Lid Raad van Toezicht, profiel Marketing & Communicatie | Residentie Molenwijck

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Lid Raad van Toezicht

Inleiding

De Stichting Residentie Molenwijck in Loon op Zand is een uniek woonconcept voor senioren met een inclusieve voorziening van diensten, waaronder welzijn en zorg. Bewoners wonen zelfstandig, met eigen verantwoordelijkheid.

Residentie Molenwijck ontving de eerste bewoner in 1976 en is in 1978 officieel in gebruik genomen. Het woonconcept omvat 147 appartementen, vele openbare ruimtes, waaronder een restaurant, het grand café, de wellness en voorzieningen zoals een eigen keuken, een winkel, een kapsalon en een fitnessruimte. Het gehele complex is omzoomd door een mooi park, met waterpartijen, grote terrassen en veel groen. Residentie Molenwijck staat bekend om zijn gunstige ligging ten opzichte van het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en het Witte Kasteel uit de 17de eeuw. Het complex is eind 2008 gerenoveerd en met 24 appartementen uitgebreid. Het onderhoudsniveau is hoog. De diensten en de zorg worden geboden vanuit de visie van maximale nabijheid met behoud van afstand. Eigen regie, positieve gezondheid en net even anders zijn belangrijke waarden. Samenvattend is Residentie Molenwijck van en voor bewoners, waarbij de organisatie in samenwerking met de Bewonersraad en de Vereniging van Bewoners het bewoners mogelijk maakt zich gelukkig te voelen. In Residentie Molenwijck staan de volgende waarden (de eerste letters van deze 5 waarden vormen het woord “SAMEN”) centraal:

 • Sociaal: bewoners en collega’s hebben oog-en-oor voor elkaar, hebben empathisch vermogen, zij spelen elkaar de bal toe en zijn in hun bejegening vriendelijk en voorkomend.
 • Ambitieus: bewoners en collega’s halen alles uit het leven, zij zijn verliefd op het werk en daarnaast zijn zij ook verliefd op het merk Residentie Molenwijck.
 • Maatschappelijk: Residentie Molenwijck weet goed aan te sluiten en soms voorop te lopen bij de maatschappelijke thema’s, zoals verbindingen met de buurt, mantelzorg en ontwikkelingen op het gebied van welzijn & zorg.
 • Eerlijk: bewoners en collega’s zijn open en transparant; zij zeggen wanneer het goed is en zij zeggen wanneer het beter kan.
 • Natuurlijk: eigen regie, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn vanzelfsprekend. Kwaliteit van wonen en kwaliteit van dienstverlening zijn van niveau en worden vanzelfsprekend met regelmaat (intern en extern) getoetst (ISO-9001 certificaat, Gouden Keurmerk Voedselveiligheid en vermeldingen op de Zorgbelangwebsite).

Residentie Molenwijck behaalt reeds jaren goede tot zeer goede scores bij het bewoners- en medewerkers onderzoek. Medewerkers, medezeggenschap, management en Raad van Toezicht zijn eensgezind in hun overtuiging dat Residentie Molenwijck de bijzondere cultuur en het gezonde leefklimaat dient te behouden, waar nodig te versterken en zeker voor de toekomst door te geven en daarmee blijvend te ontwikkelen. Hiertoe is onlangs een programma van start gegaan onder de naam MOVE. Medewerkers, bewoners en management komen samen in beweging om het Molenwijck van de toekomst vorm te geven. Met behoud van het goede wordt gewerkt aan mee flexibiliteit in de dienstverlening om tegemoet te komen aan de wensen van toekomstige senioren. Dit programma is vormgegeven rondom 4 pijlers: de Molenwijck gemeenschap, het dienstenpakket, Zorg & Welzijn en het gebouw.

Meer informatie over Residentie Molenwijck is te vinden op de website: www.molenwijck.com.

Besturings- en organisatiemodel

De besturing van Residentie Molenwijck vindt plaats volgens het Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn geborgd in de statuten. De dagelijkse besturing van de organisatie ligt in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur (Directeur-Bestuurder).
De principes van de Governancecode Zorg 2022 zijn leidend voor de organisatie.

Kerncijfers (2023)

Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht Residentie Molenwijck een continuering van de positieve belangstelling van toekomstige bewoners en collega’s, en daarmee ook een continuering van de positieve financiële resultaten.

Karakteristiek van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Residentie Molenwijck fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en draagt de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de Raad van Bestuur. Verder ziet de Raad van Toezicht toe op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Ook adviseert zij, gevraagd en ongevraagd, de Raad van Bestuur en treedt op als klankbord voor de Directeur - Bestuurder en het managementteam. Bovendien neemt de Raad van Toezicht statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatorische, investerings- en performancebeslissingen. Jaarlijks vindt een zelfevaluatie plaats binnen de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en kent drie commissies:

 • Commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Commissie Audit & Financiën
 • Remuneratiecommissie

De inzet van de Raad van Toezicht van Residentie Molenwijck is dat zij dicht bij de organisatie wil staan en dat zij zowel de kwaliteit van dienstverlening als de continuïteit van de organisatie hoog op de agenda heeft staan. Verbinden en vertrouwen zijn hierin de sleutelwoorden. De Governancecode Zorg 2022 is de leidraad voor de verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder.

Het algemeen profiel van de Raad van Toezicht Molenwijck is conform deze code opgedeeld in drie onderdelen:

 • deskundigheden
 • vaardigheden
 • diversiteit

Algemene deskundigheden leden Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een aantal algemene deskundigheden. Daarnaast is specifieke deskundigheid gewenst voor de verschillende portefeuilles in de Raad van Toezicht.

Elk raadslid beschikt over:

 • een academisch denkniveau.
 • inzicht in de karakteristieken van het domein wonen met zorg en in het bijzonder de VVT.
 • inzicht in het functioneren en besturen van complexe organisaties in een maatschappelijke omgeving.
 • inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen.
 • voldoende bestuurlijke ervaring en wijsheid om invulling te kunnen geven aan de brede toezichthoudende rol in teamverband.

Algemene competenties leden Raad van Toezicht

Naast algemene deskundigheid en inhoudelijke expertise ten behoeve van de afdekking van de profielkenmerken, dienen de leden van de Raad van Toezicht over een aantal algemene competenties te beschikken.

De leden van de Raad van Toezicht hebben de vaardigheid om

 • (mogelijk beperkte) informatie in een kort tijdsbestek te vertalen in een overzichtsbeeld van voorliggende kwesties en/of ontwikkelingen.
 • de toezichthoudende rol te onderscheiden van de bestuurlijke rol van de Raad van Bestuur en met gepaste balans tussen betrokkenheid en afstand de toezichthoudende rol te vervullen.
 • constructief-kritisch de Raad van Bestuur te toetsten op het gevoerde beleid.
 • gevraagd en ongevraagd te adviseren over te voeren beleid, met inachtneming van het onderscheid tussen de toezichthoudende en bestuurlijke rol.
 • rolvast te acteren in een organisatie die zich in een snel veranderende omgeving bevindt.
 • op het juiste abstractieniveau een beleidsdiscussie aan te gaan.
 • integer te handelen en in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming in teamverband te komen.
 • financiële gegevens betreffende begroting en jaarrekening van de organisatie te begrijpen, te interpreteren en te beoordelen in relatie tot het gevoerde c.q. te voeren beleid.
 • zich te presenteren en te bewegen in voor de organisatie maatschappelijke en politieke netwerken van personen en instellingen.

Diversiteit in de Raad van Toezicht

In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt bij (her)benoeming diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, toezichthoudende ervaring, leeftijd, regionale binding en rol in het team betracht. Bij de uiteindelijke selectie van voor te dragen kandidaten worden deze aspecten van diversiteit door de Raad van Toezicht gezamenlijk nagelopen. Dit doet de raad in het kader van het collectief en bewust voldoen of gemotiveerd afwijken van de nagestreefde diversiteit en de eventuele consequenties ervan voor volgende (her)benoemingen .

Vacature Lid Raad van Toezicht | profiel Marketing en Communicatie

In verband met het aftreden aan het eind van de benoemingstermijn van een van de leden, is de Raad van Toezicht van Residentie Molenwijck op zoek naar een nieuw lid Raad van Toezicht, met het profiel Marketing en Communicatie. Het gezochte lid heeft inhoudelijke kennis van, nieuwsgierigheid naar en betrokkenheid bij de ontwikkelingen in marketing en communicatie. Vanuit zijn of haar management- of bestuurlijke ervaring bewaakt het lid het perspectief van ‘de organisatie’ en in het bijzonder het perspectief van de bewoners/cliënten, zijn naasten, vrijwilligers en zorgverleners.

De gezochte toezichthouder is een ervaren toezichthouder. Heeft expertise en ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, de zorg of de professionele dienstverlening rondom thema’s als marketing, communicatie, informatietechnologie en/of innovatie. Hieronder wordt o.a. verstaan ervaring in (online) marketing, sociale media, in- en externe communicatie, content creatie en projectmanagement. Alhoewel innovatief denken zijn/haar kracht is, heeft het lid tegelijk oog voor de investeringsafwegingen, praktische consequenties en implementatierisico’s. De nieuw te benoemen toezichthouder heeft nadrukkelijke affiniteit met zorg en hospitality. Op basis van zijn of haar carrière is hij of zij volwaardig gesprekspartner van de Directeur-Bestuurder. Het lid heeft zitting in de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Residentie Molenwijck is voor de vervulling van deze vacature op zoek naar een breed ervaren adviseur, manager, directeur of bestuurder met toezichthoudende ervaring. Iemand die, naast kennis van het profiel Marketing en Communicatie, tevens kennis op hoofdlijnen heeft van:

 • de gezondheidszorg en het stakeholderveld
 • innovatie in de zorgsector in de brede zin van het woord
 • landelijke ontwikkelingen in de zorg

Het gezochte lid beschikt over een breed netwerk en heeft eventueel regionale binding met Residentie Molenwijck.

Bezoldiging

Bezoldiging vindt plaats conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT-2). Residentie Molenwijck is ingedeeld in klasse II.

Procedure

Benoeming geschiedt voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging van een tweede termijn (nogmaals vier jaar). Residentie Molenwijck laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 0343 – 203 010 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op woensdag 20 maart. De eerste selectiegesprekken met Corsten & Corsten vinden plaats op maandag 25 maart. De selectiegesprekken bij Residentie Molenwijck vinden plaats op woensdag 3 april in Loon op Zand. Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met deze data.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen