Lid raad van toezicht algemeen bestuurlijk/vicevoorzitter

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
Overig
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

Huisartsenposten Amsterdam

Huisartsenposten Amsterdam (HpA) bestaat uit vijf huisartsenposten en een triagepost verspreid over Amsterdam: OLVG Oost, BovenIJ ziekenhuis (Noord), OLVG West, Amsterdam UMC (locatie AMC en op de locatie VUmc).

Het verzorgingsgebied van HpA telt ongeveer 897.000 inwoners, daarvan nemen rond de 180.000 inwoners per jaar contact op met één van de posten. Aan HpA zijn circa 500 huisartsen en 700 waarnemend huisartsen verbonden. HpA heeft 187 medewerkers in dienst, waarvan 143 werkzaam op de posten, en 44 medewerkers op kantoor.

Iedere huisartsenpost en de triagepost wordt aangestuurd door een teamleider. Daarnaast heeft iedere post, waaronder de triagepost, een medisch manager die verantwoordelijk is voor medisch inhoudelijke zaken. De triagisten rouleren per locatie, maar hebben een vaste teamleider. De teamleiders en medisch managers worden aangestuurd door twee managers zorg.  

Het MT van HpA bestaat uit de bestuurder, de managers zorg, een medisch manager, de HR-manager, de manager financiën, de bestuurssecretaris en directiesecretaresse.  

De invloed van de huisartsen op het beleid is geborgd door de toekenning van een aantal bevoegdheden aan de Vergadering van Aangesloten Huisartsen (VvAH), waaronder het instemmingsrecht bij de benoeming van de bestuurder en de raad van toezicht.
 

Missie

Huisartsenposten Amsterdam levert spoedeisende medische huisartsenzorg aan patiënten van Amsterdamse huisartsen en passanten, met een zorgvraag die direct of binnen enkele uren beoordeeld moeten worden.
 

Visie

Onzekerheid is voor veel mensen een belangrijke reden om een huisarts te raadplegen. Bij spoed zijn we er direct. Wij proberen ook te helpen met goede en passende informatie zodat men zelf weer verder kan vanuit de overtuiging dat de patiënt zelf in staat is veel op te lossen. Als de hulpvraag kan wachten tot de volgende werkdag verwijzen we bij voorkeur naar de eigen huisarts. Onze huisartsen en medewerkers, samen met de ketenpartners, bieden aan onze patiënten kwalitatief hoogwaardige huisartsenspoedzorg. Wij zijn een innovatieve, betrouwbare en lerende zorginstelling en bieden medewerkers die onze passie voor spoedzorg delen, de beste werkomgeving aan door te investeren in de ontwikkeling en opleidingen, omdat het altijd nóg beter kan.
 

Drijfveren 

 • Patiënten mogen rekenen op de best mogelijke kwaliteit van spoedzorg 
 • Wij geloven dat huisartsen en medewerkers deze zorg het beste kunnen bieden, of daarbij kunnen ondersteunen, als zij een prettige werkomgeving hebben 
 • De basis daarvoor is een stabiele en financieel gezonde organisatie 
 • Wij hebben onze ketenpartners in de spoedzorg nodig om samen de juiste zorg op de juiste plek te kunnen blijven bieden

Huisartsenposten Amsterdam heeft zich in 2020 (na een roerige periode) ingespannen om ‘de basis weer op orde’ te brengen qua bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg. Hier zijn grote stappen in gezet. Midden in de opbouw tot een gezonde organisatie werd HpA geconfronteerd met de COVID-19 crisis. Deze crisis heeft nu reeds tal van gevolgen laten zien. Allereerst de verandering in de samenleving en de organisatie, waarin op anderhalve meter en wakend voor de eigen gezondheid zorg wordt geleverd aan Amsterdammers. Maar ook heeft de crisis laten zien dat HpA in staat is om samen op te trekken met de huisartsendagzorg en met één stem te spreken. Tevens heeft HpA zich in deze crisis een positie verworven in het lokale en regionale zorgnetwerk. Dit alles biedt kansen om de ingezette koers in 2020 verder uit te bouwen in 2021.

Het komend jaar kan daardoor in het teken staan van ‘hernieuwde kracht vooruit’. In het jaarplan 2021 staan de plannen voor het komend jaar geformuleerd aan de hand van de volgende speerpunten en beoogde resultaten:

 • ‘De basis op orde’
 • Kwalitatief goede spoedzorg 
 • Een prettige werkomgeving voor huisartsen en medewerkers 
 • Een financieel stabiele organisatie
 • Een goede samenwerking met stakeholders  

Voor meer informatie over de organisatie: www.huisartsenpostenamsterdam.nl
 

Bestuur en toezicht

HpA heeft een eenhoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht die toeziet op de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en de raad van bestuur met advies terzijde staat.

De raad van toezicht werkt volgens de Governance code Zorg:

 • De raad van toezicht houdt toezicht en controleert de raad van bestuur
 • De raad van toezicht is onafhankelijk
 • De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij HpA
 • Werkwijze raad van toezicht en raad van bestuur zijn vastgelegd in het reglement raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf met leden met verschillende voor HpA relevante achtergronden en kennisgebieden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Volgens het rooster van aftreden is per 1 februari 2020 een nieuwe voorzitter aangetreden en zijn de leden Kwaliteit & Veiligheid en Financiën & Bedrijfsvoering respectievelijk in maart en september 2020 benoemd. In maart 2021 verstrijkt de termijn van een vierde lid.
 

Algemeen profiel leden raad van toezicht

Door middel van interviews met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie en daarbuiten, is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de noodzakelijke en gewenste expertisegebieden die vertegenwoordigd zouden moeten zijn in de nieuwe raad van toezicht.

Elk lid van de raad van toezicht moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast moet de raad van toezicht beschikken over kennis en deskundigheid over de aard van de organisatie, haar activiteiten en het werkveld waarbinnen de organisatie moet werken. De leden van de raad van toezicht hebben tevens inzicht in de belangrijkste strategische en bestuurlijke opgaven in de nabije toekomst. Zij hebben een brede maatschappelijke binding, resulterend in een functioneel netwerk. Er moet voldoende distantie zijn zodat de leden ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren en voor de raad van bestuur de juiste advies- en klankbordfunctie kunnen vervullen. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een balans in leeftijdsopbouw, geslacht en etnische achtergrond.

Op basis van de inventarisatie zijn de volgende relevante specifieke kennis- en ervaringsgebieden voor de raad van toezicht van de HpA geformuleerd:

 • Algemeen bestuur: ervaring in het leiden van organisaties in ontwikkeling en positioneringsvraagstukken
 • Zorg; kennis van en ervaring met de huisartsenzorg
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Algemeen maatschappelijk; patiënten/cliënten perspectief, samenspel sociaal domein
 • Financieel-economisch
 • Bedrijfsvoering: HRM, personeelsbeleid, ICT, juridisch
 • Politiek: regionaal, provinciaal, landelijk
 • Innovatie: ondernemerschap, marketing, communicatie
 • Amsterdam

De raad van toezicht komt graag in contact met een kandidaat raad van toezicht met de portefeuille algemeen bestuur, tevens vicevoorzitter die uiterlijk per 1 april kan aantreden.
 

Specifiek profiel algemeen bestuurlijk/vicevoorzitter

 • Ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in een complexe omgeving
 • Ervaring in het leiden van organisaties in ontwikkeling en met positioneringsvraagstukken
 • Heldere visie op de ontwikkelingen in de (spoed)zorg
 • Voldoende beschikbaarheid naast de conform het in de reglementen vastgelegde vergaderschema en de daarvoor benodigde voorbereiding met bestuurder
 • Bekendheid met de lokale situatie en contacten in een relevant netwerk
 • Kennis en ervaring in het politiek maatschappelijke veld
 • Algemene juridische kennis en kennis HR is een pré

Gezien het belang van de balans in leeftijdsopbouw, geslacht en etnische achtergrond in de raad van toezicht, nodigen wij in het bijzonder kandidaten uit met een migratieachtergrond, bij voorkeur een vrouw.
 

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT 2 klasse 3.
 

Procedure

De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search.

 • De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot in de week van 22 februari
 • Na de voorselectie worden de geschikte kandidaten gepresenteerd aan de opdrachtgever en worden de selectiegesprekken gevoerd met de RvT en de bestuurder en een interne adviescommissie

In het eindstadium van de selectieprocedure zullen van benoembare kandidaten referenties worden ingewonnen.

Sollicitaties graag uiterlijk 19 februari via guusje@vandervlietvanderschoot.nl

De procedure zal voor eind maart worden afgerond.
 

Contactpersoon

Guusje van der Schoot: contactinformatie  guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Van der Vliet & Van der Schoot www.vandervlietvanderschoot.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen