Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied: zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/lid-raad-van-toezicht-zorginhoudelijk-kwaliteit-veiligheid/

lid Raad van Toezicht

(aandachtsgebied: zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid)

Liberein

Liberein is de grootste ouderenzorgaanbieder in Enschede en Glanerbrug. Liberein biedt professionele zorg voor alle oudere mensen die dat nodig hebben in de gehele keten van zorg, behandeling, welzijn, services en wonen. Liberein heeft professionals die met passie, uit hun hart, liefdevolle zorg bieden aan de medemens, die ze met hun hoofd en handen concreet maken en daarmee bijdragen aan het geluk van de cliënt, die zelf de regie houdt over zijn eigen leven.

Kernwaarden bij Liberein zijn:

 • We werken graag samen omdat we weten dat we samen verder komen.
 • We gaan uit van vertrouwen zodat we op elkaar kunnen en durven rekenen.
 • We zijn nieuwsgierig, willen alles weten en zijn zeer geïnteresseerd in de cliënt, collega en ons vak.
 • We zijn ondernemend, houden van aanpakken en doen liever iets dan niets.

Beleid

De strategische koers voor Liberein draagt de titel Liefdevolle zorg. Basis voor geluk. Daarin wordt de droom van Liberein beschreven om mensen die zorg nodig hebben een gelukkig gevoel te geven en dat Liberein er alles aan zal doen om aan dat gevoel bij te dragen. Leiderschap, voorbeeldig zijn, mensen meenemen en ze inspireren zijn voorwaarden om samen de droom te verwezenlijken.

Vanzelfsprekend staat het binden en boeien van medewerkers de komende jaren hoog op de agenda, van cruciaal belang in de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Liberein werft mensen m.n. op hun zorghart en op hun toegevoegde waarde om bij te dragen aan een zinvolle dag voor de cliënten. Aantrekkelijk werkgeverschap is het streven; medewerkers ervaren een inhoudelijk inspirerende werkkring, goede arbeidsomstandigheden en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Bij Liberein wordt veel belang gehecht aan ketensamenwerking, in de vorm van een lerend netwerk. De focus ligt hierbij op het delen van inspiraties en innovaties en op het in gezamenlijkheid werken aan verbetering van de ketenzorg voor ouderen.

Liberein wil aantoonbaar effectieve technologie snel kunnen toepassen. De inzet van technologie in de zorg kan de maatschappelijke uitdaging van de dubbele vergrijzing en een toenemende zorgbehoefte helpen aan te gaan.

Zoveel mogelijk van ieder euro gaat naar de cliënt. Ondersteunende diensten en het facilitair bedrijf zijn hoogwaardig, klein en flexibel. Actuele stuurinformatie over relevante indicatoren is tot en met teamniveau beschikbaar. Hierbij streeft Liberein naar een evenwichtige balans tussen 'planning and control' en 'sense and respond'.

Organisatiestructuur

Liberein staat onder leiding van een eenhoofdige Raad van Bestuur met een strategische, bestuurlijke en externe focus. Naast de bestuurder bestaat het krachtige en compacte directieteam uit de directeur Bedrijfsvoering en de directeur Zorg & Wonen. Het directieteam wordt ondersteund door de secretaris Raad van Bestuur.

De teams bij Liberein werken zelforganiserend. In de driehoek locatieverantwoordelijke, coach en team wordt gewerkt aan teamontwikkeling om vakmanschap, eigenaarschap en regelruimte optimaal tot wasdom te laten komen.

Bij Liberein wordt op een participatieve manier invulling gegeven aan de medezeggenschap en het toezicht. Door elkaar vroegtijdig te betrekken, wordt meer aanwezige kennis en kunde ingebracht. En dat draagt bij aan verdieping van kwaliteit van besluiten en draagvlak.

Kerncijfers 2018

Liberein kenmerkt zich door een solide financiële huishouding. Op basis van de ambities en gestelde doelen verwacht Liberein de komende jaren haar positie te verstevigen.

Aantal cliënten

Op jaarbasis ruim 1.300 cliënten in zorglocaties, ca. 300 mensen huren een appartement

Aantal medewerkers

1.296 (850 fte) + 650 vrijwilligers

Totale Bedrijfsopbrengsten

€ 66,8 miljoen

Netto Financieel Resultaat

€ 985.000

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen in % totale opbrengsten)

69%

Informatie

Meer informatie, o.a. het jaarverslag 2018, is te vinden op de website: www.liberein.nl

Raad van Toezicht

Liberein hanteert de Zorgbrede Governancode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • de continuïteit van de organisatie;
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de bestuurder. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur geven in gezamenlijkheid vorm aan horizontaal toezicht, een vorm van samenwerking die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie. Het is gestoeld op gedeeld leiderschap. En net als bij participatieve medezeggenschap gaat het ook hier om het vroegtijdig en proactief betrekken bij de besluitvorming.

De Raad van Toezicht van Liberein bestaat uit 5 leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de bestuurder. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht is periodiek aanwezig bij overlegvergaderingen van bestuurder met de OR en de CCR. Ook worden door een afvaardiging van de Raad van Toezicht periodiek bezoeken gebracht aan de locaties van Liberein.

Binnen de Raad van Toezicht zijn een drietal commissies, respectievelijk de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid. De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden c.q. aandachtsgebieden. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • de profilering van Liberein als vanzelfsprekende keuze voor verwijzers, cliënten en verwanten;
 • versterken van de samenwerking in de zorgketen (lerend netwerk);
 • borgen van kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorgverlening aan cliënten; 
 • de inzet van innovatieve zorgtechnologie alsmede de realisatie van meer kostenefficiency;
 • scheppen van randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van participatieve medezeggenschap.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan Liberein stellen.
 • Zet de eigen deskundigheid in ten behoeve van het door de RvB en RvT uitgezette beleid in plaats van deze te hanteren als norm.

Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature binnen de Raad van Toezicht. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure. Omwille van een evenwichtige samenstelling gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht (zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid)

 • Zorginhoudelijke achtergrond, b.v. een verpleegkundig of paramedisch beroep of medicus.
 • Bij voorkeur ervaring als toezichthouder.
 • Diepgaande kennis van / ervaring met de VVT-sector, heeft inzicht in het veranderende zorglandschap en heeft gevoel bij wat voor Liberein kansrijke product markt combinaties zouden kunnen zijn.
 • Heeft bij voorkeur ervaring met verandermanagement.
 • Gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt, verkrijgt het vertrouwen van de cliëntenraden door middel van heldere en transparante communicatie en dito informatieverstrekking.
 • Staat midden in het maatschappelijk leven en beschikt over een relevant netwerk.
 • Bij voorkeur sociaal verbonden aan de regio Enschede/Twente (niet werkzaam in de markt/adherentiegebied van Liberein).
 • Stelt zich flexibel op en is bereid om voldoende tijd te investeren in de functie.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden:

 • Teamspeler met natuurlijk gezag, bruggenbouwer, verbinder.
 • Vertrouwenwekkend, integer en standvastig.
 • (Positief) kritisch m.b.t. toezicht, wijs en constructief m.b.t. advisering aan de Raad van Bestuur.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Liberein en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Brede maatschappelijke belangstelling, inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Een open stijl van communiceren.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen