Lid raad van toezicht (financiën en vastgoed) - Van Neynsel

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Van Neynsel - Wonen, Zorg & Welbevinden

Lid raad van toezicht

tevens lid commissie financiën & vastgoed

Van Neynsel is een vernieuwende ouderenzorgorganisatie in ‘s-Hertogenbosch waar welbevinden van bewoners en medewerkers centraal staat. Zij faciliteert alle vormen van wonen en zorg voor bewoners in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Goed leven betekent bij Van Neynsel dat cliënten verder kunnen met hun eigen leven, ook als hun leven ingrijpend verandert als gevolg van ziekte of ouderdom. De circa 1.000 medewerkers van Van Neynsel leveren zorg aan ruim 1100 cliënten en worden hierin ondersteund door ongeveer 500 vrijwilligers.

Van Neynsel wordt aangestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur. De organisatie is in transitie van productgericht naar een procesgerichte organisatie. De medezeggenschap wordt vorm gegeven door een ondernemingsraad en een centrale cliëntenraad. Van Neynsel heeft een omzet van circa € 58 miljoen.

Locaties

Van Neynsel biedt haar dienstverlening aan vanuit vijf locaties in ’s-Hertogenbosch, een locatie in Vught, één residentie en een ziekenhuislocatie. Boswijk in Vught richt zich op de intensieve zorg voor dementerenden in de vorm van kleinschalig wonen. Eemwijk is van oudsher een verpleeghuis voor zowel somatische als psychogeriatrische cliënten. Met uitzondering van Boswijk en Eemwijk hebben de andere locaties (Antoniegaarde, De Grevelingen en De Taling) naast intramurale zorg in kleinschalige woonvormen ook zelfstandig wonen met zorg en diensten. De locatie Zuiderschans wordt momenteel gesloopt en herbouwd. Residentie Rivièraa biedt zelfstandig wonende ouderen de mogelijkheid gebruik te maken van de zorg en diensten van Van Neynsel. Op de locaties worden veel activiteiten ontplooid om het ‘ontmoeten’ voor wijkbewoners te organiseren en een warm huis te zijn voor bewoners en hun naasten. Voor meer informatie over de organisatie: Vanneynsel.nl

Ontwikkelingen

Strategie: een duidelijke koers

In 2017 is een meerjarenbeleidsplan ‘Van Zorg naar Welbevinden’ uitgebracht dat in nauwe samenwerking met alle interne geledingen en met externe stakeholders tot stand is gekomen. Het plan heeft een doorlooptijd van vier jaar. In dit plan zijn beloften opgenomen die Van Neynsel wil waarmaken: Van Neynsel heeft tevreden cliënten; is succesvol in de wijk; is een aantrekkelijke werkgever en een fitte organisatie en heeft een innovatief expertisecentrum dementiezorg. De relatie met en de verbinding tussen de mensen staat centraal in deze benaderingswijze. Inmiddels is er een strategische visie voor de komende jaren vastgesteld in lijn met het bovenstaande.

Van Neynsel realiseert momenteel een transitietraject waarbij de visie op zorg en welbevinden is verbreed van goede zorg en welbevinden binnen het medische domein naar ook de zorg en welbevinden binnen het sociale en psychologische domein. Deze transitie wordt in praktijk gebracht in de zogenaamde ‘Expeditie’ voor alle medewerkers en vrijwilligers.

Vastgoed

In 2018 is een strategisch vastgoedplan als kader ontwikkeld waarin het bestaande vastgoed is beschouwd en er keuzes voor de vastgoedagenda zijn gemaakt. Deze vastgoedagenda zal een belangrijk onderwerp zijn voor de komende jaren (onder andere de nieuwbouw van De Zuiderschans).

Financiën

Van Neynsel is van oudsher een financieel stabiele en gezonde stichting. Van Neynsel gebruikt de extra middelen die ter beschikking staan om te investeren in en te innoveren op het traject van welbevinden. Ook de ‘waardigheid en trots’-middelen worden jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsorganen besteed aan extra dagbesteding voor cliënten en deskundigheids-bevordering van medewerkers. De financiële impact van de crisis als gevolg van Covid-19 is nog onduidelijk.

ICT

De afhankelijkheid en mogelijkheden van ICT zijn zeer groot en wordt in de toekomst alleen maar groter. De huidige ICT ondersteuning is niet optimaal geregeld. De visie op informatie-management is versneld opgepakt en dit moet leiden tot een gericht advies en aanpak tot verbetering.

Governance

De raad van bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie conform de Zorgbrede Governancecode. Per 1 juni 2019 is dit de heer drs. M. (Marcel) van Woensel. De reglementen voor de RvB, de raad van toezicht (RvT) en de statuten zijn recent herijkt en voldoen aan de Governancecode. Een RvT van vijf personen (voorzitter en vier leden) houdt toezicht op de organisatie. De RvT toetst of de RvB bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

Raad van toezicht

De RvT rekent conform de statuten van Van Neynsel de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende RvB (goed werkgeverschap o.a. door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de RvB);
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (o.a. door benoeming, beoordeling,  ontslag en evaluatie van (leden van) de RvT);
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de RvB;
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de instelling;
 • het goedkeuren van strategische beslissingen van de RvB en monitoren van de P&C cyclus.

De RvT is bij voorkeur zodanig samengesteld dat de volgende kennis- en ervaringsgebieden zijn vertegenwoordigd: medisch/zorginhoudelijk, ethisch/levensbeschouwelijk, juridisch, financieel/ bedrijfseconomisch, ondernemerschap en medewerkers & organisatie (HRM). Ook wordt gelet op een evenwichtige samenstelling qua leeftijd, geslacht en woon/werkplaats binnen het werkgebied.

De RvT is betrokken bij Van Neynsel en diens medewerkers en clienten en stelt zich proactief op bij het ontwikkelen van de strategische koers van Van Neynsel en ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De RvT en RvB maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de RvT gehanteerd worden.

De RvT heeft commitment naar elkaar uitgesproken ten aanzien van de invulling van de rol van toezichthouder bij Van Neynsel. Dit betekent dat de raad op betrokken wijze haar taken en bevoegdheden uitoefent door bijvoorbeeld het instellen van commissies om ook onder de laag van de RvB zicht te krijgen op de organisatie. En daarnaast ook op andere manieren zorgt in goede verbinding te staan met de organisatie. Daarnaast toont de raad visie op haar rol als toezichthouder en treedt op als inhoudelijk kritisch sparringpartner van de RvB.

De RvT komt ongeveer zes maal per jaar bijeen in een reguliere vergadering. Daaraan voorafgaand vindt het agenda-overleg plaats van de voorzitter RvT en de RvB. De commissie financiën & vastgoed komt ongeveer vier maal per jaar bijeen evenals de kwaliteitscommissie. Soms worden reguliere vergaderingen gecombineerd met werkbezoeken op een locatie.

De RvT is als volgt samengesteld:

 • De heer drs. P.H.M. (Paul) Tankink, voorzitter (tot 1 juli 2021)
 • De heer drs. G.L.M. (Guido) van den Bogaert MBA, inkomend voorzitter
 • De heer drs. M.J.J. (Michel) de Bekker
 • Mevrouw dr. J.E.M. (Julliëtte) van Eerd – Vismale MBA
 • Mevrouw prof. dr. M.E. (Marjolein) de Vugt

Profiel alle leden van de RvT 

Elk lid van de RvT beschikt over:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Van Neynsel;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de RvB te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid in tijd en aandacht, in principe voor 4 jaar met eventuele herbenoeming voor weer 4 jaar. 

Vacature lid RvT tevens lid commissie financiën & vastgoed

Als gevolg van het bereiken van de maximale zittingstermijn zal de heer Paul Tankink per 1 juli de raad verlaten. De heer Guido van den Bogaert zal dan de rol van voorzitter overnemen. Er komt derhalve een positie vrij voor lid van de raad tevens lid commissie financiën & vastgoed.

Specifieke criteria voor de vacature

Vanzelfsprekend voldoet de gezochte kandidaat aan de algemene eisen die aan elke toezichthouder worden gesteld (zie hiervoor). Aanvullend is de raad op zoek naar:

 • ervaring op het terrein van brede bedrijfsvoering in een (eind)verantwoordelijke rol;
 • kennis van strategische en inhoudelijke vraagstukken omtrent informatisering & digitalisering;
 • een ‘critical friend’ voor de RvB, specifiek op het terrein van ICT en zorgtechnologie;
 • affiniteit met vraagstukken rondom vastgoedstrategie in de langdurige zorg;
 • maatschappelijk ondernemerschap; brengt een meer zakelijke blik “van buiten”;
 • een teamplayer complementair aan de zittende leden, verbinder en iemand die onder druk de rust bewaart en vanuit good governance de hoofd- van bijzaken blijft onderscheiden;
 • affiniteit met de VVT-sector en de mensen en activiteiten van Van Neynsel.

Toezichthouders bij Van Neynsel kunnen ruim tijd vrijmaken voor de positie. Gerekend moet worden op één a twee dagdelen per maand voor de functie van lid.

Het honorarium

De aanstelling in de raad van toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming. Vergoeding is conform de richtlijnen WNT.

Procedure

De raad van toezicht Van Neynsel laat zich in deze procedure begeleiden door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen naar vanneynsel@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Mariëlla Engels op contactinformatie .

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

Informatie over de gespreksrondes treft u aan op Vanderkruijs.com (onderaan de pagina).

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen