Lid Raad van Toezicht, algemeen (medisch) profiel op het deskundigheidsgebied: screening & preventie, epidemiologie en oncologie

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Inleiding

In Nederland worden drie bevolkingsonderzoeken naar kanker uitgevoerd: naar borstkanker, baarmoederhalskanker en naar darmkanker. Deze bevolkingsonderzoeken zijn onderdeel van het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoeken van het Ministerie van VWS. Het RIVM is verantwoordelijk voor de regie en subsidieverlening. Bevolkingsonderzoeken Nederland (BVO NL) heeft als taak de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Dit is haar bestaansrecht. BVO NL draagt door middel van kwalitatief hoogwaardige bevolkingsonderzoeken substantieel bij aan een vroegtijdige behandeling van bovengenoemde kankersoorten met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen.

Bestuurlijke fusie

Met de bestuurlijke fusie van de vijf SO’s en de FSB is een bijzondere situatie ontstaan. De zes organisaties resulteren onder een Raad van Bestuur (RvB), maar tot aan de juridische fusie (streefdatum 1 januari 2022) functioneren de organisaties als afzonderlijke eenheden, dit in zowel juridische als in organisatorische zin. De zes organisaties hebben, conform  eerdere jaren, ieder een eigen jaarplan en begroting opgeleverd. De bestuurlijke slagkracht in het fusieproces is essentieel omdat bij deze fusie vijf (screenings)organisaties betrokken zijn. Daarom is door de screeningsorganisaties (SO’s) gekozen om eerst bestuurlijk te fuseren en daarmee die bestuurlijke slagkracht te waarborgen: met eenheid van bestuur kunnen de screeningsorganisaties sneller tot een ontwerp en implementatieplan voor de fusieorganisatie komen en vermindert de complexiteit van de besluitvorming daarover

Transformatieproces

De zes organisaties staan voor de opdracht om te fuseren naar één organisatie. De eerste stap hierin was de bestuurlijke fusie zijn, waarna vanuit de eenwording toegewerkt gaat worden naar eenduidige werkprocessen, eenduidige arbeidsvoorwaarden en een BVO NL cultuur. Het geheel van de fusie en het traject daarna is de Transformatie genoemd, de weg daarnaartoe het transformatie pad. De transformatie beslaat meerdere jaren.

Besturing en governance

BVO NL kent een tweehoofdige Raad van Bestuur, een voorzitter en een lid, waarbij de voorzitter en lid elk hun eigen aandachtsgebieden hebben. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes leden en heeft uit zijn midden een Auditcommissie Financiën, commissie Kwaliteit en Veiligheid en een Remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissies bespreken en bereiden onderwerpen voor, maar nemen de verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de Raad van Toezicht als geheel niet over. De werkwijze van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is vastgelegd reglementen en er is sprake van een jaarcyclus voor de behandeling van onderwerpen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur terzijde om de ambities en doelstellingen te realiseren, houdt toezicht op beleid en de besluitvorming en de algemene gang van zaken, inclusief de specifieke, wettelijke bevoegdheden die daarbij horen en is werkgever van het bestuur. De Raad van Toezicht van BVO NL vergadert (samen met de Raad van Bestuur) plenair. Daarnaast evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks het eigen functioneren en is er jaarlijks overleg met de BOR (Centrale Ondernemingsraad). Ook hebben de Remuneratiecommissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Auditcommissie Financiën apart overleg.

BVO NL streeft naar diversiteit binnen haar Raad van Toezicht, zowel qua man/vrouw verhouding, leeftijd, culturele en sociale achtergrond als wat betreft professionele kennis, competenties en denkstijlen.

Profieleisen

Lid Raad van Toezicht met algemeen (medisch) profiel met de deskundigheid: screening en preventie, epidemiologie en oncologie.

 • Toezichthoudende ervaring is een pre.
 • Ervaring en/of affiniteit op een van de gebieden van screening & preventie, epidemiologie en/of oncologie (overziet het veld).
 • Beschikt over een ‘helicopterview’ en kan zich op hoofdlijnen een oordeel vormen en klankborden over het door de Raad van Bestuur voorgestelde en gevoerde beleid.
 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de doorwerking van het strategisch beleid en de consequenties op het gebied van screening & preventie, epidemiologie en oncologie van veranderingen in de wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving.

Het lid neemt deel aan de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Algemene competenties

 • Integer, onafhankelijk en zorgvuldig.
 • Open, kritisch en reflectief.
 • Beschikt over balans tussen afstand houden en betrokken zijn.
 • Strategisch inzicht, beschikt over helikopterview.
 • Proactieve opstelling; informatie zoekend, dóórvragend.
 • Besluitvaardig en daadkrachtig.
 • Inzicht in het veld van belanghebbenden.

Specifieke competenties

 • Beschikt over relevant netwerk in de gezondheidszorg.
 • Heeft oog voor de cliënt – vertegenwoordigt cliënt op toezichthoudend niveau.

Vergoeding

De vergoeding voor het lid van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de WNT. Tijdsbelasting is (naar inschatting) 160 uur op jaarbasis. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

Procedure

Bevolkingsonderzoek Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Stefan van Bergen van bureau Van Bergen Search www.vanbergensearch.nl.  Een uitgebreid functieprofiel is op te vragen via contactinformatie . Gaarne ontvangen wij uw motivatie en CV via secretariaat@vanbergensearch.nl.

Het is de intentie om de procedure in het derde kwartaal van 2021 af te ronden.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen