Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Vacature Raad van Toezicht

Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen (JBN & VTG) vervult haar taken namens de overheid en de samenleving in situaties van onveiligheid voor kinderen, jongeren en volwassen in afhankelijkheidsrelaties. Dat doen wij vanuit onze missie dat alle kinderen en jongeren recht hebben op positief en veilig opgroeien en dat jong en oud recht heeft op een veilig thuis. Onze visie is dat we aansluiten bij de krachten die al aanwezig zijn en bij het (in-)formele netwerk. Ons optreden is zo licht als mogelijk, maar zo zwaar als nodig.

Onder verantwoordelijkheid van de gemeenten in Drenthe en Groningen voeren onze professionals maatregelen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit, die door de kinderrechter zijn opgelegd. In de provincie Groningen zijn we ook het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling & ouderenmishandeling. Onze professionals werken nauw samen met gemeenten, ketenpartners en jeugdhulp-aanbieders. Er werken bij ons ca. 230 medewerkers.

Als gevolg van het aflopen van de tweede zittingstermijn van één van onze leden zijn wij op zoek naar een:

Lid van de Raad van Toezicht

maakt deel uit van de Auditcommissie

Visie en rol van de Raad van Toezicht

JBN & VTG is en zelfstandige stichting met een éénhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht (RvT) van vijf leden. De RvT houdt toezicht op de realisatie van de Missie & Visie en doelstellingen van de organisatie. De RvT werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Zorg 2022. De RvT werkt vanuit de overtuiging dat toezichthouden gebaseerd is op de maatschappelijke opgaven van de organisatie. Het werk van de RvT dient een publiek belang en vindt plaats vanuit verschillende perspectieven: cliëntperspectief, mede-werkersperspectief, organisatieperspectief en maatschappelijk perspectief.

JBN & VTG staat voor flinke uitdagingen o.a. op het gebied van de toekomst van kind- en gezinsbescherming, het versterken van cliëntparticipatie en –feedback en de samen-werking in de keten Huiselijk Geweld Hoort Nergens Thuis. De Meerjarenkoers van de organisatie is gericht op het versterken van de inhoudelijke kwaliteit van zorg en van het onderscheidende kennisintensieve karakter van de organisatie. In de context spelen fricties op de arbeidsmarkt, financiële tekorten bij de gemeenten en een onrustig jeugdzorgstelsel.

Dit zijn allemaal thema’s die het toetsingskader van de RvT beïnvloeden. De RvT stelt de zorginhoudelijke kwaliteit & veiligheid centraal in zijn werk. Naast het toezichthouden op de (besturing van de) organisatie, vervult de RvT de werkgeversrol en een actieve  klankbordrol voor de bestuurder.

Waarden en werkwijze van de Raad van Toezicht

Onderling vertrouwen, respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid, voldoende checks & balances en goed leiderschap zijn voor de RvT voorwaarden om het inhoudelijk debat goed te kunnen voeren en om de juiste strategische ondersteuning te kunnen bieden.

Als waarden bij de uitoefening van goed toezicht heeft de RvT omarmd:

 • van toegevoegde waarde zijn voor kwetsbare mensen
 • eigenheid en onafhankelijkheid
 • aanspreekbaarheid en onbevangen zonder oordeel (vooruit)kijken
 • ontwikkelen van talenten met vertrouwen in ieders mogelijkheden
 • gelijkwaardigheid

De RvT vergadert in ieder geval vier keer per jaar plenair met de bestuurder. Ter voorbereiding en advisering komen de commissies bijeen met de bestuurder: de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratie- en Benoemingscommissie. Er is jaarlijks een Zelfevaluatie, waarvan eens in de drie jaar met externe begeleiding. Periodiek heeft de RvT (ook eigen) ontmoetingen met het management van de organisatie, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Op behoefte worden er inhoudelijke thema- en strategiebijeenkomsten georganiseerd.

In het digitale Handboek Governance zijn statuten, reglementen, protocollen en andere basisstukken voor de RvT gebundeld. De RvT beschikt ter ondersteuning van zijn werkzaamheden over een bestuurssecretaresse vanuit de organisatie.

Algemeen profiel voor kandidaat RvT-leden

 • Heeft affiniteit met de werkgebieden van Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis.
 • Beschikt over een heldere visie op het werkveld en de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen daarbinnen.
 • Beschikt over een hoge mate van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel en kan een onafhankelijke opstelling hanteren.
 • Heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband.
 • Heeft bij voorkeur ervaring met governance en toezicht.
 • Beschikt over een relevant netwerk.
 • Is voldoende beschikbaar voor de vergaderingen en werkbezoeken (deels overdag, deels ’s avonds; indicatief 100-150 uur per jaar) en is bereid incidenteel extra tijd vrij te maken.

De RvT vervult haar maatschappelijke rol het best in een zo divers mogelijke samenstelling qua bagage, achtergrond en afkomst. Op dit moment is diversiteit in man/vrouw-verhouding en leeftijdsspreiding goed geborgd. Voor de huidige vacature benutten we graag de kans om in gesprek te komen met kandidaten met verschillende etnisch-culturele achtergronden.

Ten behoeve van het bijhouden van de deskundigheid en het inzicht in actuele ontwikkelingen op het gebied van de toezichtfunctie zijn de leden van de RvT lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg).

Overige informatie

 • JBN & VTG hanteert een passende vergoedingsregeling voor de RvT, afgeleid van de Zorgbrede Governance Code.
 • Informatie over Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen is te vinden op de websites: www.jbnoord.nl en www.veiligthuisgroningen.nl
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Bas Bodzinga, voorzitter van de RvT. Hij is bereikbaar via het bestuurssecretariaat op telefoonnummer contactinformatie of via e-mail sollicitatie@jbnoord.nl

Reactietermijn

Uw reactie (motivatiebrief en cv) hebben wij graag uiterlijk 30 juni in ons bezit. Uw reactie kunt u richten aan de heer Bas Bodzinga via sollicitatie@jbnoord.nl

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen