Lid Raad van Toezicht, zorginhoudelijke portefeuille | ZuidZorg

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Inleiding

Stichting ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven, is een echte thuiszorgorganisatie, gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige en complexe wijkzorg achter de voordeur, zoals verpleging en verzorging en thuiscoaching. In de regio Zuidoost Brabant neemt ZuidZorg daarmee een unieke positie in. Daarnaast levert ZuidZorg tot 1 januari 2021 jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen.

Bij ZuidZorg zijn ruim 2.000 medewerkers werkzaam, die vanuit een 40-tal locaties zorg leveren aan zo’n 10.000 cliënten. ZuidZorg werkt met gekwalificeerde en professionele medewerkers die deel uitmaken van zelforganiserende teams en als zodanig de ruimte krijgen om de zorg volledig af te stemmen op de wensen en de behoeften van de cliënten. Kwaliteit en continuïteit van zorg staan daarbij voorop en het streven is er op gericht dat cliënten zoveel mogelijk dezelfde zorgverlener(s) zien.

ZuidZorg werkt nauw samen met andere zorgaanbieders zoals huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen e.d. en daarnaast met gemeenten en zorgverzekeraars met als doelstelling om cliënten te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te blijven wonen. Dagelijks helpt ZuidZorg op deze wijze duizenden cliënten onder het motto “Vertrouwd Dichtbij”.

De missie en de visie worden door ZuidZorg kernachtig als onderstaand geformuleerd:

Missie: “ZuidZorg bevordert de gezondheid en zelfstandigheid van alle mensen in de wijk”.
Visie: “ZuidZorg ondersteunt jong en oud thuis in hun vertrouwde omgeving op het gebied van gezondheid en zelfstandigheid. Met onze wijkteams stimuleren we iedereen om met passende oplossingen zoveel mogelijk op eigen kracht het beste uit hun leven te halen. Daarmee bevorderen we weerbaarheid, vitaliteit en zelfredzaamheid. Om dit te bereiken maken we gebruik van moderne technologieën en werken we intensief samen met onze cliënten, eerstelijns en tweedelijns zorgpartners en mantelzorgers”.

Voor meer informatie zie www.zuidzorg.nl.

Strategie 2020-2023

In de afgelopen jaren, waarin ingrijpende bezuinigingen hebben plaatsgevonden in de externe financiering, heeft ZuidZorg niettemin zijn financiële positie kunnen verbeteren. Daartoe was een pakket van maatregelen nodig zoals een focus op de complexe en langdurende zorg, de verkoop van verlieslatende activiteiten, het verlagen van de overheadkosten en het investeren in procesoptimalisatie.

Voor de komende jaren is de strategie op de eerste plaats gericht op het zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden voor de wijkzorg en de thuiscoaching. Daartoe is inmiddels een verzelfstandiging van deze bedrijfsonderdelen afgerond om zodoende ook in juridische zin samenwerkingsverbanden aan te kunnen gaan.  Op de tweede plaats is het aanboren van nieuwe markten en producten een belangrijk speerpunt in de strategie 2020-2023. Ook zal nadrukkelijk worden geïnvesteerd in innovaties om daarmee in te spelen op de sterk groeiende vraag naar thuiszorg bij een tekortschietende personele capaciteit.

Organisatiemodel

ZuidZorg is een stichting (met daarin BV’s als werkmaatschappijen) en hanteert het Raad van Toezicht – Raad van bestuur model. De stichting heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder is belast met de dagelijkse besturing van de organisatie. De directeuren van de werkmaatschappijen rapporteren aan de bestuurder over de dagelijkse gang van zaken met een grote mate van vrijheid in het maatschappelijk ondernemerschap. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Als norm voor de wijze waarop Raad van Toezicht en Raad van Bestuur functioneren hanteert de organisatie de Zorgbrede Governancecode (2017). 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ZuidZorg bestaat uit 5 leden. De Raad van Toezicht ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de stichting en meer in het bijzonder op de  kwaliteit van zorg, de optimale aanwending van de aan de organisatie toegekende middelen en de tevredenheid van cliënten en medewerkers. Daarnaast is de Raad van Toezicht enerzijds werkgever van de bestuurder en  anderzijds klankbord voor en adviseur van de bestuurder. De Raad van toezicht heeft zijn visie op het toezichthouderschap vastgelegd. Deze toezichtvisie is te vinden op de website van ZuidZorg.

De Raad van Toezicht kent een drietal commissies ter voorbereiding van het overleg in de voltallige raad: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie zorg, kwaliteit en veiligheid. Naast het bijwonen van de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht en de genoemde commissies brengen de leden ook werkbezoeken aan locaties van ZuidZorg en vindt jaarlijks overleg plaats met de medezeggenschapsorganen.

I.v.m. het terugtreden van één van de leden van de Raad van Toezicht ontstaat op korte termijn een vacature voor een lid met een zorginhoudelijke achtergrond. Van kandidaten wordt verwacht dat zij expliciet affiniteit hebben met de extramurale zorg en zich betrokken voelen bij de hoofdlijnen van het beleid van ZuidZorg. Dat vraagt om een zekere generalistische kennis en ervaring, alsmede het vermogen om op strategisch niveau te opereren.

Op basis van een eigentijdse opvatting over toezichthouden en governance weten kandidaten de juiste balans te vinden tussen betrokkenheid en professionele distantie. Kandidaten zijn actief in het arbeidsproces en hebben bij voorkeur een regionale binding. Speciale belangstelling gaat uit naar kandidaten in de leeftijdscategorie 40-55 jaar.

Deze vacature in de Raad van Toezicht betreft een lid op bindende voordracht van de cliëntenraad conform het bepaalde in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Het profiel en de functie-eisen van de gezochte kandidaat vindt u onderstaand.

Profiel

De kandidaat:

 • beschikt over een heldere visie op ontwikkelingen in de maatschappij, de zorg in het algemeen en de toekomst van de wijkzorg in het bijzonder;
 • is een positieve, kritische en open sparringpartner;
 • hanteert een onafhankelijke opstelling;
 • heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samen werken in teamverband;
 • is organisatie- en omgevingssensitief;
 • heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, kent de balans tussen betrokkenheid en professionele distantie.

Functie-eisen

De kandidaat:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau ;
 • heeft een zorginhoudelijke achtergrond;
 • kent de gehele zorgketen van nulde t/m derde lijn;
 • beschikt over een groot netwerk in de zorg;
 • heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in de zorg;
 • heeft kennis van/affiniteit met innovatieve concepten in de zorg en met technologische vernieuwing;
 • is ondernemend ingesteld;
 • is in voldoende mate beschikbaar voor vergaderingen, werkbezoeken e.d. 

Competenties

De kandidaat:

 • is in staat om snel overzicht en inzicht in zaken te verkrijgen;
 • wekt vertrouwen en is gezaghebbend;
 • is pro-actief in houding en gedrag;
 • heeft empathisch vermogen;
 • is (zelf)kritisch.

Honorering

Honorering van de werkzaamheden vindt plaats binnen de geldende richtlijnen van de NVTZ en bedraagt momenteel voor een lid Raad van Toezicht € 12.000 per jaar.

Procedure

ZuidZorg laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Wij vragen u uitsluitend te reageren indien u zich in belangrijke mate herkent in bovenstaande profielschets.  Specifieke vragen kunt u stellen aan Wim Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken.

071 – 581 44 10 | wim@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 18 december a.s. 

De eerste selectiegesprekken met daarvoor in aanmerking komende kandidaten bij Corsten & Corsten vinden plaats in week 52 van dit jaar en week 1 van volgend jaar. De selectiegesprekken bij ZuidZorg worden gepland op in week 3 en week 4 van 2021. 

Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met het bovengenoemde.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen