Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Boer & Croon is voor Zorggroep Zaanstreek op zoek naar een lid raad van toezicht met profiel kwaliteit en zorg. Heeft u een goed beeld van de uitdagingen en veranderingen in de ouderenzorg en van innovatieve en cliëntgerichte (zorginhoudelijke) trends? Hebt u kennis van en ervaring met kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken in de (ouderen)zorg? Bent u verbindend, open, benaderbaar en hebt u oog voor zingeving? Lees dan het volledige functieprofiel.


Bedrijfsinformatie

Stichting Zorggroep Zaanstreek (ZGZ) is in januari 2022 ontstaan uit een juridische fusie tussen het Doopsgezind Zorgcentrum Mennistenerf en het Hervormd Centrum Pennemes.

ZGZ biedt zorg en ondersteuning aan ouderen in de Zaanstreek. Op de twee woon-zorgcentra, Mennistenerf en Pennemes, wordt eerstelijns verblijf, intramurale verpleging, verzorging en dagbesteding aan ouderen met lichamelijke, geestelijke en psychogeriatrische problematiek geboden. Aan thuiswonende cliënten wordt maaltijdverzorging, huishoudelijke hulp, wijkverpleegkundige zorg, dagbesteding, VPT en MPT geboden. Momenteel zijn diverse nieuwe woon- en zorginitiatieven in de regio Zaanstreek in voorbereiding. Met deze uitbreiding geeft ZGZ invulling aan haar ambitie tot zorgvernieuwing en aan de stijgende vraag in haar werkgebied.

De missie van ZGZ is om mensen in de Zaanstreek te versterken waar mogelijk en te ondersteunen waar nodig. De kernwaarden zijn: samenwerken, gelijkwaardigheid, eigen-wijs(ze), daadkrachtig en plezier. ZGZ is een vooruitstrevende zorgorganisatie die actief het contact tussen mens en natuur bevordert. De innovatieprojecten getuigen hiervan en kunnen rekenen op veel aandacht binnen het zorglandschap. Er is ruime aandacht voor de wensen en behoeften van cliënten.

Er werken bij ZGZ ongeveer 630 medewerkers en 250 vrijwilligers, die jaarlijks zorg bieden aan 1.100 cliënten. De organisatie had in 2023 een omzet van circa € 26 miljoen.

Organisatiestructuur

ZGZ wordt bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur, de heer Leo Groenendaal. De raad van bestuur is integraal verantwoordelijk voor het strategisch beleid, HR-beleid, bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en huisvesting. De raad van bestuur geeft leiding aan het managementteam van de Zorggroep. De leden van het managementteam geven op hun beurt leiding aan de teamleiders.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.zorggroepzaanstreek.nl.

Uitdagingen

Door de ontwikkelingen binnen de samenleving en de ouderenzorg in het bijzonder, staat ZGZ voor de uitdaging om met de beschikbare middelen voldoende en kwalitatief hoogstaande zorg te (blijven) leveren. Het vinden en binden van personeel is hierbij een bijzondere uitdaging. De komende jaren stuurt ZGZ op het behoud van het marktaandeel in de regionale zorg, waarbij wordt ingezet op ontwikkeling van nieuwe zorgunits samen met de gemeente en woningcorporaties.

Het zoeken naar nieuwe en innovatieve manieren om zorg slimmer te leveren en de cliënten zo gezond en gelukkig mogelijk te houden, is een voortdurend streven van de organisatie. Tot slot draagt de Zorggroep binnen regionale samenwerkingen bij aan het brengen en halen van kennis en het gezamenlijk komen tot goede oplossingen van sociale vraagstukken binnen, maar ook grenzend aan, de ouderenzorg.

Functieomschrijving

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van ZGZ houdt toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie en staat het bestuur daarbij met advies terzijde. De raad van toezicht heeft een goedkeurings-, advies- en werkgeversfunctie en relateert de uitoefening van deze functies aan de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. De raad van toezicht heeft een visie op toezichthouden opgesteld die hierbij richting geeft. In het kader van goed bestuur en toezicht volgt ZGZ de Governancecode Zorg.

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter, en kent drie commissies: de Remuneratiecommissie, de Commissie Kwaliteit en Zorg en de
Auditcommissie. De Auditcommissie richt zich in het bijzonder op bedrijfsvoering, financiën, ICT en vastgoed. De Remuneratiecommissie houdt zich onder andere bezig met het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht en met wat good governance vraagt van beide. De commissie Kwaliteit en Zorg richt zich op het geheel van kwaliteit van zorg en veiligheid vanuit het belang van de cliënt en de medewerker.

De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn daarna voor eenzelfde periode herbenoembaar. Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht vastgesteld rooster. De wijze van toezicht houden is vastgelegd in de statuten van de stichting en de reglementen van de raad van toezicht en raad van bestuur. De raad van toezicht wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.

Na een tweede voltooide zittingstermijn treedt binnenkort een lid raad van toezicht af. Hiermee ontstaat er een vacature voor een lid met het brede aandachtsgebied Zorg, tevens lid van de Commissie Kwaliteit en Zorg. Ook wordt bij dit lid affiniteit met het protestants-christelijke geloof verwacht.

Functie-eisen

Algemene criteria van belang voor alle leden van de Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Onderschrijft de maatschappelijke doelstelling, kernwaarden en zorgfunctie van ZGZ;
 • Kennis van actuele landelijke en regionale ontwikkelingen in de (ouderen)zorg.
  Ervaring als toezichthouder en/of bestuurder bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • Kennis van en inzicht in de actuele governancecode zorg en in het samenspel tussen raad van toezicht en raad van bestuur;
 • Het vermogen om het beleid van ZGZ en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen en te waarderen;
 • Integer, met verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  In staat om te reflecteren op zijn/haar eigen functioneren en het handelen van de raad van toezicht;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als ZGZ stellen;
 • Een relevant eigen netwerk en externe informatiebronnen;
  Voldoende beschikbaarheid voor een goede uitoefening van de positie.

De raad van toezicht streeft in zijn samenstelling naar diversiteit.

Voor het functioneren van de leden van de raad van toezicht is een onafhankelijke opstelling van belang. Dit betekent dat de leden geen (neven)functies mogen vervullen die strijdig zijn met het onafhankelijk kunnen functioneren in de raad en/of geen zakelijk of persoonlijk belang mogen hebben bij de wijze waarop ZGZ opereert.

Aanvullende criteria voor het lid raad van toezicht, profiel kwaliteit en zorg

 • Een goed beeld van de uitdagingen en veranderingen in de ouderenzorg en van innovatieve en cliëntgerichte (zorginhoudelijke) trends.
 • Kennis van en ervaring met kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken en -systemen in de (ouderen)zorg.
 • Bekend met relevante wet- en regelgeving en de actuele politieke en bestuurlijke ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.
 • Affiniteit met het protestants-christelijke geloof.

Persoonskenmerken

 • Verbindend, reflectief, goed inlevingsvermogen. Oog voor zingeving.
 • Open, communicatief en benaderbaar.
 • Bewezen vermogen om, vanuit het maatschappelijke belang, toekomstgericht te kijken naar de zorg voor ouderen.
 • Inspirerende, creatieve gesprekspartner voor collega-toezichthouders en de raad van bestuur.
 • Vernieuwend, met historisch besef en oog voor de identiteit en cultuur van het kleinschalige karakter van (de locaties van) ZGZ.
 • Iemand die bij de ontwikkeling van ideeën gevoed wordt door de praktijk.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht komt minimaal zes keer per jaar bijeen. Naast deze reguliere vergaderingen komen de inhoudelijke commissies een aantal keer per jaar bijeen. Ook maken (thema)vergaderingen met de medezeggenschap en andere vormen van contact met de organisatie en met stakeholders deel uit van de werkzaamheden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van maximaal één herbenoeming.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ (WNT-2, klasse 3).

Contact

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan ZGZ. Daar vindt de verdere selectie plaats.

Hieronder de beoogde planning in weken, waarbij rekening is gehouden met de zomerperiode. Streven is het nieuwe lid raad van toezicht formeel te benoemen in de vergadering van 25 september.

 • Week 25: Plaatsing vacature online
 • Week 25-29: Responstermijn (21 juli)
 • Week 30-36: Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 37-39: Presentatie van kandidaten (shortlist) / Selectie- en adviesgesprekken bij ZGZ / Inwinnen referenties en benoeming kandidaat (25 september)

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 21 juli uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden door op onderstaande 'direct solliciteren' knop te klikken. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het secretariaat (020 -  301 4113).

(Recruiter)

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen