lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied: financiën, bedrijfsvoering

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/lid-raad-van-toezicht-aandachtsgebied-financien-bedrijfsvoering/

lid Raad van Toezicht

(aandachtsgebied: financiën, bedrijfsvoering)

Laurens

Laurens is een grote aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. Een grote zorgorganisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij mensen in de buurt waar zij wonen. Laurens biedt zorg en dienstverlening die met haar klanten meegroeit, in iedere levensfase. Met ruim 5.000 medewerkers werkzaam in 30 woonzorgcentra en 14 locaties voor dagbesteding levert de organisatie wonen, diensten en zorg aan met name ouderen in Rotterdam en omstreken. Tevens wordt dagelijks bij ruim 6.000 klanten zorg en diensten aan huis geleverd.

Laurens heeft de ambitie om de logische eerste keus te zijn voor klanten, medewerkers en ketenpartners in Rotterdam en omgeving. Leidend principe bij dit streven is: ‘Wat kunnen we voor u betekenen?’

Missie

Laurens stelt mensen in staat om zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te leven als zij ouder worden, herstellen van een ziekte of leven met een blijvende beperking.

Kernwaarden

Laurens onderscheidt zich door een uitnodigende en dienstverlenende houding en werkt vanuit de volgende kernwaarden:

 • Persoonlijke aandacht
  We zijn oprecht geïnteresseerd in onze klanten, bewoners én elkaar. We weten wat hen drijft, wat ze belangrijk vinden en houden rekening met persoonlijke wensen.
 • Naasten betrekken
  Als zorgverleners staan we in verbinding met naasten van onze klanten, zodat zij zich gehoord en ondersteund voelen. We gaan in gesprek over de ondersteuning die naasten bieden en maken afspraken over hun betrokkenheid bij de zorg.
 • Samenwerken
  We werken samen. Niet alleen met onze collega’s van verschillende disciplines in het team, maar ook daarbuiten: met relevante collega’s, andere zorgverleners én met de mensen die voor de klant belangrijk zijn. Met elkaar komen we tot de beste keuzes en oplossingen in zorg- en dienstverlening.
 • Professioneel handelen
  We zijn professionals. We verstaan ons vak. We blijven ons daarin ontwikkelen en zijn bevoegd en bekwaam. We houden ons aan de geldende regels en aan de afspraken die we met elkaar maken. Als we een fout maken zijn we daar open en eerlijk over. We leren ervan en voorkomen dat anderen dezelfde fout maken.

Beleid

De afgelopen jaren zijn forse stappen gemaakt en zijn verbeteringen doorgevoerd, zowel op financieel gebied als op het gebied van kwaliteit van zorg. Genomen maatregelen zijn onder andere de continue ontwikkeling van de zorgkwaliteit in dialoog met klanten en naasten, het versterken van de leidinggevende structuur, het efficiënter en effectiever inzetten van zorgverleners, een hernieuwde aanpak van verzuim, een forse reductie van ondersteunend personeel en structurele besparing op materiële kosten.

In de strategie voor de jaren 2019-2021 is samenwerken het centrale thema. Samen voor betere zorg betekent dan ook dat Laurens medewerkers van nature de verbinding zoeken met anderen om zo samen de beste zorg te kunnen bieden.

Verder zijn in de strategie de volgende ontwikkellijnen geformuleerd:

 • borgen van de zorgkwaliteit
 • positioneren als aantrekkelijke werkgever en binden en boeien van medewerkers
 • leiderschap
 • verantwoorde groei en innovatie 
 • vastgoed
 • stroomlijning van de organisatie

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur is gebaseerd op een clustering van expertise in domeinen. Elk domein bestaat uit één type klantproces dat een eigen dynamiek en werkwijze kent.

Het betreft de domeinen:

 • Thuiszorg (extramurale zorg)
 • Kortdurende zorg met Verblijf (revalidatie en palliatieve zorg)
 • Wonen met zorg (langdurige intramurale zorg en dagbesteding)

Ieder domein wordt aangestuurd door een directeur. Hij of zij is resultaatsverantwoordelijk voor het eigen domein.

Laurens staat onder leiding van een tweehoofdige Raad van Bestuur. Het directieteam staat onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur en bestaat naast de beide bestuurders uit de directeur Thuiszorg, de directeur Wonen met zorg en de directeur Kortdurende zorg. Daarnaast maken ook de managers van de ondersteunende diensten deel uit van het directieteam.

Binnen Laurens is de medische professie nauw betrokken bij het kwaliteitsbeleid. Recentelijk is de professionele structuur (w.o. leerhuizen, vakgroepen en wetenschappelijke onderzoekscommissie) heringericht. Een belangrijke coördinerende rol is hierbij weggelegd voor de Eerste Geneeskundige. Tevens maken de Professionele Adviesraad en de Ethische Commissie deel uit van de professionele structuur.

Kerncijfers 2018

Aantal medewerkers

ruim 5.000 (ca. 3.500 fte) + vele vrijwilligers

Totale Bedrijfsopbrengsten

€ 300 miljoen

Netto financieel resultaat

€ 3,7 miljoen

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen / totaal vermogen)

19%

Laurens richt haar blik op de toekomst en ziet een duidelijk stijgende lijn in de financiële situatie. Voor het huidige jaar en de komende jaren verwacht Laurens positieve exploitatieresultaten en een versterking van het weerstandsvermogen. Laurens verwacht de komende jaren voldoende middelen te kunnen vrijmaken voor gerichte innovatie en kwaliteitsverhoging.

Informatie

Meer informatie, waaronder het jaarverslag 2018, is te vinden op de website: www.laurens.nl

 

Raad van Toezicht

Het toezicht in de zorg heeft de laatste jaren ingrijpende ontwikkelingen doorgemaakt. Enerzijds is de formele inhoud van de verantwoordelijkheden van bestuur en toezichthouders uitgewerkt in de Zorgbrede Governance Code. Anderzijds zijn bestuurders en toezichthouders zich bewust van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid voor de organisatie met verscherpte aandacht voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en zorgt onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag dat de zorgorganisatie is voorzien van een capabel bestuur. De Raad van Bestuur is doel-realiseerder, waar de Raad van Toezicht fungeert als doel-bewaker. Juist in deze tijd van transities en reorganisaties is een daadkrachtig bestuur, waarbinnen ervaring en daadkracht gebundeld zijn over “turn around” bij grote organisaties, van eminent belang. Dit bestuur floreert vervolgens bij een sprankelende, breed samengestelde Raad van Toezicht die in staat is om als team met nieuw elan de innovatieve en controlerende partner te zijn voor het bestuur.

In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de continuïteit van de organisatie en het functioneren van het bestuur hierbij.

De aandachtsgebieden hierbij zijn:

 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals klanten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Maatschappelijke context: brugfunctie tussen organisatie en samenleving.

Kernachtig samengevat kunnen de dimensies van het toezichthouden als volgt worden weergegeven:

 • Algemene verantwoordelijkheid met als kaders: de wet, governance code, statuten, reglementen, toezichtkader IGZ, WNT.
 • Functionele componenten zoals kwaliteit, waarden, besturing, transparantie, strategie, transformatie.
 • Rollen: werkgever, adviseur/partner/begeleider, controleur, goedkeurder/beslisser bij strategische en kritische zaken, bewaker van geweten/waarden, inspirator, verbinder, luis in de pels.
 • RvT als team: zorg voor een goed functionerend team, benoemen, beoordelen en evalueren.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Laurens bestaat uit tenminste vijf personen. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht werkt met drie commissies, te weten de financiële auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. Een afvaardiging vanuit de Raad van Toezicht heeft structureel overleg met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Tevens zijn leden van de Raad van Toezicht aanwezig bij de jaarvergadering van de Raad van Participanten.

Met de Raad van Bestuur is er over en weer een goede samenwerking met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht laat zich op velerlei wijzen informeren, onder andere door regelmatige bezoeken op de locaties en door ontmoetingen met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorgge­relateerde kennis, kennis inzake bedrijfsvoering (incl. ICT en vastgoed), financiële zaken, retail en marketing, bestuurszaken, juridische zaken, HRM, kwaliteit en veiligheid, ervaring met ketenbeheer en inkoop bij partners en leveranciers. Binnen de Raad van Toezicht gaan de leden op respectvolle wijze met elkaar om, er heerst een professionele maar ook prettige sfeer.

Belangrijke thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • scheppen van optimale randvoorwaarden voor het realiseren van een rendabele bedrijfsvoering en zekerstellen van de bedrijfscontinuïteit;
 • de verdere stroomlijning van processen en het verbeteren van sturingsinformatie;
 • sturen op vruchtbare en constructieve samenwerking met gemeenten in de regio; 
 • de profilering van Laurens als aantrekkelijke werkgever en gewaardeerde opleider, tegen de achtergrond van een steeds krappere arbeidsmarkt, met als centrale focus het binden en boeien van de medewerkers;
 • verder actualiseren van het privacybeleid en het AVG-proof zijn en blijven van Laurens.

Het competentieprofiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • het speelveld van de gezondheidszorg in een breder kader kunnen plaatsen op basis van eigen kennis van en ervaring;
 • bestuurlijke ervaring gekoppeld aan eigen functioneren op hoog managementniveau waardoor men oog heeft voor de rol van zowel toezichthouder als bestuurder;
 • evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen en attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • vermogen om het beleid van Laurens en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • vermogen om de advies- en toezichthoudende functie in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Laurens stellen;
 • vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid en aanwezigheid bij vergaderingen conform jaarrooster;
 • actief relevant netwerk;
 • academisch werk- en denkniveau.

Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature binnen de Raad van Toezicht. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering, tevens lid van de financiële auditcommissie

?  Ruime ervaring met een eindverantwoordelijke breed samengestelde bedrijfsvoeringsportefeuille, verkregen in een complexe organisatie buiten of binnen de zorg.

 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving.
 • Geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur in het kader van de financiële continuïteit.
 • Bij voorkeur ervaring met het functioneren en ondernemen in een marktomgeving, actuele kennis van en ervaring met vraaggericht ondernemen
 • Innovatieve out-of-the-box denker, in staat om nieuwe perspectieven te schetsen en nieuwe werelden binnen te brengen en deze praktisch te vertalen naar de situatie van Laurens.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Heeft hart voor de zorg en een sterk invoelend vermogen, staat dicht bij de mensen.
 • Analytisch, weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Laurens en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
 • Doortastend, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen