Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

Vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn van een van de leden, zoekt de Raad van Toezicht van Stichting RIBW Fonteynenburg per 1 november 2020 een: Lid van de Raad van Toezicht.
 

RIBW Fonteynenburg

Stichting RIBW  Fonteynenburg (hierna: Fonteynenburg) ondersteunt en begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid, soms in combinatie met een verslaving of forensische problematiek. De doelstelling is om te werken vanuit ieders kracht met een perspectief op herstel en zo zelfstandig mogelijk te wonen, leven en werken. Het werkgebied van de organisatie bestrijkt de regio Haaglanden (Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Zoetermeer en Wassenaar). De begeleiding vindt plaats bij mensen thuis of op één van de Beschermd wonen/Beschermd thuis locaties. Werken aan herstel betekent samen met de cliënt, vanuit een goede match met de begeleider, werken aan eigen kracht en mogelijkheden, hoe groot of klein ook. Met als resultaat een zo normaal mogelijk leven, zoals de cliënt dat zelf voor zich ziet. De begeleiders van Fonteynenburg (waaronder ervaringsdeskundigen) zijn vakmensen die begeleiden zonder stigma’s, vanuit een gelijkwaardige positie en met respect voor ieders eigenwaarde. In totaal werken er ongeveer 220 medewerkers. De totale omzet bedraagt € 16 miljoen en de financiering van de begeleiding verloopt via zowel WMO, WLZ als Justitie. 
 

Organisatie
De organisatie wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur c.q. de directeur-bestuurder die leiding aan het managementteam dat bestaat uit drie regiomanagers, een manager Finance & Control en een manager Strategie & Beleid. 

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Fonteynenburg haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de gestelde financiële kaders, waarbij de positie van de cliënt en de relatie tussen cliënt en medewerker centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. De Raad van Toezicht doet dit vanuit drie rollen: de toezichthoudende rol, de klankbordrol en de werkgeversrol. De Raad van Toezicht heeft drie commissies: de Commissie Financiën, de Commissie Kwaliteit en de Remuneratiecommissie. 

Vanuit medezeggenschap heeft Fonteynenburg een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. De samenstelling en organisatie van zowel de Cliëntenraad als de Ondernemingsraad is bij afzonderlijk reglement vastgelegd. Beide raden hebben nauw contact met de Raad van Toezicht via onder andere themabijeenkomst, maar ook een jaarlijks overlegmoment tussen de Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad.
 

Profiel Raad van Toezicht

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de organisatie als geheel. Het profiel voor de Raad van Toezicht als geheel dient ertoe te leiden dat de Raad zodanig is samengesteld dat: 

 • Er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is.
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale, bedrijfskundige, vastgoed/huisvesting, HRM etc. deskundigheden en achtergronden. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor Fonteynenburg relevante kennis van en ervaring in de zorg.
 • De leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren.
 • Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.
   

Kandidaat

Conform het regelement van de Raad van Toezicht beschikt elk lid over: 

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties. 
 • Affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
 • Voldoende inzicht over taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance/Zorgbrede Governance Code.
 • De capaciteit en de mentaliteit om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te beoordelen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Het vermogen om in teamverband te functioneren.
 • Voldoende toewijding en beschikbaarheid.

 

NB. In afwijking van bovenstaande: gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht hoeft het nieuwe lid van de Raad van Toezicht niet noodzakelijkerwijs te beschikken over toezichthoudende ervaring. 

Vanwege de dynamische omgeving waarin Fonteynenburg opereert waaronder (gemeentelijke) aanbestedingen, de verhouding tussen overhead en de omvang van de organisatie en de focus op intrinsieke groei dan wel groei door bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden dient het profiel van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht hierop aan te sluiten. Daarnaast geldt dat vanwege de kleinschaligheid van Fonteynenburg kenmerken de vergaderingen van en onderlinge omgang binnen de Raad van Toezicht zich door een informeel karakter waarbij openheid en transparantie het devies zijn. Ten slotte zal het nieuwe lid van de Raad van Toezicht toetreden tot de Commissie Kwaliteit. 

Op grond van bovenstaande voldoet de ideale kandidaat aan het volgende inhoudelijke profiel:

 • Heeft affiniteit met en kennis van de thema’s innovatie, business development, marktontwikkeling en positionering. Is daarmee in staat om – vanuit toezichthoudend perspectief – een bijdrage te leveren aan de strategische ontwikkeling van Fonteynenburg. 
 • Heeft met het oog op de complementariteit met de huidige Raad van Toezicht kennis van en ervaring met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld (zorg)verzekeraars. 
 • Kennis van aanbestedingen (in de publieke sector) is een pré. 
   

De kandidaat herkent zich daarbij in het volgende persoonlijkheidsprofiel:

 • Verbindend en empathisch. 
 • Positief-kritisch en oplossingsgericht. 
 • Beschikt over relativeringsvermogen.
 • Toegankelijk en informeel. 
 • Vrolijk en uitgesproken.
 • Heeft affiniteit met de doelgroep van Fonteynenburg. 
   

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de toegevoegde waarde van diversiteit hebben vrouwelijke kandidaten bij gelijke geschiktheid de voorkeur. 
 

De procedure 

De procedure wordt begeleid door Chasse Executive Search. De gesprekken met achtereenvolgens Chasse Executive Search en de Selectiecommissie vinden plaats in september 2020.  Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht wordt per 1 november 2020 benoemd.
 

Uitgebreid functieprofiel en aanmelding

Geïnteresseerde kandidaten dienen zich rechtstreeks te melden bij Chasse Executive Search. Deadline voor kandidaatstelling is woensdag 26 augustus 2020. 

Een uitgebreid profiel met nadere informatie over de positie en de procedure is beschikbaar via Chasse Executive Search: contactinformatie of info@chassesearch.nl
 

Meer informatie

Ferdi de Lange, partner 
Chasse Executive Search
contactinformatie

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen