Lid Raad Van Toezicht Kwaliteit En Zorg

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Uurbasis

De organisatie
Stichting Trajectum biedt professionele en wetenschappelijk onderbouwde behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond en veelal met complexe, meervoudige problematiek. Uniek is dat Stichting Trajectum dit organiseert in een keten van hulpverleningsvormen om een cliënt zo passend mogelijk te begeleiden. Stichting Trajectum hanteert voor de doelgroep geen uitsluitingscriteria. De organisatie biedt iedere cliënt een behandelings- en/of begeleidings- en/of activiteitenplan op maat. Dit doet men niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook in nauwe samenwerking met andere organisaties. Met het ketenzorgmodel wil Stichting Trajectum bereiken dat cliënten beter in staat zijn op een verantwoorde en aanvaardbare manier te functioneren in de maatschappij. De aanpak van Stichting Trajectum staat nationaal en internationaal goed aangeschreven en de organisatie kan dan ook worden beschouwd als een vooraanstaande specialistische zorgaanbieder in Nederland. 

Stichting Trajectum is op zoek naar een

Lid Raad Van Toezicht Kwaliteit En Zorg
Parttime | Zwolle 

Algemene profieleisen Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van Trajectum. De Zorgbrede Governancecode 2017 wordt nageleefd en de daarin genoemde zeven principes voor governance zijn ook leidraad voor de Raad van Toezicht.

Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht:

 • Toetsen of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op de belangen van de Stichting en verbonden rechtspersonen in relatie tot hun maatschappelijke functie en een zorgvuldige en evenwichtige afweging hebben gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichtingen betrokken zijn;
 • Houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichtingen en erop toezien dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten aan de hand van afgesproken ijkpunten;
 • Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (werkgeverschap);
 • Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (eigen functioneren van de Raad van Toezicht;
 • Regelen van eigen werkzaamheden; afleggen van verantwoordelijkheid);
 • Functioneren als adviseur (gevraagd en ongevraagd) en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 • Goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.

Artikel 7 lid 2 van de statuten van Stichting Trajectum bepaalt voorts dat geen lid van de Raad van Toezicht kunnen worden: 

 • Personen die in dienst zijn van de Stichtingen;
 • Personen die (zakelijke) belangen hebben bij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
 • Personen die lid zijn van de cliëntenraad.

In de statuten is voorts bepaald dat leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen aansluitend voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

Profielschets lid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht functioneert als een team. De afzonderlijke leden vullen elkaar zodanig aan dat zij gezamenlijk de taak van Raad van Toezicht goed kunnen uitoefenen. De profielschets valt uiteen in eisen die aan alle Raad van Toezichtleden gesteld kunnen worden en aan eisen die aan een of meer leden gesteld kunnen worden.

Algemene eisen
Algemene eisen die aan alle Raad van Toezichtleden gesteld moeten worden zijn:

 • Beschikken over een academisch werk- en/of denkniveau;
 • Beschikken over soepele sociale vaardigheden en verbindend vermogen;
 • Bestuurlijke ervaring dan wel ervaring als toezichthouder (kennis van het functioneren van een professionele organisatie);
 • Op strategisch niveau kunnen opereren (het vermogen tot oordelen op basis van kennis van hoofdlijnen en zonder kennis van details);
 • Inzicht hebben in de zorgsector (verstandelijk gehandicaptenzorg, forensische ggz, justitie) en de zorgverlening en de ontwikkelingen hierin;
 • Affiniteit hebben met en betrokkenheid bij de cliënten van Trajectum en op de op hen toegesneden zorg en zorgorganisatie;
 • De doelstelling van Trajectum kunnen onderschrijven;
 • Tijd en energie ter beschikking hebben en willen stellen;
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid hebben en het participeren in daarmee samenhangende netwerken;
 • Respecteren van en affiniteit hebben met de levensbeschouwelijke, maatschappelijke, sociale en ethische vraagstukken die binnen Trajectum kunnen spelen.

Daarnaast zal de Raad van Toezicht als team over de kennis en kunde moeten beschikken om de taken daadwerkelijk te kunnen uitoefenen. Dit impliceert dat elk lid van de Raad van

Toezicht afzonderlijk aan minimaal één, maar bij voorkeur over meerdere, van de hierna genoemde functie-eisen beschikt:

 • Op strategisch niveau toezicht uitoefenen;
 • Als klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur optreden;
 • De statutaire taken vervullen, waartoe behoren;
 • Het benoemen van de accountant;
 • Het goedkeuren van begrotingen en jaarrekeningen;
 • Het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan;
 • Het goedkeuren van strategische samenwerking.

Afgezien van de collectieve verantwoordelijkheid moeten tenminste enkele leden van de Raad van Toezicht:

 • In staat zijn als werkgever van de Raad van Bestuur op te treden;
 • Inzicht hebben in en kennis hebben van de regeling van de besturing (hiermee wordt bedoeld het instrumentarium waarvan bij het besturen en toezicht houden gebruik kan worden gemaakt).

Specifieke eisen
Als laatste element in de profielschets zijn er de specifieke eisen die aan een lid van de Raad van Toezicht kunnen worden gesteld. Deze zijn mede afhankelijk van de samenstelling van de Raad van Toezicht en van de ontwikkelingsfase waarin de organisatie zich bevindt. In de loop van de tijd kan de behoefte aan deze expertise veranderen. In de huidige situatie dienen de volgende kennisgebieden (en hiermee samenhangende netwerken) in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd te zijn: 

 • (Forensische) gedragswetenschappen, medisch specialistische expertise, kennis van de VG;
 • Kennis van (gevolgen van) psychopathologie en van (evidence based) behandelen;
 • Financieringsvraagstukken (financieel-economische zaken);
 • Algemene kennis van bedrijfsvoering, innovatie en digitalisering binnen complexe organisaties;
 • Kwaliteit van zorg binnen in de caresector (in het bijzonder de verstandelijk gehandicaptenzorg).

Bij voorkeur is de Raad van Toezicht evenwichtig samengesteld uit mannen en vrouwen. 

Toezichthouder met het profiel kwaliteit en zorg
Wij zoeken een toezichthouder met kennis van de verstandelijke gehandicaptensector die bij voorkeur een directionele of bestuurlijke rol in de gehandicaptenzorg bekleedt. Heeft vanuit de zorgpraktijk (of anderszins) kennis van en zicht op kwaliteit van zorg, ervaring met de inspectie en instellingsbeleid. Dit lid versterkt de Raad van Toezicht met name op zorginhoudelijk gebied en in het toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg en dienstverlening door Trajectum. Zij beschikt over een brede visie op de VG Sector met voldoende kritische distantie tot het zorgbeleid en heeft duidelijke opvattingen over doelstellingen van de organisatie op het gebied van zorgkwaliteit. Deze toezichthouder neemt plaats in de commissie kwaliteit. 

Vanwege de samenstelling van het huidige team nodigen wij voor deze functie nadrukkelijk vrouwen en beginnende toezichthouders uit om te reflecteren. 

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van Lidewij Geertsma. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de sollicitatiebutton. Op onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u de volledige profielschets.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.trajectum.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Lid Raad van Toezicht, WO, Zwolle, toezicht, ervaren

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen