarverslag 2017, is te vinden op www.meandergroep.com

Het jaarverslag 2018 zal op korte termijn beschikbaar worden gesteld.

Raad van Toezicht

Meander hanteert de Zorgbrede Governancode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • de continuïteit van de organisatie;
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals klanten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Meander en de daaraan verbonden ondernemingen. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur en vervult hij de werkgeversrol richting de Raad van Bestuur. De werkwijze van de Raad van Toezicht is omschreven in het reglement Raad van Toezicht. Hierin is opgenomen dat de Raad werkt met een drietal commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. De commissies adviseren de Raad over onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden de besluitvorming van de Raad voor.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, incl. de voorzitter:

 • voorzitter, algemeen bestuurlijke en governance portefeuille incl. remuneratie
 • vicevoorzitter, aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering, tevens voorzitter van de Auditcommissie
 • lid, aandachtsgebied zorginnovatie, tevens voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • vacature, aandachtsgebied financiën, bedrijfsvoering en ICT
 • vacature, aandachtsgebied zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid, tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de Raad van Bestuur en komt verder samen voor additionele bijeenkomsten zoals commissievergaderingen. (Een afvaardiging van) de Raad van Toezicht neemt deel aan vergaderingen met de OR en de CCR.

De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorg ge­relateerde kennis, financieel economische expertise, kennis van governance, kennis van vastgoed en kennis van juridische zaken. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht, leeftijd en andere diversiteitsaspecten.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Affiniteit met het sociaal maatschappelijk belang en de VVT-sector in het bijzonder.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van Meander en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gebruik makend van elkaars complementariteit.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan Meander stellen.

Conform het rooster van aftreden ontstaan op korte termijn twee vacatures binnen de Raad van Toezicht. De hieronder weergegeven specifieke profielen vormen het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht (financiën, bedrijfsvoering en ICT)

 • Ruime ervaring met een eindverantwoordelijke breed samengestelde bedrijfsvoeringsportefeuille, verkregen in een complexe en professionele organisatie binnen of buiten de zorg.
 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving.
 • Ruime ervaring met investeringsafwegingen en implementatierisico’s inzake ICT en digitalisering, kijkt kritisch naar het handhaven van verantwoorde vermogensparameters.
 • Geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur in het kader van de financiële continuïteit.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht (zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid)

 • Bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond (care), beschikt over een goed conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en  kwalitatieve ontwikkelingen in de sector waarin Meander actief is.
 • Kan zich goed inleven in het werken met en voor klanten en professionals in het werkveld van Meander.
 • Heeft kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen van zorgorganisaties en de hiermee verband houdende auditing en certificering.
 • Heeft betrokkenheid bij en/of kennis van netwerken waarin ook (vertegenwoordigers van) klanten van Meander zich begeven.
 • Een passend professioneel netwerk is een pre.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Meander en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.


(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen