Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Woonzorggroep Samen (hierna: Samen) is dé partner bij het ouder worden in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. Samen biedt thuiszorg, langdurige zorg, revalidatie & behandeling, welzijnsdiensten en dagactiviteiten. Met negen thuiszorgteams, tien woonzorglocaties en een gespecialiseerd revalidatiecentrum is er altijd een locatie van Samen dichtbij.

Bij Samen werken meer dan 1.700 medewerkers, ruim 800 vrijwilligers en vele leerlingen en stagiaires. Samen is een financieel gezonde organisatie en kent een robuust weerstandsvermogen. Voor 2022 en toekomstige jaren verwacht de organisatie positieve financiële resultaten te boeken en het weerstandsvermogen op peil te houden. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie, continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid en in nieuwbouw en renovatie van de locaties.

Missie & Visie

Samen is úw partner bij het ouder worden. Als géén ander begrijpen wij de eigenheid van uw leefwereld. Bij Samen kiest u voor uitstekende kwaliteit in een veilige en prettige woonomgeving, waarbij:

 • we ons actief inzetten en de handen uit de mouwen steken;
 • we steeds weer de verbinding zoeken door open te staan naar de ander;
 • we oprechte aandacht geven, die uit ons hart komt.

Beleid

Samen is diepgeworteld in het werkgebied; niet alleen in stenen door de locaties, maar veel meer nog doordat de medewerkers en vrijwilligers grotendeels uit het gebied zelf komen. Deze kracht gaat Samen benutten door in en rondom de locaties nieuwe concepten te ontwikkelen waarin op een toekomstbestendige wijze een totaal aanbod van zorg- en dienstverlening kan worden geboden. Uitgangspunt daarbij is zo lang mogelijk zelfstandigheid van de cliënt en inzetten op zelfzorg en mantelzorg als het kan en professionele hulp als het moet.

Samen kiest onomwonden voor samenwerking met collega's uit de zorg- en welzijnswereld, met corporaties, met onderwijsinstellingen en met gemeenten en verzekeraars. Samen zal haar rol als aantrekkelijke werkgever opnieuw definiëren om zodoende voldoende medewerkers aan zich te kunnen binden in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Een financieel gezonde bedrijfsvoering is een must. Door alle ontwikkelingen en veranderingen staan de financiële marges steeds verder onder druk. Net als in voorgaande jaren, blijft de doelstelling voor de komende jaren een financieel rendement van minimaal 2%. Dit rendement is minimaal nodig om Samen in tijden van verandering financieel gezond te houden en de continuïteit te kunnen waarborgen.

Organisatie

Samen is een concernorganisatie. De verschillende locaties maken onderdeel uit van de stichting. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de tweehoofdige Raad van Bestuur. De zorginhoudelijke portefeuilles zijn evenwichting over beide bestuurders verdeeld, als ook de ondersteunende portefeuilles. De bestuurders zijn letterlijk zichtbaar in de organisatie en hebben een laagdrempelig contact met de medewerkers van Samen.

De verschillende locaties van Samen zijn geclusterd in vier clusters. Ieder cluster staat onder leiding van een clustermanager die binnen de beleid- en begrotingscyclus verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur. Op centraal niveau zijn de staf- en ondersteunende diensten gepositioneerd. Zij leggen vanuit hun discipline eveneens verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het managementteam van Samen wordt gevormd door de clustermanagers en de hoofden van de staf- en ondersteunende diensten.

Bij Samen wordt grote waarde gehecht aan een goede relatie met de inspraakorganen. Hun inbreng, meedenken, advies en besluiten zijn van essentieel belang voor een goede bedrijfsvoering van de organisatie.

Ten behoeve van de medezeggenschap voor cliënten/bewoners beschikken de locaties van Samen veelal over een lokale raad of bewonerscommissie, dan wel dat met vertegenwoordigers of cliënten een toegepast overleg is over de cliëntmedezeggenschap. Op centraal niveau is er een centrale cliëntenraad actief. De medezeggenschap voor personeel is centraal georganiseerd. Op concernniveau beschikt Samen over een ondernemingsraad. De medezeggenschap van verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren is binnen Samen vormgegeven door een verpleegkundige/verzorgende adviesraad op concernniveau.

Informatie

Meer informatie, o.a. het jaarverslag en het kwaliteitsplan, is te vinden op de website https://www.woonzorggroepsamen.nl/.

Lid Raad van Toezicht

Samen hanteert de Zorgbrede Governancode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële discipline en opvolgende verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten, werknemers en opdrachtgevers.

De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht van Samen zijn lid van de koepel van toezichthouders de NVTZ (Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorgsector). Langs deze weg worden zij onder meer op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. De leden van de Raad van Toezicht bewaken zowel de collectieve deskundigheid van de raad als ook de eigen individuele deskundigheid. De Raad van Toezicht heeft twee commissies ingesteld, de Auditcommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Uit hun midden wordt een voorzitter van de betreffende commissie gekozen.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij wordt gestreefd naar verscheidenheid in deskundigheden. De leden kunnen onafhankelijk en kritisch opereren ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de organisatie en welk deelbelang dan ook.

Waarden

In zijn functioneren hanteren de leden van de Raad gedeelde waarden en handelen en oordelen volgens gedeelde normen. Dit betekent dat:

 • de Raad de zorgbrede governancecode volgt;
 • de Raad zich er steeds van bewust is dat de organisatie wordt bekostigd met schaarse publieke middelen;
 • de leden aanspreekbaar zijn op hun aanwezigheid bij, voorbereiding van en bijdrage aan de vergaderingen;
 • dat de leden elkaar aanspreken en bevragen tijdens de vergaderingen;
 • de Raad de landelijke normen voor honorering respecteert.

Rolopvatting

De Raad van Toezicht streeft bij de invulling van goed bestuur en verantwoord toezicht naar anticiperend toezicht. De Raad kijkt dus niet alleen terug, maar juist ook vooruit. Dat doet hij altijd vanuit zijn toezichthoudende rol, aangevuld met een adviserende rol waar nodig. De Raad ziet zijn rol richting het bestuur dan ook als die van ‘kritische vriend’. De Raad draagt zorg voor een uitstekende relatie tussen de Raad van Toezicht  en de Raad van Bestuur, en stelt zich hierin op als een professioneel kritische sparringpartner, dit met name aangaande strategische onderwerpen.

Goed toezicht vraagt een gezonde wisselwerking tussen algemeen beleid en op detailniveau weten wat er op de werkvloer plaatsvindt. Daarin is de Raad rolvast. De Raad ziet het als zijn taak zorg te dragen voor een goed, op lange termijn duurzaam, zorgaanbod in het verzorgingsgebied. Daarom zorgt hij ervoor dat in de sturing van de organisatie de langjarige ontwikkelingen en het maatschappelijk belang altijd voldoende aandacht krijgen. Uiteraard is het zijn taak zorg te dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is aanspreekbaar op deze taken.

Belanghebbenden

In zijn functioneren houdt de Raad goed zicht op de belangen van interne en externe stakeholders. De Raad van Toezicht hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

 • de contacten met interne en/of externe stakeholders zijn erop gericht de Raad te informeren. In deze contacten doen de leden geen uitspraken over het functioneren van de organisatie, tenzij afgestemd met de Raad van Bestuur;
 • de Raad heeft regelmatig contact met de ondernemingsraad en met de centrale cliëntenraad. Ook leggen de leden van de Raad regelmatig (locatie-)werkbezoeken af.

Continue ontwikkeling

De Raad stelt zich op vanuit het standpunt dat toezichthouden een professie is en dat de kwaliteit van toezicht in hoge mate wordt bepaald door professioneel-kritisch samenspel binnen de Raad en tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Dat betekent dat de Raad:

 • zorgt voor continue opleiding voor zowel de leden voor zich als de Raad als geheel;
 • zich inspant om (al dan niet samen met de bestuurders) onzekerheden en dilemma’s te delen en te bespreken;
 • een klimaat nastreeft waarin fouten kunnen worden besproken en waar van fouten kan worden geleerd;
 • een klimaat nastreeft waarin de leden elkaar aan kunnen spreken en scherpe discussies over de inhoud niet leiden tot druk op de relatie;
 • zorgt voor voldoende diversiteit in het team. Niet alleen in termen van kennis en ervaring, maar ook in persoonlijke stijl.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht vanuit zijn toezichthoudende rol de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • de borging van de continuïteit van zorg, o.a. door het aanscherpen van het wervings- en selectiebeleid met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte. De aandacht zal in het bijzonder uitgaan naar de ontwikkeling van een duurzaam inzetbaarheidsprogramma;
 • de borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 • strategische samenwerking in de regio;
 • versterking van de teamontwikkeling en verdere bevordering van de initiatiefkracht en het zelf organiserend vermogen van teams;
 • de diverse nieuwbouw- en renovatieactiviteiten als onderdeel van het strategisch huisvestingsplan;
 • het up-to-date houden van de ICT-infrastructuur.

Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature binnen de Raad van Toezicht. Voor deze positie heeft de centrale cliëntenraad het recht om een bindende voordracht te doen ter benoeming, conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, tevens lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid, HR en organisatieontwikkeling (op voordracht van de centrale cliëntenraad)

 • Ervaring met zorginnovatie en technologische ontwikkelingen.
 • Bestuurlijke ervaring en ervaring als toezichthouder is een pre.
 • Kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten en professionals in het werkveld van Samen en heeft een heldere visie op de zorg en dienstverlening voor cliënten.
 • Is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap en nieuwe vormen van organiseren.
 • Staat midden in het maatschappelijk leven en heeft bij voorkeur ervaring in het politieke veld.
 • Beschikt over een goed conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de VVT.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit;
 • stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude;
 • critical friend, doortastend, verstaat de kunst van het vragen stellen op metaniveau;
 • goede antenne voor integriteitsvraagstukken, staat open voor kritische (zelf)reflectie.

Diversiteit

Diversiteit wordt bij Samen als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid alsmede diversiteit waarin de populatie binnen het verzorgingsgebied van de organisatie wordt gereflecteerd.

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de Wet Normering Topinkomens en de sectorale WNT-normen voor de zorg.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

In overleg met de Raad van Toezicht worden kandidaten uitgenodigd die in aanmerking komen voor een gesprek met de selectiecommissie, bestaande uit een afvaardiging van leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

Naast het gesprek met een afvaardiging van de Centrale Cliëntenraad gezien de bindende voordracht vindt er ook een gesprek plaats met een afvaardiging van de Ondernemingsraad.

De uiteindelijke benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

 • Marja Suur, Partner
 • Annemarie Engel, Project Assistant
 • Wies Fest, Project Assistant

T: 0850 - 734 702

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen